0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Uctívejte Mistra! Pýcha je ego!

17. Uctívejte mistra

Dva ptáci, žijící na stromě světské existence, představují dva druhy intelektu:

1) Jednoho totožnost v těle dělá pyšným.

2) Druhý říká: ´Já nejsem tělo´.

Cokoliv začne ve světě existovat, pak právě jako důsledek jemného pohybu uvnitř Já.

Všechny živé bytosti jsou závislé na slunci. Ke stvoření všech živých bytostí dochází díky slunci. Kvůli němu jsou živé bytosti zachovány a také zničeny. Je to individualita (džíva), která prožívá vše, co se nachází mezi Zemí a sluncem, kdežto Bůh (Šiva) zakouší pocit ´já nejsem tělo´. Ti, kdo jsou žádostiví a touží po všelijakých světských radovánkách, nejsou nic než supi, žijící v domech. Světský život je pro jejich existenci ´vše a nic se mu nevyrovná´. Aspirant by měl žít ve svém domě jako někdo, kdo provádí oběť ve formě vzdání se vlastnictví veškerého majetku a všech osobních (pozemských) věcí. Aspirant se potom stává správcem domu. Aspirant by měl sloužit Mistrovi, a během své služby by měl přebývat ve své pravé přirozenosti (svarúpa).

Touha zavede člověka jen k úpadku a zkáze. Jestliže aspirant právě prochází fází rodinného života, měl by si neustále uvědomovat, že ´není tělo´. Ten, kdo se dozví od Mistra, že ´není tělo´ a kdo si uvědomí ´Já jsem Brahman´, bude přeměněn v Šivu. Pouze ten se osvobodí od pozemského života. Celý světský život je klamný. Je neskutečný. Ti, kdo rozpoznali, že celý světský život není nic než iluze, jsou ´znalí věci´. Nazývají se ´Paramahansa´ (podle hinduistické legendy je paramahansa mytologický pták, který je schopen oddělit svým zobákem mléko od vody, aby pak mohl pít pouze mléko. To symbolizuje světcovu schopnost oddělit Skutečnost od iluze). Ten, kdo si uvědomí, že svět v podstatě ´neexistuje´, přestane po něm definitivně toužit. Každý, kdo má zájem si to uvědomit, by se měl zcela věnovat studiu a následování učení Mistra.

Právě pomocí satsangu neboli společenství světců přestanete být jakkoliv připoutáni ke světu. Samotné uctívání Mistra (Sadgurua) je skutečným satsangem. Bez uctívání Sadgurua nemůže být strom světského života svržen. Pouze naprostá a neochvějná víra v Mistra může sejmout tento strom. Uctíváním Mistra se strach, vycházející ze světského všedního života, usadí do klidu. Slova při popisu Sadgurua selhávají. Jen On sám realizoval Brahman. Sadguru dokáže posoudit kvalitu (hodnotu) žáka a podle ní ho nasměruje a vede. Takový průvodce je skutečný Mistr, a člověk by se měl odevzdat pouze Jemu. Pohlížejte na všechny rituály a náboženství jako na něco neskutečného a zcela se věnujte Mistrovi. Mistr vás přepraví přes oceán světského života a pomůže vám uvědomit si svou pravou přirozenost. Pomůže vám vyhnout se cyklu zrození a smrti. Mistr by měl být uctíván, neboť je ´Bohem Bohů´. Strom (kalpataru) plnící přání (v Indii, ve státě Maharaštra, lidé na vesnicích zavěšují na strom části oblečení v naději, že budou jejich přání vyplněna) vám může poskytnout vaše světské tužby, ale Guru vám pomáhá zbavit se všech tužeb, a vypudí z vás nenasytnost.

9. 6. 1933

Z knihy Amrut laja 2

Pýcha je ego

Svou pravou formu (svarúpa) nelze pochopit v důsledku přítomnosti pýchy, čili ega. Pýcha přeměnila Paramátman v individualitu (džíva). Óm značí ´já jsem přítomný v každém srdci´. Óm (Aum) je prohlášení Brahman. Je to jméno, které Mu náleží. Jméno značí řeč. Zbavte se pýchy k tělu a podvolte se Mistrovi. Hybná síla neboli konatel, který je v těle, a který si nárokuje autorství všeho vykonaného, se nazývá ´já´. Přesto se vlastně jen jedná o Já, jež je vaší ´pravou formou´ (svarúpa).

Nepokládejte objekty hmotného světa, které vám přišly do cesty (vstoupily do života), za své. Nezahrnujte je svou láskou. Vzdejte se pýchy, spojené s těmito objekty. Dravec v podobě času vystopuje každou mysl a každé tělo, avšak Já neobtěžuje, To nechá na pokoji. Já není časem nijak napadeno. Stav bytostí se dá charakterizovat ´životní energií´ (Čaitanja). To je ´základní objekt´. Právě ten tu zůstane poté, kdy dojde k zbavení se všech jmen, forem, kvalit a pocitu konatelství.

Všude, kam se po uvědomění Já podíváte, budete vnímat stejný pocit v podobě ´já jsem ve všech bytostech´. V každém těle je stejné Já, jež se  rovněž nazývá Já. Je to právě toto Já, jež je základním principem Véd, písem a jóg. Nejzazší blažeností je ztotožnit se s Brahman, být s Ním zajedno. Dokud přetrvává koncept ´já jsem tělo´, má se za to, že Já je individualitou (džíva), která je pokládána za konatele neboli hnací sílu všech činů. V tomto stavu je Já zasaženo radostmi a starostmi. Právě pro individualitu platí prohlášení Véd ve smyslu, co se ´smí´ a co se ´nesmí´ dělat. Všechna tato prohlášení se stávají zbytečná poté, kdy ego opustí tělo. Pouze Mistr to může patřičně vysvětlit. Rituály mohou být prováděny jen do příchodu Mistra.

5. 6. 1933

Z knihy Amrut laja 2

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This