0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Pravda srdce proti lži mysli,znamení času!

JSTE PŘIPRAVENI NA VZESTUP?

PRACOVNÍCI SVĚTLA POZOR!

HLAVNÍ NÁSTROJ ZOTROČENÍ JE UDRŽOVÁNÍ LIDSTVA V NEVĚDOMOSTI.

SVĚTLO = POZNÁNÍ.

TEMNO = NEVĚDOMOST.

PROČ TOLIK „PRACOVNÍKŮ SVĚTLA“ VŮBEC NEPRACUJE PRO „SVĚTLO“?

Někteří popisují se vzestupem související stavy mysli, jako např.:

 • Náhlé „duchovní probuzení“ spojené s pocitem jasnosti a síly.
 • Pocity lehkého omámení a odstup od zbytku světa.
 • Je stále těžší chápat konvenční způsob myšlení: „Proč bych se měl snažit… držet krok s Novákovými… udržet si status … být organizovaný a uvážlivý, atd.“
 • Děláme si více čas na sebe, více relaxujeme…
 • Připadáme si mladší nebo dětinští. Vlastně si i přátelé mohou všimnout, že mladší vypadáme 🙂
 • Potřeba dělat to, co děláme rádi. Opět jako u malých dětí. Setrvávat v radosti se stává čím dál důležitějším, nahrazuje to jiné priority.

A tak je to dokonale správně… Buďte jako děti, pravil Kristus!

Začít je nutno ve svém nitru – každý jedinec sám u sebe

Po staletí a tisíciletí si lidstvo klade otázky týkající se smyslu života, existence Boha či mimozemských civilizací a jen zřídka nachází uspokojivé odpovědi. Hledá je všude, jen ne tam, kde by mělo začít – ve svém nitru – každý jedinec sám u sebe. Dokud každý nezačne právě tam, nenajde tu správnou odpověď nikdy. Nebude se mu dařit v duchovní oblasti vůbec nic, byť by létal k těm nejvzdálenějším hvězdám vesmíru…

Jedním z nástrojů ovládání je udržování lidstva v nevědomosti

Nevědomost je v podstatě totožná s tzv. Temnem. Temné síly všude na světě už dávno pochopily, že v čím větší neznalosti národy žijí, tím lépe se s nimi dá manipulovat. Temnáři proto permanentně vytvářejí předpoklady pro budoucí zkreslení průběhu historických epoch. Ke kompletnímu překroucení historie. Zatajování se týká i osobních vztahů!


Dovolme si faktickou poznámku

Tyto věci můžete vidět i dnes „naživo“ » Ano, na vlastní oči např. můžete vidět překreslování nedávné historie 2. světové války, jejích příčin a hlavních spouštěčů. Generace pamětníků vymřela a Temnáři spustili překreslování naplno — dokonce se už dnes nestydí ani překroutit hlavního viníka — totiž jasný fakt, že agresorem bylo nacistické Německo financované velkobankami a potichu tolerované vládami západních zemí, jejichž představitelé většinou šli na ruku těm stejným bankám. Důkazem je mj. Mnichovská dohoda, 29. září 1938, ve které ZÁPADNÍ POLITICI pod pokryteckou maskou okecávání a vytáček de-facto umetli německým armádám cestu na východ, na Rusko »

Jak píše historik Jan Fiedler: Z hlediska SSSR, likvidace Československa znamenala nový faktor… Umožnila Třetí říši rozkročit se napříč východní Evropou. Německá říše se tak stále rychleji rozpínala blíže a blíže k sovětským hranicím. Z memoranda náčelníka generálního štábu SSSR Šapošnikova pro členy politbyra VKS(b), včetně Stalina, vyplývá sovětské hodnocení vojensko-politické situace v druhé polovině roku 1938: „Politická situace v Evropě a na Dálném Východě určuje jako nejpravděpodobnějšího protivníka Sovětského svazu země fašistického bloku – Německo a Itálii, podporované Japonskem a Polskem. (Přičemž) si tyto země kladou za cíl přerůstání politických vztahů se SSSR do ozbrojeného střetu… Sovětský svaz musí být jednoznačně připraven k válce na dvou frontách, na západě proti Německu a Polsku (!) a na východě proti Japonsku.“ (Boris. M. Šapošnikov v knize: Fiedler, Jan. Historie a vojenství. Praha: 3/2003)

Představa o německo-polské alianci vůči SSSR, která se zrodila z jejich smlouvy z roku 1934, vzhledem k účasti Polska na parcelaci Československa, ruku v ruce s Třetí říší (polská anexe Těšínska a některých slovenských území) dostala v sovětských očích další nový důkaz. Německo a Polsko začaly být považovány za spojence připravující s tichou podporou západních velmocí útok na Sovětský svaz.

Ve vojenských plánech Stavky (armádní velení SSSR) z roku 1938 se proto adekvátně počítá s kombinovaným úderem polských a německých armád na SSSR, přičemž některé východoevropské státy, konkrétně pak Estonsko, Lotyšsko, Rumunsko a Finsko, jsou v pokračování Šapošnikova memoranda výslovně uváděny jako státy, které se nastávajícího německo-polského útoku na SSSR budou velmi pravděpodobně účastnit. A to buď jako spojenci Německa, anebo Polska. Což Šapošnikov hodnotí jako potenciálně rozhodující faktor celého střetnutí, který může přinést rozhodující převahu na německo-polskou stranu a přivodit Sovětskému svazu vojenskou porážku. Právě proto jsou všechny tyto východoevropské státy o rok později, v době podpisu paktu Molotov-Ribbentrop objektem eminentního sovětského zájmu, který se je snaží „začleněním do své zájmové sféry“ preventivně „vytrhnout“ z jakékoliv potenciální aliance, která by mohla v budoucnu uvažovat o útoku proti SSSR.

Netrvalo dlouho a německá likvidace naší státnosti byla dokončena: Vojáci Wehrmachtu pochodují na nádvoří Pražského hradu, 19. březen 1939.

Když dne 15. března 1939 vpochodoval Wehrmacht do Prahy, což bylo v příkrém rozporu se zněním Mnichovské dohody, ve které se jak Francie, tak Británie zavázaly ke garanci nezávislosti zbytkového československého státudošlo v ten stejný den v Dusseldorfu k uzavření oficiální smlouvy mezi Británií a Německem, která ve své preambuli konstatuje, že „nejvyšším úkolem obou smluvních stran je zajistit další pokračující spolupráci obou smluvních stran… za účelem zajištění míru (výhradně) mezi smluvními stranami“ (Kremlev, Sergej. Rossija i Germanija: Puť k paktu. Moskva: Astrel, 2004. str. 309). Nejednalo se tedy o nic jiného než o další potvrzení od… Británie, že… nebude Německu činěna z její strany žádná překážka.

Na nejvyšší míru znepokojený Stalin… nabídl v dubnu 1939 — a to ihned po okupaci zbytku Čech — Francii a Británii pevnou, trilaterální politickou a vojenskou alianci. Alianci zaměřenou výslovně proti Německu, s klauzulí o povinnosti vstoupit do okamžité války v případě, že bude kterýkoliv ze signatářů aliance (Německem) napaden.

„16. dubna Sověti předložili oficiální návrh na vytvoření jednotné fronty pro společnou pomoc mezi Velkou Británií, Francií a SSSR… Nemůže být žádných pochyb…, že Británie a Francie měly přijmout ruskou nabídku.“ (Churchill, Winston. Druhá světová válka. Praha: Lidové noviny, 1992. Str. 326)

Avšak! Ačkoliv Británie s Francií začaly o předložené nabídce se Sověty jednat, nejevily skutečného zájmu dosáhnout s ním konkrétních vojensko-politických ujednání. Bez ohledu na Stalinův pružný postoj se naopak snažily veškerá jednání, která probíhala od dubna do srpna 1939, protahovat „do nikam“…

Největší otázkou pro Stalina počátkem srpna 1939 již bylo, nikoliv zda k německému vpádu do Polska dojde, ale až k němu dojde, kde se následně německé armády zastaví? Před Smolenskem nebo až v Moskvě? …proto se Stalin rozhodl k „diplomatickému saltu“, které naprosto změnilo pravidla hry toho horkého léta roku 1939. Rozhodnutí učinil pravděpodobně až 19. srpna, kdy toto rozhodnutí projednalo politbyro… Tři dny poté dorazil do Moskvy Ribbentrop k jednání, která vyrazila dosavadní diplomatickou iniciativu z britských rukou. Stalin se tím (jen na první pohled) rozhodl k nemyslitelnému – ke spojenectví s nepřítelem…

Schůzka falešných „spojenců“ Československa s Mussolinim a s Hitlerem v Mnichově, 1938
Když znáte pravou motivaci tzv. Západu, tak vše najednou dává dokonalý smysl!

Polsko mělo s Německem uzavřenou smlouvu o neútočení z ledna 1934. 24. října 1938 se sešel ministr zahraničních věcí Joachim von Ribbentrop s polským velvyslancem v Německu Józefem Lipskim. Následovala celá řada německo-polských rozhovorů, které se konaly až do března 1939. 5. ledna 1939 přijal Hitler v Berchtesgadenu polského ministra zahraničí Józefa Becka. Hitler hovořil o společných zájmech Německa a Polska ve vztahu k Rusku a dodal, že každá polská divize činná proti Rusku znamená ušetření odpovídající divize německé a zmínil důležitost existence silného Polska… Polsko ale německé územní požadavky odmítlo a v důsledku toho byla 28. dubna 1939 německo-polská smlouva o neútočení Hitlerem jednostranně vypovězena…

Jednání mezi SSSR a Velkou Británií a Francií probíhala od poloviny března 1939… Sověti byli dobře informováni o tom, jaké jsou vyjednávací pozice a mantinely britské a francouzské delegace a získali jasnou představu, čeho chtějí Britové dosáhnout. A to bylo, aby žádné dohody nebyly uzavřeny.*

* Tyto informace obsahuje kniha: SMETANA, Vít. Ani vojna, ani mír. První. vyd. Praha: NLN, s. r. o., Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 662 s. ISBN 978-80-7422-358-7. S. 219-223.

Dne 21. srpna 1939 Sověti trojstranné vojenské rozhovory pozastavili. Tentýž den obdržel Stalin ujištění, že Německo by souhlasilo s tajnou částí navrhovaného paktu o neútočení, který definoval oblasti zájmu obou stran. Stalin obratem odpověděl, že souhlasí a že přijme německého ministra zahraničí Joachima von Ribbentropa 23. srpna.

Pakt Ribbentrop-Molotov je smlouva o neútočení mezi nacistickým Německem a Svazem sovětských socialistických republik, podepsaná v Moskvě 23. srpna 1939. Smlouva byla dodržována až do 22. června 1941, kdy nacistické Německo napadlo Sovětský svaz (operace Barbarossa).

Molotov-Ribbentrop-Pact, German-Soviet-border, secret addendum, Sept. 28. 1939
Soviet Commissar for Foreign Affairs Vyacheslav Mikhailovich Molotov, far right, General Secretary of the Communist Party Josef Stalin, second from right, and German Reich Foreign Minister Joachim von Ribbentrop, third from right, pose together after signing the German-Soviet non-aggression pact in Moscow, August 23, 1939, AP Photo

Shrňme si tedy překreslování válečné historie, které nyní vidíme v přímém přenosu

Namísto jasných faktů a důkazů o tom, že agresorem bylo nacistické Německo můžeme aktuálně všichni vidět bizarní snahu shodit vinu na SSSR, čehož důkazem má údajně být dohoda Ribentrop-Molotov » Je to čistokrevné překrucování, jelikož už vám k tomu nikdo nedodá prostý fakt, že Stalin měl velký zájem uzavřít mírové a obranné dohody se západními státy proti Hitlerovi. Tyto dohody ovšem byly odmítnuty ze strany Západu. Takže Rusku zbyla jen možnost dohody o neútočení s Německem, jelikož ani slepý nemohl nevidět ono „umetávání česty na východ“… Na výše uvedených odkazech máte velmi mnoho faktů, vč. té licoměrnosti že západní banky dobrovolně předaly Hitlerovi československé zlaté rezervy, které byly právě před Hitlerem ukryty do Anglie.


Záměr a cíl udržení lidstva v Temnotě byl v historii beze zbytku splněn

Lidstvo zapomnělo na technickou i duchovní úroveň dávných civilizací, spojení s dávnými civilizacemi bylo přerušeno. Zůstaly už pouze neoficiální vzpomínky a údajné mýty. Ale to jsou historické prameny, které současná oficiální „věda“ neuznává 🙂 Proto se místo skutečné historie učíme ve školách smyšlené pohádky 😡

A výsledek? Lidstvo ztratilo historickou kontinuitu. Ztratilo informační vazbu na dávné civilizace a dávný vývoj na planetě Zemi. Po Potopě světa znovu, jako už po několikáté, začaly zbytky roztroušených a zdegenerovaných tlup v lesích svůj život u ohňů a s pazourky… Výsledkem ztráty kontinuity lidské civilizace je to, že lidstvo zapomíná na poučení, proč dávné katastrofické události proběhly. A nejen to, dokonce ani neví, že takové katastrofy vůbec proběhly…

A klidně nás obviňte z paranoie 😉 když teď prohlásíme, že toto udržování lidského stáda v nevědomosti je záměrné… Přímým následkem toho je samozřejmě i blokování duchovního vývoje


Ano, každý musíme bezpodmínečně začít ve svém nitru — nicméně se skutečným Poznáním úzce souvisí i to, že Vědoucí člověk si nezakrývá oči a uši před realitou. O tom je následující úvaha z channelingu, ve kterém promlouvá jistá Aurora Ray. Prosíme, použijte své srdce a intuici…

Pracovníci světla pozor! Poselství z galaktické federace

Proč tolik „pracovníků světla“ vůbec nepracuje pro „světlo“? Pravděpodobně jste už narazili na lidi, kteří vždy mluví jen o „lásce a světle“, o andělech nebo ET, ale nikdy se nezmíní např. o sionistických bankách a jejich systému centrálních bank, které lidstvo de-facto udržují v neviditelném finančním otroctví… nebo o satanistické pedofilní kanibalistické elitě této planety, která nás drží v otroctví po tisíce let… Někteří dokonce mají tu drzost říci, že se musíte vyhýbat těm, kteří se zajímají o temnou realitu této planety a že prý je to „špatný 3D koncept“, který vám zabrání ve vzestupu…

Laskavě vás prosíme, abyste tento koncept přehodnotili, sděluje Aurora Ray: Od kdy vychází ignorance z Pravdy a Poznání? Nebo Poznání z ignorance? Maximálně v orwellovské antiutopii…

Světlo je informace, tudíž temnota je nedostatkem informace.

Jedním z hlavních nástrojů ovládání je udržování lidstva v nevědomosti

David Wilcock: Nikdo mě nemůže obvinit, že někomu politicky straním. Já straním Odhalení! Podpořím každého, kdo to může zajistit.

Podobnou věc už dlouho tvrdí známý hledač duchovního Poznání, DW. Na jeho vyjádření se můžete podívat zde »

POTŘEBUJETE SVĚTLO, ABYSTE MĚLI PŘÍSTUP K LÁSCE!

Channelingové zdroje bývají často plné falešného sluníčkářství, ale zde vám Aurora Ray, velvyslankyně Galaktické Federace, předává cosi velmi smysluplného a říká:

Abyste mohli vzestoupit do reality páté dimenze, která rezonuje s frekvencí bezpodmínečné lásky, tak vy jako rasa musíte zvýšit své vibrace, aby byly v souladu s vibracemi bezpodmínečné [kristovské] lásky. POTŘEBUJETE SVĚTLO, ABYSTE MĚLI PŘÍSTUP K TÉTO LÁSCE. To je společným jmenovatelem.

SVĚTLO PŘICHÁZÍ JAKO PRVNÍ

Bylo to lidstvo — odvracející hlavu, nezkoumající, nedělající si starosti, nechtějící zabývat se bolestnou temnou pravdou svojí planety, zesměšňující „konspirační teoretiky“ — a jeho stádní kolektivní ignorance, která dala zlu moc, jenž má na svědomí [nejen] páchání obludných zločinů na lidských dětech.

O uctívání Satana a rituálních obětech v Katolické církvi ve Španělsku se mluví již dlouho a teď dostáváme důkazy…
Černý globalistický papá Francis a satanská Bafometova symbolika
#PizzaGate: Marina Abramovič pózuje s kozlí hlavou Bafometa.

My vás neobviňujeme. Byla to temná agenda Kabaly stvořená k tomu, aby vás držela v komfortních zónách. Čas se však nyní drasticky změnil… Existují také ti, kteří učinili posláním svého života sesadit Kabalu a probudit lidstvo k hořké pravdě satanismu, pedofilie a kanibalismu na této planetě. Vzdáváme hold vaší výjimečné odvaze, velcí válečníci Gaie.

A varujeme vás před těmi, kteří říkají, jakože prý musíte  být pouze „láska, světlo, odpuštění…“ a všechno prý bude v pořádku…

Rádi bychom zdůraznili, že souhlasíme s tím, že meditace, vizualizace a modlitba jsou mocné, krásné a velmi potřebné… Vy všichni pocházíte ze stejné esence, avšak jste každý jiný. Každý z vás drží kousek z celku a jeden je stejně tak důležitý jako druhý.

ALE existují ti, kteří říkají, že to je prý VŠECHNO, co je nutné a NIKDY se prý nemáte zaměřovat na nic z temnoty. A tohle tvrzení, moji milí, nemůže být ze světla. Pokud by každý na vaší planetě toto dělal, kdo by vás varoval před manipulací, které jste všichni [a obzvláště vaše děti] vystaveni? Kdo by zachraňoval děti z podzemních základen a měst? Osm miliónů dětí se na celém světě ztrácí každý rok a nemůže být zachráněno pouze meditováním, modlitbami a zvyšováním vašich vibrací…

Kdokoli říká, že [sluníčkářské aktivity] jsou vše, co každý potřebuje dělat, je agentem Temnoty. Tito lidé jsou infiltrováni zlými duchy, kteří jsou k nim připoutáni a nemají o tom tušení. Nic nemůže být nebezpečnější říkat nebo věřit. Nic nemůže být dále od pravdy. Nic nemůže být více hloupé a sobecké. Tito lidé jsou zde, aby vás rozptýlili s jejich [sluníčkářskými] „vzestupnými kanály“ lásky, světla, odpuštění… s jejich přeslazenými „cukrovými“ mistry…

Vše na tom světě je jak Yin (přijímající ženská energie), tak i Yang (expanzivní mužská energie). | Dualita nabízí zdánlivě jen bílou či černou, lidé odloučením od Světla zapomněli na to, že třetím možným stavem je rovnováha na úzké cestě…

HARMONIE [a vyváženost jin-jang] je klíčem ke všemu. HARMONIE [a vyváženost jin-jang] je klíčem k osvobození vaší planety. Zkoumejte bolestnou pravdu, ale nezapomínejte pracovat především na sobě.

[Když chcete změnit svět, musíte změnit především sami-sebe!]

Na celé lidstvo byla uvalena karanténa (je pod zámkem). Teď je načase, abyste zkoumali.

Je načase, abyste pohlédli odporné a děsivé pravdě do očí

Co se stane, když to uděláte? Budete zděšeni. Budete mít strach. Budete zhnuseni. Budete v bolestech. Budete velmi plakat. Nebudete moci spát… Po prvotním šoku budete velmi naštvaní. Což je bod, kde začnete přispívat k dobru této planety.

PROČ?

Protože toto je to, co chcete, aby každý věděl a Poznal. To je jediná šance, kterou máme, abychom odzbrojili zlo tohoto světa.

Nejprve osviťte sami sebe a nenaslouchejte těm, kteří vám říkají, abyste to ignorovali. Potom předáte pochodeň dalšímu a dalšímu a dalšímu…

VAŠE IGNORANCE A NEVĚDOMOST JE JEJICH MOC!

Pojďme být osvícení a znát všechno, co ONI dělají. To je to, co jim bere půdu pod nohama.

Proč si Temnáři říkají ILUMINÁTI?

Je to velmi prosté 😉 „Iluminati“ znamená osvícení! Protože oni všichni znají to, co vy ne.

Jestliže chcete vytvořit nový svět, nejdřív musí zemřít ten starý. Starý svět je světem temnoty. TAKŽE, přiveďte nejprve do tohoto světa světlo, láska je tím, co následuje poté, když je první úkol dokončen.

Tento svět je ve válce. Tato válka je duchovní válkou!

Nikdo tento boj za vás nevybojuje. Žádný ET nemá povoleno zasáhnout, kromě těch v lidských tělech mezi vámi. Toto je vesmír svobodné vůle. Nemáme povoleno vměšovat se do vaší svobodné vůle. Vy jste zodpovědní za svoji budoucnost.

Ano, Galaktická Federace vás vede a asistuje vám, ale TOHLE JE VAŠE PLANETA, VÁŠ BOJ!

PROBUĎTE SE RODINO SVĚTLA.

VY JSTE NOSITELI SVĚTLA. RENEGÁTI. ROZBÍJEČI SYSTÉMU.

NARODILI JSTE SE, ABYSTE TO UDĚLALI.

Nikdo [ze světla NIKDY] neřekl, že budete sedět v meditaci a pouze tímto změníte frekvence planety z ovládání lidí ve svobodu….

Vzestup funguje krok po kroku. Nejdříve přichází světlo.

Světlo Poznání umožní proces otvírání srdce, což povede k bezpodmínečné lásce.

NEJPRVE PŘICHÁZÍ SVĚTLO.

Vaším úkolem je přivést svět zpátky do Světla Poznání!

Milujeme vás, velké válečníky světla. Neustávejte v šíření pravdy.

[Ano, když chcete změnit tento svět, musíte nejdříve změnit sami-sebe… ale nyní PŘIŠEL ČAS zářit světlo Poznání na všech úrovních a probouzet lidi okolo.]

Sdílejte informace a zasejte semínko do vědomí lidstva. A nevěřte těm, kteří vám budou říkat, abyste to nedělali, NEBO TĚM, KTEŘÍ ŘÍKAJÍ, ŽE SE NIC NEDĚJE, PROTOŽE NENÍ ŽÁDNÝ DŮKAZ. Tito jsou agenty temnoty, proti které jsme ve válce.

Dávejte pozor. Používejte své srdce. Buďte ve střehu, když čtete příspěvky jako je tento. Pokud chcete změnit tento svět, musíte nejdříve vědět, co přesně s ním bylo špatně…

Milujeme vás. Jsme vaše rodina světla. Požehnání stvořitelova světla vám všem. Aurora Ray, Velvyslankyně Galaktické Federace.

Zdroj: https://intothelight.news/files/2020-05-29-message-from-galactic-federation.php 

Komentáře :

 1. Náhlé „duchovní probuzení“ spojené s pocitem jasnosti a síly.
  Pocity lehkého omámení a odstup od zbytku světa.
  Je stále těžší chápat konvenční způsob myšlení: „Proč bych se měl snažit… držet krok s Novákovými… udržet si status … být organizovaný a uvážlivý, atd.“
  Děláme si více čas na sebe, více relaxujeme…
  Připadáme si mladší nebo dětinští. Vlastně si i přátelé mohou všimnout, že mladší vypadáme
  Potřeba dělat to, co děláme rádi. Opět jako u malých dětí. Setrvávat v radosti se stává čím dál důležitějším, nahrazuje to jiné priority.

  Dobrý večer.
  Podobný stav mysli se dostává i při zamilovanosti mezi mužem a ženou, dostáváte se o schůdek výše a můžete si v tento okamžik na svoje Já tak říkajíc i sáhnout.Dochází k proměně vašeho těla nejenom chemicky ale i fyzicky, kdy duch a duše přetváří vaše fyzické já.

  1. díky za porozumění… to, čemu křesťané říkají boží království a modlí se k němu a čumí k nebi, je tady na zemi, všude kolem nic… jen to nevidí… kdysi jim to přišel říct Kristus, dnes si o tom mohou tady přečíst, a to včetně návodu k tomu, jak se naučit to královstí vidět a žít v něm… jste jeden z mála, který to umí a hlavně chce žít… i oni by mohli, ale nechtějí… serou na to… mějme je rádi, je to jejich volba…

   1. Ano, já jsem slyšel jednoho astronauta vylezvšího z kosmické rakety, že žádného Boha na orbitě neviděl…velká bída.

  2. K té zmínce o zamilovanosti Petře, to je trefa do černého… už dlouho tvrdím že vnější vztah muž-žena v naší pozemské „zrcadlové“ realitě je tak trochu odrazem, zrcadlením vztahu vnitřního muže a ženy. Nezapomínejme, že primární je vnitřní svět…

   Ve vnějším vztahu je to ovšem malinko komplikovanější, protože ta druhá duše má také svou svobodnou vůli… a vlastně je to pak komplikovaný vztah 4 bytostí 😀

   ♥︎❤️♥️

 2. Jestli dovolíte já bych to ještě trochu rozvedl, případně připodobnil.Chtěl bych identifikovat co se to vlastně děje a stane v srdci člověka.
  Při zamilovanosti do objektu, budu mu říkat třeba Amálka, se člověk- muž soustředí pouze na daný objekt a vše ostatní jde stranou.Myšleno je pochopitelně čisté opravdové zamilování bez přívlastků.V ten moment jde vše ostatní stranou a to je právě moment, kdy můžete najít ve svém srdci své Já.
  V podstatě v ten moment děláte jogu, prakticky jakoukoli jogu, protože joga je většinou soustředění se do jednoho bodu a cílem je odstranění závislostí-vasan a nalezení svého Já.To vaše Já je opravdu až vzadu velmi tiché a mírné, takové je pro toho kdo je může najít-nemá těžké vasany. Je to podobné jako když umírá třeba babička, která žádnou jogu pochopitelně nezná a v poslední“hodince“jí pojme klid a mír, odpadnou její lehké vasany a ona se setká s realitou nesmrtelného Já.
  Hodně lidí očekává Boží Já jako něco ohromujícího možná i proto je to tak těžko uchopitelné, protože o nic „ohromujícího“ nejde.Já jsem to identifikoval jako bílo-částečně průhledný kroužek, který by se dal nosit i na zápěstí a u hubených lidí by možná trochu padal ze zápěstí, podobá se to týdennímu koťátku.Myslím že je dobře v této podobě Já najít, protože ono dokáže být i ohromující a to tak, že jste nic podobného nezažili.Nejsem v žádném případě na Já odborník, píšu jen to co jsem zažil.
  Pokud na místo Amálky dosadíte mantru, učení Mistra, prostě se soustředíte na jeden bod dostanete se k Já také, tím pochopitelně cesta nekončí, ale vlastní cesta začíná.
  Pokud prožijete Boha jak nahoře tak dole a do srdce uložíte Boha pak prožijete resp. je vám dáno samádhí.Je to ohromující zkušenost fyzicky a duševně, která z vás vymete i sebemenší zrnko pochybností a vás i vesmír otočí kolem dokola, kdy se ztratíte, zmizíte, ale jste i vším dohromady.
  Ze samádhí jsem se mohl vrátit, bylo mi to nabídnuto, ale mohl jsem tam i zůstat…cesta ale vede dál.
  Ale jak píšu nejsem odborník a píšu jen to co jsem cítil a prožil, plně se shoduji co se píše na ragauian.cz, protože to opravdu není zadarmo a je za tím hodně úsilí, poznání a hledání.Rozhodnutí je ale jenom na každém z nás jakou cestou půjde…cesta opravdu vede skrze Vás.
  Děkuji.
  Zlomíš klacek, zvedneš kámen je tam.

  1.  

   Jsem jednoduchý člověk — a snad proto mi nejvýstižnější přijde říci, že opravdová kristovská láska znamená „dejte pozornost sami-sobě“.

   Pozorností totiž projevujeme lásku i ve vnějším světě k „Amálce“ 🙂

   Analogicky pak ve vnitřním světě dáváme lásku i té druhé bytosti (naší druhé polovině, vnitřnímu dítěti) v podvědomí a hlavně — dáváme jí tím najevo, že ji bereme jako partnera a že s ní doopravdy upřímně chceme spolupracovat — protože nám na ní záleží… A protože tento život řídí naše persona = vnitřní dítě = ego, tak díky tomu máte konečně vliv na to, jak si tvoříte realitu! Tak je to prosté! Prostě to funguje! Důkaz každý nalezne v sobě.

   ——

   A co je to vlastně jóga?

   Encyklopedie nám říká: Jóga (v dévanágarí योग, v původním významu znamená jho, nejbližší český překlad spojení) — jde tedy o obnovení spojení individuálního Já (Átman) s universálním Bytím (paramátman = Brahman = Brahma). Sanskrtský výraz jóga, odvozený od slovního kořenu judž, má mnoho různých významů, z nichž nejužívanější jsou: Připoutat, spojit, sjednotit nebo ovládnout…

   Vidíme zde úžasnou a naprosto nejzákladnější pravdu, která mluví o potřebě „obnovení spojení individuálního Já (Átman) s universálním Bytím (Brahma)…“ A DEJTE PROSÍM ČAS A ŠANCI SAMI SOBĚ SI PROCÍTÍT, ŽE TOHLE JASNĚ VYPOVÍDÁ O VNITŘNÍM ODDĚLENÍ Já A BOHA. Přičemž Bohem je míněna Božská Jiskra ve vašem srdci, váš Duch! To je také přesně to, k čemu vám ragauian.cz poskytuje návod — jak sjednotit sama-sebe a vrátit se zpět do Jednoty!!

   Ale… pokud čteme encyklopedii dále, okamžitě vidíme zásadní omyly. Dále popsané principy již v této době neplatí a lidé jsou přebíráním těchto východních způsobů sváděni na širokou cestu, která je k žádoucímu cíli rozhodně nedovede! A k nalezení svého já, tedy sama-sebe už vůbec ne. Cituji:

   Cestou jógy je možné překonat nepravé ego (ahankára). Toto falešné ego zastírá pohled na pravou podstatu bytí a činí nás nešťastnými, neboť se upínáme na dočasnou hmotnou existenci v podobě našeho hmotného těla a hmotného světa, které jsou zdroji utrpení (duhkha). Podle filosofie jógy je pravou podstatou života věčné bytí (sat), vědomí (čit) a blaho (ánanda). …

   Je sice pravda že „pravou podstatou života je věčné bytí“, nicméně v žádném případě nejde o nějaké sebeobětování nebo překonání ega! Naopak! Skutečným cílem je sjednocení sama-sebe a návrat do Jednoty sebe-sama zvyšováním vibrací a kultivací ega, kdy nakonec dojde k jeho integraci s vyšším Já. Jinak řečeno, nízkovibrační oddělená část Božské Jiskry (ego) se znovu-sjednotí a splyne se svou vysokovibrační částí (duchem) »

   http://www.ragauian.cz/energetika-lidskeho-tela-co-jsou-cakry-co-znamena-joga-je-toto-poznani-v-rozporu-s-vedou-nebo-je-to-skutecna-realita-vite-v-cem-je-nejvetsi-omyl-jogy-a-hinduismu/

   Ve dni, kdy jste byli jedním, stali jste se dvěma. Jestliže se stanete dvěma, co učiníte? (Tomášovo evangelium)

   Zdroj: http://www.ragauian.cz/jste-pripraveni-na-vzestup-pracovnici-svetla-pozor-hlavni-nastroj-zotroceni-je-udrzovani-lidstva-v-nevedomosti-svetlo-poznani-temno-nevedomost-proc-tolik-pracovniku-svetla-v/

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This