0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Sedm hvězd a angelologie!

Historie se neopakuje, ale často se rýmuje. Mark Twain (?)

Tento a související články se týkají sedmi základních principů, které je možno nazývat například základní (elementární)…, charaktery, živly, elementy, vzory, archetypy. S tím souvisí: sedm duchů (Božích), sedm andělů, sedm hvězd, sedm klasických planet atd.

Zásadní shrnutí je na posteru (tabulka vlevo nahoře). Letopočty jsou na posledních 4 stránkách dokumentu. Více je na webu sophia.sk a v knihách:

 • PÁLEŠ, Emil, 2004. Angelologie dějin 1: Synchronicita a periodicita v dějinách. Přel. Kamila POLÁKOVÁ. Bratislava: Sophia. Základy duchovní vědy. ISBN 80-968045-5-3. Dostupné z: sophia.sk
 • PÁLEŠ, Emil, 2012. Angelologie dějin 2: Synchronicita a periodicita v dějinách. Přel. Kamila HERMANNOVÁ. Bratislava: Sophia. Základy duchovní vědy. ISBN 978-80-970688-2-0. Dostupné z: sophia.sk

Dokument o Pálešovi

Ačkoliv se zde zmiňují hvězdy/planety, tak se nejedná o astrologii. Jedná se o cykly předem dané Bohem, které je možno statisticky testovat a které nejsou dány momentální pozicí hvězd. Bůh totiž přidělil časové úseky mocnostem a bude je soudit. V rámci astrologie se člověk doptává hvězd a bytostí, které jsou jimi reprezentovány.

Mocnosti jsou uvězněny v čase1 (časoprostoru) a role strážců času je pro ně vlastně ponižující. Hvězdy jsou stvořeny Bohem a časově vymezují (a tak omezují) působení mocností – jsou tedy něco jako klec stvořená Bohem. To že Bůh stvořil klec neznamená, že máme strkat ruku ke lvovi v kleci.

Mé příklady Sedmi

7 emocí dle Facebooku (2020 – care bylo přidáno kvůli COVIDu). Podle mého odpovídá v pořadí:  ♀     ♂.

Sedm národů Kenaanu: Chetejci ♂, Girgašejci , Emorejci , Kenaanci , Perizejci , Chivejci ♀ a Jebúsejci  … sedm národů početnějších a mocnějších nežli ty … Dt 7:1

Sedm vrchů vlivu2: rodina , politika , církev (religion) , podnikání ♂, umění ♀, vzdělání (education)  a média .

χ Odkaz Charakteristika Text
A Mt 4:8 Pokušení (pokoušen mocí)
♀
Pak ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. A řekl mu: „Toto všechno ti dám, jestliže padneš na zem a pokloníš se mi.“ Tu mu Ježíš řekl: „Odejdi, satane. Vždyť je napsáno: ‚Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.‘ “ A tehdy ho ďábel opustil. A hle, andělé přistoupili a sloužili mu.
B Mt 5:1 Blahoslavenství
(8×, ~ 6 kmenů na hoře Gerizím.
Galilea)
Když spatřil zástupy, vystoupil na horu. A když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je: „Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království Nebes. … Nemůže být ukryto město ležící na hoře. …“
C Mt 14:23 Samoty
A když zástupy propustil, vystoupil na horu, aby se o samotě pomodlil. Když nastal večer, byl tam sám. … O čtvrté noční hlídce šel Ježíš k nim, kráčeje po moři.
D Mt 15:29 Uzdravení a nasycení
(× na Sinaj mohl jen Mojžíš)
A přecházeje odtamtud, prošel Ježíš kolem Galilejského moře, vystoupil na horu a posadil se tam. Tu k němu přišly veliké zástupy, které měly s sebou chromé, slepé, zmrzačené, němé a mnohé jiné. Položili mu je k nohám a on je uzdravil, takže zástup užasl, … i vzdali chválu Bohu Izraele. … „Jsem hluboce pohnut nad tím zástupem, protože již tři dny zůstávají se mnou a nemají co jíst. A nechci je propustit hladové, aby nezemdleli na cestě.“ … „Sedm a několik rybiček.“
C‘ Mt 17:1 Proměnění
Po šesti dnech vzal Ježíš s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl před nimi proměněn. Jeho tvář zazářila jako slunce a jeho šaty zbělely jako světlo. … Mojžíš a Eliáš … tři stánky … zastínil je zářivý oblak … „Toto je můj milovaný Syn, v němž jsem nalezl zalíbení; toho poslouchejte.“ … „Vstaňte a nebojte se.“ Když pozvedli oči, neviděli nikoho, jen samotného Ježíše. … „Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud Syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých.“
B‘ Mt 23:13nn
Mt 24:1-3
Chrámová / Olivová
(8× běda; varování; ~ 6 kmenů na hoře Ébal.
Jeruzalém)
♂
Běda …
Hle, váš dům se vám zanechává pustý.

Ježíš vyšel z chrámu a odcházel. Tu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali na chrámové stavby. Ale on jim na to řekl: „Vidíte to všechno? Amen, pravím vám, jistě zde nezůstane kámen na kameni, který nebude stržen.“ Když seděl na Olivové hoře, v soukromí k němu přistoupili učedníci a říkali: „Řekni nám, kdy to bude a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku?“
A‘ Mt 28:16 Velkého poslání
(je mu dána moc)
Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kterou jim Ježíš určil. Když ho spatřili, poklonili se mu; ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a promluvil k nim: „Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi. Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.“
Sedm hor v Matoušovi (Chip)

Sedm základních veličin SI: čas , délka , hmotnost ♂, elektrický proud , teplota ♀, látkové množství , svítivost . Je sedm period v periodické tabulce (bez přiřazení).

Sedm hlavních hříchů dobře sedí na tyto archetypy, ale sedm hlavních ctností nikoliv, protože ty jsou jen inverzí hříchů, nikoliv pozitivním projevem daného vzoru.

Hlavní postavy monomýtu (pochybné přiřazení, počet bývá uváděn různě): Hero , Mentor , Threshold guardian , Herald , Shapeshifter ♀, Shadow ♂, Trickster .

Sedm svobodných umění podle moderního pojetí.

Člověk spočítá sedm objektů 6× pomaleji než pět objektů (viz subitizing). Proto je třeba mít v presentaci na slidu nejvýše 6 objektů. Je tak systém Sedmi ten nejmenší „komplexní“ systém?

Ovšem zlato, stříbro, bronz, železo, cín a olovo, všechny věci, které procházejí ohněm, provedete ohněm a budou čisté …

Nu 31:22n – známé kovy (kromě rtuti, která je tekutá)

 

… když nám oznámil tajemství své vůle, jak se mu líbilo a jak si předsevzal, aby pro správu období, v němž budou naplněny příhodné časy3, uspořádal pod jednu hlavu v Kristu všechny věci: ty na nebesích i ty na zemi, aby je uspořádal v něm.

Ef 1:9n

 

Jak dokázal M. Ward, jednotlivé díly Letopisů Narnie jsou založeny na symbolice sedmi planet středověké kosmologie, viz M. WARD. Planet Narnia: The Seven Heavens in the Imagination of C. S. Lewis. Oxford Univ. Press, Oxford, 2008.

Hošek P. Neděste se nebeských znamení. Dingir 4/2012

7 králů Říma se 7 charakteristikami (sedí na 7 planet), které jsem jinde nevygoogloval.
Podle Páleše Římská ústava kombinovala prvky monarchie (konzulové), aristokracie (senát), demokracie (tribunové lidu) a v době války vojenské diktatury (diktátor).

Tahák

 • 29,5 dne – oběh Měsíce kolem Slunce
 • 29,5 roku – oběh Saturnu kolem Slunce
 • 354 let – Saturnský rok (12×29,5) Pořadí: ♀   ♂    (tj. kvintový kruh. Dny v týdnu jsou v opačném pořadí – kvartový kruh.4 Po sobě následující planety spolu ladí.)
 • 354,3 × 7 = 2 480 (Saturnské sedmiletí)
 • 25 725 let (Platónský rok) / 12 = 2143,75 let ≈ 2 144 let ≈ 2 160 let je nové znamení zvěrokruhu
 • 72 × 7 = 504 (Platónský týden). Pořadí:   ♀  ♂   (tj. pořadí sfér, tj. seřazeno podle oběžných dob)
 • 72 × 360 = 25 920 tedy Platónský rok (perioda precese zemské osy)
 • 72 nebeský den
 • 12 let: doba oběhu Jupitera kolem Slunce (přesněji 11,86)

Jarní bod5 se posune na pozadí souhvězdí o 1° za zhruba 72 let v důsledku precese zemské osy (Platónský den). Podobně je definována námořní míle – David Flynn.

7 = 3 + 4 = nebe (mraky, hvězdy, nebesa nebes) + Země (4 úhly)
7 dní ~ počet dní mezi fázemi měsíce; týden
Obvod kruhu je šest poloměrů + něco. Plnost je dosažena v tom sedmém.

Charakter 354letý 72letý Souběh Trvání
Měsíc  -955 -600 -963 -891 -955 -891 64
Slunce  -600 -246 -243 -171 -243 -246 3
Saturn  -246 +108 -27 +45 -27 +45 72
Venuše ♀ 108–463 189–261 189–261 72
Jupiter  463–817 405–477 463–477 14
Merkur  817–1171 1125–1197 1125–1171 46
Mars ♂ 1171–1525 1341–1485 1341–1485 72
Měsíc  1525–1879 1629–1701 1629–1701 72
Slunce  1879–2234 1845–1917 1879–1917 72
Tabulka: Souběh dvou cyklů – synergie
„Národ“ Úroveň skupiny
Měsíc Etruskové, Afričani, Lýdie, Frýgie rod
Merkur  Féničané
Venuše  Syřané národy, klan (identifikace nepříbuzných s totemovým zvířetem)
Slunce Němci
Mars Srbové, středo-východní Asie (široké líce) (dělnická) třída (pracují svaly)
Jupiter Evropa, Chorvati civilizace
Saturn Čína, Indiáni tradice
Tabulka: Národy, rasy, kontinenty

Němci sluch, Francouzi chuť, Italové zrak. Stěhování na východ omlazuje.

Rok 7 Událost
-1035
-963 Za čtyři roky (959 př. Kr. – ČSP) dostaví Chrám, který stavěl sedm let.
-891
-819 ♀ 814 př. Kr. založeno Kartágo
-747 Za dva roky nastoupil Tiglatpilesar III. – zakladatel Novoasyrské říše, který dobyl Damašek a odvedl za Pekacha část Izraele do zajetí. Více viz Socha z Nebukadnesarova snu.
-675 ♂
-603 Mezi nástupem Nebukadnesara na trůn (605 př. Kr.) a jeho neúspěšnou invazí do Egypta, kdy se také Jójakím vzbouřil (601 př. Kr.).
-531 530 př. Kr. zemřel Kýros II. Veliký
-459 Ezdráš se vrací (více viz Socha z Nebukadnesarova snu)
-387
-315 ♀ viz Socha z Nebukadnesarova snu
-243 – (blízko 246 př. Kr.)
-171 ♂ Carteia – první římská kolonie mimo Itálii (více viz Socha z Nebukadnesarova snu)
170 př. Kr. – Antiochos Epifanés vládne sám, když zabil svého spoluvládce.
-99
-27 Octavianus → Augustus, princeps
+45 Apoštol Pavel vyrazil na misii (přibližně).
117 Zemřel Traján. Nastoupil Hadrián (cestovatel, intelektuál, profesionalisace státní správy – tedy nikoliv senátoři). 6
189 ♀
261
333 ♂
405
477
549
621
693 ♀
765
837 ♂
909
981
1053 1054 Velké schizma 7
1125
1197 ♀
1269
1341 ♂ Jan Lucemburský zajistil Karlovi nástupnictví na českém trůnu.8 Před čtyřmi lety začala Stoletá válka.
1413 ♂ Vyhlášení Kostnického koncilu
1485 Kutnohorský náboženský mír. Praktický konec Války růží.
1557 1545–1563 Tridentský koncil (toho roku nezasedal)
1629
1701
1773 ♀ Boston tea party
1845
1917 ♂ Říjnová revoluce
1989
Tabulka: Začátky 72letých období
Rok 7 Událost
–1663
–1309 ♂
–955
–600
–246
+108 ♀
463
817
1171 ♂
1525 1526: bitva u Moháče
1879 1878: Sanstefanská mírová smlouva a Berlínský kongres
Tabulka: Začátky 354letých období

Židé

 • Měsíc
  • lunární kalendář; psaní zprava doleva
  • Bůh Abrahámův, Izákův …; židovství po matce; Ur, Cháran; Sinaj ~ Sín, vtělení Mesiáše
  • Období 72 (odchod z Cháranu, exodus, postavení chrámu, Ezdrášův návrat).
  • Období 354 (od Šalamouna do konce království).
  • Kult: Jericho, Nabonidus; I ty, měsíci, v údolí Ajalónu!
 • Saturn
  • Ježíš se narodil ve dvojitém  období. V půli kratšího mu bylo cca 12.
  • Na konci kratšího (AD 45) vyrazil Pavel na misii a začalo .
  • nepodílela se ♀.

Had

Nachaš: H5174: měď, bronz. Téže souhlásky, ale jiné slovní druhy: had; zářící (lesknoucí se jako bronz; viz Lucifer, hvězdy, ohnivé hory). Nachuštán byl bronzový had. Navíc had syčí, takže i podvodník, věštec (jako v Harry Potterovi). Plamenný a had je ovšem taky seraf. …hudba tvých harf… Jak jsi spadl z nebes, třpytivá hvězdo (Chelel ben Šachar – Jitřenka, tj. Venuše), synu úsvitu? Iz 14:12
Zdroj: video níže.

… skrze smrt zahladil toho, kdo má vládu nad smrtí, totiž Ďábla

Žd 2:14 Jíst prach = jíst lidi (prach jsi …) = pán mrtvých

Had byl nejchytřejší ze vší polní zvěře (Gn 3:1): chytrý mluvící had ~ Merkur.
Páleš (2004): Opeřený had byl syn ♀ a . Křídla a peří (♀), had () – dohromady okřídlený had čili kobra či drak. ♀ a  jsou technicky jitřenky (plurál Jb 38:7) i když se tak mluví jen o Venuši. Venušanský projev: Poznali, že jsou nazí (pohlavní dimorfismus) a stali se smrtelnými (brzká smrt). Slovo Adam (člověk) souvisí s adámá (země) a dám (krev).
Páleš (2004) s. 369: Hadi se vyvinuli ve spodní křídě (Anael-Rafael).

Proto se radujte, nebesa a vy, kdo v nich přebýváte. Běda zemi a moři, neboť k vám sestoupil Ďábel s velikou zuřivostí; ví, že má málo času.

Zj 12:12 – viz předchozí odstavec

Rok 1844 je rok před začátkem dvou překrývajících se slunečních (neděle) období, které skončí 2234, což je 29 let po začátku merkurského 72letého období (Loadicea). Za dalších 7 let jsme tak v jeho polovině. Kombinace Merkur + Orifiel indikuje transhumanistickou totalitu.

Therefore the 2300 years do not end before year 2132 nor after 2370.

Flynn 2008

DIONYSIOS AREOPAGITA, 2009. O nebeské hierarchii. Vydání první. Přel. Martin KOUDELKA. Praha: Vyšehrad. Edice Krystal, svazek 12. ISBN 978-80-7021-872-3.
– podle mého je to reakce na novoplatonismus, nikoliv jeho produkt

Další

Byl Eru, Jediný, který se v Ardě nazývá Ilúvatar; a nejdříve udělal Ainur, Svaté, kteří byli potomstvem jeho myšlenky, a byli s ním dříve, než bylo vytvořeno cokoli jiného. A mluvil k nim: předkládal jim hudební témata a oni před ním zpívali a on byl rád. Dlouho však zpívali každý sám nebo jen několik spolu, zatímco ostatní naslouchali; každý totiž chápal jen tu část Ilúvatarovy mysli, ze které vzešel, a v porozumění bratrům rostli jen pomalu. Avšak tím, jak naslouchali, docházeli k stále hlubšímu porozumění a přibývalo jednohlasnosti a souzvuku.

Ainulindalë – Hudba Ainur: úplný začátek Silmarillion (J.R.R. Tolkien)

 

… vypráví o Hudbě Ainur (duchovních bytostí, nazývaných též Svatí) před trůnem Eru Ilúvatara, stvořitele. Po jejím skončení Eru ukázal Ainur jejich Hudbu ve viditelné podobě – vznik světa, jeho utváření a jeho dějiny … Protože někteří z Ainur si tento zjevený svět zamilovali, vyslal Eru do Prázdna Nehynoucí Plamen a dříve zjevený svět na samém počátku Hudby se stal skutečností. Mnozí z Ainur sestoupili do tohoto světa a začali jej utvářet podle toho, co si zapamatovali z Hudby a z jejího zviditelnění, jež jim Eru ukázal, žádný si však nepamatoval celou Hudbu, a tím ani celou podobu světa od počátku až do konce. Říká se, že především lidé, kteří tvořili třetí téma Hudby, nebyli z větší části obsaženi ve vizi Ainur, a utvářejí si tedy svůj osud nad rámec Hudby.

Stvoření podle Silmarillion (J.R.R. Tolkien): Hudba Ainur (~ hudba sfér; 7 tónů, kvartový a kvintový kruh). Citát je z Wikipedie. Souvislostí je mnoho: Sedm párů Valar = Ainur, kteří sestoupili do Eä (tzv. Mocnosti Ardy).

Zdroj:.https://theoria.cz/?p=351

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This