0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

NWO globalismus, snaha o světovou vládu! Povstání otroků na zemi!

Dlouhodobě se v této rubrice pokoušíme lidem ukázat hlubší smysl světového dění. Zabýváme se zde nejen rozborem mechanismů moci a řízení společnosti… Neděláme to samoúčelně, nýbrž kvůli úzké souvislosti vývoje společnosti s duchovním vývojem člověka.

Momentálně absolutně nelze popřít, že svět, jak jsme ho znali v prvních měsících roku 2020, již neexistuje a je rozpuštěn v kontextu pl@nd€mie.

Býváme obviňováni, že náš striktně realistický náhled je příliš negativní a nenabízí řešení — OPAK JE OVŠEM PRAVDOU:

My totiž čtenářům nabízíme NEJEN pochopení stavu společnosti, nýbrž TAKÉ ukazujeme maximálně praktickou a účinnou Cestu opravdové Lásky! Nabízíme praktické Poznání a návod na život v kristovské Lásce, kdy lidé mohou konečně tvořit svou realitu SVOBODNĚ. A to doslova. To není nadsázka!!!

Globalismus, Velký Restart, Agenda 21, Agenda 2030, New World Order, NWO, Nový Světový Řád… Jedna stejná věc pod různými názvy. Cílem je pomocí pl@nd€mie omezit lidskou svobodu, změnit a předefinovat lidství od genetického základu… vytvořit jakýsi globální digitální neo-feudalismus. K tomu účelu se globalisté mimo jiné pokouší zničit národní státy i národy jako takové — hlavními nástroji jsou OSN, EU a islamizace pomocí záměrně přehnaného a nezvládnutelného importu mohamedánů.

Čtěte a poznejte sami! Jen pravda vás osvobodí, řekl kdosi moudrý… vše je jinak, než se zdá na povrchu… ROZHODNĚ JINAK, než vám tvrdí masová média MSM.

Zdroj: http://www.ragauian.cz/category/nwo-globalismus-snaha-o-svetovou-vladu/

POVSTÁNÍ OTROKŮ. SMRT LIDSKÉ DUŠE? REALIZACE TRANSHUMANISMU POMOCÍ GENETICKÉ MODIFIKACE ČLOVĚKA. ABDRUSHIN: KREV A DNA TVOŘÍ MOST PRO ČINNOST DUCHA V HMOTĚ NA ZEMI! 7.

Pokusíme se znovu poukázat na podstatu současného světového dění a navážeme na předchozí analýzu » Najdete zde realistické shrnutí — a nejen to — každému zde nabízíme i řešení a ukazujeme Cestu opravdové Lásky!

První text série „Povstání“ se nachází zde »

ragauian.cz vám přináší originální kristovské poselství o sjednocení duální duše pomocí pravé, nepodmíněné kristovské lásky. K tomu je třeba jediné — poznejte sami-sebe, prociťte si to a zrealizujte to sami v sobě. Důkaz naleznete v sobě. Základní informace naleznete např. zde »

Tato informace vám jednomu každému osobně umožní doslova si tvořit svou pozitivní realitu… Ano, to je TA informace, kterou vám Kristus kdysi přinesl a církev ji před vámi zatajila a původní Poznání k nepoznání překroutila! Stále platí věčný Kristův výrok: Jen Poznání nás osvobodí!

V minulých dílech jsme si ukázali, co že co vlastně je onen plán zvaný „Velký restart“, který je pokračováním a urychlením tzv. Agendy 2030. Ukázali jsme na příkladech, že v současnosti již nelze popřít, že globalisté tuto agendu natvrdo prosazují a celé světové dění směřuje k dobrovolně-povinnému očkování i 4. revoluci 4IR… Dvě poslední zmíněné aktivity spolu souvisí více, než byste mohli tušit!

Ukázali jsme si připravovaný digitální zdravotní certifikát v telefonech, u kterého lze očekávat další vývoj a rozšíření funkcionality podle čínského vzoru „sociálního kreditu“.

Řekli jsme si také o roli krve a Božské Jiskry v srdci. To právě krev a její složení je rozhodující pro propojení této Jiskry s vědomím těla! Zájemci si mohou vše prostudovat v textech na tomto webu »

Zmínili jsme velmi reálnou možnost, že ono plánované pravidelné očkování může změnit lidskou DNA, potažmo genetické složení krve a přerušit tím spojení lidské duše a Božské Jiskry! Přijde vám to paranoidní? Prosím! Promeditujte si to, prociťte si to v klidu sami!

Ano, má to biblický přesah…

Mnohé indicie spojují tyto události se satanským Znamením šelmy, před kterým varuje biblická kniha Zjevení!

16 A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, byl dán cejch na pravou ruku nebo na čelo 17 [a] aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch: jméno šelmy nebo číslo jejího jména...

…a pak ve Zjevení o malý kousek dál je důrazné varování před tím, abychom NEPŘIJÍMALI ONO ZNAMENÍ a CEJCH ŠELMY:

9 A jiný, třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem: “Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku, 10 bude také pít z vína Božího rozhorlení (hněvu)...

V tomto pokračování vám chceme ukázat že krev, resp. její genetické složení, skutečně velmi úzce souvisí s fungováním kristovských duší.

Pokud byste náhodou nebrali vážně naše předchozí argumenty, možná zpozorníte, když si prostudujete přednášku, kterou prorok Abdrushin věnoval speciálně tomuto tématu. Vážně stojí za pozornost:


Tajemství krve

Abdrushin tvrdí: Hlavní účel lidské krve je tvořit most pro činnost ducha v hmotě na Zemi! Vyzařování krve je ve skutečnosti mostem k činnosti duše. A to jen tehdy, když tato krev má zcela určité, pro dotyčnou duši vhodné složení… Duch rovněž může změnit toto složení. Toto je tajemstvím slov „duch tvoří tělo“.

Pozn. redakce: Jedním z podpůrných důkazů pro toto Abdrushinovo tvrzení je i výzkum Dr. Bruce Liptona, který dokázal, že stav naší psychiky ovlivňuje lidské geny »

Vstup do inkarnace je přímo spojen s počátkem oběhu krve!

Že krev souvisí s duchem, dá se snadno zdůvodnit. Je potřeba jen uvážit, že teprve se vstupem ducha do vznikajícího dětského těla, tedy při inkarnaci, která následuje při zcela určitém vývojovém stádiu uprostřed těhotenství a vyvolává první pohyby, začíná také kolovat vlastní krev tělíčka, zatímco při pozemské smrti, když duch opustí tělo, přestává krev pulzovat a zcela zaniká.

Pozn. redakce: Jinými slovy, inkarnace — resp. napojení ducha (Božské Jiskry) » na tělo — počíná zhruba uprostřed uprostřed těhotenství, v okamžiku, kdy začne pracovat srdce.

Krev samotná existuje tedy jen mezi dobou vstupu a odchodu ducha, zatímco se duch nachází v těle. Ano, lze skrze nepřítomnost krve určit, že duch definitivně rozvázal své spojení s pozemským tělem, tedy nastala smrt. Ve skutečnosti je tomu tak: jen se vstupem ducha do těla je schopna se vytvořit lidská krev a s odchodem ducha nemůže dál existovat ve své skutečné povaze… Duše, která obsahuje ducha jakožto jádro, se může navenek projevit jen skrze vyzařování krve.

Vyzařování krve je tedy ve skutečnosti vlastním mostem k činnosti duše, a také jen tehdy, když má tato krev vždy zcela určité, pro příslušnou duši vhodné složení.


Pozn. redakce: Duchovní lidé již nejspíše vědí, nebo tuší, že DNA funguje podobně jako anténa, která je naladěná na určitou frekvenci (vibraci). Obecně je dobře známo, že genetika je úzce spojena s krví — no a právě lidská krev má natolik vhodnou rezonanční charakteristiku, že se mohla stát energetickým nosičem, který roznáší vysokovibrační energii Božské jiskry v srdci člověka » do celého hmotného těla. Moudré duše snad na tomto místě lépe pochopí, proč tak naléhavě varujeme před přijímáním Cejchu šelmy a s tím spojeného opíchání různými mRNA sajrajty — existuje totiž  skutečně vysoká pravděpodobnost, že vaše krev, úzce spojená s vaší DNA, bude pomocí mRNA v@kcinace geneticky modifikována tak, že se změní její vibrační (rezonanční) charakteristiky natolik, že vy osobně ztratíte spojení se svou Božskou JiskrouDůsledek je jen jeden — Druhá smrt duše »

Dále níže Abdrushin pokračuje v teoretické úvaze o tom, jak by lékaři mohli lidem pomoci právě úpravou složení krve, což následně změní vyzařování — rozumějme vibrační resp. rezonanční charakteristiky této krve. Změna je vždy přirozeně možná v obou směrech a Abdrushina, zdá se, nenapadla ta ďábelská možnost, že by snad někdo mohl chtít toto ovlivnit negativně. Možná vám to zní paranoidně, ale dopřejte si chvilku pro svou duši a pouvažujte s námi: Vážně si myslíte, že materialistická satanská věda, která udržuje lidstvo v nevědomosti o duchovní podstatě člověka, že ta stejná věda bude mít zájem zlepšovat duchovní stav člověka? Možná ještě více šokující je, že tuto možnost předpověděl Abdrushinův souputník R. Steiner. Podíváme se na jeho varování příště.

-konec poznámky-


Abdrushin pokračuje: Při tom může v budoucnosti zasáhnout vědomě pomáhaje každý svědomitý lékař, jakmile vědění o tom přijal a správně pochopil. Právě to se stane jednou z největších a nejpronikavějších pomocí lékařů pro celé lidstvo; neboť účinky jsou v tom tak hojné, že národy při správném zacházení musí v sobě rozkvést k nejnádhernějšímu chtění a dovednosti, protože budou schopné rozvinout celou svou sílu, která netlačí ke zničení, nýbrž k míru a děkovnému naplnění úsilí ke Světlu.

Poukazoval jsem již často na význam složení krve, které přirozeně s posunutím složení také opět mění vyzařování, které pak příslušně dosahuje proměnlivých účinků pro dotyčného člověka samotného, jakož i pro jeho pozemské okolí. Ve své přednášce o významu pohlavní síly » jsem řekl, že teprve při zcela určité zralosti těla nastupuje pohlavní síla a tím je navenek pro doposud od vnějšího světa ochranně oddělenou duši spuštěn „padací most“, který duši nechává přirozeně působit nejen navenek, nýbrž mohou také k duši zvenčí pronikat po stejné cestě účinky zvenčí.

Teprve tím stane se jednotlivec plně odpovědným vůči Božím zákonům stvoření, jak je to také přibližně zavedeno u pozemských zákonů… dále i duch může změnit toto složení krve. Toto je současně tajemstvím slov, že „duch tvoří tělo


Dokonale praktické ponaučení

Naše varování před v@kcinací vychází nejen z důkladných odborných analýz a vlastnoručních rešerší, ale nezapomínejme prosím, že i biblické proroctví nám jasně říká, abychom nyní na Konci věku, v Době soudu, rozhodně nepřijímali Znamení šelmy!

Manipulace lidí skrze strach

Vážení a milí, pokud jste se na těchto stránkách zajímali více o Poznání, jak lidská psychika funguje, tak jistě spolu s námi cítíte a víte, že právě pudový strach o přežití hmotného těla, o zdraví, o živobytí, je to, co lidskou duši nejvíce oslabuje. Strach a další mediálně vytvářené negativní emoce, které působí na podvědomí-ego. Vyhoďte televizi a všechna globalistická média. Přesně tento strach je mediálně zcela záměrně vytvářen a přiživován a následně mocipány rafinovaně využíván k tomu, aby vás dotlačili do onoho globálního vězení NWO. Aby vás donutili přijmout Cejch šelmy a veškerá myslitelná omezení lidské svobody.

V neposlední řadě ovšem tento strach oslabuje člověka fyzicky a zdravotně! Paradoxně vás tedy činí více zranitelnými vůči onomu pl@andemickému viru. Sebeobrana je ovšem ve vašich rukou — je to právě Poznání sebe-sama a s tím spojená kristovská Láska, kterou vám zde nabízíme:

Pokud ji dokážete plně zrealizovat a slovy Krista „udělat ze dvou jedno“, tak získáte sílu „pohnout horou.“ Což na fyzické rovině především znamená dobré zdraví. V extrémním případě by tato dokonalá kristovská Láska k sobě měla překonat i negativní působení pana Rna V@akcína, raději to ovšem nezkoušejme 😉

Zůstaňme prosím všichni v kristovské lásce a nenechme se zlákat „výhodami“, které (velmi pravděpodobně již brzy) budou lidem nabízeny jako odměny v případě, že se nechají testovat, případně opíchat na ten „hrozně nebezpečný“ CID!

mRNA v@kcíny obsahují technologie, které mohou velmi rychle změnit způsob, jakým žijeme, kým jsme a čím jsme… Již zcela nezakrytě vám přesně tohle říká i arciglobalista Klaus Šváb:

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This