0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

UBUNTU – přispívání

Plán na dosažení prosperity lidstva ve společnosti bez peněz

V nové společnosti UBUNTU každý přispívá svými přirozenými talenty nebo získanými dovednostmi k lepšímu prospěchu všech ve své komunitě. Krása dobrovolného přispívání spočívá v jeho jednoduchosti. Ale protože je tento systém tak jednoduchý, každá kost v našem zmanipulovaném těle okamžitě reaguje proti němu a říká nám, že to nemůže být tak jednoduché, jinak by to tu už dávno bylo.
Šest tisíc let v otroctví peněz se ale dá jen těžko vymazat v okamžiku. Ponechte svou mysl úplně otevřenou a připravte se na uvažování o nových ideách, které jsou naprosto cizí nemocné kapitalistické společnosti, naplněné otráveným myšlením a otrávenými těly.

Naše nezcizitelná práva – LIDSKÁ PRÁVA

My, lidé, jsme jmenovali politiky našimi služebníky, aby pro nás, pro lid, dělali to nejlepší, co mohou. Ale v momentě, kdy jsou zvoleni, tak jsou převálcováni systémem, pak zkorumpováni a potom už rychle zapomínají a dělají si, co chtějí, bez ohledu na to, co si přejí lidé. Vždy existuje milión výmluv. Jasným výsledkem je to, že vláda neslouží lidu. Politici a vláda nás dramaticky zradili vždy a na všech frontách. Zradili sny miliónů lidí, včetně vizí moudrých, poctivých mužů jako byli Gándhí, Nelson Mandela, Martin Luther King, William Wallace, John Lennon a mnoha dalších, kteří své životy zasvětili naší svobodě.

Všichni jsme se narodili na této planetě svobodní. Živé, dýchající lidské bytosti s nezcizitelnými právy, která nám nikdo nemůže vzít. A přece, skrze veliký podvod, který se na naší planetě odehrává, tomu tak není. Všechna naše práva jsou zneuctěna v okamžiku, kdy se poprvé nadechneme. Musíme si ujasnit rozdíl mezi právy lidských bytostí a právy fiktivních jedinců, kteří jsou vytvořeni rodným listem, reprezentovaným identifikačními a dalšími oficiálními dokumenty, které nutí lidi uvěřit tomu, že oni jsou jméno na kousku papíru nebo identifikační číslo a že jsou známé úřední terminologii jako právnické osoby a reprezentují kus papíru a ne lidskou bytost z masa a krve.

Je nejvyšší čas abychom si připomenuli naše nejdůležitější a nezcizitelná práva.

  • Při narození jsme živé dýchající lidské bytosti z masa a krve, s nekonečnou duší a s nezcizitelnými právy.
  • Svoboda není naše právo, je to dar Stvořitele každému z nás, který nikdo nesmí napadnout nebo jakýmkoliv způsobem poškodit.
  • Nikdo, ani žádná vláda, ani žádná korporace nesmí omezit naši individuální svobodu žádným způsobem.

V rámci těchto práv platí sada tří morálních principů, které prošly testem času a které stále představují základ integrity a cti pro lidstvo.
Jsou jednoduše nazývány jako PŘIROZENÝ MORÁLNÍ ZÁKON.

1. Nezabíjej ani neškoď druhým
2. Nekraď ani neber, co není tvoje
3. Chovej se čestně ve všem, co děláš a říkáš

Tyto tři principy přirozeného morálního zákona jsou základem všech dalších zákonů a pravidel, která jsme si zvolili pro vytvoření naší společnosti. Jestliže se jich budeme držet, potom se následující práva stanou částí naší kultury a dovolí každé lidské bytosti žít volně s námi, nebo se stanou součástí komunity, kterou si vyberou. Planeta a její bohatství je zde pro každého k užívání, ne pro osobní zisky nebo vykořisťování ostatních, ale k užitku každého v komunitě a k prospěchu celého lidstva.

1. Země je zde pro své lidi
2. Půda je zde pro své lidi
3. Voda je zde pro lidi
4. Lesy jsou zde pro lidi
5. Řeky a jezera jsou zde pro lidi
6. Nerosty, suroviny a všechny ostatní minerály v zemi jsou zde pro lidi
7. Vzduch a vzdušné vlny jsou pro lidi
8. Všechno, co roste na zemi, je zde pro lidi
9. Pláže, hory a obloha jsou zde pro lidi
10. Zvířata nepatří nám ani nikomu jinému, patří planetě a my jsme jejich opatrovníci a ochránci
11. Znalosti a moudrost má být sdílena těmi, kteří ji obdrželi se všemi, aby všichni měli z kolektivní moudrosti užitek.
Toto vše nepatří politikům, vládě nebo jakékoliv korporaci, která si na vše nezákonně dělá nárok.

Vláda ukradla zemi vlastním lidem

Vlády a korporace si dělají nároky na naše země, naši půdu, naši vodu, naše minerály, naše rostliny a zvířata, vzdušné vlny, pobřeží a oceány a pokračují v přípravě nových zákonů, které jim zaručují větší a větší kontrolu nade vším, co si jen dovedeme představit. Jediný závěr, ke kterému můžeme za současné situace dojít, je to, že vláda a velké korporace ukradly zemi lidem. Všechno pěkně potichu skrze lži a podvody a živí se na nevědomosti a dobrosrdečnosti lidí.
Nyní je to na nás, na lidech, vzít si vše zpátky. Je to na nás, zastavit rychlou destrukci naší překrásné planety. Země je naše Matka a my jsme zde pouze díky ní a její existenci v prostředí, které je součástí nekonečného stvoření. Půda, voda, vzduch musí být pro nás posvátné. A proto toto vše musíme bedlivě střežit a chránit proti všemu, co Zemi škodí.

Pamatujte, že jsme jmenovali politiky a vládu, aby nám sloužili a dělali pro nás to nejlepší a ne, aby se stali otrokáři, kteří se obohacují a napomáhají k obohacení korporacím, které je pak na oplátku udržují u moci.

Vláda každý týden vytváří nové zákony, které lidem neprospívají.
Proč je s lidmi nekonzultují, když mají být pro lidi?
Jak je možné, že lidé nemohou nijak zakročit proti zneužívání moci vládou a mocnými nadnárodními korporacemi, které si přivlastnily naši zemi, jakoby jim náležela?
Proč nejsou zákony země výhodné pro lidi, ale jsou výhodné pro korporace?
Proč jsou soudy ve skutečnosti pouhé nástroje k prosazování agendy vlády a korporací?

Půda patří lidem.
Proč je tedy všude tolik chudoby a lidí bez domova?
Jak může vláda dovolovat prodej půdy, která náleží lidem, cizím nadnárodním korporacím, které se vůbec nezajímají o prospěch lidí, ale místo toho jsou lidé využíváni korporacemi jako levná pracovní síla k jejich trvalému obohacování?
Proč vláda vlastní tolik půdy a zabraňuje obyčejným lidem v přístupu k půdě, která jim náleží?

Voda patří lidem.
Proč lidé platí za vodu?
Jak si může vláda nárokovat právo na vodu naší země a nutit nás, abychom za ni platili?
Jak může vláda prodávat práva k naší vodě nadnárodním korporacím?
Proč vláda dovoluje těžebním korporacím naši vodu otravovat?
Proč všechny naše přehrady a řeky neprodukují elektřinu? V našich přehradách a řekách je dost energie, abychom mohli mít elektřinu ZADARMO. Vláda a dodavatelé energie nám trvale lžou, aby nás udrželi v otroctví a v závislosti na nich, jen proto, aby nám mohli účtovat přehnané poplatky za něco, co patří lidem.

Všechno, co roste na půdě, patří lidem.
Z jakého důvodu jsou určité rostliny, které jsou součástí božského stvoření, zakazovány naší vládou, zatímco jiné, smrtelné a jedovaté, je vůbec nezajímají?
Proč jsou tradiční léčitelé vytlačováni na okraj a mnohé naše rostliny, které se používaly po celá tisíciletí, jsou zakazovány?
V této situaci je již zcela jasné, že naše vláda má skrytou agendu, překračující hranici běžné logiky, která je namířena proti lidem.
Proč jsou přírodní byliny a způsoby léčení zakazovány ve prospěch nebezpečných léků vytvářených v laboratořích mezinárodních farmaceutických korporací?

Obloha nad námi a vzdušné vlny patří lidem.
Proč se lidem zabraňuje začít vysílání vlastního rádia nebo televizní stanice?
Proč si vláda vyhradila právo omezovat používání radiových vln a dala tato práva hrstce mocných nadnárodních korporací, které je používají hlavně k šíření dezinformací a vůbec nemyslí na prospěch lidí? Tyto práva nepatří vládě a nejsou ani exkluzivním majetkem několika málo korporací. Vysílací a telekomunikační frekvence jsou součástí Matky Přírody, stejně tak i vzduch a měly by být všem dostupné a používané k prospěchu lidí.

Divoká příroda, zvířata a rostliny nepatří nikomu z nás a ani nikomu jinému, patří planetě a my jsme jejich opatrovníci a ochránci.
Proč se loví divoká zvířata v takové míře, až úplně vymizí z našich zemí?
Proč byla rozlehlá území prohlášena za národními parky, kam lidé nesmí vstoupit bez placení nebo bez povolení?
Proč je lidem v podstatě zabráněno být v přímém v kontaktu s původními zvířaty naší země.
Je nutné navrátit starost a péči o zvířata a přírodní parky lidem, kteří se postarají jak o zemi, tak o zvířata, která na ní žijí. Dovolte mi zopakovat toto prohlášení, protože je nutné, aby se nám trvale uložilo v mysli:
„Vláda ukradla zemi a půdu na ní vlastním lidem.“

Jak to můžeme dokázat? Protože NAŠE ZEMĚ JSOU REGISTROVÁNY JAKO KORPORACE
Toto všechno začne dávat hluboký smysl, jakmile zjistíme, že naše země jsou registrovány jako korporace. A co dělají zapsané korporace? Obchodují s majetkem, včetně obyvatel, na světových akciových burzách. Ale tady to nekončí, registrace společností se rozšiřuje dále do států, provincií, měst, vládních oddělení a dokonce vlády samotné jsou registrovány jako korporace. Celý svět kolem nás a všechno, co je nám drahé, je proměněno na korporátní majetek, aby mohl být vlastněný a kontrolovaný nějakou korporací a nakonec bankéři, kteří si na to vytisknou peníze. Závěrem je zcela jasné, že vše má být nakonec kontrolováno a vlastněno elitními bankéřskými rodinami, jejichž královské rodokmeny sahají tisíce let zpátky.

Téměř všechny země jsou registrované korporace

Zde je seznam několika dalších zemí registrovaných jako korporace u US Securitities & Exchange Commission. Některé jsou chytře vedené na jiných burzách a jejich registrace se nedá snadno dohledat. Toto vše se děje bez naší vědomosti a souhlasu, a jelikož máme jmenované vůdce, kteří pro nás dělají to nejlepší, musíme dojít k závěru, že je ve hře špatný úmysl.

Podle Black’s Law Dictionary občan je osoba, která se zavazuje věrností státu výměnou za výhody a privilegia. Víte vůbec, že prohlášením se za „občana“ se podřizujete státu (nebo korporaci) výměnou za několik málo výhod a privilegií schovaných za termínem práva? Jestliže naše země jsou korporace, pak lidé jsou jejich akciemi a majetkem. Náš rodný list je akciový lístek, potvrzující, že se s námi obchoduje na akciových burzách. Vyzývám vás, abyste si ověřili všechny tyto informace a tak se ujistili o obrovském podvodu. Je čas se probrat z našeho hypnotického spánku nevědomosti a sdílet toto se všemi. Celý svět je zotročený těmi, kteří řídí korporace – elitními bankéřskými rodinami. Jak tohle vysvětlíte vašim dětem?
V ignoranci a dobrovolně je necháváme prodat do otroctví. Budou majetkem korporací a absolutními otroky systému, stejně jako my a budou bez budoucnosti, pokud s tím něco neuděláme. Pouze my můžeme zastavit ten pokračující řetěz zotročování.
„Nikdo není více zotročený než ti, kteří věří, že jsou svobodní.“ Goethe

Celý svět je gigantická korporace, která zotročuje nevědomé lidi

Nejen naše země jsou registrovány jako korporace, ale rovněž vlády, parlamenty, provincie, státy a také města. Nyní po odstranění závoje podvodu je zřetelně vidět vzor korupce. Vláda je také registrovaná jako korporace a tak dochází okamžitě ke změně ve vztahu mezi vládou a jejím lidem. Vláda již není služebníkem lidu, ale s lidmi manipuluje. Rovněž se vláda stává nedotknutelná ze strany lidu, protože zákony korporace chrání vládu a ne lid.
Takže když vláda prohlásí, že je jediným majitelem nějakého průmyslu, znamená to, že se jedná o vlastnictví soukromé korporace, které přináší výhody akcionářům, ale nemusí přinášet výhody lidem dané země. A tak jsme stále klamáni nenápadným překrucováním slov a platíme přehnané ceny za elektřinu a za všechno další, na co vláda sáhne, protože musí vytvářet zisky pro korporace.
Je jasné, že naše práva jsou hrubě zneuctěna a my všichni jsme byli vmanipulováni do pozice služebníků, aniž bychom si to uvědomili.

Korporátní převzetí moci v USA, v OSN a všude ve světě

Musíme se vyrovnat se skutečností, že korporace jsou nepřátelé živých, dýchajících lidských bytostí. Jejich agendou je zničit veškerou humánnost, redukovat lidi na čísla a držet je zhlouplé a blažené, pochodující podle příkazů jejich korporátních pánů.
„Musíme odstranit nelidské, robotické vedení korporací, orientovaných pouze na peníze. OSN je bohužel také jen korporace s mnoha korporátními divizemi pod kontrolou bankéřských rodin.“

„… na trůn usedly korporace a přijde doba korupce na vysokých místech. Peníze této země poslouží k prodloužení jejich kralování. S předsudky lidí bude manipulováno až do doby, kdy veškeré bohatství se shromáždí v několika málo rukou a pak bude Republika zničena. V této chvíli se velmi obávám o bezpečnost mé země jako nikdy před tím, dokonce více, než v době války.“
Prezident Abraham Lincoln

Vláda a podnikání na vysoké úrovni

Jestliže vlády dovolí takový průběh událostí za našimi zády, musí se všeho účastnit a musí být zapleteny do korupce a zločinu proti lidem. Vzájemné korupční vztahy mezi podnikáním na vysoké úrovni a vládou USA dnes již lze lehce dohledat a také vměšování a vliv velkých korporací na vládu USA. Ale vlády jsou voleny lidmi, aby sloužily lidu. Jak mohou lidé dovolit tak silný vliv korporací na činnost vlády?
Korporace jsou kontrolované lidskými bytostmi, z nichž většina v ignoranci zasvětí svůj život prospěchu korporace, zatímco zotročují své bratry a sestry. Pouze lidé mohou odstranit tuto velkou nespravedlnost. Korporace nemohou a ani to neudělají.

Zákon – peníze – spravedlnost

Slovo „act“ (hrát roli) mluví samo za sebe. Jde o divadlo, předváděné na jevišti. Jevištěm je soudní síň, kde se většinou muži (a několik málo žen) oblečení do kostýmů a plášťů, klanějí jeden druhému a „modlí se navzájem“ kvůli něčemu, čemu se říká „spravedlnost“, jež je reprezentována sochou slepé ženy držící v ruce váhy, které jsou obvykle nakloněné. Pokud se normální lidé dostanou shodou okolností na jeviště, jsou považováni za dobrovolníky a jsou v této iluzi spravedlnosti rozdrceni všemocnou falešností epické tragédie.
Každý týden tisíce lidí ztratí svůj dům, auta a další majetek, neboť je proti nim vydán rozsudek, dokonce i v případě, že nikdy u soudu nebyli a ani před soudcem nestáli, aby se mohli vyjádřit k žalobě. Ve většině těchto případů si lidé buď nejsou vědomi celé akce proti nim, nebo nemají peníze na právníka. Ti, kteří mají za sebou nějakou zkušenost se soudy, budou vědět, že právnická pomoc je tak přehnaně drahá, že většina lidí se vzdá, aniž by to jenom zkusila. A tak bez mrknutí oka soudci a soudy ničí životy tisíců lidí každý týden, v několika málo vteřinách, aniž by lidé pronesli jediného slůvka na svou obranu. A těch několik málo přítomných u soudu, kteří se stanou svědky vlastního pádu, se dokonce podle soudního protokolu musí uklonit soudci a poděkovat mu. Ach, jak se oni musí vysmívat nevědomým lidem, kteří nedovedou hájit svá lidská práva. Naše mládež je podvedená a jejich budoucnost a budoucnost jejich země je rozkradená nadnárodními korporacemi a nezákonnými vůdci, kteří z našich dětí udělali otroky.

Zákony slouží korporacím

Nyní již víme, že naše země je korporace a že tato skutečnost má nesmírný vliv na zákony, které jsou vytvářeny tak, aby nás ovládaly. Naše zákony nemají nic společného s LIDSKÝMI PRÁVY. Zákony, které nás zotročují, byly vytvořeny, aby sloužily korporacím a naší vládě, která jim slouží také. Pouze ti s penězi a mocí mají přístup k soudu. Celá řada zkušeností ukázala, že ani Listina lidských práv nemá ani cenu papíru, na kterém je vytištěná.
Lidé, kteří normálně pracují, si nemohou dovolit trávit svůj čas právními spory. Ti, kteří jsou neprůbojní, stydliví, se také nedovedou sami bránit v takovém nepřátelském prostředí, ale také většina ostatních by si nikdy nemohla dovolit právníka na vlastní náklady, protože všichni, kteří v soudním systému pracují, jsou odborníci na odkládání, prodlužování, vyhýbání se, předkládání námitek a vytváření záměrně tak obrovských nákladů pro lidi, že se nakonec většina z nich položí pod náporem finančního tlaku. U soudu jde na každém kroku pouze o peníze. Pokud nemáte bezedné kapsy, třeba tak jako banky, nemůžete získat spravedlnost.

Ve Spojených státech jsou soudci nazýváni „Vaše Ctihodnosti“. Oslovení nemá vůbec nic společného se ctí. Slovo „čest“ je používáno jako opak k „nepoctivosti“.
Čest v soudní síni jednoduše znamená, že „všechno je v rovnováze“. Proč si myslíte, že boží patronka drží váhy v ruce, jsou to váhy spravedlnosti? Váhy se ale používají k vážení zlata a drahých kovů, dříve používaných jako peníze. Tak nám tyto váhy naznačují, že všechno v soudní síni je o penězích a ne o spravedlnosti.

Právní systém slouží vládě a korporacím

Říkají nám, že máme nezávislý právní systém. To je ale naprostá lež, jejíž pravý význam lidem uniká, protože neznají jemnější detaily podvodu, který je dokonáván způsobem jmenování vrchního soudce, ministra spravedlnosti, prezidenty soudu a soudcem nejvyššího soudu. Soudci, státní prokurátoři a další lidé spojení s právním systémem jsou placení vládou. To znamená, že vláda je může zaměstnat a kdykoliv vyhodit, když není spokojená s jejich prací. Mělo by být naprosto jasné, že právní systém je na hony vzdálen nezávislosti a že „korporace“ nazývaná STÁT a její výkonní ředitelé ovládají právní systém. Je to evidentní konflikt zájmů.

Korporace ani vláda nemohou vnucovat svá pravidla lidem

Jelikož vláda je registrovaná korporace, pak zákony, které tvoří, platí pouze pro ty, kteří pro korporaci pracují nebo kteří přísahali té dané korporaci věrnost. Když pracujete pro KFC, musíte dodržovat jejich pravidla chování a poslouchat jejich nařízení. Jestliže NEPRACUJETE pro KFC, oni nemají žádné právo vám přikazovat nebo vnucovat jejich zákony, shledat vás vinným, napařit vám pokutu, nebo vás dokonce poslat do vězení. A přeci, přesně toto se děje s lidmi a zeměmi. Vládní „korporace“ nutí svoje pravidla a nařízení lidem. A z těchto důvodů by zákony, které vláda vytváří každý týden, neměly platit pro lidi, pokud nepracují pro vládu nebo nejsou majetkem vlády. Většina z nás si myslí, že NENÍ majetkem vlády – věříme, že jsme svobodní a naopak my věříme, že vláda pracuje pro nás – no, možná budeme muset naše názory přehodnotit…

Slibem věrnosti své zemi nebo své vládě slibujete svou věrnost korporaci a tím zároveň zákonům, které vytváří. Tento skutek podporuje existenci pokračujícího práva na prosazování „zákona země“ vůči lidem. Pokaždé, když je někdo identifikován použitím kombinace legálního jména a data narození nebo identifikačním číslem, poddává se právnímu systému korporace nazývané stát nebo republika, ve které žije.
Všeobecně platí, že jediní lidé, kteří přísahají a slíbí věrnost zemi, jsou ti, kteří nastoupí k policii, letectvu, armádě nebo do jiné vládní agentury. Zbytek lidí je přece veden k tomu, aby věřili tomu, že jsou občany země, ve které se narodili.

„Jste občany své země?“ Většina lidí by odpověděla „ano“.
„A jaká je definice občana?“ Většina lidí o tom neví vůbec nic. Jestliže neznáte definici občana, proč byste tedy měli odpovídat ano? Podle Black´s Law Dictionary je občan osoba, která slibuje svou věrnost státu výměnou za výhody a privilegia.
Gratuluji, právě jste slíbili svou věrnost korporaci, aniž byste si toho byli vědomi. Stejně jako v armádě, všechna vaše „přirozená práva“ jsou vám odebrána a jsou nahrazena výhodami a privilegii. Ty vypadají jako práva a zní jako práva, ale práva to nejsou. Stejně jako v armádě vaše privilegium je jít o víkendu domů, nebo jezdit volně po silnici, může však být kdykoliv zrušeno.

Vojsko a policie neslouží lidu, ale korporacím

Zavedením tohoto zdánlivě neškodného procesu vláda podvádí všechny, kteří slouží u armády, policie, námořnictva, FBI a u dalších tajných vládních agentur tím, že jim napovídá, že dodržují práva lidí, zatímco ve skutečnosti tyto složky prosazují zákony korporace, která lidi zotročuje, včetně jich samotných. Je to opravdu neuvěřitelný a pozoruhodný podvod. Úloha policie se změnila z ochránců pořádku na výběrčí daní pro korporaci, bez vědomí policie samotné. Místo boje s kriminalitou vybírá daně, dopravní pokuty, mýtné a dokonce vyhání lidí z domů.

Na druhé straně, když si zvolíte odstoupit od korporace a vymanit se z jejího vlivu, neměla by mít žádné právo vám násilím vnucovat své zákony. Toto je koncept často nazývaný jako FREEMAN (svobodný člověk) nebo princip SUVERENITY a podle něj postupuje stále více a více lidí po celém světě.

Nyní by již mělo být naprosto jasné, že všechny zákony jsou tvořeny tak, aby „věci“ připadaly obyčejným lidem velmi složité a matoucí. Je to spirála podvodu, která jde velmi hluboko a která po velmi dlouhou dobu brání lidem postřehnout škodlivé aktivity jejich vůdců.

Korporace je nenasytná saň

Je to pouze idea napsaná na papír a parta lidí běhajících a hrajících divadlo o idejích a pravidlech, napsaných na kousek papíru. Korporace nedýchají ani nekrvácejí, nemají emoce a nemohou ukázat nekonečnou lásku, toho jsou schopni pouze lidé.

Od roku 1868 se s korporací začalo zacházet přesně stejně jako se skutečnou živou bytostí. Reálný právní termín zní „umělá osoba“. Ale protože „on?“, „ona?“, „to?“ nemá žádnou morálku, nemůže zemřít a nemá žádné buňky nebo živou tkáň, bude se korporace asi rozpínat na věky.
Lidské bytosti označované jako „spotřebitelé“ tuto zrůdu neustále krmí, živí a sledují, jak vysává život ze všeho, co se s ní dostane do kontaktu. Pohlcuje přírodní zdroje bez jakékoliv odpovědnosti a slouží jednomu jedinému účelu: maximalizovat finanční profit.
Naše zákony prosazují práva korporací – kousků papíru – a staví je nad práva živých dýchajících lidských bytostí. Korporace jsou považovány za „osoby“ stejně jako my. Jediný rozdíl je v tom, že téměř vždy jsme to my, kdo podepíše s nimi smlouvu. Oni málokdy. Pokud s námi vůbec podepíší smlouvu, tak nás to staví do podřízené pozice, v níž musíme pracovat, platit a opakovaně podřizovat svá práva korporacím. Tragédií je, že většina těchto zákonů je napsaná a uvedená do praxe také lidskými bytostmi, které vůbec netuší, co vlastně dělají.
Napadají mě v tuto chvíli slova proroka: „Odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“
Jestliže se někdy odehrávala obrovská manipulace proti celému lidstvu, tak to je právě teď. Ani netušíme, že tato nezákonná aktivita probíhá již tisíce let.

Mnozí otroci jsou tak beznadějně závislí na systému, že budou bojovat za jeho obranu

Brutální nelidská praxe otroctví a obchodu s otroky, obzvláště během minulých 500 let, je střízlivou připomínkou, poukazující na nekonečně větší význam korporace před zákonem, ve srovnání s lidskými bytostmi, se kterými se obchodovalo jako s živým majetkem nebo jako s pohyblivou věcí v rukou korporací, kupujících a prodávajících otroky.
Obchodníci s otroky byli často šlechtici vysokého postavení ve společnosti. Mnozí se stali nesmírně bohatými a politicky vlivnými, právě díky obchodování s lidským utrpením. Dnes jsou takové skutky pro většinu z nás nemyslitelné. A přece, přesně takovým otrokem se stal každý z nás. Nevědomým otrokem korporace nebo takzvané země, ve které se narodil – ani to nevíme. Nejsmutnější částí tohoto podvodu je skutečnost, že mnozí z nás, otroků, mají tak dobře vymyté mozky našimi otrokáři a jejich systémem, že jsme připraveni bránit tento systém a dokonce pro něj zemřít. Připomeňme si dva historické výroky:

„Nikdo není větším otrokem než ti, kteří věří, že jsou svobodní.“
Goethe

„Matrix je systém, Neo. Ten systém je náš nepřítel. Ale když jsi uvnitř a podíváš se okolo, co vidíš? Podnikatele, učitele, právníky, tesaře. Mysl právě těchto lidí se snažíme zachránit, ale dokud se nám to nepovede, ti lidé jsou stále částí matrixu a proto jsou zároveň našimi nepřáteli. Musíš pochopit, že většina těchto lidí není připravena k odpojení a mnozí z nich jsou tak navyklí, tak beznadějně závislí na systému, že budou bojovat za jeho obranu.“
Morpheus

Vytváří impérium pomocí papírových, bezcených, jimi vytištěných peněz

  • Naše zákony slouží korporacím.
  • Naše zákony neslouží lidem.
  • Korporace mají více práv než živé dýchající lidské bytosti.
  • Nás je 99%.
  • Jmenovali jsme vládu, aby nám sloužila.
  • Oni NÁM ale neslouží.
  • Co s tím budeme dělat?

Nikdy nezapomeňme, že moderní „peníze“ byly vytvořeny těmi, kteří vlastní zlato a otroky. Oni si uvědomili, že mohou vydávat mnohem více papírových peněz než fyzického zlata, které schovali a teď tisknou peníze na požádání. Tyto peníze jim vybudovaly kartel, říši, která i dnes stále roste.

Potřebujeme úplně nový právní systém sloužící lidem. Zákony, které jsou napsány námi lidmi a pro lidi. Zákony, které budou na prvním místě pro lidské bytosti, před jakoukoliv „fiktivní entitou“ nebo korporací – proto bychom je měli nazývat Lidskými zákony.
Jestliže máme mít nějakou budoucnost, hlavními autory těchto nových zákonů musí být mladí, nezávislí lidé. Tyto nové zákony nás uvedou do budoucnosti plné hojnosti ve všech oblastech lidské činnosti. Protože za současné situace na naše děti čeká absolutní otroctví.

Prosím, podívejte se na internetovou stránku www.ubuntuparty.org.za, kde jsem začal publikovat více dokumentů a informací o tom jak se přechod bude odehrávat.

M. Tellinger

zdroj: https://celostnivzdelavani.cz/ubuntu-prispivani

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This