0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Služba Kristu!

Služba

Praví učedníci Ježíše Krista si přejí sloužit lidem, mezi nimiž žijí. Spasitel řekl: „Po tomť poznají všickni, že jste moji učedlníci, budete-li míti lásku jedni k druhým.“ (Jan 13:35.)

Když jste byli pokřtěni, uzavřeli jste smlouvu, že na sebe vezmete jméno Ježíše Krista. Prorok Alma vysvětloval tuto smlouvu skupině nově obrácených, kteří si přáli být pokřtěni. Všiml si, že jejich přání „přijíti do stáda Božího“ zahrnuje ochotu poskytovat smysluplnou službu – „nésti si navzájem břemena svá, aby byla lehká“, „truchliti s těmi, kteří truchlí“ a „utěšovati ty, kteří mají útěchy zapotřebí“ (Mosiáš 18:8–9).

Když se snažíte sloužit druhým, vzhlížejte ke Spasiteli jako ke svému příkladu. I když přišel na zem jako Syn Boží, pokorně sloužil všem, kteří byli kolem Něj. Prohlásil: „Já mezi vámi jsem jako ten, kterýž slouží.“ (Lukáš 22:27.)

Spasitel použil podobenství, aby nás naučil důležitosti služby. V tomto podobenství se vrací na zem ve své slávě a odděluje spravedlivé od zlovolných. Spravedlivým říká: „Poďtež požehnaní Otce mého, dědičně vládněte královstvím, vám připraveným od ustanovení světa. Nebo jsem lačněl, a dali jste mi jísti; žíznil jsem, a dali jste mi píti; hostem jsem byl, a přijímali jste mne; Nah, a přioděli jste mne; nemocen jsem byl, a navštívili jste mne; v žaláři jsem seděl, a přicházeli jste ke mně.“ (Matouš 25:34–36.)

Spravedliví, kteří jsou tímto prohlášením zmateni, se ptají: „Pane, kdy jsme tě vídali lačného, a krmili jsme, neb žíznivého, a dávaliť jsme píti? Aneb kdy jsme tě viděli hostě, a přijali jsme, neb nahého, a přioděli jsme? Aneb kdy jsme tě viděli nemocného neb v žaláři, a přicházeli jsme k tobě?“ (Matouš 25:37–39.)

Pán odpovídá: „Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili.“ (Matouš 25:40.)

Spasitel vás vyzývá, abyste, když sloužíte druhým, dávali ze sebe samých. Vaše příležitosti jsou v tomto směru neomezené. Každý den vyhledávejte způsoby, jak potěšit něčí srdce, říci laskavé slovo, udělat pro druhé to, co oni sami udělat nemohou, jak se podělit o evangelium. Buďte vnímaví k našeptávání Ducha, který vás bude nabádat ke službě. Zjistíte, že pravým klíčem ke štěstí je pracovat pro štěstí druhých.

Další odkazy: Matouš 22:35–40; 25:41–46; Lukáš 10:25–37; Galatským 5:13–14; Mosiáš 2:17

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This