0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Oslavení!

Plán pro náš pokrok

Když jsme žili s Nebeským Otcem, vysvětlil nám plán pro náš pokrok. Mohli jsme se stát takovými, jako je On – oslavenou bytostí. Tento plán vyžadoval, abychom se od Něho odloučili a přišli na zem. Toto odloučení bylo nutné, aby se ukázalo, zda budeme poslušni Otcových přikázání, i když již nebudeme v Jeho přítomnosti. Plán stanovil, že až pozemský život skončí, budeme souzeni a odměněni podle stupně naší víry a poslušnosti.

Z písem se dozvídáme, že v nebi existují tři stupně slávy. Apoštol Pavel se zmínil, že znal člověka, který byl „vtržen až do třetího nebe“ (2. Korintským 12:2). Pavel uvedl dvě království v nebi – celestiální a terestriální (viz 1. Korintským 15:40–42). Celestiální je nejvyšší a terestriální je druhé. Díky zjevení posledních dnů se dozvídáme, že třetím královstvím je království telestiální (viz NaS 76:81). Také se dozvídáme, že v celestiálním království jsou tři nebesa neboli stupně (viz NaS 131:1).

Oslavení

 • Co je oslavení?

Oslavení je věčný život – život, kterým žije Bůh. Bůh žije ve velké slávě. Je dokonalý. Vlastní veškeré poznání a veškerou moudrost. Je Otcem duchovních dětí. Je stvořitelem. Můžeme se stát takovými, jako je Nebeský Otec. Tomuto se říká oslavení.

Prokážeme-li, že jsme věrni Pánu, budeme žít v nejvyšším stupni celestiálního království nebes. Budeme oslaveni, abychom mohli žít s Nebeským Otcem ve věčných rodinách. Oslavení je největším darem, který Nebeský Otec může svým dětem dát (viz NaS 14:7).

Požehnání plynoucí z oslavení

 • Jaká požehnání budou například dána těm, kteří jsou oslaveni?

Náš Nebeský Otce je dokonalý a raduje se z toho, že Jeho děti mají možnost stát se takovými, jako je On. Jeho dílem a slávou je „uskutečniti nesmrtelnost a věčný život člověka“. (Mojžíš 1:39.)

Ti, kteří prostřednictvím víry v Ježíše Krista obdrží oslavení v celestiálním království, obdrží zvláštní požehnání. Pán slíbil: „Všechny věci jsou jejich.“ (NaS 76:59.) Toto jsou některá z požehnání daných oslaveným lidem:

 1. Budou žít věčně v přítomnosti Nebeského Otce a Ježíše Krista (viz NaS 76:62).

 2. Stanou se bohy (viz NaS 132:20–23).

 3. Budou navěky sjednoceni se spravedlivými členy své rodiny a budou se moci věčně rozrůstat.

 4. Obdrží plnost radosti.

 5. Budou mít vše, co má náš Nebeský Otec a Ježíš Kristus – veškerou moc, slávu, panství a poznání (viz NaS 132:19–20). President Joseph Fielding Smith napsal: „Otec prostřednictvím Syna slíbil, že vše, co má, bude dáno těm, kteří jsou poslušni Jeho přikázání. Porostou v poznání, moudrosti a moci, půjdou od milosti k milosti, dokud se jim náhle nerozbřeskne plnost dokonalého dne.“ (Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–1956], 2:36; kurzíva v původním textu.)

Požadavky pro získání oslavení

Čas, kdy máme plnit požadavky pro získání oslavení, je právě nyní (viz Alma 34:32–34). President Joseph Fielding Smith řekl: „Abychom získali oslavení, musíme přijmout evangelium a všechny jeho smlouvy; a vzít na sebe závazky, které Pán předložil; a kráčet ve světle a porozumění pravdě; a být ,živi z každého slova vycházejícího z úst Božích‘.“ (Doctrines of Salvation, 2:43.)

Abychom byli oslaveni, musíme nejprve uvěřit v Ježíše Krista a potom v této víře vytrvat až do konce života. Naše víra v Něho musí způsobit, že budeme činit pokání ze svých hříchů a dodržovat Jeho přikázání.

Pán nám všem přikazuje, abychom přijali určité obřady:

 1. Musíme být pokřtěni.

 2. Musíme přijmout vkládání rukou a být konfirmováni za členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a přijmout dar Ducha Svatého.

 3. Bratři musejí obdržet Melchisedechovo kněžství a musejí zveleboval své povolání v kněžství.

 4. Musíme obdržet chrámové doporučení.

 5. Musíme být oddáni na věčnost, buď v tomto životě, nebo v tom příštím.

Kromě přijetí požadovaných obřadů Pán každému z nás přikazuje:

 1. Mějte rádi Boha a svého bližního.

 2. Dodržujte přikázání.

 3. Čiňte pokání ze svých špatných skutků.

 4. Vyhledávejte své zemřelé příbuzné a přijímejte za ně spásné obřady evangelia.

 5. Navštěvujte církevní shromáždění tak pravidelně, jak jen je to možné, abyste přijímáním svátosti mohli obnovovat smlouvy křtu.

 6. Mějte rádi členy své rodiny a posilujte je na cestách Páně.

 7. Každý den mějte rodinné i osobní modlitby.

 8. Učte druhé evangeliu slovem i příkladem.

 9. Studujte písma.

 10. Naslouchejte inspirovaným slovům proroků Páně a buďte jich poslušni.

A konečně, každý z nás musí přijmout Ducha Svatého a naučit se následovat Jeho vedení ve svém osobním životě.

 • Jak nás obřady a smlouvy připravují na oslavení?

 • Jak nám víra v Ježíše Krista pomáhá dodržovat přikázání?

 • Proč se musíme učit následovat vedení Ducha Svatého, abychom byli oslaveni?

Poté, co ve věrnosti vytrváme až do konce

 • Co se stane, když vytrváme do konce jako věrní učedníci Kristovi?

Pán řekl: „Budeš-li zachovávati přikázání má a vytrváš-li do konce, budeš míti věčný život, kterýžto dar je největší ze všech darů Božích.“ (NaS 14:7.) President Joseph Fielding Smith řekl: „Budeme-li pokračovat v Bohu; to znamená dodržovat Jeho přikázání, uctívat Ho a žít podle Jeho pravdy; pak přijde čas, kdy budeme ponořeni v plnosti pravdy, která bude jasnější a jasnější až nastane dokonalý den.“ (Doctrines of Salvation, 2:36.)

Prorok Joseph Smith učil: „Když stoupáte po žebříku, musíte začít dole a stoupat příčku po příčce, dokud nevylezete nahoru; a stejné je to i se zásadami evangelia – musíte začít s první a jít dále, dokud se nenaučíte všem zásadám oslavení. Bude to však trvat velmi dlouho od oné chvíle, kdy projdete závojem [zemřete], než se jim naučíte. Všechno nepochopíme na tomto světě; i za hrobem budeme muset vynaložit veliké úsilí, abychom se naučili svému spasení a oslavení.“ (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith [2007], 268.)

Joseph Smith učil: „První zásadou evangelia je poznat s určitostí charakter Boha. … Byl kdysi člověkem jako my;… Bůh sám, Otec nás všech, přebýval na zemi, stejně jako to učinil sám Ježíš Kristus.“ (Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 345–346.)

Nebeský Otec zná naše zkoušky, naše slabosti i naše hříchy. Má s námi soucit a milosrdenství. Chce, abychom uspěli tak, jako On.

Představte si, jakou radost bude každý z nás mít, až se vrátíme k Nebeskému Otci, budeme-li moci říci: „Otče, žil jsem podle Tvé vůle. Byl jsem věrný a dodržoval jsem Tvá přikázání. Jsem šťastný, že jsem opět doma.“ Poté Ho uslyšíme říci: „To dobře, nad málem byl jsi věrný, nad mnohem tebe ustanovím. Vejdiž v radost pána svého.“ (Matouš 25:23.)

 • Přečtěte si Matouše 25:23. Zamyslete se nad tím, jak byste se cítili, kdybyste slyšeli Pána říkat tato slova vám.

Další verše z písem

 • NaS 132:3–4, 16–26, 37 (vztahuje se k oslavení)

 • NaS 131:1–4 (manželství na věčnost je klíčem k oslavení)

 • NaS 76:59–70 (vysvětlena požehnání celestiální slávy)

 • NaS 84:20–21 (moc božskosti se projevuje skrze kněžské obřady)

 • Zdroj: https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-principles/chapter-47-exaltation?lang=ces
Facebook

Pin It on Pinterest

Share This