0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Podstata poznání!

Podstatou poznání je naše vykřesané vnitřní Světlo, které zahání Temnotu neprobuzenosti

Katolická církev se tváří, že je nositelem všech ušlechtilých myšlenek a poselství Krista, ale od samého počátku byla jen mocenskou, ideologickou a politickou institucí, která cenzurovala všechny myšlenky a texty, včetně myšlenek Kristových a jeho následovníků. Všechno, co nebylo v souladu s filosofií těch, kteří prostřednictvím ní budovali svoje impérium, jak na „Nebi“, tak i na Zemi bylo prohlášeno za kacířské a zakázané. Všichni, kteří v Církvi hledali skutečnou lásku, soucit, poznání, pravdu a „nesmrtelné božství“ byli podvedeni podobně, jak o tom dnes hovoří arcibiskup Vigano. Všechny ty zbožné, ale naivní lidské duše, co uvěřili líbivým slovíčkům, byli zaslepeni a nyní musí nést důsledky jak na hmotné, tak i na duchovní úrovni za svoji příliš velkou důvěřivost. Duchovní manipulátoři pro ně zabalili dogmata, polopravdy a Kristovy myšlenky s patřičným vysvětlením do krásně vyšívaného kabátu a tuto církevní agendu si pak předávali po staletí jako štafetový kolík. Důvěřiví věřící nechtěli vidět, stejně jako arcibiskup Vigano, že katolická církev jen zahalila své mocenské ambice, touhu po moci, majetku a absolutní poslušnosti ostatních lidských bytostí do Kristova hávu. Původní, úžasné, křesťanské poselství, plné lásky, soucitu, lidské sounáležitosti, přirozené spolupráce, duchovní čistoty a duchovní nesmrtelnosti tato despotická instituce, která kolaborovala se všemi světskými totalitními režimy, postupně nahrazovala a šikovně uzavřela do pavučiny nevědomí. Vatikán jako centrum stínové moci se dokonce skrytě podílel na těch nejnemorálnějších aktivitách, jako je obchod se zbraněmi, drogami, „lidskými dušemi“ a dětmi. Je neuvěřitelné pro všechny, kteří jsou schopni se nezaujatě podívat na výsledky činnosti katolické církve z patřičného odstupu, že všichni ti svatí otcové a úctyhodní duchovní nevěděli, co se v Církvi děje a jakého zla jsou součástí, a že tak dlouho přivírali oči a zacpávali si uši, i když to třeba činili v hluboké nevědomosti a v absolutní, naivní důvěře k církevní hierarchii. Pravda, která dnes vychází na povrch, jistě bude velkým rozčarováním a hrůzným zjištěním pro všechny, kteří upřímně, v hluboké víře a pokoře věřili v dobro této instituce. Zatím vrcholní představitelé a jejich loutkovodiči spojili tuto organizaci se zcela opačnou ideologií než je původní učení Kristovo. Toto je bohužel úděl i dalších pyramidálně uspořádaných institucí, tajných organizací, včetně zednářských loží, kde běžní členové přes jednotlivá patra a schody nemohou dohlédnout na nejvyšší vrcholek pyramidy a tudíž nemohou uvidět jaké síle a osobě slouží. Netuší, že až v pomyslném posledním patře, schodu či úrovni se jako kouzlem najednou mění pravda na lež, zbožnost na satanismus a jako ve filmu „Kdyby tisíc klarinetů“ hudební nástroje ve zbraně.
Celá mocenská pyramida stojí na mediálních manipulacích celého lidstva a jeho následné naivitě, netransparentnosti, slepé důvěře a chlácholení všech oveček, prostých a „obyčejných“ lidí, kteří slouží jako loutky satanské, temné, protilidské síle. Nesou na svých zádech jako otroci celou tuto matrixovou strukturu a vůbec netuší, že by se stačilo jen napřímit a narovnat svou shrbenou šíji a celý Matrix by se zhroutil jako domeček z karet. Zatím svým otrockým postojem, živeným strachem, svým plebejským, zbabělým nebo vypočítavým postojem a svou účastí ve všech těchto temných strukturách a institucích pomáhají udržovat morfologické pole této utajované Temné síly a její nadvládu nad lidstvem.
Pokud uděláme seriózní bilanci činnosti Církve za tisíce let jejího trvání, budeme šokováni obrazem, který uvidíme. Desítky miliónů mrtvých tichých odpůrců tohoto „náboženství lásky“ po celém světě při násilné kristianizaci, milióny ubitých těch nejčistších křesťanů, bogomilů, katarů a všech, kteří se nehodili do koncepce „zbožného věřícího“ a další miliony lidí bylo zlikvidováno „svatou“ inkvizicí jako nenapravitelní kacíři nebo čarodějnice.
Morfologické pole Katolické církve je za minulá staletí natolik temné, že je naprosto nereformovatelné, úplně stejně jako celý západní mocenský systém a celý lživý Rockefellerem vybudovaný zdravotnický systém a zdravotnictví stojící na neudržitelných dogmatech, lžích a manipulativních dogmatech a mýtu o jediném možném léčení lidí, ať už se jedná o onkologickou léčbu, Gatesovu vakcinaci či běžnou léčbu, která je založená jen na tvrdě prosazované chemické léčbě.

Podstatou poznání je naše vykřesané vnitřní Světlo, které zahání Temnotu neprobuzenosti
Zdroj: https://celostnivzdelavani.cz/podstatou-poznani-je-nase-vykresane-vnitrni-svetlo-ktere-zahani-temnotu-neprobuzenosti

Temnota versus Světlo

(Článek 343)

Podnět ze skupiny: Alternativní, esoterické a duchovní vhledy – Naděžda Košťáková: Opět, to je ryze naše rozumová, nic nechápající touha, aby byla na Zemi jen láska, jen bílá. Lidé stále nechápou, že temnota je součástí světla a světlo je součástí temnoty. Jedno bez druhého nemůže existovat. Na Zemi je potřeba udržovat rovnováhu, kterou lidé nechápou. Je potřeba sucha, aby jinde mohla být vláha = rovnováha. Je potřeba chudoby, aby jinde mohlo být bohatství. A to se neustále mění a přelévá. Takže si myslet, že temnota bude vytlačena a nahrazena světlem je hloupé. Tak jako si myslet, že my budeme jenom bílí. Jsme utvořeni jak z bílé, tak z černé. A Země se neřídí tím, co já, vy, my chceme. Ona tímto udržuje rovnováhu. Někde světlo, někde tma. Bez tmy by Země přestala existovat. Tma je velice důležitá, je součástí všeho hmotného. Bez ní by nebyla hmota, země, lidé, vesmír… Bez ní bychom nevěděli, jak vypadá světlo a že vůbec existuje. Bez ní bychom neměli tělo. Nejde o to, zbavit se temnoty všude kolem nás. Jde o to, ji pochopit u sebe, v sobě a uvést ji do rovnováhy s bílou složkou v sobě, aby ani jedna neměla navrch, nebojovala jedna s druhou, ale spolupracovala. Mít tu temnou složku v sobě pod kontrolou. Nedat jí šanci, aby převzala nad námi kontrolu. Takže tyto rádoby sny o utopii, kde nebude zlo, je opravdu jen utopie našeho ega, které nic nechápe.

Reakce na podnět: Ota Veselý: Realita 3D byla vytvořena temnými silami jako MATRIX, viz gnostický příběh O Sophii, je to příběh o stvoření reality bez součinnosti Světla, bez respektování nejvyšší úlohy Světla ve Vesmíru. Naše realita vznikla uměle, nepřirozeně a je zmanipulovaná. Byly nám podsunuty nejrůznější „pravdy“, aby Temnota skrytě mohla ovládat tuto realitu. Rovnováha a pseudoharmonii mezi Světlem a Temnotou je mýtus a neexistuje. Je to dáno podstatou obou kvalit. Světlo vládne ve vyšších světech, kde převládají vysokofrekvenční energie a Temno má navrch ve světech hrubohmotných, kde převládá živočišnost, zákony hmoty a materialismus. Lidé mají nárok na svobodnou volbu své cesty a svého počínání, ale Temné síly jejich svobodnou volbu velmi ztížily, ne-li znemožnily. Duchovnu vyčlenila Temnota rezervaci ve formě různých náboženství, které stejně v sobě skrytě nesou poselství nesnášenlivosti, mocenského ovládání a materialismu a je jedno jestli se jedná o křesťanství v podání katolické církve, židokřesťanství, hinduismus či islám. Pokud se objevilo skutečně duchovní poselství, bylo vždy tvrdě potlačováno, jak silou, tak i v rovině duchovní. Všechny původně čisté nauky byly postupně atakovány Temnotou a jejich původní ideje byly převráceny naruby a pošpiněny až se z nich staly hlásné trouby skryté Temnoty. Nositelé poselství Světla, Míru a spolupráce byly vždy nemilosrdně vybíjení. Tento osud postihl celé národy, ať už to byli Kanánci, o kterých hovoří Starý Zákon (v překladu znamenající pěstitelé zrna, tedy pokojní zemědělci) nebo Kataři, Bogomilové či Slované, kteří leželi v žaludku Temnotě obzvláště. Tak byly vybíjeny v rámci neustálého upevňování dominance Temnoty desítky miliónů těch nejpokojnějších a nejčistších lidí, jejichž největším prohřeškem bylo, že přijali, prosazovali a hájili hodnoty Světla: spolupráci, mírové soužití, kolektivní spravování věci veřejných, harmonii a respektování Přírody a celé naší planety. Tato praxe trvá dodnes. Vytváření iluze přirozené rovnováhy mezi Temnem a Světlem je pouhým zakrývacím manévrem Temnoty, aby schovala před lidmi svou skutečnou sílu a zaretušovala svou nepřetržitou nadvládu nad celým lidstvem, které pasovala jen na obyčejné nevědoucí a zmanipulované otroky nebo na ty, kteří se stali za drobné výhody přisluhovači a podporovateli tohoto Temného systému nebo se stali „dobře placenými otrokáři svých bližních“. Vše je realizováno v duchu myšlenky, že nejlepším otrokem je ten, který si vůbec neuvědomuje to, že je zotročen. Takový člověk pak slouží bez touhy po změně a vzpouře. Pravda je taková, že si donedávna Temnota dělala v této realitě, co chtěla. Oni nikdy nemuseli dodržovat žádné dohody, zákony, používali ty nejrychlejší cesty a zkratky, ať už byly jakékoliv, aby dosáhli svého cíle – tzv. díla věků: Používali korupci, úplatky, hrubou sílu včetně nukleárních zbraní, zastrašování, nevědomost, drogy, sex, umělý nedostatek a zneužívali hloupost a naivitu prostých lidí. Kdo by mohl zvítězit ve hmotném světě v soutěži o moc a nejvyšší politický vliv bez intervence sil Světla? Ten, který bez skrupulí používá všechny mocenské prostředky, centrálně řízená média, jakékoliv nemorální postupy, ten, který ovládl celý finanční a bankovní systém, zadlužil celý svět, všechny státy a pak si nechává ze všeho platit úroky, aby jeho moc byla stále větší, aby byla nakonec naprosto neomezená, diktuje zákony, dosazuje loutkové vládce a politiky do všech důležitých funkcí, rozvíjí nejrůznější zbrojní systémy, biologické i chemické zbraně, bez ohledu na morálnost a celosvětově přijaté deklarace, kolaboruje s temnými astrálními silami, propojuje se s umělou inteligencí nebo má snad šanci ve hmotném světě uspět a být dominantní ten, který poctivě ctí veškeré světské, přírodní a vesmírné zákony a pravidla, „nastavuje druhou tvář“ a případné spory řeší meditací. Jak může někdo za těchto okolností hovořit o nějakém přirozeném, automatickém vytváření rovnováhy ve hmotném světě mezi Světlem a Temnotou. To je pouze pohádka Temných sil pro svoje otroky. Je to stejný nesmyl jako nám vnucovaná teze, že tržní mechanismy se postarají o harmonické fungování celého světa. Naopak tato praxe vede ještě k větší monopolizaci. Podobným nesmyslem je tvrzení, že hybnou silou je konkurence a ne spolupráce. To je další manipulativní idea z produkce globálně mocenského systému. Temnota je nedílnou součástí Vesmíru stejně jako Světlo. Tento vesmírný experiment Světlo dovolilo na přímluvu ostatních aiónů, jak o tom hovoří staré gnostické spisy. Ale všechny vesmírné experimenty, které dovolily Temnotě dotáhnout její vládu do konce, skončily nakonec vždy děsivou katastrofou, ať už na úrovni kontinentů (zánik Atlantidy), zánik planet – v naší Sluneční soustavě – (zánik planety Phaeton či Malony, planety, která se v minulosti nacházela mezi Jupiterem a Marsem) nebo dokonce zánik celých planetárních systémů, jak o tom hovoří zasvěcenci. Pokud se Světlo nerozhodne Temnotu eliminovat, čímž by přišlo o získávání zkušeností s interakce s ní, tak místo Temnoty s jejími praktikami patří do přísně střežené a ohraničené „rezervace“, protože jinak se „Světlo“ v budoucnosti bude vystavovat nebezpečí zániku celého Vesmíru…

Vzhledem k tomu, že dochází k postupnému převibrování lidstva, Země a celé sluneční soustavy a my se postupně přesouváme na vyšší frekvenční úroveň, kde dominantní úlohu převezme Světlo, tak situaci v hrubohmotných světech budou řešit již jiní jistě s přihlédnutím k tomu, co je Temnota schopna učinit a vykonat, když se pustí „ze řetězu“.

Nemyslím si, že výše uvedené informace pomohou změnit náhled na tuto problematiku u těch, kteří si už evidentně vybrali jinou cestu, než-li já. Jsou ale určeny těm, kteří se snaží zorientovat, jsou neinformovaní, dlouho byli zmanipulovaní systémovou propagandou a teprve nyní hledají svoji cestu. Chci jen připomenout, že právě probíhá finální fáze transformace a také probíhá proces přetahování Světla a Temnoty doslova o každou duši. Nepodceňujte důležitost svého rozhodnutí a to, kterým směrem se vydáte. Zvolte si tu správnou cestu, protože jde skutečně o hodně…

Temnota versus Světlo
Facebook

Pin It on Pinterest

Share This