0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Tajnosti církve římské!

JANOVO ZJEVENÍ, DRUHÝ PŘÍCHOD KRISTA A JEZUITSKÉ MARIÁNSKÉ MODLÁŘSTVÍ. CO MAJÍ SPOLEČNÉHO?

Padla, padla ta veliká říše Babylon
a stala se příbytkem démonů,
doupětem všech nečistých duchů,
doupětem všech nečistých ptáků,
doupětem všech nečistých a ohavných šelem!

Vyjděte z ní, můj lide, abyste unikli jejím hříchům,
abyste nedostali z jejích ran!

Běda, běda, město veliké,
oblékané kmentem, purpurem a šarlatem,
pokryté zlatem, drahokamy a perlami –
takové bohatství zničeno v jedné hodině!

https://www.bible.com/en-GB/bible/15/rev.18

Nejspíš si teď v duchu myslíte, že to se svou kritikou modlářství v církvi přeháním. Nicméně právě teď, kdy jsem ponořen v důkladném studiu Zjevení, když připravuji další texty ohledně proroctví tzv. Druhého příchodu Krista, právě teď s hrůzou zjišťuji, že jsem byl doposud příliš mírný a že je třeba mluvit nahlas…

Desatero přikázání není šikana

Uděláme si teď rekapitulaci toho, co už jsme o Janově Zjevení v této sérii textů vyzkoumali, a předložím i pár důkazních fotografií z míst činu.

Volně navazuji na předcházející část, kde jsme si identifikovali Osmého krále Zjevení » Ještě předtím to byly Dvě šelmy » Srdečně doporučuji prostudování těchto dílů jako úvod do dnešního tématu. Bez těchto znalostí spousta věcí z tohoto textu nemusí být pochopitelná…

První bod dnešní obžaloby: Svévolná změna a falšování Základních zákonů Desatera.

První tři přikázání v necenzurované verzi Desatera jsou ABSOLUTNĚ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ a jsou jen a jen o HLEDÁNÍ Boha, respektive o tom, aby člověk neztratil ze zřetele jeho existenci — nikoliv aby se mu klaněl, jak si mnozí dodnes myslí.

Nezapomínejme na tuto prostou skutečnost! Snažně vás prosím pochopte: Desatero není nějaká šikana, kterou by si na lidech Bůh chtěl smlsnout nebo je nějak šikanovat. Není to jeden z mnoha zastaralých židovských rituálních zvyků, jak je často křesťanům ze strany církevních autorit nalháváno!

Je to jen přátelská rada — jejíž znalost je absolutní nutností k tomu, aby se lidské duše mohly vrátit domů do Jednoty.

Pokud se jí nebudete držet — váš problém, dostali jste přece shůry svobodnou vůli… ale pak si prosím pěkně můžete stěžovat jen na lampárně 😉 U mne si nestěžujte, mockrát jsem opakoval, jaký je PRAVÝ smysl Desatera…

Já jsem Hospodin, 
tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta, 
z domu otroctví.
 Neměj žádné bohy kromě mne.
 Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, 
dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.
 Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, 
tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. (Exodus 20,1-7)

http://bible.com/15/exo.20.1-17.b21
http://bible.com/en-GB/bible/15/deu.5.7-9.b21

Je to o tom, aby se vaše mysl neubírala po cestě, kterou Ježíš popsal jako širokou. Přesně k tomu měl sloužit zákon striktně zakazující modly.

Přesně k tomu modlářství vás ovšem slepí drakovi pastýři vedou již po téměř 2000 let.

Odvádějí vaši pozornost na širokou cestu, která vede do nikam… npař. obžerství,nenažranost,prostituce,auta,domy, materiální slepota a milování věcí!

Podrobnosti jsou shromážděny zde »

http://www.ragauian.cz/desatero-prikazani-a-jejich-tajemstvi-jaky-je-pravy-vyznam-desatera/

Není od věci připomenout i následující Pavlovy citáty:

Můžete si být jistí, že žádný smilník ani nečistý nebo chamtivý člověk
 (což je modlář)nemá dědictví v Kristově a Božím království. 
(Efeským 5:5)

http://bible.com/15/eph.5.5.b21

Umrtvěte proto své pozemské sklony – smilstvo, nečistotu, vášeň, 
zlé choutky a hlavně chamtivost,závist,prostituce,střídání partnerů
 (což je modlářství)...
 (Koloským 3:5)

http://bible.com/15/col.3.5.b21

Nečisté řeči a myšlenky i modlářství — to vše rozpaluje kolo narození našeho

Pro lepší pochopení připomenu Ježíšův výrok o tom, že to co vychází z úst — to člověka ZNEČIŠŤUJE — tj. zlé řeči a pomluvy. To stejné nám opakuje Jakub Spravedlivý, Ježíšův bratr a první vůdce církve, jak jsme si už spolu také dokázali. Tento žid byl díky úzké rodinné vazbě Ježíšovi samozřejmě daleko blíže než všichni následující církevní pantátové, kteří přišli až o dost později z řad pohanů. Jakubovo svědectví má proto daleko největší váhu! Nejen proto byste vážení a milí měli brát dvojnásob VÁŽNĚ jeho varování před tím, co vás bude stahovat do dalších inkarnací kola rození.

Jak známo, cílem je naopak se z tohoto kola opakovaného zrozování vymanit:

6 A jestiť jazyk jako oheň a svět nepravosti.
 Takť jest, pravím, postaven jazyk mezi údy našimi, 
znečišťující celé tělo, a rozpalující kolo narození našeho, 
jsa rozněcován od ohně pekelného. 
(Jakub 3:6)

https://www.bible.com/en-GB/bible/44/jas.3.6.csbkr

Každopádně, vidíte výslovné upozornění na to, že modla nemusí být POUZE hmotná věc takového druhu jako obraz v kostele nebo socha panenky Marie. Konkrétně je tu zmíněna chamtivost.

Což nás vede přímo k jinému Kristovu výroku o neulpívání na pozemských hodnotách a následně jsme zase u široké cesty!

Nelpěte na ničem z pozemských hodnot, jelikož ty jsou pomíjivé a hlavně: Připoutávají vaši mysl a duši k tomuto světu a zabraňují jejímu vzestupu zpátky domů, do Jednoty.

Rozumíte mi? Rozumíte naléhavosti této výzvy? Jenom jednu prioritu můžete mít, nemůžete sedět na dvou koních, jak říkal Kristus… Neříkám že byste se měli vzdát všeho pozemského, jen na tom nelpěte a nedopusťte aby tyto vnější hodnoty převážily nad hledáním úzké cesty dovnitř své mysli… TAM na vás totiž čeká největší tajemství, největší Kristův poklad »

To je to tajemství, jednoduše: Nezapomenout kudy vede cesta domů!

Pár poznámek ohledně tzv. Druhého příchodu

Krista, alias Syna člověka

...Než ten den přijde, musí nastat odvrácení od Boha.
 Musí se objevit ten bezbožník a zatracenec, který se postaví na odpor 
a povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá.
 Usadí se dokonce v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha!
 ...smí se objevit až v daný čas. Tajemství této bezbožnosti už působí;
 čeká jen na to, až zmizí ta překážka. Až se pak objeví ten bezbožník,
 Syn Člověka ho zahubí dechem svých úst, zničí ho jasem svého příchodu.
 [pozn. redakce: Pán Ježíš to určitě nebude — ten kdo má přijít 
je předpovězená osoba označovaná proroky jako Syn Člověka]  

Za příchodem bezbožníka bude stát satanovo působení,
 všechna jeho lživá moc, divy a zázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, 
kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu,
 která je mohla zachránit » Proto je Bůh vydá napospas bludu, 
aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, 
ale našli zálibu v hanebnosti. 
(‭2 Tesalonickým‬ ‭2‬:‭1-12‬ B21)

Co dodat k tak výstižnému popisu? Snad jen si prosím povšimněte, že je tu jinými slovy řečeno totéž co ve Zjevení: Před tzv. Druhým příchodem dojde k odpadnutí od Boha, objeví se dokonce síla, mocnost, která se povýší se nade všechno, čemu se říká Bůh!

Tiara: Pius IX
Tiara pro popa Pia IX. s latinským nápisem: *1* IESV CHRISTI VICARIO INFALLIBILI *2* ORBIS SVPREMO IN TERRA RECTORI REGVM *3* ATQVE POPVLORVM PATRI… v anglickém překladu to znamená: *1* To the Infallible Vicar of Jesus Christ *2* To the Supreme Governor of the World on Earth *3* To the Father of Nations and Kings… Větší rouhání neexistuje.

ANO, PŘESNĚ TO SE DĚJE: Objevila se mocnost, která se opovažuje měnit Boží zákon, falšuje Desatero a tvrdí o sobě dokonce, že má právo odpouštět hříchy! Vyhlašuje se za krále nebes, země i podsvětí a sama sebe prohlašuje za neomylnou.

Je to mocnost označená proroky jako První šelma!

Také máte doma na stěně gilotinu?

A co třeba kříž? Katolické naturalistické zobrazení ukřižování má stejnou hodnotu jako ta gilotina. Drakova nevěstka za 2000 let dokonale vytříbila to nejhorší z nejhoršího. Nestačilo jí že světelný kříž — původně symbol poznání — úspěšně překroutila v naturalistický popravčí nástroj. Za jeho co nejrealističtější zobrazení úspěšně lobují především soudruzi jezuité po celou dobu existence této sekty. Myšlenky modlících se oveček jsou tím připoutávány k násilí a utrpení… nikoliv k Bohu. Chcete Boha snad obvinit z toho, že je sadista? Násilí si způsobují jen lidé sami.

Der Nazipropaganda-Minister Goebbels begruesst Nuntius Orsenigo im Propaganda-Ministerium.
Der Nazipropaganda-Minister Goebbels begruesst Nuntius Orsenigo im Propaganda-Ministerium.

K dokonalosti ona smilnice dovedla především mariánskou modloslužbu. Zůstává mi jen záhadou, jak se jim podařilo přesvědčit své stádo, že černá je bílá? Začínám chápat od koho se naučili své metody Hitler a jeho kamarád Goebbels…

Přes všechnu snahu a utajování ze strany církve, už je poměrně mnoho informací o zločinech našich černých soudruhů veřejně dostupno i s mnoha odkazy na literární zdroje, třeba zde:

Orsenigo believed in the Italian fascist ideal and hoped the German variety
 would develop into something similar. He was a controversial
 figure among his 
contemporaries and remains the subject 
of historical criticism for his advocacy 
of „compromise and conciliation" with the
 Nazis, particularly in relation to The Holocaust. 
Pius XII has been criticized by several contemporaries and historians
 for not replacing Orsenigo as nuncio...
Orsenigo’s primary priest-assistant was in fact a 
secret member of the Nazi party... 
this fact was certainly known by Robert Leiber,
 a German Jesuit who served as one of Pius XII’s 
closest confidants and advisers during
 the war...

http://en.wikipedia.org/wiki/Cesare_Orsenigo

Aby bylo jasno, to co je tu (ve snaze zamaskovat pravou podstatu těchto činů) popisováno jako nevinná náklonnost soudruha Orseniga a Pia XII. k italským i německým fašistům, to je jen slabý odvar z pravé reality… to co prasklo v důsledku několika málo omylem prosáklých informací. To podstatné se před většinou lidstva podařilo utajit. Ve skutečnosti byli fašisté ze zákulisí přímo podporováni pod taktovkou soudruha generála černého papeže. Konkrétně v Německu se Hitler dostal k moci především díky tajnému jezuitovi von Papenovi. Samozřejmě, nelze opomenout ani financování ze strany soudruhů bankéřů a kapitalistů typu Henryho Forda. Nic než fakta. Detailní analýza je k dispozici zde »

http://www.ragauian.cz/co-ma-spolecneho-selma-z-janova-zjeveni-s-fasismem-jak-to-souvisi-s-ukrajinou-jak-vznikl-fasismus-doopravdy/

Von links nach rechts: Reichsminister Dr. Goebbels, Reichskanzler Adolf Hitler, und der paepstliche Nuntius Osenigo auf dem Empfang der auswertigen Presse in Berlin.
Von links nach rechts: Reichsminister Dr. Goebbels, Reichskanzler Adolf Hitler, und der paepstliche Nuntius Osenigo auf dem Empfang der auswertigen Presse in Berlin.

S. Ignác, patron všech diktátorů

Můžete vidět na vlastní oči ideál všech totalitních systémů: Udělat z lidstva stádo a ovládat i jeho myšlení. Soudruh Ignác, patron všech diktátorů, říká: Všichni musíme být NAPROSTO stejného myšlení a ve shodě…

Pokud náš vůdce prohlásí že něco je černé, něco co se našim očím zdá bílé, MUSÍME to prohlásit za černé.

(Církev má přísně hierarchickou totalitní strukturu, kde vůdcem je papež. To stejné platí o jezuitech, kterým pro změnu absolutisticky vládne soudruh generál černý papež.)

Rule 13 of Ignatius's Rules for Thinking with the Church said: 
"That we may be altogether of the same mind and in conformity ... 
if [the Holy See of the Universal Church (Roman Catholic Church)] 
shall have defined anything to be black which to our eyes appears 
to be white, we ought in like manner to pronounce it to be black.
" Viz Loyola, Ignatius; Rules for Thinking with the Church (1999). 
Bettenson, Henry, ed. Documents of the Christian Church (3rd ed.). 
Oxford: Oxford University Press. p. 272. ISBN 0-192-88071-3.

Prohledání kompletního textu Bible vám názorně ukáže, jak často je tam modlářství přísně odsuzováno a jak silně je slovo ohavnost v biblickém jazyku spojeno s tím nejhorším smrtelným hříchem, tedy modlářstvím:

http://bible.kazani.cz/?q=modly
http://bible.kazani.cz/?q=modl%C3%A1%C5%99
http://bible.kazani.cz/?q=ohavnost

A co hůře, ono to neskončilo u model ze dřeva, kamene a hadrů, ono se to posunulo až k černé magii, kdy se krom kostí pracuje dokonce i s krví…

Pope Benedict XVI. kisses the glass reliquary containing blood of the late Pope John Paul
Pope Benedict XVI. kisses the glass reliquary containing blood of the late Pope John Paul
The hand of St. Francis Xavier is seen in a reliquary at the Jesuits’ Church of the Gesu in Rome Sept. 8. Relics of holy people have been venerated since early Christianity. (CNS photo/Paul Haring)
The hand of St. Francis Xavier is seen in a reliquary at the Jesuits’ Church of the Gesu in Rome Sept. 8. Relics of holy people have been venerated since early Christianity. (CNS photo/Paul Haring)

Žádné ze svých polapených oveček nevěstka samozřejmě nevysvětluje, proč Zjevení mnohonásobně opakovaně mluví o tzv. Druhé smrti… A co vy, milí čtenáři, vy to už víte? Kdybych mohl, tak křičím, ale pamatujte si alespoň toto:

Vždy, když jsou v Bibli klíčové, životně důležité informace, vždy se opakují!

Co myslíte vážení a milí, je to důležitá zpráva od našich duchovních učitelů, nebo ne? Co myslíte?

Copak je to ta tzv. Druhá smrt?

A podívejme se teď, jak je ta modloslužba ve Zjevení pěkně oceněna 😉

5 Ten, který seděl na trůnu, řekl: „Hle, činím všechno nové.
“ Řekl také: „Napiš, že tato slova jsou věrná a pravdivá.
“ 6 Pak mi řekl: „Stalo se. 
Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec.
 Já dám žíznícímu zdarma napít z pramene vody života. 
7 Kdo vítězí, dostane toto vše za dědictví. 
Já mu budu Bohem a on mi bude synem.
 8 Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, 
smilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, 
které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.“

https://www.bible.com/en-GB/bible/15/rev.21

Nejsilnější zákaz modlářství v Bibli!

Papež při modloslužbě ve Fatimě
Papež při modloslužbě ve Fatimě

Povšimněte si drazí, jak radikálně — a to hned dvakrát — je Janovi zakázáno, aby se onomu andělovi, klaněl!

Dívejte se velmi pozorně na text! Do teď mi nedošlo, že toto je možná nejvážnější zákaz modlářství v Bibli — jak jsme již viděli výše v originálním textu Desatera: Klanění nerozlučně patří k modlářství! Dochází to už někomu prosím pěkně?

9 Tehdy mi řekl: „Piš: Blaze těm, kteří jsou pozváni k Beránkově svatební večeři.
“ A dodal: „Toto jsou pravá Boží slova.“ 
10 Padl jsem tedy k jeho nohám, abych se mu klaněl,
 ale on mi řekl: „Pozor, nedělej to! 
Jsem jen Boží služebník, tak jako ty a tvoji bratři,
 kteří mají Ježíšovo svědectví.
 Klaněj se Bohu!“

https://www.bible.com/en-GB/bible/15/rev.19

6 Tehdy mi anděl řekl: „Tato slova jsou věrná a pravdivá.“ Pán Bůh, 
který dává Ducha prorokům, poslal svého anděla, 
aby ukázal svým služebníkům, co se musí brzy stát. 
7 „Hle, přijdu brzy! Blaze tomu, kdo zachovává slova proroctví této knihy.“
8 Já Jan jsem to všechno viděl a slyšel. 
Když jsem to uslyšel a uviděl, padl jsem, abych se klaněl u nohou toho anděla,
 který mi tyto věci ukazoval. 9 On mi však řekl: 
„Pozor, nedělej to! Jsem jen Boží služebník,
 tak jako ty a tvoji bratři proroci a jako ti,
kdo zachovávají slova této knihy. Klaněj se Bohu.“

https://www.bible.com/en-GB/bible/15/rev.22

Dechtice, Trnava, Slovensko, zjevení Panny Marie-Královny pomoci
Dechtice, Trnava, Slovensko, zjevení Panny Marie-Královny pomoci / Bože, bože, co to sakra je? Kdo to tady kleká před čím?

Jednoznačný zákaz vzdávat úctu komukoliv jinému, než Bohu. A to zákaz dvojnásobný aby náhodou nedošlo k mýlce!!

Naprosto dokonale jednoznačný zákaz KLANĚT SE a vzdávat úctu komukoliv jinému, než Bohu… i kdyby to byl anděl. A teď mi upřímně řekněte vážení a milí čemu se to ti lidičkové klaní, co vzývají, co uctívají? Neříkají tomu náhodou mariánská úcta, nebo mariánská zbožnost? I kdyby byla lidská žena Marie božskou bytostí (jako že nebyla) …ale i kdyby byla, je to zde na konci Bible naprosto jednoznačně ZAKÁZÁNO! Neexistuje žádný prostor k žádné jezuitské chytristice a manipulaci. Vše jen podvod a klam.

Rád bych se nyní upřímně a s láskou ke Kristu zeptal všech tzv. věřících, koho uctíváte vy? Kdo je pro vás na prvním místě? Ježíš nebo cézaro-papež? Koho údajně milujete? Ježíše? Nebo snad císaře? Nebo panenku Marii? To je oč tu běží, milý Watsone!!

Hle, přijdu brzy! …kdopak je to ten, který sám sebe nazývá Alfa i Omega?

10 Potom mi řekl: „Nezapečeťuj slova proroctví této knihy, 
neboť ten čas je blízko... 12 „Hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, 
abych odplatil každému podle jeho skutků. 13 Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec,
 první i poslední.“ 
14 Blaze těm, kteří perou svá roucha, aby měli přístup ke stromu života
 a mohli vejít branami do města. 15 Psi, čarodějové, smilníci, 
vrahové a modláři však zůstanou venku stejně jako každý, 
kdo miluje a provozuje lež.

https://www.bible.com/en-GB/bible/15/rev.22

Naše zkoumání životně důležitých proroctví ještě nekončí…

Křičím: Král je nahý! Nebo snad někdo chce prohlásit že toto není uctívání? Ptám se, co je tu uctíváno? / Icon from the Basilica of Our Lady of Zapopan, in Jalisco, Mexico
Křičím: Král je nahý! Nebo snad někdo chce prohlásit že toto není uctívání? Ptám se, co je tu uctíváno? / Icon from the Basilica of Our Lady of Zapopan, in Jalisco, Mexico
...nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali
 se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi,
 kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí... (Zj 9:20)

https://www.bible.com/en-GB/bible/15/rev.9.20.b21


Literatura:

  • Alvarez, David J., and Graham, Robert A. 1997. Nothing sacred.
  • Phayer, Michael. 2000. The Catholic Church and the Holocaust, 1930–1965. Indianapolis: Indiana University Press. ISBN 0-253-33725-9.
  • Phayer, Michael. 2008. Pius XII, The Holocaust, and the Cold War. Indianapolis: Indiana University Press. ISBN 978-0-253-34930-9.
  • O’Shea, Paul. 2008. A Cross Too Heavy.

Naším cílem je i rehabilitace ORIGINÁLNÍHO, necenzurovaného Ježíšova učení. Jeho PRAVÉ a původní učení je skutečným návodem, jak naplnit smysl života na Zemi! Má reálný a praktický význam pro život jednoho každého z nás všech. Začali jsme seriálem Dvě cesty, který vám prozradí základy toho, jak lidská psychika funguje doopravdy. A to je jen první střípek…

A protože zcenzurované kristovské myšlenky jsou zneužívány pro manipulaci s lidstvem, nemůžeme se vyhnout ani demaskování falešné hry cézaro-papežské římské církve.


 

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This