0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Světlo a táák ……………….

NA POČÁTKU BŮH STVOŘIL NEBE A ZEMI. A ŘEKL: „AŤ JE SVĚTLO!“ – A BYLO SVĚTLO. VIDĚL, ŽE SVĚTLO JE DOBRÉ A ODDĚLIL HO OD TMY.CHVÍLI TO ŠLO, ALE PAK SE TO NĚJAK PODĚLALO. PODLE VŠEHO NASTAL ČAS, ABY TO BYLO NAPRAVENO. TENTOKRÁT SE ALE SVĚTLO BUDE ODDĚLOVAT I S TĚMI, CO HO V SOBĚ NOSÍ.

STVOŘITEL, SATAN A STUDIJNÍ PROGRAM LIDSKÉ DUŠE V HMOTNÝCH SVĚTECH ANEB POZNEJTE SAMI-SEBE 1

vracím se přece jen po jisté pauze zpět k vám… vy, kteří znáte můj Nekonečný příběh, můžete vzít na vědomí, že za mým rozladěním v minulém období stála – jak jinak – opět žena… ano, a ne ledajaká žena… ona žena v Nekonečného příběhu, se kterou jsme si kdysi tak nerozuměli.. žena – bohyně – Černá Isis lidské historie, ta, která po odchodu onoho hlavního projektanta přivedla tuto planetu a celou sluneční soustavu tam, kde je dnes… a opět jsme si neporozuměli… v čem, o tom snad něco příště…

rozuzlení historie lidstva se blíží… vidíte to kolem sebe, pokud vaše duše totálně nechrápe… není čas něco dále vysvětlovat… možná ani už není co… všechno podstatné už tady bylo řečeno…. rozhodl jsem se některé texty zopakovat pro ty, kteří by je ještě pochopit mohli… pro ty, kteří v případě nezájmu prohrají svou při o vlastní nesmrtelnou existenci před Posledním soudem… tohle je totiž jádro pravého Kristova učení a pokud ho ani nyní nepřijmete a neuděláte, co je třeba, odsoudíte se sami k pobytu v onom biblickém jezeře plném síry…

článek byl původně zveřejněn v červnu roku 2014… zde je:

Letíme spolu se Zemí průměrnou orbitální rychlostí 29,783 km ve více vibračních vrstvách Univerza a planeta slouží momentálně jako skautský tábor s obrovskou kapacitou pro výcvik cca sedmi miliard duší pomocí principu duality dobra a zla.

Tento skautský tábor, podobně jako každý organizovaný systém, má nutně určitý provozní řád /manuál/, kterým se řídí. Provozní řád obecně stanoví pravidla a povinnosti provozovatele i těch, kteří služeb onoho organizovaného útvaru využívají. Pokud obě strany onen řád respektují, vše obvykle běží jak po másle, aby byl zajištěn požadovaný výstupní produkt.

V našem případě je provozovatelem skautského tábora konsorcium Stvořitel-Satan, každý se svými spolupracovníky světlé a tmavé barvy a uživatelem jsou duše /původní duály/ lidských bytostí hledající cestu zpět k ideálu dávné Jednoty na světelné straně Stromu života. Žádoucím výstupním produktem tohoto organizovaného systému je recyklace nevyvážené /z původní rovnováhy v Jednotě vypadlé/ podstaty lidské duše. To se děje v řadě opakovaných inkarnací » do konečného stavu, kdy obě části duše najdou nově rovnováhu v hladině vibrací nejnižšího duchovna /tzv. znovuzrození v duchu/.

Lidská duše vypadla z Jednoty

Povězme si teď o osudech běžné lidské duše /tzv. pravých lidí, jimž je tato planeta určena k vývoji/. Lidská duše se kdysi na cestě za poznáním rozdvojila /vypadla z původní Jednoty/ a jedna z jejích částí se z vlastního rozhodnutí dobrovolně ponořila od hlubin vibrací hmotných světů. Vezmeme-li v úvahu, že původní duše před rozpadem na dvě samostatné poloviny představovala dokonalé duální spojení ženské a mužské energie v harmonické rovnováze, pak se  nabízí otázka, která část opustila tu druhou, aby mohla jít za poznáním /vydala se dobrovolně do hájemství Satana spolu s ním tvořit hmotné světy/.

Možná vás znalé lidských povah vůbec nepřekvapí, že příčinou rozchodu z původní dokonalé Jednoty se stala ženská energie. Byla to její zvědavost, nezvládnutá touha „nevědět, co chtít a přitom nedat pokoj, dokud to „nedostane“, její vášně a chtění toho a tam onoho, která ji přivedla k pokusům o experimentování v hmotných světech. Mužské energie z původního duálu zůstaly věrny nejnižším vibracím duchovních světů a setrvaly v něm.

Ženská polovina duše /duálu/ poté absolvovala anabázi ponoření se do všech původních pozemských říší /minerální, rostlinné i zvířecí/ a po eonech věků, po zrození se v pozemsky nejvyšší říši jako „živočišný“ nebo /chcete-li/ „zvířecí“ člověk, vyslala volání o pomoc směrem vzhůru. To volání letělo z nejvyššího patra pozemského světa skrze svět jemnohmotný až do nejnižšího patra světa duchovního. Tam, kde po dobu jejího bloudění dole chrápal ve stavu jakési strnulosti její mužský partner, nemaje co na práci.

Tři vědomí v člověku

K realizaci jejich opětovného vzájemného spojení bylo třeba vytvořit odpovídající podmínky. Na Stvořitelovu objednávku byla specialisty mimozemských civilizací stvořena multidimenzionální schrána lidského těla člověka páté rasy. Od chvíle první inkarnace bytosti člověka páté rasy je pravdou mimo jakoukoliv diskusi, že člověk jako takový má nejméně tři energetická těla a tudíž i tři vědomí rozdílných vibrací. Rozhodně není jednolitou bytostí, jak se jeví naprosté většině těch, kteří lidmi jsou.

Tím prvním je ve vibrační rovině hmoty fyzické tělo se svým vědomím ega /ženské energie v člověku/. Je místně situováno do oblasti solar plexu. Na vnitřní rovině lidské bytosti se jeví i chová jako naprosto samostatná bytost orientovaná na Satanův nízkovibrační program hmotných světů, který si nazvěme programem „sobectví a oddělenosti“.

Horní elipsa, čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; Spodní elipsa, čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – ze dvou činí jedno.
Horní čakry 5–7 patří duchovnímu člověku, duchu; spodní čakry 1–3 patří hmotnému člověku, egu; 4. čakra lásky mezi nimi tvoří most – láska ze dvou činí jedno.

Ego je odchováno prostředím přírody tohoto světa podle zásady „sežer, nebo budeš sežrán“. Společná schrána lidského těla je trvale ponořena do hájemství Satanova vlivu v hmotných a astrálních světech, kde je ego /žena v nás/ doma. To jej staví zejména na počátku proudu inkarnací do velmi silné pozice vůči partnerskému duchu.

Ego a jeho program „sobectví a oddělenost“
na vnitřní rovině lidské bytosti představuje na žebříčku hodnot z hlediska lidské duše „zlo“.

Tím druhým v nejnižší vibrační rovině duchovního světa je velmi jemné /fyzickému zraku neviditelné/ duchovní tělo se svým vědomím ducha /mužské energie v nás/. Je čistou energií a je tvořeno čistým Světlem v lidské auře. Místně se jeho vědomí projevuje jako situováno do oblasti lidského srdce a to do jeho sedmé nejjemnější dimenze.

Můžeme si ho představit jako stále zářící polovinu oné původní zářivé Jiskřičky světla, kterou byl duál ženských a mužských energií před pádem jedné své poloviny do nízkých vibrací. Jeví se a na vnitřní rovině lidské bytosti se chová rovněž jako naprosto samostatná bytost orientovaná na program duchovních světů.

Tento program duchovních světů je řízen Stvořitelem a nazvěme si ho „láska a sjednocení“. V období prvních inkarnací ve sféře Satanova vlivu tato skutečnost ducha staví po spojení s egem do role outsidera.

Duch a jeho program „láska a sjednocení“ na vnitřní rovině lidské bytosti představuje „dobro“.

Tím třetím do trojspolku tří vnitřních bytostí člověka jste vy osobně se svým vědomím člověka této Země zasazeným v jemnohmotných světech. Jste tedy součtovou lidskou duší /původním duálem v podmínkách pádu z Jednoty/ s vlastním vědomím umístěným v oblasti hlavy.

Vědomí ega k vám přichází na spojnici solar plexu − přední mozek, vědomí ducha pak na spojnici božská jiskra v srdci − zadní mozek. Ve vašem vědomí duše jsou obě samostatná vědomí původního duálu realizována spojením předního a zadního mozku pomocí mezimozku.

Vědomí obou samostatných bytostí ve vás se pokoušejí své naprosto rozdílné programy /Satanovo „sobectví a oddělenost“ a Stvořitelovu „lásku a sjednocení“/ v každém okamžiku vašeho života prosazovat do řídící energetické struktury vaší součtové duše.

Příklad: Někdo vás jako člověka fyzicky napadne… na tento akt násilí okamžitě reagují obě samostatná vědomí ve vás… vědomí ega vám okamžitě posílá do předního mozku svoji variantu řešení situace: Hele, ber klacek a nandej mu, co se do něj vejde… rovněž vědomí ducha reaguje okamžitě a posílá do vašeho zadního mozku pokyn: Odpusť mu to prosím… on prostě ještě nedorostl k poznání, že se lidi klackem mlátit nemají — a jste to vy osobně jako člověk /součtová duše/, který se prostřednictvím své svobodné vůle rozhoduje, kterému podnětu dá v daném případě průchod… 

Takže platí, že vy jako lidé v každém okamžiku cítíte, myslíte a chováte se podle toho, který z těchto dvou programů ve vaší společné součtové duši jste si právě vybrali.

Pokud ovšem o těch dvou v sobě nic nevíte a neovládáte proto ani jemnou magii řízení spolupráce obou programů v sobě, pokud proto také neznáte nutnost dokonalé energetické ochrany před negativními vlivy z okolí, jste ve svém vnitřním rozhodování o výběru programu chování zcela závislí na oněch vlivech okolí. Proto vám chytré knihy naznačují, že si svůj život neřídíte sami a jste závisláky na podnětech zvenčí. Nemůžete se pak divit tomu, že s vámi život jezdí mentálně a emocionálně jak na horské dráze – nahoru a dolů!

Pokud jste byli schopni v této chvíli dojít k poznání, že jste to právě vy, kdo máte v sobě vložen jak program Satana /ego, sobectví a oddělenost/, tak program Boha /duch, láska a sjednocení/ a že jen a jen na vás, kterému z oněch dvou programů v sobě dáte tady a teď přednost, blahopřeji vám.

Protože jste konečně vystoupili z iluze, ve které vás drží křesťanské církve tohoto světa. Iluze o tom, že Bůh, ten je na vysoko nebesích a vy jste to špatné tady dole na Zemi pod tím papírem. Tedy Satanův zplozenec. A že vás může spasit pro vaši vrozenou špatnost jen boží milost.

A blížíte se k pochopení toho, co jste už dávno znali a teď už neznáte. Byli jste po tisíciletí totiž úmyslně vedeni k tomu, aby jste zapomněli — že totiž podstatnou část na svém „spasení“ je vám dáno vykonat dnes a denně — osobně — správnými rozhodnutími při výběru z obou již zmíněných programů chování.

Vývoj lidské bytosti je postaven na postupném snižování podílu ega a zvyšování podílu ducha v duši, cílem je vyváženost

Rád bych do vás vložil alespoň náznak poznání, že vývoj lidské bytosti v mnoha inkarnacích na Zemi je postaven na postupném snižování podílu programu ega /zla/ a zvyšování podílu programu ducha /dobra/ v lidské duši. Tomuto vývoji je kladen odpor temnými bytostmi Satana /a nejen jimi, jak si později ukážeme. Vývoj je naopak podporován bytostmi Světla ze Stvořitelova týmu.

Duše nutně obsahuje části obou základních programů dobra i zla v rozsahu, který sami volíte svým vývojem v mnoha inkarnacích a té dnešní pak svojí vůlí.

Role Stvořitele a Satana

 Role Stvořitele a Satana při organizaci hmotného světa a světů jemnohmotných

Po tomto krátkém vstupu do vnitřní konstrukce energetických poměrů lidské bytosti se vraťme k roli Stvořitele a Satana při organizaci hmotného světa a světů jemnohmotných. Na úvod si sdělme skutečnost, že náš vesmír je vesmírem vibračního rozsahu „m“ a je umístěn jako jedna z bublin mezi ostatními bublinami vesmírů téže kategorie.

Stvořitel přivádí pro náš vesmír oživující a vyživující sílu z vyššího /pro nás božského/ vesmíru „m+1“ do horní části nově vytvořené bubliny v původně prázdném prostoru. Tři paprsky tvůrčích energií /láska, čistota, spravedlnost/ prostupují od místa vstupu přilehlou horní část bubliny a jsou zdrojem tvůrčí energie jednak pro tvorbu Ducha svatého samotného, jednak pro pozdější tvorbu jím stvořených bytostí.

Pozn. redakce: Jako nezávislé potvrzení informace ragauiana o tvůrčích energiích, se prosím zamyslete nad následujícím starověkým artefaktem pocházejícím pravděpodobně z doby 2100 let před Kristem. Artefakt nám zanechali ti, kdož ještě věděli jak Univerzum funguje:

V této fázi se vesmír rozvíjí jako jednotný stejným směrem se Stvořitelem vsazeným a Duchem svatým realizovaným programem „láska a sjednocení“. Ovšem poměrně brzy po této počáteční fázi jednosměrného vývoje vesmíru dochází k určitému zlomu. Podle tradovaných informací z dávné minulosti  původně vibračně vysoká bytost, kterou si nazvěme třeba Satan, se  z nějakých /pravděpodobně/ malicherných důvodů nebo po tiché vzájemné dohodě postavila proti Stvořiteli. Já osobně se přikláním k variantě druhé.

V rámci našeho vesmíru „m“ ovšem měl Satan jedinou možnost jak dát najevo svůj odpor k božskému duchovnímu tvoření pod taktovkou Stvořitele — a to přechodem na opačný, dosud neobsazený konec této vesmírné bubliny. Pokud platí teze, že se chtěl v tvůrčí práci měřit se svým někdejším šéfem, musel tvořit v podmínkách velikého nedostatku světla a tepla a tedy nízkých vibrací /ocitl se v prostoru nejdále od vstupu božských vibrací tam, kde tyto hodnoty byly nejnižší/.

A nebyl na to ovšem sám, protože zlákal mnohé ke vzpouře proti Stvořiteli. Protože ale na temném konci vesmíru je láska /a energie vůbec/ nedostatkové zboží, vyvinul pro jím řízený hmotný vesmír svůj vlastní program „sobectví a oddělenost“. V oblasti jeho panování jedinec prostě o energii musí bojovat a udržet si ji proti výpadům z okolí… Satanova tvůrčí činnost pak pokračovala  rozšiřováním hmotného vesmíru zdola, naproti shora rozšiřujícímu se vesmíru duchovnímu.

Právě jeho činnost v těchto fázích rozvoje hmotných světů přilákala a uvěznila v sobě spoustu padlých duálních poloviček dříve v Jednotě žijících duálních bytostí.

V zatím třetí, dnešní, fázi vývoje našeho vesmíru „m“ platí, že duchovní i hmotné světy jsou naplno rozvinuty a jejich další rozvoj je zastaven. Duchovní svět je ve svém hraničním pásmu už příliš ochlazen a proto neschopen dalšího rozvoje. Hmotný svět je zase natolik vibračně již proteplen, že by se v dalším postupu začal vypařovat.

Místem společného bytí lidské multidimenzionální bytosti je prostor na povrchu hmotných světů /hmotné tělo/, pak prostor ve světech jemnohmotných /vývoj duše a její setrvání mimo životy/ a prostor nejnižší vibrační sféry světa duchovního /místo existence duchovního těla/. Přičemž hmota je samozřejmě vibračně nejníže a duch naopak nejvýše.

Další už znáte. K jednotlivým fázím a detailům takto jen hrubě naznačeného vývoje se dostaneme později. Zatím považuji za potřebné pokusit se vám předat klíčovou informaci týkající se směřování současného vývoje lidských bytostí a lidstva jako takového.

Dualita lidského bytí a dvě cesty — cesta hledání směrem ven je falešná

Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)
Dvě cesty: Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo jí nalézá. (Mt 7:13–14)

Samotná existence duality v sobě zahrnuje i existenci dvou cest, po kterých je možno kráčet k cíli vašich inkarnací. Kristus o té první z nich říká, že je úzkou cestou, která k cíli /pozemských inkarnací člověka/ skutečně vede, ale kterou jdou jen nemnozí /a dnes už téměř nikdo/. O té druhé cestě se vyslovil v tom smyslu, že je široká, pohodlná a přestože po ní kráčí téměř všichni, ke skutečnému cíli nevede ani náhodou.

Bohužel Kristova slova platí pro lidskou bytost a lidstvo jako takové v plné míře i po dvou tisíci letech. I dnešní člověk jednoznačně preferuje směřování své vlastní pozornosti a napření vlastní vůle a síly k vytvoření podmínek pro svůj život a osobní vývoj ve vnějším světě, tedy směrem ven ze sebe.

Naprosto zapomíná a pravděpodobně ani netuší, že je mu k dispozici i druhá cesta ke směřování pozornosti, vůle a síly v podobě vytváření podmínek pro svůj osobní život a osobní vývoj ve vnitřním světě sebe sama.

Existují tedy dvě cesty směřující k cíli pozemských inkarnací. Cesta falešná, klamná, směrem ven ze sebe a cesta pravá do svého nitra.

Lidstvo dnes většinově kráčí po snadné široké cestě hledání všeho směrem ven ze sebe v okolním makrokosmu. Zapomíná ji uvést do rovnováhy s nejméně stejně důležitou /a z hlediska konečného cíle mnohem důležitější/ nutností kráčet po úzké cestě do svého nitra /mikrokosmu/. To má pro život nás všech dalekosáhlé negativní důsledky.

Sami si řídíte svůj život a děje se vám to, co si přitahujete svým citem a myšlenkou

Již jsem zmínil, že cesta hledání směrem ven ze sebe je falešná. Vám, kteří jste v esoterice už poměrně slušně vzděláni, snad bez dalšího přesvědčování mohu sdělit, že existuje prvotní sféra příčin a až druhotná je sféra uskutečněných následků.

Jistě znáte i tezi o tom, že si sami řídíte /i když obvykle nevědomě/ svůj život a bude se vám dít to, co si svým citem a myšlenkou v přítomnosti do budoucna připravíte.

Pokud můžete přijmout tento pohled na sebe sama a na to, co se vám děje v okolním světě — zvažte, zda tohle vše neznamená jednoduše to, že prvotní pro vaše prožívání v budoucnu je nastavení vašeho nitra v přítomnosti. Já vám z vlastní dlouholeté zkušenosti potvrzuji, že tomu tak je.

Pokud tedy nevíte, jaké signály do vašeho okolí v přítomném okamžiku vysílá vaše podvědomí /ale i nadvědomí/, v jakém poměru a jaké intenzitě, absolutně nemůžete tušit, jakou budoucnost si v této i v příštích inkarnacích plánujete.

Pak se vám ovšem děje jen to, co si sami v předstihu jako lidé a lidstvo připravujete. A pak je pozdě se divit a obviňovat jiné kolem sebe /život na Zemi, Satana či Boha/ z problémů způsobených svou vlastní nedokonalostí.

Prací na sobě ve vnějším světě jen hasíte požár, který již dávno plápolá ve vašem nitru. A je to práce nekonečná a můžete ji dělat ještě po dalších tisíc inkarnací bezvýsledně. Nehašený a neuhašený požár ve vašem nitru bude neustále propukat znovu i ve vnějším světě…

Zamyslete se proto prosím nad tím, zda je lépe požár hasit efektivně ihned tady a teď ve svém nitru nebo po dlouhá léta či dokonce dlouhé životy bojovat jen s jeho nepřímým stínovým obrazem ve vnějším světě. Zvažte, zda je lépe říznout a vyříznout rakovinou zasaženou tkáň vaší psychiky uvnitř nebo ji následně bolestivě ošetřovat chemoterapií a ozařováním zvenčí.

Abych ve své snaze otevřít vám zrak a nasměrovat ho správným směrem nezůstal sám, připomenu vám Kristova slova o tom, že vídáte třísku v oku jiných a nevídáte břevna v oku svém. Připomeňme si:

Tomáš 26
Ježíš řekl: Třísku v oku svého bratra vidíš, ale břevno ve svém oku nevidíš. Když odstraníš břevno ze svého oka, pak prohlédneš, abys odstranil třísku z oka svého bratra.

Tím vás chtěla tahle veliká postava lidských dějin upozornit na to, že si zvenčí přitahujete vagón toho hnoje, jehož kyblíček máte v sobě. Co vám dá více práce, vyklidit tu trošku hnoje ze sebe, nebo pohnout vagonem téhož ve vnějším světě?

Nemluvě o tom, že když se pustíte do likvidace toho vagonu, pouštíte se do práce hodné Sysifa. Vždy, když si budete myslet, že ho máte nahoře /ten vagón/, vyklouzne vám a můžete začít znovu. Bojujete totiž s iluzí, s neexistujícími fantomy, s větrnými mlýny.

Závěrem pro vás nemám, vážení přátelé, dobrou zprávu. Zejména pro ty z vás, kteří jste dosud nevěnovali a nevěnujete pozornost svému nitru a vztahovým problémům ego–duch v něm.

Fakt, že o těch dvou v sobě a nutnosti jejich uvedení do stavu harmonie vůbec nic nevíte, neznamená nic jiného než to, že pokud vůbec některou z těchto cest jdete, je to ta falešná cesta hledání směrem ven.

Protože jinak byste ty dva v sobě už dávno našli!

Po zprávě špatné by měla přijít zpráva dobrá. Snad v tomto případě výjimka pouze potvrzuje pravidlo. Protože mám pro vás druhou nedobrou novinu, pokud ji už nemáte z jiných zdrojů.

Onu falešnou linii práce na duchovním spasení směrem ven ze sebe /do makrokosmu/, kterou jste šli a pravděpodobně jdete dosud, vám otevřela, přivedla vás na ni a svou lží a klamem vás na ní drží v posledních dvou tisících letech římsko-katolická církev a její církve satelitní.

V této souvislosti mám k vám prosbu: V následujících textech bude věnován dostatek místa demaskování skutečné role křesťanských církví západního typu, jako přímé páky Satanovy pro působení na lidstvo » Tedy samozřejmě i na vás — a to bez ohledu na to, zda jste věřící či ateisté. Stačí skutečně otevřít oči, aneb „kdo hledá najde“, jak také pravil Kristus…

Pozn.: Ostatně, vsaďte na docela přízemní lidskou logiku… je možno považovat dvě miliardy /v církevní dogmata slepě věřících křesťanů/ za ty, kteří kráčejí po úzké cestě ve smyslu Kristova výroku? …tak širokou cestu, jaká je ta jejich, to si ani neumíte představit… to není cesta, to je dálnice… široká dálnice!

Papež při modloslužbě ve Fatimě

Veden snahou osvětlit věci pro váš život /nejen vezdejší/ důležité, budu nucen špínu, zákeřnost a sprostotu církevní manipulace tvrdě a nekompromisně nazývat pravými jmény.

Vám, kteří budete mít nutkání mne obviňovat z nelásky k církvi a věřícím, ujišťuji, že budete nevědomky pouze hledat zdůvodnění potřeby svého ega odmítnout to, co vám předkládám.

A chci vám připomenout /pokud vám to není známo/, že láska není bezbřehá /jako ta církví propagovaná s nastavováním druhé tváře/, ale láska musí být také vždy čistá a spravedlivá.

A tuto lásku k církvi i jejím představitelům, dokonale suplujícím roli Satana v našem světě, bezpochyby nepostrádám.

Zdroj:http://www.ragauian.cz/stvoritel-satan-a-studijni-program-lidske-duse-v-hmotnych-svetech-1/


VZNIK ISLÁMU A TAJNÉ DĚJINY KŘESŤANSTVÍ ANEB JAK KATOLICKÁ CÍRKEV ZABILA KRISTA, ZNIČILA KŘESŤANSTVÍ A STVOŘILA ISLÁM – Historie

Není na škodu si po Vánocích připomenout Pravdu… Jste překvapeni podivnostmi okolo současné absurdní pl@nd€mie, která bere lidem nejen živobytí, nýbrž i svobodu? Následkem toho dění, pod záminkou ochrany životů, vzniká jakési moderní Nevolnictví V.2.0 — když se nenecháte opíchat, stanete se diskriminovanými lidmi druhé kategorie. Stejně tak jsou podivuhodné uměle přiživované imigrační vlny valící se do Evropy i do USA. Divíte se, proč politici vítají mohamedánské migranty s mávátky, i když tím dochází k útoku na samou podstatu západní civilizace? Proč je obhajován násilnický islám?

To, co nejvíc chybí v dnešním světě zahlceném přemírou informací, je schopnost spojit vše do jednoho celku. Skoro nikdo se tím nezabývá. Přitom je to jediná cesta ke skutečnému pochopení toho, co se ve světě děje. Následující přehled dává do souvislostí pradávné děje s aktuálním děním v Evropě i ve světě.

Vše se vyjasní, když pochopíte, kdo vládne na této planetě… Je to stejná síla, stejná mocnost, která zneužila Kristovo jméno a jeho učení zcenzurovala. Ježíšovo jméno posloužilo jako maska pro stvoření falešné církve a falešné verze křesťanství. Lze to doložit a my vám to na těchto stránkách také dokládáme. V textu je mnoho odkazů nejen na důkladný rozbor toho, jak církev vznikla, jak byla původní Kristova myšlenka zničena, ale hlavně se zde také můžete dozvědět o čem doopravdy je Kristovo učení dochované v Tomášově evangeliu. Toto Poznání skutečně a doslova zachraňuje vaši duši! Důkazy jsou k dispozici — ale ten hlavní důkaz naleznete v sobě.

Originál Kristova učení je nezpochybnitelně archeologicky doložen

Deir Anba-Balamūn (klášter sv. Palamon). Al-Qasr, El-Sayad, Nagaa Hammadi, Qena, Egypt
Deir Anba-Balamūn (klášter sv. Palamon). Al-Qasr, El-Sayad, Nagaa Hammadi, Qena, Egypt

 

Jsme samozřejmě velmi kritičtí vůči všem církvím, protože zničily a překroutily původní kristovské poselství a použily jeho zcenzurovanou verzi k zotročení lidí.

Je obecně známo, že současné křesťanství vyrůstá ze židovských kořenů: Ježíš byl Žid a církev de-facto stvořil Pavel z TarsuApoštol Pavel (Ša’ul mi-Tarsos), který byl také Žid. To jeho zásluhou se křesťanství začalo šířit mezi pohany a stalo se světovým náboženstvím — původní kristovi následovníci totiž nechtěli jít mezi ne-židy.

 

Objevitel fantastického pokladu Muhammad Ali Khalifah al-Samman stojí ve vesnici al-Qasr. V pozadí vpravo Deir Anba-Balamūn (klášter sv. Palamon) a Jabal al-Tarif je na levé straně.
Objevitel Tomášova evangelia Muhammad Ali Khalifah al-Samman stojí ve vesnici al-Qasr. V pozadí vpravo Deir Anba-Balamūn (klášter sv. Palamon) a Jabal al-Tarif je na levé straně.
James Robinson zkoumá a restauruje kodex z Nag Hammádí
James Robinson zkoumá a restauruje kodex z Nag Hammádí

 

Snažíme se vždy poctivě skládat dostupná fakta a na základě nich také musíme odmítat druhý extrém, kdy jistí autoři zcela odmítají Krista jako neexistující postavu a někdy odmítají i celou Bibli, jakožto údajně úplně špatnou. Mezi ně patří např. Mgr. Jan Kozák (*1951) který sice oprávněně kritizuje Bibli na základě znalosti její církevní deformované verze, nicméně nezná — nebo spíše neporozuměl — jádru původního Kristova gnostického učení z Tomášova evangelia z Nag Hammádí » Živý Ježíš Kristus v něm mluví o podstatě a fungování duální duše. Kozák (stejně jako mnozí jiní) adoruje Buddhu a nadřazuje východní nauky jakožto údajný originál. Fakta jsou ovšem jiná a dnešní buddhismus vás dovede ke stejnému cíli jako dnešní křesťanství — a to místo nemá slušné jméno 😉 Pan magistr ke škodě své a svých žáků ignoruje neuvěřitelnou sumersko-babylonskou kulturu, která v podstatě Bibli stvořila — je totiž fakticky výborně doloženo, že Bible je v podstatě výtažkem sumerských záznamů » a jako taková obsahuje užitečné informace o původu člověka, i když ve velice pokrácené podobě. Největší problém Bible je v pokřiveném církevním výkladu a také v tzv. církevních tradicích, které byly do křesťanství svévolně a neoprávněně zavedeny církevními potentáty.

Původní Kristovo křesťanství je něco jiného než současný papežský katolicismus. Víme že u zrodu kristovského učení stála skupina Esejců (Essénů), což podle všeho byli skuteční zasvěcenci a gnostici. Nepodařilo se nám dohledat odkud tato skupina přišla do Judska — ale to není podstatné. Důležité je jen to, že oni přinesli skutečnou gnózi, kterou pak Ježíš šířil. Ve skutečnosti  je Kristovo jméno pro Vatikán pouhou „maskou beránka“, která zakrývá největší podvod na lidstvu za posledních 2000 let!

Falšování Kristova učení začíná

V rubrice „Tajnosti církve“ jsme vám už přinesli informace od úplného počátku tzv. křesťanství — mj. jsme ověřovali a konfrontovali s oficiální Biblí Sethovu verzi událostí od tzv. Poslední večeře až k popravě Ježíše Římany. Seth ukazuje neznámá zákulisní fakta o tzv. Ježíšově ukřižování »

James the Just, brother of Jesus, first leader of Jesus christianity movement; russian icon
James the Just, brother of Jesus, first leader of Jesus christianity movement

 

Pomocí analýzy archeologických a písemných důkazů jsme uvedli na pravou míru historii počátku Kristova hnutí, které bylo zcela v režii Ježíšovy dynastie » Ukázali jsme vám mj. že prvním vůdcem prvotních křesťanů byl Ježíšův bratr Jakub » To je další veledůležitý bod, ve kterém začíná falšování křesťanství ze strany papežské církve. Katolická církev potlačila veškerou povědomost o prvotní Jakubově církvi v Jeruzalémě s jasným cílem — vytvořit falešnou „apoštolskou“ posloupnost Římských biskupů a dodat zdání legimity tzv. katolické církvi.

1. Nikajský koncil, Konstantin osobně svolal roku 325. Konstantin sice nebyl křesťan, zato to byl v podstatě první cézaro-papež, který vládl církvi a koncilu vnutil svou vůli. Samozřejmě šlo jen o moc nad ovčany. | Icon depicting the Emperor Constantine and the bishops of the First Council of Nicaea (325) holding the Niceno–Constantinopolitan Creed of 381.
1. Nikajský koncil Konstantin osobně svolal roku 325. Konstantin sice nebyl křesťan, zato byl v podstatě první cézaro-papež, který vládl církvi a koncilu vnutil svou vůli. Samozřejmě šlo jen o moc nad ovčany. | Icon depicting the Emperor Constantine and the bishops of the First Council of Nicaea (325) holding the Niceno–Constantinopolitan Creed of 381.

 

Pak jsme se posunuli v čase a ukázali si absolutní katastrofu křesťanství v souvislosti s falšováním Bible — a sice tzv. Konstantinovský obrat, kdy římští císařové zneužili Kristovo hnutí k ovládání a manipulaci mas ovčanů » V tom okamžiku bylo překrouceno Kristovo učení v nefunkční katolickou napodobeninu a byly zlikvidovány původní informace — např. nejpůvodnější evangelium Ebionitů a evangelium Tomášovo » které obsahuje dokazatelně originální a pravé Kristovo učeníJedním z fascinujících nepřímých důkazů je fakt, že Tomášovo evangelium napsal Ježíšův bratr Juda Tomáš » Zcela přesně řečeno, degradace původní informace probíhala postupně, po částech, tzv. salámovou metodou 😉 Nicméně, byly tam minimálně dva výrazné negativní poklesy spojené s císaři Konstantinem a Justiniánem.

Původní Kristovo učení pochopíte, když poznáte sami-sebe

Dále se podíváme na zasvěcený pohled jezuity Dr. Alberta Rivery, který odhaluje informace, které se ovečkám obvykle neříkají. Neříkají, protože mají moc zničit církev. Tyto informace jsou nezávislým potvrzením faktů, které vám na www.ragauian.cz nabízíme už dlouhý čas — totiž že současné papežské katolické náboženství je jen zfalšovanou, pokroucenou a hlavně nefunkční napodobeninou originálního Kristova učení!

Dr. Rivera líčí relativně přesně skutečnou historii papežského náboženství. Jedinou jeho slabinou je, že on sám vyrostl v jezuitském systému, který je jakousi tajnou službou Vatikánu. Rivera tudíž nezná tajemství pravé podstaty Kristova učení » To ale nevadí, protože to zase známe my — a když s vědomím tohoto pravého, původního obsahu křesťanství budete číst následující text, bude vám ďábelské chování katolického drakoniánského náboženství najednou dávat perfektní smysl!

Úmyslně zde používáme výraz drakoniánské náboženství — s nástupem cézaropapismu totiž církev ovládla síla, která je v Janově Zjevení symbolizována jako Drak. Analýzu plnou faktických důkazů, máte k dispozici zde » Ano, církev je v současnosti tou silou, kterou Zjevení popisuje jako První šelmu, která dostala moc a sílu od Draka!

Je to velmi prosté, když znáte Pravdu aneb Poznejte sami-sebe

Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš, a která zapsal Didymos (dvojče) Judas Thomas. — Tomáš 1. Juda Tomáš řekl: "Kdo nalezl výklad těchto slov, nezakusí smrt."
Toto jsou skrytá slova, která řekl živý Ježíš — a která zapsal Didymos (dvojče) Judas Thomas. — Tomáš 1. Juda Tomáš řekl: „Kdo nalezl výklad těchto slov, nezakusí smrt.“
Tomáš 5: Poznej, co máš před svou tváří, a co je ti skryto, se ti odhalí. Neboť nic není skrytého, co nebude odhaleno.
Tomáš 5: Poznej, co máš před svou tváří, a co je ti skryto, se ti odhalí. Neboť nic není skrytého, co nebude odhaleno.

Každopádně, tam kde Dr. Rivera mluví o pronásle­dování skutečných křesťanů, tam si představte ty, kteří ještě věděli o čem je Tomášovo evangelium » je to totiž o poznání sebe-sama (aneb poznej, co máš před svou tváří) a znovu-sjednocení rozpolcené duální duše člověka. Je to velmi prosté, když znáte pravdu. A přesně tuto pravdu drakoniánská církev lidstvu za žádnou cenu nechce vydat — a proto musí skončit, teď je ta doba, kdy se to stane…. Podle mnoha předpovědí, které jsme pro vás již analyzovali, skutečně žijeme na „konci věku“ » a současný jezuitský anti-papež, je jednoduše tím posledním » Už jenom fakt, že je členem „navěky“ zakázaného jezuitského řádu, mluví za vše:

Dominus ac Redemptor Noster, 1773
Dominus ac Redemptor Noster, 1773

 

Papež Papež Klement XIV. vydal v roce 1773 církevní dokument nejvyššího významu – bulu Dominus ac Redemptor Noster rušící jezuitský řád navždy a neodvolatelně. A jak dobře známo, sama církev prohlašuje své papežské pantáty za neomylné… je třeba něco dodávat?

V redakčním plánu je postupně rozklíčovat celou historii falšování Kristova učení. Dnes tedy přeskočíme dobu od Jakubovy prvotní církve, podíváme se zasvěceným pohledem do zákulisí cézaropapismu a pak se posuneme ke vzniku islámu.

Máte jedinečnou příležitost poučit se z historie a dokončit svůj nejvyšší duchovní cíl… Co si vyberete? Vidíte, co se děje tam venku?

Co si vyberete? Kristovskou cestu z toho všeho balastu a svinstva ven máte k dispozici na tomto webu »

Je velmi zábavné (až k pláči) pozorovat, kterak se mezi sebou perou křesťanství s islámem a dokonce různé větve islámu… přičemž nikdo z nich nemá tušení že je manipulován stejnou silou v zákulisí — totiž oním symbolickým Drakem Zjevení.

Muslim extremism is multicultural. Islamic protest, Sydney 2012
Muslim extremism is multicultural. Islamic protest, Sydney 2012

 

Co by asi říkaly ovečky, které bojují za militantní sektu zvanou islám » kdyby tak věděly, že ve vzniku islámu má také prsty papežský Vatikán, potažmo onen biblický Drak?

35.2 Židé a pohanský Řím

Dr. Rivera v knize Tajné dějiny jezuitů (TDJ) v kap. 35.2 vysvětluje, proč jsou Židé vždy středem „zájmu“ Vatikánu:

Pohanský Řím popravil Krista ukřižováním z politických a mocenských důvodů, a ze stejných důvodů pronásledoval i jeho učedníky. Věřící prvotní křesťané se tedy rozutekli se svým poselstvím dokonce až do Afriky, kde zakládali malé sbory. I tam se však setkávali s tvrdým odporem. Řím proti nim štval domorodé obyvatelstvo a sám je pomocí svého vojska dále hubil.

Křesťané se pochopitelně nesetkali s pochopením ani v samotném Římě. Židovská římská vláda pronásledovala tyto první věřící v Krista ve snaze zastavit Boží hnutí.

Pozn. redakce: Zde je poněkud nejasné na základě čeho Rivera (jako jezuita zasvěcený do tajných informací) odvozuje informaci o Židovské římské vládě?! Zdá se to nelogické — vezmeme-li v úvahu zdokumentovaný vztah Říma k izraelskému národu… Pokud by mohl někdo přidat pro potvrzení této informace nějaký podložený zdroj v komentářích, určitě by to bylo pro všechny zajímavým doplněním… Na druhou stranu je pravda, že někteří autoři mluví o tom, že je třeba rozlišovat mezi obyčejným prostým Židem a vládnoucí elitou židů, resp. sionistů. Je to něco podobného jako když Vatikán skrytě podporoval Hitlera a fašismus » a na druhou stranu se dnes nestydí maskovat křesťanskými obětmi z řad obyčejných oveček… jak je dobře známo, na všechna obvinění ze spolupráce s fašismem Vatikán reaguje poukazem na křesťanské oběti »

Destruction of the Temple in Jerusalem is a historical event, described by Josephus Flavius in The Wars. As predicted by Jesus, Roman Emperor Titus conquered Jerusalem in 70 AD. Over 1.5 million Jews were killed in the campaign. Author: Nicolas Poussin. 1640s. Oil on canvas. Kunsthistorisches Museum, Vienna, Austria.
Destruction of the Temple in Jerusalem is a historical event, described by Josephus Flavius in The Wars. As predicted by Jesus, Roman Emperor Titus conquered Jerusalem in 70 AD. Over 1.5 million Jews were killed in the campaign. Author: Nicolas Poussin. 1640s. Oil on canvas. Kunsthistorisches Museum, Vienna, Austria.

 

Proti pohanství Říma se křesťané stavěli nekompromisně, což nepřátelství Říma jenom zvětšovalo. Nakonec římská vojska pod vedením generála Tita dobyla roku 70 n.l. Jeruzalém a zničila veliký židovský chrám, který byl centrem židovské boho­služby. … (Na místě, kde kdysi stál židovský chrám, stojí dnes skalní mešita, druhé největší místo islámu na světě). Dobytí Jeruzaléma bylo strašlivé krveprolití. Někteří Židé byli vzati do otroctví, někteří byli zabiti ukřižováním, někteří padli. Ale mnohým se podařilo utéct. Židovští utečenci přežili jako kočovníci. Žili ve stanech i v severní Afri­ce. Římští agenti je však sledovali a pozorovali jejich rostoucí osady a postupně se formující hnutí.

Mezitím se v Římě děly převratné věci. Pohanští cézarové se prohlašovali za Bohy a žádali krev křesťanů. Kromě toho potřebovali, aby je křesťané uznali jako Bohy. To se nestalo a strašlivé pronásledování prvních křesťanů jen dokazuje, jak byli Kristovi učedníci věrní svému pravému Bohu. Křesťanské hnutí nebylo možné žádným násilím vymý­tit.

Jak zničit Kristovo hnutí? Vytvořit falešné křesťanské náboženství! Tak vznikla římsko-katolická cézaro-papežská církev, která je jen falešnou napodobeninou originálního Kristova učení o poznání-sama-sebe

Bylo proto nutné změnit taktiku. Jediným způsobem, jak zničit vliv (originálního) křesťanského hnutí, bylo vytvořit falešné křesťanské náboženství. Řešení bylo v Římě. Římské po­hanské náboženství vycházelo ze starověkého Babylonu. Jediné co potřebovalo, bylo dostat křesťanskou roušku a zjevit se veřejně světu.

K tomu však nedošlo během jedné noci. Klíčení začalo ve spisech tak zvaných prvotních „církevních otců“. Nastala etapa vytváření falešných spisů a rukopisů biblických textů. Začalo vytváření náboženského monstra.

Pozn. redakce: Některé části tohoto smutného příběhu už jsme vám ukázali. Jde o falšování Bible a pokroucení Kristova životního příběhu, resp. o to, jak církev překroutila informaci o tom, kým skutečně byl Kristus » jde také o to, jak bylo originální křesťanství překrouceno v modlářský kult, který činí naprostý opak pravého Kristova učení a vede ovečky vstříc tzv. druhé smrti — tj. smrti duše »

Sochy Jupitera byly přejmenovány na svatého Petra

Zábavná scéna z Vatikánu: Jupiter převlečený za údajného Petra a ovečky, které nevědí co činí. Povšimněte si prosím Jupiterova blesku na opěradle křesla, které je evidentně v jiném stylu než socha a bylo dodatečně zhotoveno pro novou Jupiterovu roli po převozu z pohanského Pantheonu. V rámci objektivity dodáváme, že oficiálně se socha datuje až do 13. st. a autorem má být Arnolfo di Cambio. Někteří ovšem mluví o 5. st. a neznámém autorovi… Ono slavné „papežské“ gesto je samozřejmě také Jupiterovo, s křesťanstvím nemá nic společného. No není to vtipné, dělat si z oveček beztrestně dlouhý nos po 2000 let? | Jupiter seat on a throne in St. Peter’s Basilica in Rome as St. Peter. Faithful touch the foot of a statue of Jupiter in Saint Peter Basilica at the Vatican February 25, 2013. Photo: REUTERS

 

Sochy Jupitera byly přejmenovány na svatého Petra, sochy Venuše na Pannu Ma­rii (zde vidíme rovněž vznik mariánského modlářství ») a další sochy byly přejmenovány na další svaté. Bylo nutno vymyslet a tak doplnit chybějící řadu církevních autorit počínaje sv. Petrem jako prvním papežem.

Jupiter, Jov, Zeus Pater, Deus, Saturn, Tyr a spojení mezi těmito kulty

Pozn. redakce 1. 1. 2020: Oficiálně se o původu vatikánské Petrovy sochy udává toto: „…statue of Saint Peter Enthroned, sometimes attributed to late 13th-century sculptor Arnolfo di Cambio, with some scholars dating it to the 5th century…“

I když nemáme jasný důkaz původu této konkrétní údajné Petrovy sochy z vatikánské baziliky, stále je zde jednoznačná symbolika blesku na podstavci a samozřejmě i slavné gesto. A encyklopedie nám jasně říkají: „…Jupiter is usually thought to have originated as an aerial god. His identifying implement is the thunderbolt and his primary sacred animal is the eagle…“

Další stopa vede na Saturn: „Latins considered Saturn the predecessor of Jupiter…“ Tahle vazba odkazuje na tzv. „babylonské bratrstvo“, tedy tamní vladařskou linii.

Pak je tu Zeus: Název je odvozen od indoevropského kořene Djaus a má paralelu ve jménech Deus, Jupiter (řím.), Zeus pater (řec.), Djaus Pitar (védský Nebeský otec), Tyr (germ.) aj. … A encyklopedie prozrazují také, že ve 3. století př. n. l. někteří filosofové naznačovali, že jde vlastně o jediného boha a že ostatní bohové jsou buď jeho vtělení, nebo pouze pomocníci… Zeus začínal splývat s římským bohem Jovem. Diova socha – tzv. Jupiter ze Smyrny, nalezená v roce 1680 v maloasijské Smyrně – má opět stejné znaky – blesk a gesto.
Zeus, nebo též Jupiter ze Smyrny má obvyklé Diovy atributy: Blesk a slavné gesto. Stáří se datuje ca do roku 250. Nyní se nachází ve Francii, Palace of Versailles.

 

Janus je identický se slunečním kultem Sol Invictus

Janus with a key. Alexander S. Murray, Manual of Mythology (1898)
Janus with a key. Alexander S. Murray, Manual of Mythology (1898)

Kopec zvaný Vaticanus byl zvolen jako stanoviště nového náboženství. Na tomto místě kdysi stál satanův chrám zvaný Janusův, jako místo duchů… Mimochodem, víte už odkud pocházejí tzv. Petrovy papežské klíče k „nebi“? Kdo to ví, odpoví 😉

Coin of Constantine from 313 CE with text Invictus Constantinus Max Aug (Invincible Constantine, High Ruler). Portrait of Constantine in profile, carrying a spear and shield, backed by solar-rayed Helios (or Sol). Sol Invictus ("Invincible Sun") was the official sun god. In 274 CE Aurelian made it an official cult alongside traditional Roman cults.
Coin of Constantine from 313 CE with text Invictus Constantinus Max Aug (Invincible Constantine, High Ruler). Portrait of Constantine in profile, carrying a spear and shield, backed by solar-rayed Helios (or Sol). Sol Invictus („Invincible Sun“) was the official sun god. In 274 CE Aurelian made it an official cult alongside traditional Roman cults.

 

Pozn. redakce: Tato zmínka o Janusovi je velmi pozoruhodná, jelikož i oficiální mainstreamová historie spojuje resp. identifikuje Janusův kult přímo se slunečním kultem Sol Invictus, což byl římský státní kult ve kterém římští císařové (především jmenovitě imperátor Aurelian) spojili všechna tzv. sluneční božstva. Jak jsme již poukázali, právě toto státní náboženství Sol Invictus bylo Konstantinem I. přemalováno na katolicismus (viz odst. Jak to bylo doopravdy? Zimní slunovrat — datum narození slunečního boha Mithry nebo narození Ježíše Krista?) v (úspěšné) snaze vytvořit falešné křesťanství, které Krista používá jen jako masku pro své zavádějící modlářství.

Abychom to více zpřesnili, sluneční kult Sol Invictus v sobě sloučil mj. následující:

Důkaz o přemalování svátku narození SLUNCE 25.12. na den narození Ježíše

Krom jiného máme svědectví o slavení svátku Sol Invictus dne 25.12. jakožto narození SLUNCE — a to ještě před zavedením státního papežského katolicismu. O převzetí svátku narození SLUNCE katolíky jednoznačně a výslovně píše syrský biskup z 12. století, kterým je Jacob Bar-Salibi známý také jako Dionysius Bar-Salibi ze Syrské Orthodoxní Církve — toto svědectví je obzvlášť závažné a cenné, jelikož tato církev má k původnímu křesťanství o hodně blíž než falešný a zmanipulovaný papežský katolicismus — kořeny této církve se datují do roku 37! To je fantastický údaj, obzvlášť porovnáte-li jej s katolickou falešnou církví. Syrská církev je první církev založená mimo Jeruzalém v Antiochii v roce 37. Podle encyklopedie zde údajně dokonce byli poprvé křesťané nazváni křesťany. V Jeruzalémě si prvotní Kristovi následovníci tak neříkali, jak už jsme ukázali v seriálu „Tajnosti církve“.

Zavedení neděle, římského dne SLUNCE, porušuje biblické přikázání

Dalším zcela JEDNOZNAČNÝM důkazem je fakt, že první cézaropapež Constantin I. zavedl do státního katolicismu slavení neděle jako dne odpočinku — což je jasné porušení biblického příkazu o sobotě: »Constantine decreed (March 7, 321) dies Solis—day of the sun, „Sunday“—as the Roman day of rest (Codex Justinianus 3.12.2).«

A toto vše jsou střípky informací, které podporují Riverovu verzi — drakoniánský katolicismus se neustále pokouší důkladně zahladit stopy po původním Kristově učení — a fanatický islám je k tomu výborným nástrojem. Peklo na Zemi… Následují citáty z encyklopedie:

The Philocalian calendar of AD 354 gives a festival of "Natalis Invicti" on 25 December. There is limited evidence that this festival was celebrated before the mid-4th century. The idea that Christians chose to celebrate the birth of Jesus on 25 December because this was the date of an already existing festival of the Sol Invictus was expressed in an annotation to a manuscript of a work by 12th-century Syrian bishop Jacob Bar-Salibi. The scribe who added it wrote: "It was a custom of the Pagans to celebrate on the same 25 December the birthday of the Sun, at which they kindled lights in token of festivity. In these solemnities and revelries the Christians also took part. Accordingly when the doctors of the Church perceived that the Christians had a leaning to this festival, they took counsel and resolved that the true Nativity should be solemnised on that day." (Bishop Jacob Bar-Salibi cited in Christianity and Paganism in the Fourth to Eighth Centuries, Ramsay MacMullen. Yale:1997, p. 155)

Dalším nezpochybnitelným podpůrným důkazem je fakt, že prastarý způsob zobrazování slunečního boha převzal cézaro-papežský katolicismus pro zobrazování své falešné modly… a mějme přitom prosím stále na paměti jasný starozákonní zákaz jakéhokoli zpodobňování boha a jakéhokoli modlářství » Pokochejte se antickými mozaikami. Jako třetí uvidíte trojský reliéf Helia pro porovnání s římským (Sol / Apollo / Helios).

Ne ne, toto skutečně není Ježíš... | Jesus? Solar Apollo with the radiant halo of Helios in a Roman floor mosaic, El Djem, Tunisia, late 2nd century.
Ne ne, toto skutečně není Ježíš… | Jesus? Solar Apollo with the radiant halo of Helios in a Roman floor mosaic, El Djem, Tunisia, late 2nd century.
Christians adopted the image of the Sun (Helios or Sol Invictus) to represent Christ. In this portrayal he is a beardless figure with a flowing cloak in a chariot drawn by four white horses, as in the mosaic in Mausoleum M discovered under Saint Peter's Basilica and in an early-4th-century catacomb fresco. Clement of Alexandria had spoken of Christ driving his chariot in this way across the sky.
Je legrační, jak se Wikipedie ovládaná křesťany snaží úzkostlivě nevyslovit zřejmou pravdu, přesně jako v té pohádce "Císařovy nové šaty": To prostě není Kristus zobrazený jako Sol, nýbrž prostě sluneční bůh Sol, po Konstantinovském obratu přejmenovaný na Krista ;-) Je to prosté milý Watsone. | Mosaic of Christ as Sol or Apollo-Helios in Mausoleum M in the pre-4th-century necropolis beneath St. Peter's in the Vatican.
Je legrační, jak se Wikipedie ovládaná křesťany snaží úzkostlivě nevyslovit zřejmou pravdu, přesně jako v té pohádce „Císařovy nové šaty“: To prostě není Kristus zobrazený jako Sol, nýbrž  sluneční bůh Sol, po Konstantinovském obratu přejmenovaný na Krista 😉 Je to prosté milý Watsone. | Mosaic of Christ as Sol or Apollo-Helios in Mausoleum M in the pre-4th-century necropolis beneath St. Peter’s in the Vatican.
Helios, sun god in the Greco-Roman mythology, temple of Athena in Ilion (Troy). Between the first quarter of the 3rd century BC and 390 BC
Helios, sun god in the Greco-Roman mythology, temple of Athena in Ilion (Troy). Between the first quarter of the 3rd century BC and 390 BC

 

Nový náboženský systém byl pojmenován římské, obecné, běžné náboženství v čele s římskou, všeobecnou církví (všeobecný, obecný = lat. catholicus). Vznikl řím­ský, evangelizační blok, aby zabíjel pravé křesťany, zaváděl falešné náboženství, strojil války tam, kde se křesťané nechtěli Římu podvolit, nespouštěl Židy z očí a aby nutil národy pít římské, jedovaté, okultní učení.

Souběžně s tím se ale Římská říše rozpadávala a nemohla již vydržovat velmi po­četný aparát římských špionů. Nová církev proto financování vzala na sebe. Státní policisté organizovaní Římskou říší měli pokračovat ve špehování Židů a v pronásledování skutečných křesťanů pod hlavičkou římské, obecné církve. S její pomocí měli římští agenti Židy a křesťany úplně vyhubit podle přesných plánů.

Falešná, ná­boženská církev s falešným křesťanstvím převzala úkol zničit pravé Kristovo učení »

Pozn. redakce: Ptáte se proč? Proč tolik nenávisti a tolik úsilí zničit originální Kristovo učení? Člověku to začne dávat smysl v okamžiku, kdy si tato fakta spojí s tím, co je zakódováno v Janově Zjevení: O papežské církvi se tam symbolicky mluví jako o První šelmě » A je tam symbolicky popsán i Drak, který svou moc dává té šelmě! Ano, to co se na Zemi odehrává je válka o duše — pravé Kristovo učení je totiž návodem, jak duše mohou nad Drakem (Satanem) zvítězit, jak si mohou samy tvořit svou realitu a tím dosáhnout úplného osvobození sebe-sama!

Mince dokazují, že údajný první křesťanský císař Konstantin I. křesťanem nebyl (nechal se pokřtít až na smrtelné posteli)

Coin of Emperor Constantine I depicting Sol Invictus with the legend SOLI INVICTO COMITI, circa 315
Coin of Emperor Constantine I depicting Sol Invictus with the legend SOLI INVICTO COMITI, circa 315

V roce 313 n.l. vydává císař Konstantin toleranční patent, kterým křesťanské náboženství legalizuje a uznává za celosvětové hnutí. Tím mnoho pravých křesťanů vyšlo z ilegality a nechalo se pohltit všeobecnou, římskou církví. Římskokatolická církev dostala legální křesťanský nádech, »náhle« vyšla najevo celá řada »původních« církevních otců — papežů.

Ve skutečnosti sám Konstantin — pohan — byl první hlavou tohoto nového římsko-katolicko–křesťanského monstra. Sjednotil Baálův kult [Sol Invictus] uctívání slunce a dalších bohů s učením Krista. Z tohoto podivného konglome­rátu vznikl římsko–katolický systém bludů, pověr, mysticismu a okultismu.

Christoph Weigel-Clemens XI. Pontifex Maximus

Když Konstantin odcházel na odpočinek, dal římskému biskupu titul MAXIMUS PONTIFEX a ustanovil jej po sobě papežem.

Pozn. redakce: Podle jiných zdrojů (např. podle Encyclopædia Britannica) byl teprve papež Lev I. (440–461) první římský biskup s titulem Pontifex Maximus — až poté, co pod vlivem s. Ambrože imperátor Gratian zakázal pohanské kulty v Římě a vzdal se i předmětného titulu Pontifex Maximus. Tato nepřesnost ovšem nic nemění na celkovém smyslu Riverova sdělení a je omluvitelná vzhledem k obrovskému rozsahu jeho úžasného díla TDJ…

Vznik Konstantinopole, centra východního křesťanství, pravoslaví a „svatý“ Konstantin v Moskvě

Roku 330 n.l. odchází Konstantin do tureckého města Byzantium, které po všech stránkách pozvedl a nazval jej Konstantinopolí.

Pozn. redakce: Konstantinopol se stala centrem východního křesťanství. Po dobytí města islamisty se východní centrum přesunulo do Moskvy. Takže Moskva je přímým pokračovatelem původního cézaropapismu — Konstantin je v pravoslaví dokonce uctíván jako „svatý“. Věděli jste to?

Průšvih ovšem je, že tato východní verze je jen o velmi málo lepší než ta západní, uvědomme si prosím, že právě násilnický despota Konstantin měl největší podíl na deformaci a pokroucení původního Kristova učení… Ano, i v pravoslaví už původní Kristovské poznání chybí… protože tou „rukou Draka“ byl právě Konstantin I.

Zdroj.http://www.ragauian.cz/vznik-islamu-a-tajne-dejiny-krestanstvi-aneb-jak-katolicka-cirkev-zabila-krista-znicila-krestanstvi-a-stvorila-islam/

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This