Stíny – průchod podsvětím

DSC_0081Jakmile začneme vstupovat do tohoto nového jazyka Genových klíčů, budeme procházet světem různorodých vibrací. Veškerý život je vibrace, a jak jsme viděli, naše DNA utváří náš život v závislosti na frekvencích vibrací, které přijímá. Strach vytváří nízkofrekvenční energetické pole, kdežto láska vytváří vysokofrekvenční energetické pole. Různá frekvenční pásma aktivují různé kódy v naší DNA. Naše tělo obsahuje například kód, který se po své aktivaci projeví jako tak hluboký pocit klidu, že ztiší myšlenky procházející naší myslí. Naše geny však mohou takový vyšší stav vyvolat pouze tehdy, když do svých buněk vyšleme vysokofrekvenční energii. Proto se tyto vyšší stavy považují za skryté v naší DNA. Jsou totiž ukryty pod našimi nízkými frekvencemi, zvanými stínové frekvence.Šedesát čtyři stínových frekvencí reprezentuje stavy vědomí, které většina lidí považuje za normální. V některých případech se dokonce považují za zdravé, což však v žádném případě neplatí. Šedesát čtyři stínových frekvencí tvoří kolektivní energetické pole generované pradávnými genetickými vzpomínkami z dob, kdy jsme byli součástí zvířecí říše. Primárním zájmem šedesáti čtyř stínů je individuální přežití založené na strachu, a proto vždy stimulují nejstarší části mozku (tzv. mozkový kmen) a s tím spojené fyziologické procesy. Navzdory neuvěřitelnému vývoji mozku za stovky tisíců let tyto pradávné kódy založené na strachu stále mocně ovlivňují skupinové vědomí lidstva. Můžeme se jakkoli snažit být v životě pozitivní, pokud si nejsme vědomi svého stínového vzorce chování – své tzv. temné stránky -, nebudeme schopni odemknout vyšší frekvence.

A to je skutečným úkolem Genových klíčů – poskytnout nám vnitřní jazyk, který nám dovolí setkat se s nevědomými strachy uvnitř. Už jen samotným aktem svého zrození jsme zdědili vzpomínky a strachy svých předků, které ve skutečnosti nemají kořeny v současném životě. Pocházejí z kolektivního lidského genopole. Když pracujete se stíny genových klíčů, pracujete s reálnými fyziologickými strachy uloženými hluboko ve vašem nevědomí a stejně tak v kolektivním nevědomí. Jakmile vaše rozjímání nad stíny rozvíří tyto pradávné kódy v DNA, začnete si uvědomovat, jak velkou část vašeho života i světa kolem tyto frekvence strachu ovládají. Tím, že si budete tyto skryté aspekty našeho nevědomí stále uvědomovat ve svém každodenním životě, budete je postupně velmi účinně zbavovat moci, kterou nad vámi mají.

Dary – otevírání srdce

jasmin kopieKaždý stín obsahuje dar. Dar je jádrem transmise každého genového klíče. Je jedním z úžasných bodů obratu vetkaných do lidského příběhu. Základním poselstvím každého mýtu, pohádky, románu či filmu je, že utrpení vždy obsahuje zárodek naší možné proměny. Ve chvíli, kdy uznáme a přijmeme své stíny, najednou odhalí svou pravou povahu a vpustí do našeho těla nový tvořivý impulz. V naší DNA proběhne jemná, leč mocná mutace. V genetice se mutací rozumí změna ve způsobu, jakým se v buňce kopíruje genetický kód, což vede ke změně způsobu tvorby bílkovin, a tudíž ke změně v chemickém fungování našeho těla. Jakmile naše stíny odhalí naše ukryté dary, celé tempo našeho života se začne měnit. Změní se chemické složení krve a biorytmus, naše nálady se stabilizují, změní se stravovací návyky a náš životní postoj se začne ubírat směrem k optimismu. Tyto změny nastávají naprosto přirozeně, když přijde jejich čas, v průběhu našeho vytrvalého rozjímání nad genovými klíči.

Jakmile se nám v životě začne odvíjet proces transformace stínů, náš pohled na sebe a na celý systém přesvědčení prodělá kvantový skok. Až začneme žít stále více na frekvenci daru, můžeme se začít otevírat možnosti dosažení těch nejvyšších stavů zvaných siddhi. Čím je frekvence naší DNA vyšší, tím jsme citlivější na energetické pole kolem nás. To může být velmi obtížné, protože většina světa funguje na stínové frekvenci. Nicméně podstatou frekvence daru je otevřít své srdce, a to obzvláště stínům. Jakmile jednou poznáme své stíny, evoluce nás začne používat jako nástroj pro pozvednutí frekvencí ostatních lidí, což nás nepochybně přitáhne k nějaké formě služby.

Siddhi – encyklopedie osvícení

nebeS prohlubujícím se rozjímáním nad genovými klíči a aktivováním darů v našem životě se naše frekvence budou postupně zvyšovat a zjemňovat. V určitý moment tohoto procesu přejde kontemplace spontánně do absorpce, tedy  úplného vstřebání. Absorpce je vysokofrekvenční stav vědomí, v němž naše DNA vyvolává v endokrinním systému tvorbu určitých hormonů, v této fázi již nepřetržitou. Tyto hormony, jako např. pinolin, harmin a melatonin, jsou spojeny s vyššími funkcemi mozku, které přinášejí stavy duchovního osvícení a transcendence. Absorpce může nastat pouze tehdy, vytváří-li naše aura nepřetržitě dostatečně vysokou frekvenci, aby mohla trvale brát energii ze svého vlastního elektromagnetického pole. V tomto stadiu už není možné být na déle než krátký okamžik vtažen zpět do nízkých vibrací.

Frekvence daru i siddhi s sebou nesou kvantové skoky vědomí. Skupinové vědomí lidstva nyní stojí před velkým posunem z frekvence stínu na frekvenci daru. To vyvolá globální genetickou mutaci. Zároveň zde existuje další, daleko menší skupina lidí určená k přechodu z frekvence daru na frekvenci siddhi. Slovo siddhi pochází ze sanskrtu a znamená božský dar. Siddhi je součástí některých pradávných náboženských tradic (podle jedné uznávané tradice jich dokonce existuje přesně šedesát čtyři!). V rámci učení Genových klíčů je šedesát čtyři siddhi biologickým projevem vrcholného lidského stavu osvícení. Jsou doslova encyklopedií nejrůznějších projevů duchovní realizace.

Terminologie

Programovací partnerství

Jeden z nejhlubších vhledů do učení Genových klíčů se týká párování jednotlivých stínů, darů a siddhi. Když staří čínští mudrci vyvinuli I-ťing, Knihu proměn, objevili i mnoho rozdílných způsobů, jak ji používat a umocnit její účinek. Zásadní průlom pak nadešel, když byla lineární řada šedesáti čtyř archetypů zvaných hexagramy uspořádána do kruhu. Kruhové uspořádání genových klíčů nám umožňuje vidět, že každý genový klíč funguje jako jedna polovina binárního programovacího pole. Při rozjímání nad každým genovým klíčem v souvislosti s jeho programovacím partnerem si můžeme uvědomit, jak tyto genetické páry tvoří v našem těle, mysli i emocích biologickou zpětnou vazbu, tzv. biofeedback, jež buď vyšší frekvence blokuje, nebo jim naopak dává průchod.

Dvacet jedna rodin kodonů

V genetice je role genů v buňkách zúžena především na roli slučování různých aminokyselin do celků zvaných proteiny, které tvoří základní stavební kameny lidského těla. Aminokyseliny jsou také sdružovány do určitých genetických rodin, zvaných v této knize rodiny kodonů. Rodina kodonů je složena z jednoho a více kodonů. Celkem existuje šedesát čtyři kodonů a dvacet jedna rodin kodonů náležejících ke specifické aminokyselině. Každá rodina kodonů nese specifický název a chová se jako kolektivní programovací tělo v rámci většího těla lidstva.

Z těchto chemických skupin povstala velká část naší lidské mytologie a každá rodina obsahuje velké tajemství. Mají přímé spojení s mnoha starobylými posvátnými abecedami, jako je např. hebrejská abeceda, a stejně tak mají vztah k bohaté symbolice tarotu. Jejich hlubší význam se nachází mimo doménu této knihy, ale pokud budeme rozjímat nad genovými klíči v souvislosti s rodinami kodonů, můžeme ve své DNA rovněž odhalit jejich tajemství. Především však je to vaše cesta a je zcela na vás, jak odvážně po ní budete kráčet!

Zdroj: https://www.genoveklice.cz/genove-klice/frekvence-genovych-klicu-a-terminologie/