0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Pravá Láska je věčná!

Pravá láska je „čistá láska Kristova“ neboli „láska věčná“ (Moroni 7:47; 8:17). Prorok Mormon učil: „Pravá láska je trpělivá a je dobrotivá a nezávidí a není nadutá, nehledá své, nedá se snadno vydrážditi, neobmýšlí zlého a neraduje se z nepravosti, ale raduje se v pravdě, snáší všechny věci, věří všem věcem, doufá ve všechny věci a ve všech věcech vytrvá.“ (Moroni 7:45; viz také 1. Korintským 13:4–7.)

Ježíš Kristus je dokonalý příklad pravé lásky. Ve své smrtelné službě vždy „chodil, dobře čině“, uče evangeliu a projevuje chudým, sužovaným a utiskovaným láskyplný soucit (viz Matouš 4:23; Marek 6:6; Skutkové 10:38). Vrcholným projevem Jeho pravé lásky je Jeho nekonečné usmíření. Řekl: „Většího milování nad to žádný nemá, než aby duši svou položil za přátely své.“ (Jan 15:13.) To byl největší skutek trpělivosti, laskavosti a nesobeckosti, jaký kdy budeme znát. Když porozumíte Spasitelově trpělivé lásce, můžete používat víru a činit pokání z hříchů s důvěrou, že vám odpustí a bude vás posilovat ve vašem úsilí žít podle evangelia.

Spasitel si přeje, abyste přijali Jeho lásku, a také si přeje, abyste ji sdíleli s druhými. Svým učedníkům řekl: „Přikázaní nové dávám vám, abyste se milovali vespolek; jakož já miloval jsem vás, abyste i vy milovali jeden druhého. Po tomť poznají všickni, že jste moji učedlníci, budete-li míti lásku jedni k druhým.“ (Jan 13:34–35.) Ve svém vztahu se členy rodiny a s druhými vzhlížejte ke Spasiteli jako ke svému příkladu. Snažte se milovat tak, jak miluje On, s nepomíjejícím soucitem, trpělivostí a milosrdenstvím.

Když budete přijímat Spasitelovu dokonalou lásku a když budete projevovat Kristovu lásku druhým, shledáte, že vaše láska se prohlubuje. Budete pociťovat radost z toho, že jste ve službách Páně. Duch Svatý bude vaším stálým společníkem, který vás povede ve vaší službě a ve vašem vztahu k druhým. Budete připraveni sejít se s Pánem u soudu, kdy vás odmění podle toho, jak jste se zasvětili Jeho dílu. Mormon učil:

„Nemáte-li pravou lásku, nejste ničím, neboť pravá láska nikdy nepomíjí. Pročež, přilněte k pravé lásce, která je největší ze všeho, neboť všechny věci musejí pominouti –

Ale pravá láska je čistá láska Kristova a vytrvá na věky; a kdokoli bude posledního dne shledán, že ji má, s tím bude dobře.

Pročež, milovaní bratří moji, modlete se k Otci z celé síly srdce, abyste mohli býti naplněni touto láskou, kterou uděluje všem, kteří jsou pravými následovníky Syna jeho, Ježíše Krista; abyste se mohli státi syny Božími; abychom, až se zjeví, byli jako on, neboť ho budeme viděti takového, jaký je; abychom mohli míti tuto naději; abychom mohli býti očištěni tak, jako on je čistý.“ (Moroni 7:46–48.)

Další odkazy: Matouš 25:31–46; 1. Janova 4:18; Eter 12:33–34; NaS 12:8; 34:3; 121:45

Viz také LáskaSlužba

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This