0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Pád duchů Temnoty!

Spirituální pozadí vnějšího [materiálního] světa

Skoro před sto lety vyslovil Steiner, v sérii 14 esejů nazvané „Pád duchů temnoty“, varování před možným budoucím prostředkem ovládání obyvatelstva. Steiner předvídal budoucnost, při níž by nám duchovní podstatu mohly ukrást v@kcíny.

Rudolf Steiner: Řekl jsem vám, že duchové temnoty budou své lidské hostitele, v nichž budou přebývat, inspirovat k tomu, aby nalezli v@kcínu, která z lidské duše vymýtí veškeré sklony ke spiritualitě ještě v dětství či mládí. Stane se to oklikou přes lidské tělo. Dnes se těla očkují proti tomu a onomu; v budoucnu se budou děti nechávat očkovat látkou, kterou bude dozajista možné vyrobit. Ta je učiní imunními vůči „pošetilým“ sklonům spojeným s duchovním životem… „pošetilým“ samozřejmě jen v očích materialistů…

Nakonec se najde způsob, jak očkovat těla, aby tato těla neumožnila rozvíjení schopností člověka k duchovnosti. Tak po celý svůj život lidé budou věřit pouze ve fyzický svět, který vnímají základními fyzickými smysly. Z podnětů, které lékařská profese získala z přesvědčení a z potřeby, že je třeba očkováním řešit nemoci těla např. [tuberkulózu], kterou lidé trpí. V budoucnosti však budou lidé stejným způsobem očkováni proti jakýmkoliv sklonům k duchovnosti. Toto říkám především proto, abych vám dal obzvláště nápadný příklad z mnoha věcí, které v této oblasti přijdou v blízké a vzdálenější budoucnosti. Cílem je přinést zmatek do impulzů, které chtějí proudit na Zemi po vítězství [michaelských] duchů světla [v roce 1879].

Nyní si ocitujeme danou přednášku podrobněji, abychom získali lepší představu o kontextu, ve kterém Steiner mluvil…

Před 80.000 lety z původní Atlantidy zůstal již jen ostrov Poseidonis. Tento ostrov se potopil v roce 9.564 před n. l. Source: Theosophical Publishing Society, W. Scott-Elliot: Atlantida a ztracená Lemurie

Při vývoji současné Země je třeba rozlišovat mezi hlavními epochami, jejichž obecný popis je uveden v „Okultní vědě“ — první a druhý věk, lemurský věk, atlantský věk, náš vlastní post-atlantský věk a dva, které mají následovat. Můžeme říci, že během atlantského věku Země i lidstvo dosáhly svého vrcholu.

Do té doby byl vše růst a vývoj.

V jistém ohledu tomu tak nebylo
již od atlantského věku.

Rozhodně to již neplatí, pokud jde o Zemi. Když dnes kráčíme po půdě — zmínil jsem se o tom několikrát — kráčíme po něčem, co se rozpadá; už to není něco, co roste, jako tomu bylo v raných dobách. Před a do poloviny atlantského věku byla Země mnohem více rostoucím, klíčícím organismem… To je dnes známo nejen v antroposofii. Ve vynikající vědecké práci Eduarda Suesse „Tvář Země“ najdete popis vzniku naší dnešní Země.

Poznámka 2: Suess se opíral o vědecká fakta a došel k závěru, že Země se rozpadá. Eduard von Suess (1831–1914), Das Antlitz der Erde.

To však platí i pro všechny fyzické tvory, které obývají Zemi. Jsou na sestupné křivce evoluce a byli tak v podstatě od poloviny atlantského věku.

Evoluce však jde ve vlnách a je možné říci, že čtvrté postatlantské období, řecká a římská civilizace, bylo jakousi rekapitulací toho, co existovalo v atlantské době. Až do doby starověkého Řecka tedy nebylo tak jasně zřejmé, že lidstvo bylo na sestupné křivce vývoje.

Charakteristikou starověkého Řecka bylo, že vnitřní život byl stále v naprosté harmonii s fyzickým vývojem — o tom jsem už mluvil. Tato harmonie byla samozřejmě největší uprostřed atlantské doby, ale byla rekapitulována ve starověkém Řecku. Celková lidská konstituce starověkých Řeků byla diskutována při mnoha příležitostech, zejména při naší charakteristice řeckého umění, o kterém víme, že pochází z úplně jiných podnětů než umění pozdějších období. Řekové stále měli vnitřní cit pro éterické v lidské podobě; nepotřebovali modely, které dnes potřebujeme, protože cítili formu v sobě. Jsme tedy schopni říci, že až do doby starověkého Řecka bylo živé lidské tělo určováno a udržováno bezprostředním prostředím. Lidské bytosti byly důvěrně svázány s prostorem bezprostředně kolem nich.

To se změnilo se začátkem pátého post-atlantského věku… Nyní jsme tady, abychom byli součástí sestupné křivky evoluce, abychom se inkarnovali, abychom se učili a prožívali všechny možné věci samotnou skutečností, že jsme v tělech, která umírají, stále se rozpadají a chřadnou…

V roce 1912 byla v Londýně založena věda zvaná eugenetika-genetika

Lidé mají tendenci používat pompézní jména pro cokoli, co je obzvláště hloupé. Myšlenky, které najdete v eugenetice, skutečně pocházely z mozků lidí, nikoli z jejich duší. Jaké jsou cíle této vědy? Zajistit, aby se v budoucnu narodili pouze zdraví jedinci, a nikoli ti podřadní; ekonomie a antropologie mají spojit síly, aby objevily zákony, podle nichž mají být muži a ženy spojováni tak, aby vznikla silná rasa.

Poznámka 9: ‘Eugenetics’ or, more commonly, ‘eugenics’, a term coined by Francis Galton (1822–1911) in a series of articles on ‘Hereditary talent and genius’ published in 1865.

Lidé opravdu začínají uvažovat tímto způsobem. Ideál londýnského kongresu, kterému předsedal Darwinův syn, bylo prozkoumat lidi různých tříd, aby zjistili, jak velké jsou lebky bohatých ve srovnání s lebkami chudých, kteří mají méně příležitostí k učení; jak daleko šla citlivost v bohatých a chudých; jak daleko bohatí dokázali odolat únavě a jak daleko by to dokázali chudí atd. Chtějí tímto způsobem získat informace o lidském těle, které jim někdy v budoucnu umožní stanovit přesně toto: Takto by měl vypadat muž, takhle by měla vypadat žena, pokud mají produkovat skutečného člověka bytí budoucnosti; měl by mít takovou schopnost unavit se a ona takovou schopnost; tato velikost lebky pro něj a odpovídající velikost pro ni atd.

To jsou dunění, prázdné dunění, v mozku, který je vyprázdněn od duše; dunění myšlenek, které se v atlantské době stalo realitou. Pak skutečně existovaly zákony, které lidem umožňovaly určovat velikost, růst a všechny druhy věcí křížením a podobně. Byla to věda, která byla v atlantských dobách velmi rozšířená a — jak jsem včera zmínil — velmi zneužívána.

Atlantská věda fungovala na základě fyzických vztahů a bylo známo, že pokud by byl takový muž [křížením] spojen s takovou a takovou ženou (rozdíly mezi muži a ženami byly v té době mnohem větší), potom by výsledkem bylo takové a takové stvoření — a pak mohla by být vyrobena jiná rasa — stejně jako to dělají šlechtitelé dnes.

Mysterijní [kulty] přinesly do tohoto křížení systém, kdy byly spojovány příbuzné a naopak rozdílné prvky. Založili skupiny a vytěžili [z lidské genetiky] vše, co se dalo. Nejčernější černá magie byla praktikována v atlantských dobách a byl vytvořen systém zavedením tříd a skrytím těchto záležitostí před lidmi. To byl jeden z faktorů, které vedly k dnešním národům a rasám.

Bezpochyby jste slyšeli o nesmyslech, které se nyní objevují… ve světle psychopatologie se ukázalo, že např… můžete vzít evangelia a ukázat z řady věcí, že Ježíš Kristus — ten podivný jedinec — existoval, protože se spojily některé zcela specifické patologické prvky. Taková kniha byla ve skutečnosti napsána a může si ji přečíst kdokoli. Další kniha ukazuje, že vše, co přišlo od jedince zvaného Ježíš, mohlo pocházet pouze od tohoto jedince, protože trpěl určitou nemocí 🙂

Poznámka: De Loosten (Dr Georg Lomer), Jesus Christus vom Standpunkte des Psychiaters, Bamberg 1905; Emil Rasmussen, Jesus. Eine vergleichende psychopathologische Studie, Leipzig 1905.

Kterak církev zabila ducha

Na 4. konstantinopolském koncilu 869–870 bylo rozhodnuto, že duch neexistuje; bylo dogmaticky řečeno, že lidská bytost se prý skládá pouze z těla a duše. Stalo se herezí mluvit o lidském duchu.

Pozn. redakce: 4. konstantinopolský koncil v letech 869–870 prohlásil (v opozici vůči Fotiovu pojetí), že v člověku je jen jediná duše, která utváří celý duchovní a senzitivní život (kán. 10, resp. lat. kán. 11: DH 657). Zdroj: Malé dějiny koncilů, 4. konstantinopolský (cařihradský) koncil (869–870). https://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=643

Toto tvrzení satanovy katolické církve je samozřejmě v přímém rozporu s tím, co je o lidské duši zapsáno v oficiální biblické knize Genesis »

Bronze pine cone in the narthex of the cathedral at Aachen. This bronze sculpture may have been brought to Aachen from Italy at the time of Charlemagne, or it may have been cast in Germany as late as ca. 1000. It was inspired by the pine cone that once stood in the courtyard of Old St. Peter's Basilica and is now in the Cortile della pigna of the Vatican Museums.
Symbolika šišinky, neboli 3. oka, které je sídlem ducha v člověku. Různé artefakty dokazují, že znalost o duchu v člověku přesto mezi některými zasvěcenci v církvi přetrvala. Ovšem z obecného povědomí lidí vše bylo důkladně vymazáno 🙁 — Bronze pine cone in the narthex of the cathedral at Aachen. This bronze sculpture may have been brought to Aachen from Italy at the time of Charlemagne, or it may have been cast in Germany as late as ca. 1000. It was inspired by the pine cone that once stood in the courtyard of Old St. Peter’s Basilica and is now in the Cortile della pigna of the Vatican Museums.
Vatikánské muzeum a jeho dračí (reptiliánské) oko. Samozřejmě tomu tak neříkají. V pozadí vidíte tzv. třetí oko člověka — sídlo ducha v lidské duši. Co vám říká tato symbolika v sídle První šelmy Zjevení?

Stejným způsobem budou učiněny pokusy vyhlásit duši, vnitřní život za neexistující, říká Steiner

Přijde čas — a nemusí to být daleko — kdy na kongresu, jako byl ten, který se konal v roce 1912, přijdou zcela odlišné tendence a lidé řeknou: Je patologické, aby lidé uvažovali dokonce o duchu a duši. „Zdraví“ lidé nebudou mluvit o ničem jiném než o těle. Bude považováno za známku nemoci, aby kdokoli dospěl k myšlence jakékoli takové věci, jako je duch nebo duše. Lidé, kteří takto uvažují, budou považováni za nemocné a — můžete si tím být zcela jisti — k tomu se najde lék.

V Konstantinopoli duch [dle církevního diktátu] přestal existovat. Duše se stane neexistující pomocí drogy (v@kcíny). Vezmeme-li „zdravé hledisko“, lidé vymyslí v@kcínu, která má co nejdříve ovlivnit organismus, nejlépe jakmile se narodí, aby toto lidské tělo nikdy ani nenapadlo, že existuje duše a duch.

dědici materialismu, budou hledat v@kcínu, aby bylo tělo „zdravé“, to znamená, že vytvoří jeho konstituci tak, že toto tělo už nebude mluvit o takových „nesmyslech“ jako duše a duch, ale zaujme „zdravý“ názor sil, které žijí v motorech a v chemii a nechávají planety a slunce vznikat z mlhovin ve vesmíru. Materialističtí lékaři budou požádáni, aby vyhnali duše z lidstva.


Dokonale praktické ponaučení

Naše varování před v@kcinací vychází nejen z důkladných odborných analýz a vlastnoručních rešerší, ale nezapomínejme prosím, že i biblické proroctví nám jasně říká, abychom nyní na Konci věku, v Době soudu, rozhodně nepřijímali Znamení šelmy!

Manipulace lidí skrze strach

Vážení a milí, pokud jste se na těchto stránkách zajímali více o Poznání, jak lidská psychika funguje, tak jistě spolu s námi cítíte a víte, že právě pudový strach o přežití hmotného těla, o zdraví, o živobytí, je to, co lidskou duši nejvíce oslabuje. Strach a další mediálně vytvářené negativní emoce, které působí na podvědomí-ego. Vyhoďte televizi a všechna globalistická média. Přesně tento strach je mediálně zcela záměrně vytvářen a přiživován a následně mocipány rafinovaně využíván k tomu, aby vás dotlačili do onoho globálního vězení NWO. Aby vás donutili přijmout Cejch šelmy a veškerá myslitelná omezení lidské svobody.

V neposlední řadě ovšem tento strach oslabuje člověka fyzicky a zdravotně! Paradoxně vás tedy činí více zranitelnými vůči onomu pl@andemickému viru. Sebeobrana je ovšem ve vašich rukou — je to právě Poznání sebe-sama a s tím spojená kristovská Láska, kterou vám zde nabízíme:

Pokud ji dokážete plně zrealizovat a slovy Krista „udělat ze dvou jedno“, tak získáte sílu „pohnout horou“. Což na fyzické rovině především znamená dobré zdraví. V extrémním případě by tato dokonalá kristovská Láska k sobě měla překonat i negativní působení pana Rna V@akcína, raději to ovšem nezkoušejme 😉

Zůstaňme prosím všichni v kristovské lásce a nenechme se zlákat „výhodami“, které (velmi pravděpodobně již brzy) budou lidem nabízeny jako odměny v případě, že se nechají testovat, případně opíchat na ten „hrozně nebezpečný“ CID!

mRNA v@kcíny obsahují technologie, které mohou velmi rychle změnit způsob, jakým žijeme, kým jsme a čím jsme… Již zcela nezakrytě vám přesně tohle říká i arciglobalista Klaus Šváb:

Stále ovšem ještě máme svobodnou vůli a možnost výběru… stále máme možnost poznat sami-sebe a dokončit zdárně svůj duchovní vývoj na této planetě! Praktický ragauianův návod máte k dispozici zde »
Podstata člověka (vyšší mysl, Božská Jiskra, velké Já) se nachází v energetickém poli Jednoty, alias „Božském matrixu“. Božská Jiskra na základní úrovni se nachází v centru duše a má zrcadlový obraz sama-sebe, který se nachází uvnitř oblasti srdce těsně mimo náš 3D frekvenční rozsah. — Srdeční čakra by měla obsahovat rovnováhu protikladných energií Jin-Jang, což přímo souvisí se symbolikou Merkaby, která reprezentuje spojení lidského těla s duchovním tělem a také energii lásky v srdeční čakře.
Facebook

Pin It on Pinterest

Share This