0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Pracovníci světla ! Duchovní učitelé a mistři!

Pracovníci světla mají skutečně sílu transformovat svět. Věděli jste ale, že existují různé typy pracovníků světla, nejen jeden?

Pokud jste sledovali esoterické kruhy, narazili byste na termín „Pracovníci světla“. Co ale tento pojem ve skutečnosti znamená? Pracovník světla je prostě někdo, kdo přijal projekt sloužící lidstvu. Vaše hlavní motivace v životě je změnit život někoho jiného a udělat z tohoto světa lepší místo. Ať už jste v duchovní doméně nebo ve firemní doméně nebo kráčíte po jiné cestě, vždy se budete řídit svým heslem služby.

Vaše živost, teplo, nezištná služba, láska a podpora ostatních inspirují lidi, ať jste kdekoli. Snažíte se zůstat věrní sami sobě a zůstat v souladu a učit ostatní, aby udělali totéž, podle vašeho naprostého příkladu. Pokud s některou z těchto věcí rezonujete a máte pocit, že jste také pracovníkem světla, přečtěte si další informace. Existuje dvanáct typů Pracovníků Světla a všichni mají základní poslání, tj. Sloužit a inspirovat lidstvo.

Pracovníci sítě  –  Pracovníci mřížky jsou takové typy pracovníků světla, kteří pracují na mřížkách a bránách planety Země. Jsou jakýmsi prostorovým empatem, který dokáže pocítit temnou energii místa, když tam vstoupí. Svou milující přítomnost a soucit používají k přeměně těchto hustých a temných energií. Mohou také vyvolat fialové světlo archanděla Micheala, které jim může pomoci proměnit a vyčistit temné energie. Tito pracovníci světla se zabývají mřížkami na GAIA. Ve skutečnosti fungují jako otevřené dveře, které umožňují posvátné světlo vstoupit na planetu prostřednictvím jejich široce otevřených srdcí.

Gatekeeping je pokročilejší a rozvinutější forma práce se světlem, ve které se tým pracovníků světla spojuje a otevírá interdimenzionální brány, které umožňují více lásky a toku světla na planetu. Zatímco pracovníci mřížky přinášejí světlo již otevřenými branami, vrátní otevírají nové dveře, kde nebyly žádné, nebo otevírají ty, které se zavřely.
Související: 7 Dynamika cesty pracovníků světla vysílače jsou pracovníky s kmitočty, jejichž hlavním úkolem je udržovat jejich frekvence vysoké a přeměňovat skrz ně negativní energie.

Transmutují negativní energie uvolněním svého světla. Transmutátoři mohou také pracovat společně se svými rodovými liniemi a přeměňovat minulou rodinnou karmu. Jsou to vysoce vyvinuté duše, které by se záměrně rozhodly narodit do rodové linie, která má spoustu negativní karmy. Slouží k uvolnění, rozpuštění, uzdravení a pomáhají zvýšit vibrace celé rodové linie. 

Majitelé světla Základním účelem lightkeepers je ztělesnit světlo. Bez ohledu na to, v jakých vnějších podmínkách se nacházejí, vždy udržují vysokou frekvenci vibrací a milující přítomnost. V traumatických a chaotických dobách jejich světlo svítí ještě jasněji, aby dávalo naději a inspirovalo celé lidstvo. Pomáhají a podporují vývoj lidstva. Mohli by to být duchovní učitelé, motivační řečníci, ovlivňovatelé nebo kdokoli, kdo má moc

Léčitelé  jsou pracovníci světla obdarovaní jedinečnými dary k uzdravení lidstva. Většina z nich jsou empati a citliví jedinci. Jejich nejdůležitějším úkolem je nejprve se uzdravit, aby mohli držet vyšší vibraci lásky a světla, které automaticky uzdraví každého, kdo s nimi přijde do styku. Musí se také naučit otevírat svou intuici, aby mohli rozpoznat a aktivovat svůj jedinečný talent a dary. Často jsou obdařeni jasnovidností, jasnovidcem nebo fyzickými schopnostmi, které se aktivují, když se začnou otevírat svému vnitřnímu naváděcímu systému a pracují na jejich uzdravení.

Podle džinismu lze očištění duše a osvobození dosáhnout cestou tří klenotů: Samyak darśana (Správný pohled), což znamená víra, přijetí pravdy duše ( jīva ); Samyak gyana (Správná Knowledge), což znamená, undoubting znalosti tattev ; a Samyak charitra (Správné chování), což znamená chování v souladu s pěti sliby. Jainské texty často přidávají samyak tap (Correct Asceticism) jako čtvrtý klenot, zdůrazňující víru v asketické praktiky jako prostředek k osvobození ( moksha ). Čtyři drahokamy se nazývají moksha marg (cesta osvobození).

Jainova Epistemologie –

Jainova epistemologie Filozofie Jain přijímá tři spolehlivé prostředky poznání ( pramana ). Platí, že správné poznání je založeno na vnímání ( pratyaksa ), závěru ( anumana ) a svědectví ( sabda nebo slovo písem). Tyto myšlenky jsou rozpracovány v Jainových textech, jako jsou Tattvarthasūtra , Parvacanasara , Nandi a Anuyogadvarini . Některé texty Jain přidávají analogii ( upamana ) jako čtvrtý spolehlivý prostředek, podobným způsobem jako epistemologické teorie nalezené v jiných indických náboženstvích. V džinismu se o jnāně (poznání) říká, že má pět druhů – Kevala Jnana (vševědoucnost), Śrutu Jñāna (biblické poznání), Mati Jñāna (smyslové poznání), Avadhi Jñāna (jasnovidectví) a Manah modlitāya Jñāna (Telepathy). Podle jainského textu Tattvartha sūtra jsou první dva nepřímé znalosti a zbývající tři přímé poznání.

Nanebevzatí mistři jsou duchovní průvodci, kteří vám pomohou pochopit vaše životní poslání, najít odvahu k uskutečnění zásadních životních změn a rozvíjet vaše schopnosti v životě.

 

Kdo je kdo v nebeské říši? Máte v tom taky zmatek? Kdo jsou vlastně Nanebevzatí mistři? Dle
pojmenování to pravděpodobně nejsou andělé, proč se však často objevují v souvislosti s nebeskými
bytostmi?
Stručně řečeno, Nanebevzatí mistři, zrozené bytosti Lásky, byli kdysi lidmi, žili na Zemi a chodili po ní
stejně, jako vy nebo já. Andělé jsou považovaní za bytosti Světla, které stvořil sám velký Stvořitel
(ačkoli je nutno poznamenat, že i mezi nimi naleznete dva, kteří byli v prastarých dobách lidmi,
archanděla Metatrona a Sandalfona). Rozdíl mezi anděly, resp. archanděly je v jejich vibračních
frekvencích i v způsobu, jakým se stali tím, čím jsou. Nanebevzatí mistři jsou přirozeně rovněž
bytostmi Světla, jenom na rozdíl od andělů a archandělů, jak jsem již naznačila, „povstali“ z pozemské
inkarnace, mohli bychom také říct, že byli osvíceni.
Duše Nanebevzatých mistrů prošly mnoha životy, jinak zvanými inkarnace nebo vtělení. Pouze na
rozdíl od většiny z nás už dávno zvládly své karmické úkoly a splnily své jedinečné důvody pro bytí
zde, na naší planetě. A protože úspěšně „složili zkoušky“, prošli tím, co pojmenováváme vzestupem,
tudíž návratem Domů, nemusí se již na Zemi vracet.
Mistři vyvinuli nebo zrychlili či možná spíš zvýšili své vibrace (kmitočty) tak velkou měrou, že získali
absolutní kontrolu nad fyzickou rovinou bytí. V podstatě „stoupali“ k vyšším úrovním vědomí nebo
světla bez klasické formy umírání. V biblickém ponětí bychom řekli, že byli skutečně vzati rovnou na
nebesa.
Někteří z nich se rozhodnou přece jenom vrátit a narodí se znovu. A znovu. Prožijí opět životní cyklus,
jednou, dvakrát, nebo i vícekrát. Aby to mohli udělat, musí zpomalit své vibrace, protože jak je
známo, hmota vibruje mnohem pomaleji než světlo. Proč by to dělali? Ne že by jim po vzestupu
chyběli pochoutky, kterými si lidé udržují a vytváří energii na život, ba dokonce se jim vzhledem
k nevyslovitelné nádheře „hořejších světů“ ani nestýská po krásách Země. Vracejí se, aby se pokusili
pomoci nám ostatním. Takováto pomoc se poskytuje snáze ve fyzickém těle. Tak proto. Navzdory
opětovnému vtělení do lidského těla jsou však na rozdíl od nás přece jenom naladění na jinou rovinu
existence, kterou označujeme různými výrazy, kupříkladu „duchovní říše“, „duchovní dimenze“, atd.
Jelikož Nanebevzatí mistři poznali lidský život, poznali též výzvy a radosti lidského života. Vědí tedy
přesně, jaké to je zažívat smutek, štěstí, zamilovanost i lásku, nemoc i zdraví atd. Určitě se to už stalo
i vám. Někdo vám vypráví o něčem, co jste sami už kdysi zažili, a vy tím pádem víte, o čem ten člověk
mluví, dokážete se do něj vcítit, snad i poradit a někdy i pomoci. Stejné je to s Nanebevzatými mistry.
Vědí, cítí, vnímají, chápou, co jim sdělujete, čím se trápíte, čím se zabýváte, co řešíte. A co víc,
Nanebevzatí mistři dovedou s láskou a hlubokým porozuměním transformovat všechny vaše zážitky,
zkušenosti, trable, zármutky, bolesti. Takže vám nejenom dokonale rozumějí, ale ukazují nám rovněž
cestu a pomáhají vám z potíží.

Kdo patří k Nanebevzatým mistrům –
Jména některých z nich jsou velice známá, některá zas nikoli. Důvodů je víc, například, že za svých
předchozích lidských životů žili na jiném kontinentě, patřili k jiné kultuře atd. To však v žádném
případě neznamená, že jako Nanebevzatí mistři nemohou pomoci někomu z docela odlišné
geografické oblasti. Na vyšším stupni vývoje duše, na které bezesporu jsou (v porovnání s námi zcela

určitě), neexistují žádné rozdíly, kterými my tady na Zemi doposud a neustále sami sebe vydělujeme,
rozdělujeme, ohraničujeme.
Slyšíte-li slovo „nanebevzetí“, jaká osoba vás první napadne? Možná Ježíš, Marie, Buddha, anebo
Saint Germain, Maitreya? Ano! Jste na vynikající stopě! Je jich přirozeně mnohem víc, než které jsem
vyjmenovala. O každém z nich si budeme později v dalších článcích vyprávět zvlášť.
Jak mohou Nanebevzatí mistři pomoci lidem
Jako duchovní průvodci jsou Nanebevzatí mistři prostě neocenitelní. Nejen, že mají proti nám
přednost a výhodu v tom, že byli „tam nahoře“, potažmo tam duší a duchem stále jsou, ale rovněž
prošli cestou, kterou my sami kráčíme, a v rámci ní pak překročili rámec každodenních lidských výzev.
Ano, právě těch výzev, s nimiž bychom my sami chtěli pomoci. Oni už dosáhli konečného cíle, o který
teď usilují i naše duše, ať už si to uvědomujeme, nebo nikoli. Jejich perspektiva, vnímání , náhled a
nadhled překlenují nekonečno. Mají podobně jako andělé a další nebeské bytosti porozumění pro
každého a jakéhokoli člověka a situaci. V jejich očích jsme všichni hodni jak pomoci, tak soucitu, lásky,
přijetí a zastání – i před „nejvyšší instancí“.
S Nanebevzatými mistry na naší straně jako našimi „osobními mistry“ a poradci je naše cesta
vytyčená jasněji, má pevnější základy. Určují nám nejlepší směr, dostáváme od nich přesné vedení a
pokyny. S nimi po boku se ocitáme v úžasné pozici, z níž je jednodušší dosáhnout „vzestupu“. Jak řekl
Ježíš (nejznámější Nanebevzatý mistr Západu): „Kdo věří ve mne, skutky, kteréž já činím, i on činiti
bude, a větší nad ty činiti bude; nebo já jdu k Otci svému.“ (Jan 14:12)
Prostě, náš vlastní života i naše vlastní cesta mohou být prostřednictvím Nanebevzatých mistrů
nesmírně usnadněny. Když už kvůli ničemu jinému, tak proto, že oni uspěli před námi. A pro člověka
je velice motivující vědět, že někdo už předtím dokázal to, o co se sám pokouší.
Co mají Nanebevzatí mistři společné s duchy
Vůbec nic! To, že nejsou docela andělskými bytostmi, ještě nesnižuje jejich status, schopnosti,
význam a úroveň, kterou dosahují poté, co splnili „pozemské domácí úkoly“ v „pozemské škole ducha
a duše“. Duchové jsou entity s nižší úrovní vědomí (neznamená to nevyhnutelně, že jsou to vždy
entity negativní!), Nanebevzatí mistři naopak, s vyšší. Jejich duše se přesunula z těla lidí žijících na
Zemi (díky jejich skutkům, pozemské rovině vědomí, naplnění karmických závazků a úloh,
nepřipoutanosti ke světu hmoty, milosrdenství, skromnosti, laskavosti, světlu v duši i v srdci atd.)
rovnou nad několik rovin „nebe“ až tam, kde mohou, pokud chtějí, absolvovat přípravu na další
duchovní postup, který se však s tím naším nedá již porovnávat. Navíc, Nanebevzatí mistři se nemusí
rozhodnout vrátit vysloveně na Zemi, mohou chtít pomáhat bytostem na jiných světech a v jiných
končinách našeho Vesmíru. Vibrace Nanebevzatých mistrů má náramně vysoké frekvence; energie
duchů je velice těžká, s nízkou frekvencí.
Duchové zůstávají připoutáni k lidem nebo věcem svého předchozího života. Někdy prostě musí
jistou dobu zůstat poblíž Země, než se dokážou odpoutat. U Nanebevzatých mistrů to tedy není
přílišná vazba na Zemi nebo nějaký její aspekt, nýbrž svobodná volba související se snahou pomáhat
lidem, avšak i přírodě, planetě apod. Jejich energie je laskavá, jemná, příjemná.
Učit se a léčit u nejlepších
Moudrost, kterou nám Nanebevzatí mistři předávají prostřednictvím svých poselství, je neocenitelná
a vychází přímo z úrovně toho, co bychom obecně nazvali „Bohem“, potažmo Universem, protože
dosáhli skrze svůj vzestup spojení s Bohem, anebo jinak s Kosmickým vědomím, Nejvyšší bytostí atd.
Dost často plní Nanebevzatí mistři úlohu učitelů tzv. channelingem, při kterém zprostředkovávají
konkrétním lidem poznatky, poselství, učení, vnuknutí, proroctví a verbálně, písemně a dalšími
způsoby.
Impulsy mistrovských energií umožňují energetickému systému lidského těla vibrovat na vyšší
frekvenci. Už to je krok k zlepšování stavu těla. Jemnohmotné vibrace, které jsou výsledkem
propojení energie Nanebevzatých mistrů a člověka, dokážou léčit mnohá onemocnění. Ne, není to
přímým působením jejich energie na zasažené orgány lidského těla, nýbrž vyrovnáváním
energetického toku mezi energetickými těly, čakrami a meridiány člověka, mezi fyzickým tělem a
vyšším Já.
Mistrovské esence
Působení a pomoc Nanebevzatých mistrů může mít různorodé podoby. Mohou zasáhnout
v rozličných oblastech našeho života. Stejnou podporu, vedení a pomoc nám skýtají i Mistrovské
esence, které vibrují na stejných frekvencích, jako Mistři samotní. Druh pomoci nebo spíš toho, v čem
nám dokáží pomoci, závisí od konkrétního Mistra, neboť každá esence je nositelem specifické energie
a vibrace právě toho kterého Mistra.
Rozdělení
– Ascended Master je bytost, která zvládla prostor a čas a v tomto procesu získala sebeovládání duševních, fyzických, duchovních a emocionálních aspektů sebe sama v nižších dimenzích.
Seznam 40 archandělů a vystoupených mistrů:

# 1 Akshobhya

což znamená neotřesitelný, je jedním z pěti Buddhů moudrosti a představuje vědomí jako aspekt reality. On je obvykle líčen jako modré barvy a drží vajra.

# 2 Amaterasu

je považován za bohyni vesmíru a slunce. Amaterasu je zodpovědný za udržování harmonie a rovnováhy v pozemské říši.

#3 Amitabha

Amitabha je Buddha komplexní lásky. Amitabha žije v ráji a mění svět v ráj. Jeho zásluhy jsou tak obrovské, že samotné jméno Amitabhy je duchovní praxí.

#4 Amoghasiddhi

Amoghasiddhi je spojován se zničením jedu závisti a uskutečněním buddhistické cesty. Amoghasiddhi je poslední z Pět Moudrosti Tathagatas nebo Pět Dhyani.

#5 Apollo

Apollo je jedním z Mocných Elohimů v Božské kosmické hierarchii, které slouží našemu systému světů.

#6 Archangel Chamuel

Chamuelovo jméno znamená „Ten, kdo hledá Boha“, což odráží jeho práci a přitahuje jednotlivce, kteří hledají duchovno. Archanděl Chamuel je mocným archandělem pohodlí, lásky, ochrany, soucitu a míru.

#7 Archangel Gabriel

Archanděl Gabriel hraje významnou roli v křesťanství, judaismu, islámu a mnoha dalších náboženstvích a jedná jako posel Boha. Archanděl Gabriel je známý jako anděl zjevení nebo oznámení.

#8 Archangel Jophiel

Jophiel znamená „Krása Boží“ a je zvláště nápomocný těm z nás při tvůrčích činnostech psaní a výuky umění.

#9 Archangel Metatron – 

Metatron znamená „Ten, kdo obsazuje trůn vedle božského trůnu.“ Archanděl Metatron učí lidi, jak dobře využívat jejich duchovní sílu, zatímco zaznamenává jejich volby do velkého archivu vesmíru.

#10 Archangel Michael

Archanděl Michael je spoluvlastníkem 1. paprsku Božské vůle Boží a drží jej jménem andělského království. Michael je jediný anděl, o kterém se jménem zmiňují všechny tři hlavní posvátné texty světových náboženství: Korán (islám); Bible (křesťanství); Tóra (judaismus).

#11 Archangel Raphael

Archanděl Raphael je archanděl určený pro emocionální a fyzické uzdravení.

#12 Archangel Uriel

Můžete se spolehnout, že Uriel vám pomůže osvětlit do vašeho života světlo Boží moudrosti. Archanděl Uriel je také známý jako anděl moudrosti.

#13 Archangel Zadkiel

Archanděl Zadkiel ztělesňuje Boží alchymii, transmutaci, svobodu, spravedlnost a odpuštění. Archanděl Zadkiel pomáhá lidem zapamatovat si, co je nejdůležitější, aby se mohli soustředit na to, na čem v jejich životě záleží. Archanděl Zadkiel navíc motivuje a povzbuzuje lidi, aby se obrátili k Bohu za odpuštění a milosrdenství, které potřebují k uzdravení z bolesti, a osvobozuje je, aby mohli ve svém životě postupovat zdravěji.

#14 Avalokitesvara

Avalokitesvara je jedním z nejuznávanějších bódhisattvů v tradičním mahájánovém buddhismu. Avalokitesvara je mužský aspekt bódhisattvy soucitu.

#15 Babaji

Jméno „Babaji“ jednoduše znamená „ctěný otec“. Yogananda napsal ve své knize „Autobiografie jogína“, že „kdykoli někdo s úctou vysloví jméno Babaji, přitahuje oddaný okamžité duchovní požehnání.“

#16 El Morya

El Morya je Chohan prvního paprsku a šéf rady Darjeelingu Velkého bílého bratrstva.

#17 Elijah

Eliáš je Boží prorok, jehož jméno znamená „můj Bůh je Pán“.

#18 Jesus the Christ

Ježíš pomáhá každému, kdo ho volá, k fyzickému, emocionálnímu nebo duchovnímu uzdravení. Ježíš také pracuje s energiemi bezpodmínečné lásky, radosti, učení, oddanosti a odpuštění.

#19 Hermes Trismegistus

Hermes Trismegistus je synkretismus řeckého boha Herma a egyptského Thotha. Hermes Trismegistus je údajným autorem Corpus Hermeticum a Emerald Tablet.

#20 Horus

Hor je bůh sokolí hlavy.

#21 Krishna

Krišna je uctíván jako osmá inkarnace hinduistického boha Višnua.

#22 Kuthumi

Kuthumi je považován za jednoho z členů duchovní hierarchie zvané Mistři starověké moudrosti, která dohlíží na vývoj lidské rasy na této planetě na vyšší úrovně vědomí.

#23 Lahiri Mahasaya

Lahiri Mahasaya je nejlépe známý pro oživení Kriya jógy, starodávné meditační techniky, kterou dříve poznali pouze ti s nejvyšším duchovním pokrokem.

#24 Lakshmi

Lakshmi je hinduistická bohyně štěstí, bohatství a prosperity.

#25 Lanto

Lord Lanto je vzestupný mistr vysokého vzdělání, jehož vývoj se týká záhadných škol v Číně.

#26 Mahakala

Mahākāla je jedním z osmi divokých ochranných božstev tibetského buddhismu.

#27 Manjushri

Mañjuśrī je bódhisattva spojená s prajñou v mahájánovém buddhismu.

#28 Melchizedek

Melchizedek byl králem Salemu a knězem Boha Nejvyššího.

#29 Milarepa

Milarepa je slavný tibetský jogín, který žije svými radostnými instruktážními písněmi a poezií. Jeho životní příběh je jedním z nejpopulárnějších a nejtrvalejších příběhů v tibetské kultuře. Milarepa je také považován za zakladatele školy tibetského buddhismu Kagjü.


#30 Mother Mary

Matka Marie je často označována jako Královna andělů a univerzální strážkyně plamene neposkvrněného početí.

#31 Ramana Maharshi

Ramana Maharshi byl proslulý svým svatým životem, tím, že byl plně realizován, a mocnými přenosy, které se návštěvníkům v jeho přítomnosti často vyskytovaly.

 

#32 Ratnasambhava

Jméno Ratnasambhava znamená „Klenozenec“ nebo „Původ klenotů“. Ratnasambhav je jedním z pěti Dhyani Buddhů v buddhismu Vajrayana a Mahayana.

#33 Saint Francis of Assisi

Svatý František z Assisi, bohatý obchodník, který se vzdal svého dědictví, aby následoval duchovní cestu, je známý jako mistr, který pomáhá zvířatům a životnímu prostředí.

#34 Saint Germain

Saint Germain byl alchymista, duchovní adept a mystický kouzelník starověké moudrosti, který vzkvétal ve městě Saint Germain ve Francii.

#35 Shakyamuni Buddha

Šákjamuni Buddha je jméno, které se často dává historickému Buddhovi. Šákjamuni Buddha je také zakladatelem buddhismu.

#36 Shiva

Šiva je nejvyšší bytost v rámci Shaivismu, jedna z hlavních tradic současného hinduismu.

#37 Vairochana

Vairochana představuje buď integraci nebo původ Dhyani Buddhů.

#38 Vajrakilaya

Vajrakilaya je buddhistické božstvo, které dosáhlo diamantového vědomí.

#39 Tara

Tara je známá jako „matka osvobození“ a představuje ctnosti úspěchu v úspěších a práci. Tara je obvykle vnímána jako krásná žena s bílou pletí, modrýma očima a dlouhými zlatými vlasy.

#40 Paramahansa Yogananda

Paramahansa Yogananda byl indický jogín a guru, který seznámil miliony lidí s učením meditace a Kriya jógy.

A africká božstva jsou úplně jiná. Mnoho Ascndend Masters nebylo zmíněno, zejména ženy. Kuan Yin, Lady Rowena, Lady Portia a mnoho mnoha dalších …

 

 

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This