0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Symboly!

Znič

Čtyřkvadrantový sluneční symbol ZNIČ je další z řady chytrých křivkovitých slunečních symbolů (křivka svojí symbolikou odkazuje na duchovní principy a hodnoty). Praslované byli kosmicky vědomí a moudří. Touto moudrostí žili. Sluneční symboly pro ně nebyly jen nějaké hezké obrázky. Pracovali s nimi zcela reálně, jako s funkčními kosmickými kódy a klíči, které otevíraly proudy kosmických působení. Každý symbol sloužil k nějakému konkrétnímu zaměření. Symbol ZNIČ Praslované často kombinovali s jinými symboly. Důvodem bylo posílení jejich záměru. Symbol ZNIČ totiž symbolizuje svatý neuhasitelný kosmický Oheň a nevyčerpatelný Zdroj života.

Symbol ZNIČ se často používal k ochraně před nemocemi nebo k uzdravení člověka. Vnímali jej tak, že je v lidech schopný probudit energii a sílu, aby dosáhli něčeho nového. Vnímali tento symbol tak, že nejenže dává sílu, ale také tlačí člověka ke správnému rozhodnutí, které může radikálně změnit jeho osud. Symbol ZNIČ je opět fraktálního typu a vytváří úžasné druhy nekonečných vzorů. Dokonale znázorňuje podstatu kosmického záření – ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁŘENÍ (jeho charakteristikou je, že elektrická složka je kolmá na složku magnetickou, přičemž tato energie vytváří víry a nekonečný vzor nám přesně toto sděluje.

Znič
https://celostnivzdelavani.cz/znic

Symbol Svati –

SVATI je úžasný a mocný symbol. Naši prapředkové nazývali naši Galaxii jménem SVATI (SVA = NEBE, KOSMOS) a naše Slunce, které si razí cestu galaxií, nazývali JARILO.

  • SVATI Je slunečním symbolem a současně i kosmickým symbolem a to ve smyslu pohybu a cest kosmického vývoje.
  • SVATI symbolizuje naši galaxii, Mléčnou dráhu. Malá červená tečka v jednom rameni symbolu, je naše Země ve Sluneční soustavě v rámci jednoho ramene Mléčné dráhy.
  • SVATI je současně také symbolem čtyř řek, které utvářely prvotní domovinu Praslovanů a dělily ji geograficky na čtyři části, území pro prvotní čtyři praslovanské národy.
  • SVATI symbolizuje současně také vývoj a pohyb života na Zemi.

Slované vnímali tento kosmický symbol velmi mocně. Věděli, že pokud člověk nejde proti záměrům Univerza, tak je tento symbol schopen přimět pragmatika zvednout hlavu k nebi a otevřít mu celý svět Galaxie a hvězd. Osoba pohlcená každodenními záležitostmi si najednou uvědomí, že kolem něj je obrovský prostor s vlastními zákony, řády a svět obývaný velmi rozmanitými tvory.
SVATI pomáhá člověku objevovat nové cíle a vede ho novou cestou, od hmotného až po duchovní chápání Vesmíru.

Vesmír je fraktálního typu. A SVATI je křivkovitým symbolem (božské a duchovní roviny) a proto je dobré prostudovat, jaká nová sdělení a jaké nové vzory umí dále vytvářet. Vesmír je souhrou protikladů vytvářející jednotu. Duchovní podstata Vesmíru není duální, neboť tvoří jednotu. Když vezmeme jeden symbol SVATI a překryjeme ho obráceným symbolem SVATI, tak dosáhneme „souhru protikladů“ neboli kosmické neduality. Tak získáme fascinující vzor. Tento vzor odkazuje na ZDROJ, který vyzařuje TVOŘENÍ. Podobně také působí ŠRI JANTRA, což je hinduistické a buddhistické symbolické vyjádření neduálního Vesmíru jakožto celku, jehož podstatou je také TVOŘENÍ.

Svati

Oltářník

(17. díl)

Klasický čtyř-kvadrantový sluneční symbol. OLTÁŘNÍK je symbol s obrovskou silou. Uvádí se, že symbol OLTÁŘNÍK vytvořil samotný bůh Jarila, aby ochraňoval celou slovanskou rodinu. Tento symbol kombinuje vliv a sílu bohů a prapředků všech čtyř praslovanských rodů. OLTÁŘNÍK je bratrem symbolu RASIČ. OLTÁŘNÍK symbolizuje VELKOU JEDNOTU všech čtyř světlých (světelných) rodů, které tvořily první praslovanské národy zde na Zemi. Čtyři barvy symbolu OLTÁŘNÍK (a i RASIČE) symbolizují jednotlivé rody/národy.

  • Zelená – Ch Árijci (zelenoocí)
  • Stříbrná – D Árijci (šedoocí)
  • Modrá – Svatorusi (modroocí)
  • Ohnivá – Rasséni (hnědoocí)

Symbol OLTÁŘNÍK se používal v blízkosti oltáře, při rituálech pro silnější spojení s vyššími světy. Symbolizuje projevy ŽIVATMY (nesmrtelné podstaty života) ve čtyřech královstvích (minerálním, rostlinném, zvířecím a lidském). Sděluje, že velká jednota všech slovanských rodů má schopnost odhalení a má dar obývat „paláce světů a získávat slávu a vládu“. OLÁŘNÍK je vnímán jako průvodce mezi jednotlivými světy. Takto ho používali praslovanští mudrci a duchovní vůdci. Z uvedeného vyplývá o jak významný a silný symbol se jedná.

Oltářník

Svadcha –

(16. díl)

Klasický křížový (čtyř-kvadrantový) sluneční symbol. Praslované tento symbol vnímali a používali jako nebeský symbol, který propojuje Nebeské síly s lidskými bytostmi na Zemi. Často jej umísťovali do blízkosti věčného oltářního ohně, aby pomáhal zprostředkovávat lidské dary nebeským bohům a nebeským silám.
Použité barvy jsou kosmicky nebeské. Zlatá symbolizuje božské roviny a nebesky modrá náleží nebeským rovinám. Symbol je opět fraktálního typu a má schopnost vytvářet nekonečné vzory.

Na neolitickém nalezišti v Bulharsku byla nalezena nefritová žabí SVASTIKA, která je stará minimálně 8.000 let. Přidání „žabí“ symboliky do slunečního symbolu je opět velmi symbolické, protože žába v symbolické rovině tzv. „sedí na prameni“, tedy na Zdroji. A to je trefná symbolika slunečního záření, slunečního vlivu a nebeských sil. Toto vše je skutečně pramenem a „Zdrojem“ pro vše živé na Zemi. Zelená barva nefritu je také výstižně symbolická, protože zelená barva vznikne smícháním modré a žluté. Artefakt obsahuje také uprostřed otvor a tento centrální otvor obsahuje mnoho praslovanských slunečních symbolů. Odkazuje přímo na centrální Zdroj všeho – na Slunce.

Svadcha

Dchata

(15. díl)

Dchata je 4 kvadrantový sluneční symbol. Je barvy červené (ta symbolizuje oheň, přeměnu, proměnu, akci, tvoření, Jang) a zlaté (Slunce a božské úrovně). Zlatý svastický kříž obsahuje ohňový vnitřní kříž. Čtyři specifická zalomení zlatých ramen velkého kříže vytváří dojem čtyř šipek směřujících do levé rotace, zatímco ramena velkého i malého kříže poukazují na opačnou rotaci. V symbolické rovině tedy symbol obsahuje vnější i vnitřní vlivy, božskou podstatu, sluneční působení, proměnu a souběžné vlivy protisměrných (protichůdných) sil…
Ve své podstatě vyjadřuje opět nekonečné principy a nekonečnou „Zlatou pouť“ každé rozvíjející se bytosti. Tomu pak plně v symbolické rovině odpovídá schopnost symbolu vytvářet nekonečný vzor (druhý obrázek).

U našich předků Praslovanů je DCHATA ohnivým božím znakem, který charakterizuje kosmickou provázanost s vnitřní strukturou člověka. Symbol popisuje čtyři základní elementy, které nám tvořivé božské síly darovaly a ze kterých je utvářený každý člověk Velké bílé Rasy, tedy naši předkové – Praslované. Těmito čtyřmi elementy jsou: TĚLO, DUŠE, DUCH, SVĚDOMÍ.
Symbol poodkrývá, jak naši velemoudří prapředkové Praslované pracovali s chápáním duchovních rovin. Velmi výrazně kladli důraz na Svědomí, jakožto samostatnou rovinu duchovního rozvoje, která je veledůležitou lidskou kvalitou: NEZPRONEVĚŘIT SE SÁM SOBĚ A SVÉ DUŠI.

Dchata

Svarga

(14. díl)

Použitá symbolika je opět úžasná. Průhledné nebo bílé pozadí odkazuje na všudypřítomné „hmatatelné nic“ či „nehmatatelné všechno“. Samotný symbol má barvu Nebe, tedy odkazuje na hodnoty, které jsou nad námi. Sluneční kříž vytváří kromě čtyř kvadrantů slunečního vyzařování také různé vnitřní prostory a odbočky. Poukazuje tím na rozličné a různě orientované reality, které jsou navzájem provázané. Některé vnitřní prostory jsou však uzavřené a jiné jsou zase otevřeným systémem. Těmi otevřenými jsou ty, které jsou ve vertikálním směru, tedy v ose Země – Nebe. Tento symbol říká, že v tomto smyslu propojení není žádných hranic ani omezení. Cesta je zcela otevřená.

U Praslovanů byl symbol Svarga symbolem „Nebeské poutě“ a harmonického duchovního růstu a zdokonalování přes prožívání mnohých a rozličných mnohovrstevnatých realit a světů, jež utváří cestu „Zlaté poutě“, která vede Duši do kvalit, které se nazývají SVET PRAVI.
Tyto principy Zlaté poutě jsou nekonečnou cestou, cestou, která je v podstatě Cílem. Vše je jedním, vše na sebe navazuje a vše je nekonečné podstaty. Tomu plně odpovídá genialita symbolu, který vytváří fascinující nekonečný vzor.

Svarga

Radinec a Slavec

(21. díl)

RADINEC je praslovanský nebeský sluneční Symbol se specifickou mocí a krásným účinkem. Naši hvězdně moudří prapředkové Praslované tento symbol používali k ochraně novorozenců. Symbol RADINEC byl na jejich kolébkách určených pro kojence. Byl na výšivkách oděvů a na mnohých předmětech obklopujících dítě.
Tento symbol Praslované vnímali tak, že chrání děti před zlými duchy, před poškozením, negativními a destruktivními energiemi a záměry. Vnímali ho tak, že pomáhá dětem přinášet radostný život, štěstí a mír. Symbol RADINEC se používal k ochraně malých dětí v prvních letech života, přibližně do dvanácti let.

Symbol RADINEC se nacházel i na dětských hračkách. Tím pomáhal dětem „přinášet radost“. Název či jméno symbolu RADINEC, pochází od jména boha Slunce RA, který zahřívá své malé dědice a potomky.
Praslované vnímali mystiku symbolu RADINEC tak, že nejsilnější ze všech ochranných RADINCOVÝCH amuletů byly ty, které si vyrobily maminky vlastníma rukama svých dětí a práce na RADINCOVÉM amuletu, ať už výšivce, nebo dřevěném, či kovovém výrobku, byly prováděny pouze za hezkého slunečného dne, nebo při východu měsíce. Takto vyrobený symbol, vyrobený v takovouto krásnou chvíli se silnou energií, pak přinášel dítěti další sílu a ochranu.
Většina svastických slunečních symbolů má červenou barvu a tím odkazuje na silnou a ohnivou energetickou povahu, ale energetická struktura malého dítěte je stále příliš jemná a v blízkosti ochranného ohně by mohla shořet. Proto se v praslovanských ochranných slunečních symbolech ochraňujících nejmenší děti, používala barva symbolizující ochrannou a konzervační sílu nebes – zlatá a modrá.
Je zajímavé, že Praslované obvykle šili dětské oblečení ze starých oděvů svých rodičů. Nebylo to proto, že takové látky byly mnohokrát vyprány, a že tudíž byly měkké a nepoškozovaly pokožku dítěte, ale hlavně proto, že takové oblečení absorbovalo rodičovskou energii a sílu, a tím je mohlo chránit, či zachránit dítě před destruktivními energiemi a událostmi. Dívčí šaty byly šité z matčiných oděvů a chlapecké z oděvů otce, což také pomáhalo správnému vývoji i v závislosti na pohlaví.
SLAVEC poskytuje zdraví všem dívkám a ženám a pomáhá vdaným ženám porodit silné a zdravé děti. Ženy a zejména dívky, jej velmi často používali ve výšivce na svém oděvu. Symbol SLAVEC používaly ženy trpící neplodností, či vážnými ženskými chorobami. V takovém případě je dobré umístit tento symbol např. na spodní prádlo. Praslované jej vnímali tak, že každá žena, obklopující se čistými a silnými slunečními symboly, tím očišťuje svůj energetický systém a léčí své energetické pole, mění se k lepšímu, jak duchovně, tak i fyzicky. Zvolené barvy symbolu jsou nebeské – modrá a zlatá. Toto jsou barvy Nebes, Slunce, ochrany, klidu, léčení a bohů … tedy přesně ty barvy, které jsou vhodné k pokorné prosbě o pomoc s léčením a s nápravou.

Radinec a Slavec

11.05.2021

https://celostnivzdelavani.cz/radinec-a-slavec

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This