0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Obři!

„Když se lidé začali na zemi množit a rodily se jim dcery, synové Boží viděli, že lidské dcery jsou hezké, a brali si za ženy všechny, které si přáli. A Hospodin řekl: Můj duch nebude v člověku přebývat navěky, protože je tělo. Jeho dnů bude sto dvacet let. V oněch dnech byli na zemi obři – a také potom, když synové Boží vcházeli k lidským dcerám a ty jim rodily; to jsou ti dávní hrdinové, věhlasní muži. I viděl Hospodin, jak mnoho je na zemi lidského zla a že všechno zaměření úmyslů jejich srdce je napořád jenom zlé.“ Gn 6:1–5

Pád (kdo/kde ⇒ co) Krátkodobé opatření Trvalá náprava
Nachaš / Eden ⇒ hřích
🐍
Oddělení (vyhnání z ráje, oddělení od Boha) Tisícileté království, pak Nový Jeruzalém (strom života, ohnivé jezero) – NadějeSvátek stánků; kněz (Boží přítomnost)1
Synové Boží / Chermón ⇒ obři, praktiky
⛰️
viz Gn 6Enoch
Potopa Ježíš (čisté početí; narození na narozeniny Noe, Bůh i člověk; vyháněl démony, kteří mu říkali, že je Syn Boží; učení; Cesarea Filipova + proměnění na hoře + Gerasa poblíž, prasata se utopila jako při potopě; vyhlásil zvěst duchům ve vězení). Náš křest jako potopa, 144 000 paniců – LáskaVelikonoce; prorok (Boží slovo)2
Nimrod / Bábel ⇒ portál Národy Velké poslání / misie – VíraLetnice 🔥; král (moc3)
Tyto tři události jsou třemi zlomovými body dispenzacionalismu. Další tři jsou spojeny s Mojžíšem a Ježíšem (1. a 2. příchod) – viz výše: Velikonoce.

Gn 1:28 … naplňte zemi … – a lidé místo toho: Gn 6:11,13 … země plná násilí …

Paralelismus mezi Gn 6 a Bábelem v samostatném článku Nelegitimní spojení

stvoření, první začátek; Hospodinovo požehnání … Gn 1, 1 – 2, 3 potopa, nový začátek; Hospodinovo požehnání … Gn 6, 9 – 9, 19
hřích Adama: plod stromu → nahota; spatření nahoty a přikrytí nahoty; prokletí … Gn 2, 4 – 3, 24 hřích Noeho: plod vinné révy → nahota; spatření nahoty a přikrytí nahoty; prokletí … Gn 9, 20–29
zabitý mladší syn (spravedlivý Ábel) nemá potomky … Gn 4, 1–16 potomci mladšího syna Jefeta … Gn 10, 1⁠–⁠5
potomci hřešícího syna Kaina … Gn 4, 17–26 potomci hřešícího syna Cháma … Gn 10, 6–20
potomci vyvoleného syna Šéta: deset generací od Adama k Noemu … Gn 5, 1–32 potomci vyvoleného syna Šéma: deset generací od Noeho k Terachovi … Gn 10, 21–32
pád: nezákonné spojení …
Gn 6 v. 1–4
Gn 6:4 (to jsou ti dávní hrdinové, věhlasní muži) – slovo „jméno“ (šém)
pád: nezákonné spojení (Babylónská věž) …
Gn 11, 1–9
Gn 11:4 (uděláme si jméno, abychom se nerozptýlili po celém povrchu země) – slovo „jméno“ (šém)
stručný úvod k Noemu … Gn 6, 5–8 stručný úvod k Abrahamovi, skrze kterého Bůh požehná lidstvu … Gn 11, 27–32

Bůh rozdělil

 • nebe a zemi atd. (Gn 1)
 • poznání dobrého a zlého; čisté a nečisté; svaté a nesvaté
 • národy (~ rozdělil role v rodině)
 • čas (svátky, Sedm hvězd a angelologie dějin)

Více viz Boží chrám v čase, prostoru a lidech.

Spojení božího a satanova pro dokonalý podvod a zhacení plánu záchrany – starší pochybné poznámky

Jako za dnů Noe (nefilim) – struktura textu v tabulce výše

 • Infiltrace a ovládnutí lidí
  • proč: likvidace svobody (chování) a božího obrazu (geny – símě hada vs. ženy)
  • jak: transhumanismus, čipy (znamení šelmy, UFO, mind control, GMO), nefilim (sex s démony: tj. Spectrophilia = Succubus + Incubus, Bigfoot)
  • kontinuálně – napříč generacemi
   • tělo (pedofilie, homosexualita, zneužívání dětí; Alexandr, Zeus, Sparta, Trója)
   • duše (náboženství, ideologie, pevnosti)
   • duch (familiérní duchové)
   • země: nerodí se nová, a proto panství nad kusem země (horou, zasvěcená místa) je dlouhodobá
 • Infiltrace a ovládnutí struktur (Bilderberg, CFR, trilaterální komise, zednáři, Illuminati atd. jsou jen strukturou babylonu)
  • zneužití církve (latiníci – babylon náboženský, naše církve)
  • zneužití Izraele (zapojení do ovládnutí světa – babylónu politického a ekonomického, což je variace na požehnání Jákoba)
  • nahrazení národů (EU, UN, globalizace)
  • nahrazení rodiny (homosexuální rodina)
   • nástroje pro struktury (NWO): CO2, korupce, 11. 9., JFK, FED, fin. krize (futures = expektance), depopulace (očkování, Smrt)
   • nástroje duchovní a pro lidi: ekumenismus, Tibet, TV
 • Řešení
  • nestát se součástí podvodu (zjevovat pravdu) → misie (neovládat národy, ale národy osvobodit), být vnitřně svobodný, zdravý rozum
  • nespoléhat na instituce (být napojen na Boha, společenství Církve)
  • ne satanův, ale naplnit boží plán pro národy (tvořivé myšlení atd.), světadíly (Evropa = vdaná – legitimní spojení), Církev i pro jednotlivce (jinak nebude zjeven tento rys Boha; Steve Foss: Insecurity and Inferiority)
  • zdravý životní styl (margit.cz, půst, nezávislá obživa, rodina)

Již není Žid ani Řek, již není otrok ani svobodný, již není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.

Ga 3:28 – Je to ale něco úplně jiného než genderová ideologie, která „také“ směřuje k tomu, aby nebyl muž a žena, přičemž jen útočí na Boží obraz (… k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu Gn 1:27). Podobně může být převrácen vztah k národům: sjednoceni u věže či podle tohoto verše?

Starší rozmanité poznámky: Antikrist obnoví a dokoná, co udělal Nimrod. UFO – znamení z nebe, vzhled žáby. Mohamed si má v nebi vzít Marii. Marie se zjevuje muslimům. Fatima (zjeveniště, Mohamedova dcera). Jeruzalém pod mezinárodní správou – Šalamounův chrám jako společný projekt židů, křesťanů a muslimů.

Bůh se dal svého syna (Ježíš), národ (Izrael nepřijal Krista), církev.

Zdroj: https://theoria.cz/?p=1879

To vám musím sdílet tak přehledné, stručné a jasné …. krása…. zdá se že pomalu docházíme po jednom, stejným směrem… a jdeme na to podobně a přitom každý jinak ze svého úhlu pohledu…

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This