0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Teosofie, Fenomenální vesmír – Fohat

Fohat je termín neznámého původu, ačkoli H. P. Blavatska tvrdí, že pochází z tibetského jazyka. Podle ní je to „jedna z nejdůležitějších, ne-li nejdůležitější postava v ezoterické kosmogonii“. [1] Možná proto se dá najít v mnoha podobách. Jako paní Blavatska řekla: Fohat je obecný pojem a používá se v mnoha smyslech. Je světlem (Daiviprakriti) všech tří logoi – zosobněných symbolů tří duchovních stádií evoluce. Fohat je agregát všech duchovních tvůrčích myšlenek nahoře a všech elektro-dynamických a tvůrčích sil dole, v nebi i na Zemi. [2] Fohat je „oživující princip elektrizující každý atom do života.“ [3] Během procesu projevu je to kosmická energie, která produkuje diferenciaci prvotní kosmické hmoty k vytvoření různých rovin. V projeveném vesmíru je Fohat spojením mezi duchem a hmotou, subjektem a objektem. [4]podle indických mudrců prastarých dob i současnosti, existují tři hlavní síly, vycházející ze slunce a působící na naši planetu. V sanskrtu jsou tyto síly nazývány fohat, prána a kundalíni. Moderní čtenář většinou očekává, že se mu dostane aspoň nějakých informací, které by mu pomohly si tyto síly zařadit do schematu vytvořeného naší vědou, který je mu známý už od dob kdy ještě seděl ve školní lavici. To je téměř nemožné, aniž bychom riskovali vážné nedorozumění. Fohat, prána a kundalíni jsou totiž pojmy s nimiž moderní člověk běžně obeznámený není, jsou spíše podobné třem „živlům“ filosofů antiky, vzduchu, vodě a ohni (čtvrtým živlem byla země). Fohat ve své podstatě zahrnuje všechny fyzikální síly které známe a které jsou navzájem konvertibilní. Elektřinu si na příklad můžeme vyrobit pomocí turbíny poháněné pohybovou silou vody, ale také pomocí slunečních baterií, které využívají světelné energie nebo parním strojem, poháněným tepelnou energií nebo i s použitím magnetu, atp. Řekneme-li si tedy velice zjednodušeněže fohat je elektřina, nebudeme snad příliš daleko od pravdy.

    O práněživotní síle, jsem se už zmiňoval. Oficiální věda pro pránu zatím místo nemá, i když někteří biologové údajně začínají docela vážně uvažovat o tom, zda by ji snad neměli adoptovat. Sanskrtské slovo prána vzešlo ze spojení slov „pra“ (dále) a „an“ (dech, pohyb, život). Jeho významem je tedy „pokračující život“, neboli životnost. Spojení pojmů dech a život ovšem nacházíme také hned na začátku Starého zákona, kde Bůh, po vytvoření člověka z hlíny, tedy z hmotného materiálu, vdechuje do chřípí prvního člověka Adama duši (nešáma) čímž ho oživuje. V kabalistickém konceptu je Adam pánem všeho tvorstva. Pro sanskrtské mudrce je prána univerzálním dechem života, který oživuje celou přírodu a který také pochází přímo od tvůrce Brahmana.

Kundalíni
 je silou o níž se toho ví nejméně. Zatím se zmíním jen o tom, že má spirálovitý charakter a že se jí proto také říká „hadí síla“. Také o tom, že jistým způsobem souvisí s našimi pohlavními pudy.

Pránu přijímají všichni živočichové, rostliny, dokonce i minerály, ty pochopitelně v mnohem menším množství. Bez dostatečné zásoby prány by příroda prostě nemohla existovat. Nesmírně důležité je také to, že příjem a rozdělení životní energie se musí dít rovnovážně; nadměrné množství prány může totiž ohrozit život organizmu stejně tak jako její nedostatek. Blavatská přirovnává pránu ke kyslíku, který je aktivním chemickým prvkem nutným pro existenci veškerého organického života. Dusík, který je naopak pasivní, se zdá být hlavním komponentem éterického těla. Centrální nervový systém, který mají naše těla, je ovšem vytvořen z pevné látky, aktivizován je ale právě pránou, která na úrovni éterického těla proudí v oblastech nervů a přenáší vnější podněty, stejně tak jako pohybové podněty takto vyprovokované.

    Pokud cituji Blavatskou nebo jiné theosofy kteří přišli krátce po ní, je nutné ovšem brát v úvahu, že tito mohli ve svých analogiích užívat pouze přirovnání s vědeckými obory a vědomostmi na úrovni doby v níž žili. Chemie byla v tomto směru tehdy poměrně nejdále, zatímco na příklad atomová fysika ještě vůbec neexistovala. Kdyby se byla Blavatská narodila o sto let později, jistě by její spisy a komentáře byly dosti jiné. Ve své době mohla reagovat jen na té úrovni, jakou jí dovoloval aktuální stav vědy.

Fohat –

Fohat (Tib.) Termín používaný k vyjádření aktivní (mužské) energie Sakti (ženská reprodukční síla) v přírodě. Podstata kosmické elektřiny. Okultní tibetský výraz pro Daiviprakriti, prvotní světlo: a ve vesmíru projevu všudypřítomná elektrická energie a neustálá ničivá a formativní síla. Esotericky je to totéž, Fohat je univerzální pohon Vital Force, současně vrtule a výslednice. [5] Na začátku manvantary vyzařuje aspekt moudrosti Absolutna předkosmickou představu, která se projevuje jako kosmická myšlenka. Ten nakonec vede k Fohatovi. V Mme. Blavatského slova: Absolutní moudrost se odráží ve své myšlence; který transcendentálním procesem, nadřazeným a nepochopitelným lidským vědomím, má za následek kosmickou energii (Fohat). [6] Fohat je aktivní síla, jejímž prostřednictvím se objektivně projevuje plán nového vesmíru přítomného v Logu, čímž poskytuje most mezi subjektivním duchem a objektivní hmotou: Ale stejně jako protilehlé póly subjektu a objektu, ducha a hmoty, jsou jen aspekty jedné jednoty, ve které jsou syntetizovány, tak v projeveném vesmíru existuje „to“, které spojuje ducha s hmotou, subjektem s předmětem. Toto něco, v současné době neznámé západním spekulacím, nazývá okultisté Fohat. Je to „most“, kterým jsou „Myšlenky“ existující v „Božském myšlení“ vtištěny do kosmické látky jako „zákonů přírody“. Fohat je tedy dynamická energie kosmické myšlenky; nebo, z pohledu druhé strany, je to inteligentní médium, vůdčí síla všech projevů, „myšlenkové božství“ přenášené a projevované skrze Dhyan Chohans, architekty viditelného světa. . . . Fohat je ve svých různých projevech záhadným spojením mezi myslí a hmotou, animujícím principem elektrizujícím každý atom do života. [7] Je také příčinou diferenciace prvotní hmoty do sedmi rovin Fohat, který se vzrušuje v lůně inertní látky, nutí ji k aktivitě a řídí její primární diferenciace na všech sedmi úrovních kosmického vědomí. [8] Ve fenomenálním a kosmickém světě je to ta Okultní, elektrická, vitální síla, která pod vůlí Kreativního Loga spojuje elementární atomy a činí je agregovanými a kombinovanými. Fohat, který postupuje podle sedmi principů AKASA, působí na projevenou substanci nebo na Jeden prvek a tím, že ji diferencuje na různá centra Energie, uvádí do pohybu zákon Vesmírné evoluce, který v poslušnosti k Ideaci univerzální mysli přináší do existence všech různých stavů bytí v projevené sluneční soustavě. [9]

Fohat se v každé rovině projevuje různými způsoby: Na pozemské úrovni je jeho vliv pociťován v magnetické a aktivní síle generované silnou touhou magnetizátoru. Na Kosmu je přítomen v konstruktivní síle, která uskutečňuje při formování věcí – od planetárního systému až po žhavého červa a jednoduchou sedmikrásku – plán v mysli přírody nebo v Božském myšlení , s ohledem na vývoj a růst této zvláštní věci. Je metafyzicky objektivizovanou myšlenkou bohů; „Slovo vytvořené z masa“ v menším měřítku a posel kosmických a lidských myšlenek: aktivní síla ve vesmírném životě. V jeho sekundárním aspektu je Fohat sluneční energií, elektrickou vitální tekutinou * a zachovávajícím čtvrtým principem, zvířecí Duší přírody, abych tak řekl, nebo – Elektřina. [10] Jelikož Fohat působí jako síla přitažlivosti mezi atomy, je viděn jako Božská láska: Fohat, ve své schopnosti DIVINE LOVE (Eros), elektrické Síly spřízněnosti a soucitu, je alegoricky ukazován jako pokus o uvedení čistého Ducha, paprsku neoddělitelného od JEDNÉHO absolutna, do spojení s Duší, dvěma, které tvoří v člověku MONAD a v přírodě první spojení mezi kdykoli nepodmíněným a projeveným. [11] Zajímavé je, že Fohat je považován za entitu (bez implikace antropomorfismu). Paní. Blavatsky napsal: Fohat je tedy zosobněná elektrická vitální síla, transcendentální vazebná Jednota všech kosmických energií, na neviditelném jako na projevených rovinách, jejichž působení se podobá – v nesmírném měřítku – působení živé Síly vytvořené WILL , v těch jevech, kde zdánlivě subjektivní působí na zdánlivě objektivní a nutí jej k akci. Fohat není jen živým Symbolem a Kontejnerem této Síly, ale okultisté na něj pohlížejí jako na Entitu – síly, na které působí, že jsou kosmické, lidské a pozemské, a uplatňují svůj vliv na všechna tato letadla. [12] Podle paní. Svastika Blavatsky je symbolem činnosti Fohata: Několik symbolů světa je těhotnějších se skutečným okultním významem než svastika. Je to znak aktivity Fohata, neustálé revoluce „kol“ a čtyř elementů, „posvátné čtyřky“. Jeden zasvěcen do tajemství smyslu svastiky, říká komentář, „může na něm sledovat, s matematickou přesností, vývoj Kosmosu a celého období Sandhyi.“ Také „vztah mezi viděným a neviditelným“ a „první rozmnožování člověka a druhů“. [13]

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This