0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Nacházíme se ve věku Kali Yugy!

Kalijuga (Sanskrt: कलियुग), Kali Yuga, známá též jako Temný věk je v hinduistickém cyklickém pojetí dějin ten nejnižší ze čtyř věků vývoje světa a lidstva, který končí degenerací lidí, úpadkem a úplným zničením.

Kalijuga trvá 432 000 let, začala v roce 3102 př. n. l. –  dle autora duchovní literatury Dr. Rudolfa Steinera rok 3100 př. n.l. a rok konce Kali Jugy uvádí 1899, jiní 2000, nebo 2012,2025….

Společenské změny v období Kalijugy

Během období Kalijugy dojde k postupnému úpadku hodnot a k nárůstu všeobecného zla a k následnému zmatku a zkáze. Podle výkladu mudrce Márkandéji v Mahábháratě existuje popis některých typických projevů období Kalijugy:

 • Vládci se stanou nerozumnými: budou nespravedlivě uvalovat daně.
 • Vládci už nebudou považovat za svou povinnost propagovat duchovnost a chránit obyvatele, stanou se nebezpečím pro svět.
 • Populace se začnou stěhovat, budou vyhledávat oblasti, kde jsou pšenice a ječmen základním zdrojem potravy.
 • Chamtivost a hněv budou běžné. Lidé budou vůči sobě otevřeně projevovat nepřátelství.
 • Rozšíří se neznalost dharmy (ctnosti).
 • Lidé budou pomýšlet na vraždu bez důvodu a nebudou na tom vidět nic špatného.
 • Chtíč bude považován za společensky přijatelný a pohlavní styk se stane základním životním požadavkem.
 • Dojde k prudkému nárůstu hříchu, zatímco ctnost přestane vzkvétat a bude na ústupu.
 • Lidé budou dávat sliby, které budou brzy poté porušovat.
 • Lidé budou závislí na opojných nápojích a drogách.
 • Guruové již nebudou respektováni a jejich studenti se budou snažit jim ublížit. Jejich učení budou napadána, následovníci kámy (chtíče) získají nadvládu nad myšlením všech lidí.

Individuální řešení

Podle starověkých Indů je běh cyklů na naší planetě nevyhnutelný. Důležité však je, že moudrost starověké Indie nám nabízí též konkrétní individuální řešení. Pro pochopení tématu Kalijugy je důležitá znalost principů arišadvargy.

V hinduismu je to označení pro šest vášní, které ovládají lidskou mysl:

 • káma – chtíč,
 • kródha – hněv,
 • lóbha – chamtivost,
 • móha – klamné emoční pouto nebo pokušení,
 • mada – pýcha,
 • matsarja – závist, žárlivost.

Tyto vlastnosti jsou základními atributy Kalijugy, jsou to negativní vlastnosti bránící duchovnímu pokroku. Chtíč a hněv způsobují v našich životech různé druhy těžkých životních prožitků. Pýcha podporuje naše ego (ahankára) a naše jednání se stává sobeckým. Způsobuje též iluzorní pocit duality mezi „my“ a „oni“ se všemi negativními důsledky. Pokud je ego orientováno materialisticky, podporuje další nárůst těchto šesti negativních vlastností a jejich rozličných projevů. Pokud je člověk v zajetí těchto šesti vlastností, je jeho život řízen pouze osudem (karma).

Když však jedinec vyvine snahu, mohou být tyto nectnosti překonány. Čím déle se o to budou lidé snažit, tím déle bude existovat dharma a tím více může být oddálena konečná nadvláda Kalijugy.

Védské pojetí času (Dle zákonů Manu a Mahábhárata), stejně jako u starých Egypťanů a Mayů, bylo cyklické. Staré sanskrtské texty nám říkají, že kromě cyklu den / noc a ročních cyklů, existují další časové cykly známé jako Jugy nebo cykly světových věků.

Cyklus trvá 12.000 let, přičemž se skládá ze čtyř Jug: Satya Juga (Zlatý věk), Treta Juga (Stříbrný věk), Dwapara Juga (bronzový věk) a Kali Juga (Železný věk). V době od Satya Jugy ke Kali Juze, míra ctnosti a lidských schopností postupně klesat a dosáhne svého dna v Kali Juze, věku tmy, ve kterém se v současné době nacházíme. Misra Bibhu Dev

Cyklus jugy (aka chatur yuga, maha yuga atd.) je cyklický věk (epocha) v hinduistické kosmologii. Každý cyklus trvá 4 320 000 let (12 000 božských let[a]) a opakuje čtyři jugy (světové věky): Krita (Satja) juga, Treta juga, Dvapara juga a Kali juga.[4]

Jak cyklus Yugy postupuje čtyřmi jugami, délka každé jugy a obecný morální a fyzický stav lidstva v každé juze se snižují o jednu čtvrtinu. Předpokládá se, že Kali Yuga, která trvá 432 000 let, začala v roce 3102 př.nl.[5][6]

(to je teď) Ke konci Kali Yugy, kdy jsou ctnosti nejhorší, dojde ke kataklyzmatu a znovuustavení dharmy, které zahájí Satya Yuga příštího cyklu, o níž předpověděl Kalki.[7] Existuje 71 cyklů jugy v manvantaře (věk Manu) a 1000 cyklů jugy v kalpě (den Brahmy).[6]

Věk nebo juga (sanskrt: युग, lit. ’věk bohů‘): „Věk“ a „Yuga“, někdy s uctivým velkým písmenem, běžně označují „catur-yuga“, cyklus čtyř světových věků, pokud to není výslovně omezeno názvem jednoho z jeho vedlejších věků.[8][b] Je to archaické. pravopis je yug, s jinými formami yugam, yugānāṃ a yuge, odvozený od yuj (sanskrt: युज्, lit.  ‚připojit se nebo jho‘), věřil odvozen od *yeug- (proto-indoevropské: lit. ‚to připojte se nebo se spojte‘).

 

Jugy

začátek

konec

doba trvání

Sestupná Satva juga (Zlatý věk)

12 676 př.n.l.

9 976 př.n.l.

2 700 let

Přechodné období

9 976 př.n.l.

9 676 př.n.l.

300 let

Sestupná Treta juga (Stříbrný věk)

9 676 př.n.l.

6 976 př.n.l.

2 700 let

Přechodné období

6 976 př.n.l.

6 676 př.n.l.

300 let

Sestupná Dwapara juga (Bronzový věk)

6 676 př.n.l.

3 976 př.n.l.

2 700 let

Přechodné období

3 976 př.n.l.

3 676 př.n.l.

300 let

Sestupná Kalí juga (Železný věk)

3 676 př.n.l.

976 př.n.l.

2 700 let

Přechodné období

976 př.n.l.

676 př.n.l.

300 let

Vzestupná Kalí juga (Železný věk)

676 př.n.l.

2 025

2 700 let

Přechodné období

2 025

2 325

300 let

Vzestupná Dwapara juga (Bronzový věk)

2 325

5 025

2 700 let

Jugy dle Misra Bibhu Dev

Názory na začátek i konec Kali Jugy nejsou jednotné. Jako začátek Kali Jugy je např. uváděn Dr. Rudolfem Steinerem rok 3100 př.n.l. a rok konce Kali Jugy uvádí 1899, jiní 2000, nebo 2012. Všichni autoři se však shodnou, že žijeme na přelomu dvou cyklů a že v této době jsou mimořádně velké možnosti jak k pádu, tak i k vzestupu a také se shodnou, že se jedná o velmi složité a náročné obdoby v životě lidstva, kdy se otevírají nové možnosti těm, kteří úkoly minulého cyklu zvládli a jsou připraveni realizovat požadavky cyklu nového.

První závěr

Získat jsme měli především schopnost tvořit sami ze sebe. Vyrovnanost a pohoda bez úsilí rozvíjet tvůrčí schopnosti a bez úsilí tvořit je znakem nepochopení významu Kali Jugy. Před Kali Jugou člověk tvořil na základě úzkého spojení s duchovními světy. Dnes má tvořit sám ze sebe. Dříve byl napojen na duchovní světy, dnes má být napojen na své vyšší Já.

Jedněmi z nástrojů, které podpořily ztrátu spojení s duchovníme světy bylo požívání alkoholu a masa. Proto jednou z podmínek pro bezproblémové znovu napojení na duchovní světy v nové kvalitě je omezeni a pak i vyloučení těchto komodit z konzumace.

Druhou schopností, kterou jsme měli získat je spolupráce na projektech v rámci sociálních super systémů v souladu se zákony Univerza. Atomizace a neschopnost spolupracovat na společenských idejích významně umožňuje ovládání a zotročování takových to skupin.

Druhý závěr

Dnes mnoho lidí usiluje o rozvoj nadsmyslových schopností. Pokud však zjišťujeme, že jsme tyto schopnosti v určité míře měli a úkolem Kali Jugy bylo rozvinout rozum, tak pak toto úsilí o rozvinutí nadsmyslových schopností místo schopností rozumových, může být cesta zpět místo kupředu. Cílem v této oblasti je budování pravého sebevědomí na základě sebe poznání.

Třetí závěr

Poznání těchto procesů umožní chápat a řídit jak vlastní život, tak i život skupin (rodina, firma, spolek). Nestačí si jen stanovit cíl, ale je třeba stanovit i jak jej budeme měřit a hodnotit jeho dosahování až dosažení. Dnes je možné zachránit sebe jen prostřednictvím záchrany všech.

Hinduistické jednotky času, Kalpa (aeon), Pralaya a Manvantara Existuje 71 cyklů jugy (306 720 000 let) v manvantaře, období, kterému vládne Manu, který je praotcem lidstva.[37] V kalpě je 1 000 cyklů Yuga (4 320 000 000 let), období, které je dnem (správným 12 hodinovým dnem) Brahmy, který je stvořitelem planet a prvních živých bytostí. V kalpě je 14 manvantar (4 294 080 000 let) se zbytkem 25 920 000 let přidělených 15 manvantara-sandhyas (spojení), každá o délce Satya Yugy (1 728 000 let). Po kalpě následuje pralaya (noční nebo částečné rozpuštění) stejné délky tvořící celý den (24 hodin).

Mahá-kalpa (život Brahmy) trvá 100 360-denních let Brahmy, což trvá 72 000 000 cyklů Yuga (311,04 bilionu let) a následuje stejně dlouhé mahá-pralaja (úplné rozpuštění). Momentálně jsme v polovině Brahmova života (maha-kalpa) 51. rok 100 (2. polovina nebo parardha) První měsíc 12 1. kalpa (Shveta-Varaha Kalpa) z 30 7. manvantara (Vaivasvatha Manu) ze 14 28. čatur-yuga (také znám jako cyklus jugy) ze 71 4. yuga (Kali Yuga) ze 4 Data jugy se používají v ašlóce, která se čte na začátku hinduistických rituálů k upřesnění uplynulého času v Brahmově životě:121 roku Kaliyuga (pro rok 2020 CE) 28. Caturyuga 7. Manvantry prvního dne 51. roku Brahmy.

Trvání a struktura Viz také:

Kali Yuga § Počáteční datum, hinduistické jednotky času a seznam čísel v hinduistických písmech Struktura jugového cyklu Hinduistické texty popisují čtyři jugy (světové věky) v cyklu jugy – krita (satja) juga, treta juga, dvapara juga a kali juga – kde, počínaje prvním věkem, se délka každé jugy zkracuje o jednu čtvrtinu (25 %) s poměrem 4:3:2:1. Každá juga je popsána tak, že má hlavní období (vlastně známé jako juga), kterému předchází yuga-sandhyā (úsvit) a po kterém následuje yuga-sandhyāṃśa (soumrak), kde každý soumrak (úsvit/soumrak) trvá jednu desetinu (10 % ) svého hlavního období. Délky jsou uvedeny v božských letech (roky bohů), z nichž každý trvá 360 slunečních (lidských) let. Každý cyklus jugy trvá 4 320 000 let (12 000 božských let), přičemž čtyři jugy a jejich části se vyskytují v následujícím pořadí: Krita (Satja) Yuga: 1 728 000 (4 800 božských) let Krita-yuga-sandhya (úsvit): 144 000 (400 božských) Krita-yuga (správná): 1 440 000 (4 000 božských) Krita-yuga-sandhyamsa (soumrak): 144 000 (400 božských) Treta Yuga: 1 296 000 (3 600 božských) let Treta-yuga-sandhya (úsvit): 108 000 (300 božských) Treta-yuga (správná): 1 080 000 (3 000 božských) Treta-yuga-sandhyamsa (soumrak): 108 000 (300 božských) Dvapara Yuga: 864 000 (2 400 božských) let Dvapara-yuga-sandhya (úsvit): 72 000 (200 božských) Dvapara-yuga (správná): 720 000 (2 000 božských) Dvapara-yuga-sandhyamsa (soumrak): 72 000 (200 božských) Kali Yuga: 432 000 (1 200 božských) let Kali-yuga-sandhya (úsvit): 36 000 (100 božských) Kali-yuga (správná): 360 000 (1 000 božských) Kali-yuga-sandhyamsa (soumrak): 36 000 (100 božských) Čtyři jugy aktuálního cyklu mají následující data založená na Kali Yuze, čtvrtém a současném věku, počínaje rokem 3102 př.nl.

Konec Kali jugy v roce 2025: Odhalení tajemství cyklu jugy : 

Řada starověkých kultur věřila v cyklus světových věků, ve kterém postupně sestupujeme ze stavu duchovní dokonalosti a materiální hojnosti do stavu nevědomosti a nedostatku. Ve starověké Indii se tomu říkalo cyklus jugy. Doktrína Yuga Cycle nám říká, že nyní žijeme v Kali Yuga; věk temnoty, kdy mravní ctnost a duševní schopnosti dosáhnou svého nejnižšího bodu v cyklu. Indický epos Mahábhárata popisuje Kali Yugu jako období, kdy má „Duše světa“ černý odstín; zbývá jen jedna čtvrtina ctnosti, která se na konci Kali Yugy pomalu zmenšuje na nulu. Muži se obracejí ke špatnosti; dominují nemoci, letargie, hněv, přírodní katastrofy, úzkost a strach z nedostatku. Pokání, oběti a náboženské obřady se nepoužívají. Všechna stvoření degenerují. Změna přechází přes všechny věci bez výjimky. Kali Yuge (době železné) předcházely tři další jugy: Satya nebo Krita Yuga (Zlatý věk), Treta Yuga (Stříbrný věk) a Dwapara Yuga (Bronzový věk). V Mahábháratě Hanumán uvádí následující popis cyklu jugy pandavskému princi Bhímovi: „Krita Yuga byla tak pojmenována, protože existovalo pouze jedno náboženství a všichni lidé byli svatí: proto se od nich nevyžadovalo, aby vykonávali náboženské obřady… Muži se ani nekupovali, ani neprodávali; nebyli chudí ani bohatí; nebylo třeba pracovat. , protože vše, co lidé požadovali, bylo získáno silou vůle…Krita Yuga byla bez nemoci, s přibývajícími léty se nezmenšovalo, nebyla tam žádná nenávist, ani marnivost, ani zlé myšlenky, žádný smutek, žádný strach. Celé lidstvo mohla dosáhnout nejvyššího požehnání. Univerzální duše byla bílá… ztotožnění sebe sama s univerzální duší bylo celým náboženstvím Dokonalého věku. V Treta Yuga začaly oběti a světová duše se stala červenou; ctnost se zmenšila o čtvrtinu. Lidstvo hledalo Pravdu a prováděli náboženské obřady; získávali to, po čem toužili, tím, že dávali a dělali. V dwapara juze byl aspekt světové duše žlutý: náboženství se zmenšilo o polovinu. Veda byla rozdělena na čtyři části, a ačkoli někteří věděli okraj čtyř Véd, ostatní znali jen tři nebo jednu. Mysl se zmenšila, Pravda upadla a přišla touha, nemoci a pohromy; kvůli těmto mužům museli podstoupit pokání. Byl to dekadentní věk z důvodu převládajícího hříchu.

A nyní žijeme v temných časech Kali Yugy, kdy dobro a ctnost téměř zmizely ze světa. Ale kdy začala Kali Yuga? A kdy končí? Datum zahájení Kali Yuga Navzdory propracovanému teologickému rámci, který popisuje charakteristiky tohoto věku, zůstávají data začátku a konce Kali Yugy zahalena tajemstvím. Všeobecně přijímaným datem začátku Kali Yugy je rok 3102 př. n. l., třicet pět let po skončení velké bitvy u Mahábháraty. To je pozoruhodně blízko navrhovanému začátku současného „Velkého cyklu“ Mayského kalendáře dlouhého počtu v roce 3114 před naším letopočtem. Obecně se má za to, že datum začátku Kali Yugy – 17. a 18. února 3102 př. n. l. – bylo vypočítáno na základě informací v sanskrtském astronomickém pojednání Surya Siddhanta, podle kterého pět „geocentrických planet“ (tj. planety viditelné pouhým okem) – Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn – byly na počátku Kali Yugy zarovnány k 0° Berana (poblíž hvězdy zeta Piscium). Moderní simulace provedené Richardem Thompsonem však ukazují, že 17. a 18. února 3102 př. n. l. pět geocentrických planet zaujímalo na obloze oblouk o velikosti zhruba 42° a bylo rozptýleno ve třech znameních zvěrokruhu – Beran, Ryby a Vodnář. To nelze v žádném případě považovat za spojení. V předchozích a následujících stoletích došlo k mnohem velkolepějšímu „zarovnání“ planet. A co je nejdůležitější, Surya Siddhanta nikdy neuvádí, že k takovému uspořádání planet došlo na začátku Kali Yugy. Naopak, Surya Siddhanta výslovně uvádí, že toto spojení planet na 0° Berana se odehrává na konci Zlatého věku (Satya / Krita Yuga). Text říká: „Nyní, na konci Zlatého věku (Krita Yuga), jsou všechny planety svým středním pohybem – kromě jejich uzlů a apsid – v konjunkci v prvním Beranu“[2] Bohužel však Toto jednoduché tvrzení bylo některými z prvních komentátorů zkresleno, v jejich dychtivosti najít astronomické zdůvodnění data 3102 př. n. l., a následně bylo vyhlášeno jako fakt.

Obecným chápáním starověké hinduistické astronomie bylo, že na počátku současného řádu věcí všechny planety zahájily svůj společný pohyb na 0° Berana; a všechny planety se v určitých pevných intervalech vracejí do stejné polohy na nebesích, což vede k univerzální konjunkci. Podle Surya Siddhanta se toto spojení odehrává na konci Zlatého věku. Podobné informace týkající se konjunkce planet jsou také přítomny ve starověkých řeckých textech. V Timaeu ​​se Platón zmiňuje o „Dokonalém roce“, který uplyne v tom okamžiku, kdy se Slunce, Měsíc a planety vrátí do stejné relativní polohy navzdory všem svým intervenujícím zvratům.[3] Tuto myšlenku zopakoval římský spisovatel Censorinus ze 3. století, který řekl, že oběžné dráhy Slunce, Měsíce a pěti putujících planet završují jeden „Velký rok Hérakleita“, když jsou ve stejnou dobu přivedeny zpět do stejného znamení. kde kdysi byli.[4] Tento „Velký rok“, který je znám pod různými jinými názvy – „Dokonalý rok“, „Platónský rok“, „Nejvyšší rok Aristotela“ atd. – byl různě reprezentován jako trvání 12 954 let (Cicero) nebo 10 800 let (Hérakleitos). . Nemůže být pochyb o tom, že datum počátku Kali Yugy v roce 3102 př. n. l. nebylo založeno na žádných informacích v Surya Siddhanta nebo v jakémkoli jiném astronomickém textu. Datum vyskočí prakticky odnikud. Někdy se tvrdí, že datum lze odvodit z prohlášení, které učinil známý astronom Aryabhatta v sanskrtském textu Aryabhatiya, kde píše, že:

„Když uplynulo šedesát krát šedesát let (tj. 3600 let) a tři čtvrtiny jugy, od narození uplynulo dvacet tři let.“[5] To znamená, že Aryabhatta složil text, když mu bylo 23 let a uplynulo 3600 let současné jugy. Problém je v tom, že nevíme, kdy se Aryabhatta narodil nebo kdy složil Aryabhatiya. Nezmiňuje se ani o Kali Yuze jménem a pouze uvádí, že uplynulo 3600 let jugy. Učenci obecně předpokládají, že Kali Yuga začala v roce 3102 př. n. l., a pak toto tvrzení používají k odůvodnění, že Aryabhatiya byla složena v roce 499 n. l. Nemůžeme však použít obrácenou logiku, tj. nemůžeme říci, že Kali Yuga musela začít v roce 3102 př. n. l., protože Aryabhatiya byla složena v roce 499, protože nevíme, kdy Aryabhatta žil nebo dokončil své dílo. Dalším zdrojem je nápis Aihole Pulakesina II z Badami, který byl vyříznut po uplynutí 3735 let po válce Bharata a 556 let králů Saka. Vezmeme-li počátek éry Saka jako rok 78 n. l., pak válka Bharata se odehrála v roce 3102 př. n. l. a Kali Yuga, která začala 35 let po válce Bharata, začala 3067 př. nl. Musíme si však pamatovat, že existuje také stará éra Saka, jejíž datum počátku je sporné a pro kterou učenci navrhli různá data v rozmezí let 83 př. nl – 383 př. nl.[6] Pokud nápis Aihole odkazuje na starou éru Saka, pak éra Kali začíná několik set let před rokem 3102 př. Pravdou je, že neexistuje žádný text ani nápis, který by nám poskytoval jednoznačné datum začátku Kali Yugy. Neexistuje žádný astronomický základ pro počáteční datum, ani nemáme žádný důkaz, že Aryabhatta nebo jakýkoli jiný astronom vypočítal datum. Před 6. stoletím našeho letopočtu datum nefiguruje v žádném sanskrtském textu ani nápisu. Mohl být vynalezen pozdějšími astronomy nebo převzat z nějakého jiného kalendáře. Nejasnost kolem původu tohoto velmi důležitého chronologického znaku činí jeho platnost vysoce podezřelou.

Trvání cyklu Yuga Úkol zjistit toto datum ze starověkých sanskrtských textů je však zatížen obtížemi, protože do informací o cyklu jugy, které jsou v nich obsaženy, se vloudila řada nepřesností. V mnoha sanskrtských textech bylo 12 000 let trvání cyklu jugy uměle nafouknuto na abnormálně vysokou hodnotu 4 320 000 let zavedením multiplikačního faktoru „360“, který byl reprezentován jako počet „lidských let“, což představuje „božský rok“. “. Proslulý sanskrtský učenec a indický nacionalistický vůdce B.G. Tilak se ve své knize The Arctic Home in the Vedas (1903) zmínil o tom, že: Spisovatelé Purán, z nichž mnozí byli napsáni během prvních několika století křesťanské éry, přirozeně nechtěli uvěřit, že Kali Yuga pominula… Byl proto učiněn pokus rozšířit trvání Kali Yugy převedením 1000 (nebo 1200) jejích běžných lidských let na tolik božských let, jeden božský rok nebo rok bohů, což se rovná 360 lidským rokům…toto řešení problému bylo všeobecně přijato a Kali o délce 1200 běžných let se tímto důmyslným úskokem okamžitě změnilo ve velkolepý cyklus tolika božských, neboli 360 × 1200 = 432 000 běžných let.“[7]

Nicméně některé důležité sanskrtské texty, jako je Mahábhárata [8] a zákony Manua [9], o kterých se učenci domnívají, že byly složeny dříve než Purány, si stále zachovávají původní hodnotu cyklu Yuga jako 12 000 let. Mahábhárata výslovně uvádí, že trvání cyklu jugy je založeno na dnech a nocích lidských bytostí. Zoroastriáni také věřili v cyklus věků trvající 12 000 let. Velký rok nebo dokonalý rok Řeků byl různě reprezentován jako trvání 12 954 let (Cicero) nebo 10 800 let (Hérakleitos). Cyklus jugy nemůže mít pro různé kultury různou dobu trvání. V knize The Holy Science (1894) Sri Yukteswar objasnil, že úplný cyklus jugy trvá 24 000 let a skládá se ze vzestupného cyklu 12 000 let, kdy ctnost postupně narůstá, a sestupného cyklu o dalších 12 000 letech, ve kterém ctnost postupně klesá. . Proto poté, co dokončíme 12 000letý sestupný cyklus ze Satya Yugy -> Kali Yuga, sekvence se sama obrátí a začíná vzestupný cyklus 12 000 let, který jde od Kali Yugy -> Satya Yuga. Yukteswar uvádí, že „Každé z těchto období 12 000 let přináší úplnou změnu, jak navenek v materiálním světě, tak uvnitř v intelektuálním nebo elektrickém světě, a nazývá se jedním z Daiva Yugas nebo Electric Couple.“[10]

24 000 let trvání úplného cyklu jugy se těsně blíží Precesnímu roku 25 765 let, což je doba, kterou slunce potřebuje k „precesu“, tj. pohybu zpět přes 12 souhvězdí zvěrokruhu. Zajímavé je, že Surya Siddhanta specifikuje pro precesi hodnotu 54 obloukových sekund za rok, oproti současné hodnotě 50,29 obloukových sekund za rok. To znamená precesní rok přesně 24 000 let! To zvyšuje možnost, že současná pozorovaná hodnota precese může být jednoduše dočasnou odchylkou od průměru. Koncept vzestupného a sestupného cyklu Yugas není návrhem, kterému věřil sám Sri Yukteswar. Tato myšlenka je stále převládající mezi indickými džinisty, kteří jsou jednou z nejstarších náboženských sekt v zemi. Džinisté věří, že úplný časový cyklus (Kalačakra) má progresivní a regresivní polovinu. Během progresivní poloviny cyklu (Utsarpini) dochází k postupnému nárůstu znalostí, štěstí, zdraví, etiky a spirituality, zatímco během regresivní poloviny cyklu (Avasarpini) dochází k postupnému snižování těchto vlastností. Každý půlcyklus se skládá ze šesti menších období a dohromady tyto dva poloviční cykly tvoří úplný časový cyklus. Tyto dva poloviční cykly následují po sobě v nepřerušeném sledu po věčnost, stejně jako cykly dne a noci nebo přibývající a ubývající Měsíc. Zdá se, že i staří Řekové věřili ve vzestupný a sestupný cyklus věků. Řecký básník Hésiodos (asi 750 př. n. l. – 650 př. n. l.) podal zprávu o světovém věku v dílech a dnech, do nichž vložil pátý věk nazvaný „Věk hrdinů“, mezi dobu bronzovou a železnou. Stáří. V Hesiodově kosmu Jenny Strauss Clay píše: „Vernant vycházel z mýtu v Platónově státníkovi a tvrdil, že časový rámec hesiodského mýtu, tedy posloupnost ras, není lineární, ale cyklický; na konci věku železného, ​​který rozdělí na dvě části, začíná koloběh ras znovu s novým zlatým věkem nebo spíše novým věkem hrdinů, protože se sekvence obrátí… Vernant sám nabízí řešení, když poznamenává, že „ve skutečnosti neexistuje jeden věk železný, ale dva typy lidské existence.“ [

To je velmi zajímavé. Jean-Pierre Vernant, který je vysoce uznávaným specialistou na starověkou řeckou kulturu, jasně věří, že cyklus věků se podle Hesiodova výkladu obrací. A nejen to, uvádí, že doba železná má dvě části, což přesně odpovídá Juktéšvarově interpretaci, v níž po sestupné Kali Yuze následuje vzestupná Kali Yuga. V této souvislosti se můžeme domnívat, že „Věk hrdinů“, který v Hésiodově podání bezprostředně následoval po době bronzové, musí být jméno, které Hésiodos připsal sestupující Kali Yuze. Důkazy z různých zdrojů podporují představu úplného cyklu jugy o délce 24 000 let, skládajícího se z vzestupného a sestupného cyklu, každý o délce 12 000 let. To nás přivádí k otázce relativního trvání různých jug v cyklu jugy a přechodných období, která nastávají na začátku a na konci každé jugy a jsou známá jako Sandhya (úsvit) a Sandhyansa (soumrak). Následující hodnoty jsou uvedeny v sanskrtských textech pro trvání jug a jejich příslušných úsvitů a soumraků. · Satya Yuga (zlatý věk): 4000 let + 400 let svítání + 400 let soumraku = 4800 let · Treta Yuga (Stříbrný věk): 3000 let + 300 let svítání + 300 let soumraku = 3600 let · Dwapara Yuga (doba bronzová): 2000 let + 200 let úsvit + 200 let soumrak = 2400 let · Kali Yuga (doba železná): 1000 let + 100 let úsvit + 100 let soumrak = 1200 let Protože se do doktríny cyklu jugy vkradlo tolik nepřesností, jak poukázali Yukteswar a Tilak, musíme také pochybovat o přesnosti relativních trvání jug zmíněných v sanskrtských textech. Jugy stejné délky Ačkoli je cyklus jugy zmiňován v mýtických zprávách o přibližně třiceti starověkých kulturách, jak je popsal Giorgio de Santillana, profesor dějin vědy na MIT, v knize Hamlet’s Mill (1969), najdeme jen velmi málo informací o relativním trvání. různých věků v rámci tohoto cyklu. To je docela překvapivé. Téměř všechny zprávy nám říkají, že ctnost a spravedlnost s přechodem ze Zlatého věku do věků následujících klesá. Některé z nich konkrétně zmiňují, že ctnost klesá o čtvrtinu v každém věku. Zdá se však, že o trvání samotných věků je málo zmínek. Pokud se trvání každé jugy z jedné jugy na další snižovalo, neměl být tento důležitý bod také zmíněn v těchto účtech?

V několika málo zprávách, kde jsou specifikována trvání jugy, zjistíme, že každý věk v cyklu jugy má stejnou dobu trvání. Zoroastriáni například věří, že svět trvá 12 000 let, což je rozděleno do čtyř stejných věků po 3 000 letech. Mexický zdroj známý jako Codex Rios (také označovaný jako Codex 3738 a Codex Vaticanus A) uvádí, že každý věk trvá 4008, 4010, 4801 a 5042 let, celkem 17 861 let. Vidíme, že i v tomto případě je trvání každého věku téměř stejné. Proto se trvání čtyř jug uvedených v sanskrtských textech (tj. 4800, 3600, 2400 a 1200 let) odchylují od normy. Trvání každé jugy se v tomto pořadí snižuje o 1200 let od té předchozí. Toto je aritmetický postup, který se v přirozených cyklech vyskytuje jen zřídka, pokud vůbec. Tato zdánlivě nepřirozená sekvence vyvolává otázku, zda byla trvání Yugy v určitém okamžiku v minulosti záměrně změněna, aby vznikl dojem, že trvání každé Yugy se snižuje v tandemu s poklesem ctnosti od jedné Yugy k další. Zde je nejpřekvapivější fakt: Dva z nejslavnějších astronomů starověké Indie, Aryabhatta a Paulisa, oba věřili, že cyklus jugy se skládá z jugy stejné délky! V 11. století cestoval středověký učenec Al-Beruni po Indii 13 let, dotazoval se a mluvil s učenými muži, četl sanskrtské texty, dodržoval náboženské obřady a zvyky a sestavil obsáhlý komentář k indické filozofii, vědě a vědě. kultura. V Alberuni’s India Al-Beruni zmiňuje, že doktrína cyklu Yuga byla založena na odvozeninách indického astronoma Brahmagupty, který zase odvodil své znalosti ze sanskrtských textů Smriti. V tomto ohledu uvádí zajímavé prohlášení: Brahmagupta dále říká, že „Aryabhatta považuje čtyři jugy za čtyři stejné části katuryugy (cyklu jugy). Tím se liší od doktríny právě zmíněné knihy Smriti, a kdo se od nás liší, je odpůrce.“.[12] Skutečnost, že Aryabhatta věřil, že čtyři jugy mají stejnou dobu trvání, je mimořádně relevantní! Al-Beruni to jasně potvrzuje: „Proto má Kali Yuga podle Aryabhatty 3000 divya let… každá dvě jugy má 6000 divya let…každé tři roky mají 9000 divya let. Proč by se Aryabhatta hlásil k takové víře? Měl přístup ke zdrojům informací, které se nám nyní ztratily?

Překvapivě to nebyl pouze Aryabhatta, kdo zastával tento názor. Dalším slavným astronomem starověké Indie byl Paulisa, který si Brahmaguptovu přízeň zjevně vysloužil podporou poměru 4:3:2:1 po dobu trvání jug. Podle Al-Beruniho je však „možné, že Paulisa tuto metodu jednoduše zmiňuje jako jednu mezi ostatními, a že to není ta konkrétní, kterou on sám přijal.“[13] To je zřejmé z Paulisovy víry ohledně caturyuga , jak dokumentuje Al-Beruni: „Ze současné katuryugy (cyklu jugy) uplynuly tři jugy, tedy podle něj 3 240 000 let, tj. 9 000 divja-let. Toto druhé číslo představuje tři čtvrtiny let caturyuga.“[14] To naznačuje, že Paulisa věřila, že každá juga trvá 3000 božských let. Stejnou metodu používá při předkládání svých výpočtů pro trvání kalpy, kde „on (Pulisa) nezměnil katuryugy na přesné jugy, ale jednoduše je změnil na čtvrté části a vynásobil tyto čtvrté části počtem let. jediný čtvrtý díl.“[15] To jasně ukazuje, že dva z nejuznávanějších astronomů starověké Indie, Aryabhatta a Paulisa, věřili v cyklus jugy, který se skládal ze 4 jug o stejné délce trvání, každá o délce 3000 božských let. Jejich názor však zastínil rozporuplný názor Brahmagupty. Nadával Aryabhattovi a dalším astronomům, kteří měli odlišné názory, a dokonce je zneužíval. Al-Beruni říká o Brahmaguptovi: „Je dost hrubý, aby přirovnal Aryabhattu k červovi, který pojídá dřevo.“

náhoda v něm popisuje určité postavy, aniž by jim rozuměla a aniž by je zamýšlela nakreslit. „Ten, kdo však tyto věci důkladně zná, stojí proti Aryabhattovi, Srishenovi a Vishnucandrovi jako lev proti gazelám. Nejsou schopni mu dovolit vidět jejich tváře. „Takovými urážlivými výrazy napadá Aryabhattu a týrá ho.“[16] Nyní chápeme, proč Brahmaguptův názor nakonec zvítězil nad názorem ostatních astronomů své doby, a rozhodně to nemělo nic společného s inherentní správností jeho logiky nebo autenticitou jeho zdrojů. Je načase, abychom přestali stát v opozici vůči Aryabhattovi, Paulisovi, Srishenovi, Vishnucandrovi a dalším, jako je „lev proti gazelám“, a místo toho si vzali na vědomí velmi reálnou možnost, že jugy v cyklu jugy mají stejnou dobu trvání a sekvence 4:3:2:1 Yugas mohla být matematickou manipulací, která se vkradla do doktríny cyklu Yuga někdy před rokem 500 CE. Je možné, že tato manipulace byla zavedena, protože lidé měli sklon věřit, že trvání jugy by se mělo zkracovat v tandemu s poklesem ctnosti a lidské dlouhověkosti od jedné jugy k další. Byl vymyšlen úhledný vzorec, ve kterém se celkové trvání Yugas sčítalo na 12 000 let. Byl tu však jeden problém. Jestliže Kali Yuga trvá 1200 let, pak by měla být dokončena mnohokrát, od jejího navrhovaného začátku v roce 3102 př.nl. S cílem obejít tuto potenciálně trapnou situaci byla zavedena další složitost. Každý „rok“ cyklu Yuga se stal „božským rokem“ složeným z 360 lidských let. Cyklus jugy se nafoukl na 4 320 000 let (12 000 x 360) a Kali juga se rovnala 432 000 letům (1 200 x 360). Lidstvo bylo vystaveno nekonečnému trvání temnoty.

Saptarshi kalendář Původní doktrína cyklu Yuga se zdá být velmi jednoduchá: Cyklus Yuga trvá 12 000 let, přičemž každá juga trvá 3 000 let. Tento cyklus je zakódován v „kalendáři Saptarsi“, který se v Indii používá po tisíce let. To bylo používáno značně během Maurya období ve 4. století BC, a je ještě v použití v některých částech Indie. Termín „Saptarsi“ se vztahuje na „Sedm Rishiů“ nebo „Sedm mudrců“ představujících sedm hvězd souhvězdí Velkého medvěda (Ursa Major). Jsou považováni za osvícené rishi, kteří se objevují na začátku každé Yugy, aby šířili zákony civilizace. Saptarsí kalendář používaný v Indii měl cyklus 2700 let; říká se, že souhvězdí Velkého medvěda zůstává 100 let v každé z 27 „Nakshatras“ (měsíčních asterismů), což dává dohromady cyklus 2 700 let. Cyklus 2 700 let byl také označován jako „Saptarsi Era“ nebo „Saptarsi Yuga“.

Jestliže 2700letý cyklus kalendáře Saptarsi představuje skutečné trvání jugy, pak zbývajících 300 let z celkového trvání jugy 3 000 let (představující 1/10 trvání jugy) automaticky představuje „přechodné období“, než se plně projeví kvality následné Yugy. V souladu se současnou konvencí lze toto meziobdobí rozdělit do dvou samostatných období, každé po 150 letech, z nichž jedno nastává na začátku jugy, známé jako Sandhya (tj. svítání), a druhé na jejím konci, známé jako Sandhyansa. (tedy soumrak). Celkové trvání cyklu jugy, bez přechodných období, se rovná (2700*4), tj. 10 800 let, což je stejné jako trvání „Velkého roku Hérakleita“ v helénské tradici! To jasně ukazuje, že základním základem cyklu světových věků v Indii i Řecku byl 2700letý cyklus Saptarshi. Historici se shodují, že kalendář Saptarsi, který se používal během období Maurya ve 4. století před naším letopočtem, začal v roce 6676 před naším letopočtem. V knize „Tradice sedmi Rsis“ Dr.J.E. Mitchiner to potvrzuje: „Můžeme dojít k závěru, že starší a původní verze éry Sedmi Rsis začala Sedmi Rsi v Krttice v roce 6676 př. n. l.… Tato verze se v severní Indii používala přinejmenším od 4. století př. n. l., jak dokládají prohlášení řečtí a římští spisovatelé; byla to také verze, kterou používal Vrddha Garga na začátku křesťanské éry.“[17] Ve skutečnosti zaznamenaná choronologie indických králů sahá dále než do roku 6676 př. n. l., jak je zdokumentováno řeckými a římskými historiky Pliniem a Arrianem. Plinius uvádí, že „Od otce Libera [římského Bakcha nebo řeckého Dionýsa] po Alexandra Velikého († 323 př. n. l.) Indové počítají se 154 králi a počítají (čas jako) na 6451 let a 3 měsíce.“[18] Arrian klade 153 králů a 6462 let mezi Dionýsa a Sandrokotta (Chandragupta Maurya), na jehož dvůr bylo v roce 314 př. n. l. vysláno řecké velvyslanectví.[19] Obě indikace se sčítají k datu zhruba c.6776 př.nl, což je 100 let před začátkem kalendáře Saptarsi v roce 6676 př.nl.

Z popisů Plinia a Arriana je zřejmé, že v seznamu indických králů museli identifikovat konkrétního krále, který odpovídal řeckému Dionýsovi nebo římskému Bakchovi a jehož vláda skončila kolem roku 6776 př.nl. Kdo to mohl být? Podle uznávaného učence a orientalisty sira Williama Jonese nebyl Dionýsos nebo Bacchus nikdo jiný než indický panovník Ráma. Sir William Jones ve svém eseji „O bozích Řecka, Itálie a Indie“ (1784) „považuje Rámu za stejného jako řecký Dionýsos, o němž se říká, že dobyl Indii armádou satyrů, které velel Pan; a Ráma byl také mocný dobyvatel a měl armádu velkých opic nebo satyrů, které velel Maruty (Hanuman), syn Pavana. Ráma se také v jiných bodech podobá indickému Bakchovi.“[20] Sir William Jones také poukazuje na to, že „Řekové tvrdili, že Meros byla hora Indie, na které se narodil jejich Dionýsos, a že Meru je také hora poblíž města Naishada neboli Nysa, nazývaná řeckými geografy Dionysopolis a všeobecně oslavovaná v sanskrtských básních.“[21] Plinius i Arrian si byli těchto asociací vědomi. Plinius umístil dionýské satyry „do tropických hor Indie“, zatímco „Od Arriana (Hist.Ind. str. 318, 321 se dozvídáme, že uctívání Bakcha nebo Dionýsa bylo v Indii běžné a že jeho votoři dodržovali řadu obřadů podobných těm v Řecku… Z tohoto důvodu, když Alexandr vstoupil Indie, domorodci považovali Řeky za příslušníky stejné rodiny jako oni; a když lidé z Nysy poslali hlavní osobu svého města, aby požádali o svobodu řeckého dobyvatele, vykouzlili ho pod známým jménem Dionýsos jako nejúčinnější prostředek k dosažení jejich účelu. ‚Ó králi, Nyssaeové tě prosí, abys jim dovolil užívat si jejich svobod a jejich zákonů, z úcty k Dionýsovi.‘“[22]

Ztotožnění Dionýsa s Rámou nám poskytuje nové perspektivy. Podle indické tradice žil Ráma ke konci Treta Yuga (Stříbrný věk) a Dwapara Yuga (Bronzový věk) začala brzy po jeho zániku. To znamená, že datum 6676 př.nl pro začátek kalendáře Saptarsi, což je 100 let po Dionýsovi, tj. Rámovi, naznačuje začátek Dwapara Yugy v sestupném cyklu. Pozdější kalendář Saptarsi, který se stále používá v Indii, se obecně předpokládá, že začal v roce 3076 př. n. l., když byl Velký medvěd v „Magha“ nakshatře (měsíční asterismus), jak se o tom zmiňuje Varahamihira v Brihat-Samhita (Br. 13-3). . Ale, jak zdůrazňuje Dr. Subhash Kak, „nové počítání, které sahá až do roku 3076 př. n. l., bylo zahájeno později, aby bylo co nejblíže začátku éry Kali“[23]. Kdy tedy kalendář Saptarsi pro Kali Yugu skutečně začal? V knize Traditions of the Seven Rsis Dr.Mitchiner poukazuje na to, že kalendář Saptarsi pro Kali Yuga (Kashmir Laukika Abda) začal, když Saptarisis byli v Rohini. Protože Saptarsis byli v Rohini v roce 3676 př.nl, znamená to, že cyklus Kali Yuga musel začít v roce 3676 př.nl. Nyní to začíná být zajímavější. Éra Saptarsi začala v roce 6676 před naším letopočtem a další cyklus začal přesně o 3000 let později v roce 3676 před naším letopočtem. Cyklus Saptarsi však trvá 2700 let. Proč začala éra Saptarsi pro Kali Yugu 3000 let po předchozím cyklu? To znamená, že ke konci předchozího cyklu muselo být přidáno 300leté „přechodné období“! Jasně to dokazuje hypotézu, že 2700letý cyklus Saptarsi spolu s 300letým přechodným obdobím byl původním kalendářním základem cyklu Yuga. Z této analýzy můžeme také usuzovat, že kalendář Saptarsi začínající v roce 6676 př. n. l. počítal čas od Dwapara Yugy v sestupném cyklu, protože Dwapara Yuga bezprostředně předchází Kali Yugu.

Časová osa cyklu jugy Pokud použijeme datum 6676 př. n. l. jako začátek dwapara jugy v sestupném cyklu a 2700letý cyklus saptarshi spolu s 300letým přechodným obdobím jako základ pro cyklus juga, pak celá časová osa cyklu juga dostane rozmotaný.

Obr 3: Časová osa cyklu Yuga založená na kalendáři Saptarshi Tato časová osa cyklu jugy zavádí začátek zlatého věku do roku 12676 př. n. l., tedy více než 14 500 let před současností, kdy byl Velký medvěd v nakšatře „Shravana“ (Velký medvěd postoupí v každé juze o 3 nakshtry kvůli 300 letům přechodné období). To velmi dobře souhlasí s indickou tradicí, protože Mahábhárata zmiňuje, že ve starověké tradici byla Šravana nakšatra na prvním místě v cyklu Nakšatra. Časová osa také naznačuje, že vzestupná Kali Yuga, což je současná epocha, ve které žijeme, skončí v roce 2025 CE. Plná manifestace příští Yugy – vzestupující Dwapara – se uskuteční v roce 2325 n. l., po přechodném období 300 let. Po vzestupné dwapara juze pak budou následovat další dvě jugy: vzestupná Treta juga a vzestupná Satya juga, které završí 12 000letý vzestupný cyklus. Sanskrtský text Brahma-vaivarta Purana popisuje dialog mezi Pánem Krišnou a bohyní Gangou. Zde Krišna říká, že po 5 000 letech Kali Yugy nastane úsvit nového Zlatého věku, který bude trvat 10 000 let (Text 50, 59). To lze okamžitě pochopit v kontextu zde popsané časové osy cyklu Yuga. Nyní končíme Kali Yugu, téměř 5 700 let od jejího začátku v roce 3676 před naším letopočtem. A po konci Kali Yugy budou následovat další tři Yugy v délce 9 000 let, než skončí vzestupný cyklus.

Část 2: Archeologické a historické důkazy Podle doktríny Yuga Cycle jsou přechodná období mezi Yugas vždy spojena s celosvětovým kolapsem civilizací a těžkými ekologickými katastrofami (pralaya), které vyhladí prakticky každou stopu jakékoli lidské civilizace. Nová civilizace, která se objevuje v nové Juze, je vedena několika přeživšími kataklyzmatu, kteří si s sebou nesou technické a duchovní znalosti předchozí epochy. Mnoho starověkých zdrojů nám říká o záhadné skupině „Sedmi mudrců“ („Saptarsi“), o kterých se říká, že se objevují na začátku každé jugy a propagují umění civilizace. Najdeme je v mýtech z celého světa – v Sumeru, Indii, Polynésii, Jižní Americe a Severní Americe. Měli nekonečnou moudrost a moc, mohli cestovat po zemi i po vodě a podle libosti na sebe vzali různé podoby. Zdá se, že saptarší kalendář starověké Indie byl založen na jejich pravidelném výskytu na začátku každé jugy. Jak uvidíme, přechodná období mezi Yugas velmi silně korelují s těžkými kataklyzmatickými událostmi, které pravidelně ovlivňují naši planetu, jak se odráží v archeologických záznamech. Kromě toho jsou přechodná období korelována s řadou důležitých dat zaznamenaných v různých starověkých kalendářích a písmech.

Konec doby ledové Prvním přechodným obdobím v 12 000letém sestupném cyklu jugy je 300leté období na konci Zlatého věku od 9976 př.nl – 9676 př.nl. Toto je doba, kdy poslední doba ledová náhle skončila; klima se náhle velmi oteplilo a několik velkých druhů savců, jako je mamut srstnatý, vyhynulo. Na toto období se vztahuje mnoho starověkých legend. V Timaeu ​​nám Platón vypráví o bájném ostrově Atlantis, který byl pohlcen mořem během „jediného dne a noci neštěstí“ v roce 9600 př.nl. Zoroastriáni věří, že svět stvořil Ahura Mazda kolem roku 9600 př. n. l. (tj. 9 000 let před narozením jejich proroka Zoroastra v cca 600 př. n. l.). Tato událost byla také zaznamenána v mýtech o potopě mnoha starověkých kultur, které téměř jednotně hovoří o obrovských vodních stěnách, které ponořily celou zemi až po nejvyšší vrcholky hor, doprovázené silným deštěm, ohnivými koulemi z nebe, intenzivním chladem a dlouhými obdobími. temnoty. V indické tradici se tato potopa odehrála na konci satya jugy (zlatého věku). Přežil tuto velkou potopu Manu, prapředek lidstva, který je umístěn v čele genealogie indických králů.Co mohlo vést k této náhlé celosvětové potopě? Archeolog Bruce Masse z Los Alamos National Laboratory v Novém Mexiku prozkoumal vzorek 175 mýtů o povodních z různých kultur z celého světa a dospěl k závěru, že environmentální aspekty popsané v těchto událostech, což je také v souladu s archeologickými a geofyzikálními údaji, mohly byly urychleny pouze destruktivním dopadem oceánské komety v hluboké vodě.[24] V posledních letech našel tým mezinárodního týmu vědců přesvědčivé důkazy, že Země byla před téměř 12 800 lety bombardována četnými fragmenty obří komety, což spustilo začátek období rychlého a intenzivního ochlazování zvaného Younger Dryas, které trvalo téměř 1200 let do cca 9700 př.nl. Síla dopadu komety v kombinaci s krutým mrazem, který následoval, způsobila vyhynutí velkého počtu severoamerické megafauny včetně vlněných mamutů a obřích pozemních lenochodů a ukončila prehistorickou civilizaci nazývanou kultura Clovis – první lidští obyvatelé. Nového světa.[25] Mladší Dryas skončil stejně náhle, jako začal, z důvodů, které nebyly zcela pochopeny. Geologové z Institutu Nielse Bohra (NBI) v Kodani studovali data z grónského ledového jádra v roce 2008 a došli k závěru, že doba ledová skončila přesně v roce 9703 př.nl. Výzkumník Jorgen Peder Steffensen řekl, že „při přechodu z doby ledové do současného teplého meziledového období je změna klimatu tak náhlá, že je to, jako by bylo stisknuto tlačítko“[26]. Je zajímavé poznamenat, že datum 9703 př. n. l. pro náhlou změnu klimatu spadá do 300letého přechodného období na konci zlatého věku od 9976 př. n. l. – 9676 př. n. l. a jako takové poskytuje první důležité potvrzení cyklu jugy. zde uvedená časová osa.

Černomořská katastrofa 300leté přechodné období mezi Treta Yuga (Stříbrný věk) a Dwapara Yuga (Bronzový věk) od 6976 př.nl – 6676 př.nl se také shoduje s významnou environmentální událostí – černomořskou katastrofou, která byla nedávno datována do roku 6700 př.nl. Černé moře kdysi bývalo sladkovodním jezerem. Tedy do té doby, než Středozemní moře, vzedmuté rozpuštěnými ledovcovými vodami, neprorazilo přirozenou hráz a neprořízlo se úzkým Bosporským průlivem, čímž katastrofálně zaplavilo Černé moře. To zvedlo hladiny Černého moře o několik set stop, zaplavilo více než 60 000 čtverečních mil země a významně rozšířilo pobřeží Černého moře (asi o 30 %).[27] Tato událost zásadně změnila chod civilizace v jihovýchodní Evropě a západní Anatolii. Geologové Bill Ryan a Walter Pitman z Lamont-Doherty Earth Observatory v New Yorku, kteří jako první navrhli hypotézu černomořské katastrofy, zašli do té míry, že ji přirovnali k Noemově potopě. K podobným velkým záplavám docházelo v mnoha částech světa, když mohutná ledovcová jezera vzdouvala vodami tajícího ledu, prolomila své ledové bariéry a řítila se do okolních oblastí. V knize Underworld Graham Hancock popsal některé strašné události, které během té doby zpustošily planetu. Někdy mezi 6900 př.nl – 6200 př.nl se Laurentidský ledový příkrov rozpadl v Hudsonově zálivu a obrovské množství ledovcových vod z vnitrozemského jezera Agassiz/Ojibway vyteklo do Labradorského moře. Jednalo se pravděpodobně o „jedinou největší povodeň čtvrtohorního období“, která mohla sama o sobě zvýšit globální hladinu moře o půl metru.[28] Období mezi 7000 př.nl – 6000 př.nl bylo také charakterizováno výskyty gigantických zemětřesení v Evropě. V severním Švédsku některá z těchto zemětřesení způsobila „vlny na zemi“, vysoké 10 metrů, označované jako „skalní tsunami“. Je možné, že globální řetězec kataklyzmatických událostí během tohoto přechodného období mohl být spuštěn jedinou základní příčinou, kterou jsme ještě nezjistili.

Obr 5: Černomořská katastrofa, před a po. Voda ze Středozemního (Egejského) moře se prořízla úzkou soutěskou (dnes známou jako Bosporský průliv) a ponořila se do Černého moře (jehož hladina byla 80 m pod hladinou moře) a vytvořila gigantický vodopád. Každý den po dobu dvou let prořízlo 42 kubických kilometrů mořské vody úzkým kanálem a ponořilo se do jezera – více než 200násobek průtoku nad Niagarskými vodopády. Zdroj: NASA Událost 5,9 kilometrů Přechodné období mezi Dwapara Yuga a Kali Yuga, od 3976 př.nl – 3676 př.nl byl znovu poznamenán řadou environmentálních kataklyzmat, jejichž přesná povaha zůstává záhadou. V geologii se o ní hovoří jako o 5,9kilometrové události a je považována za jednu z nejintenzivnějších aridifikačních událostí v období holocénu. Došlo k němu kolem roku 3900 př. n. l., ukončilo neolitické subpluviální období a zahájilo nejnovější vysychání saharské pouště. Ve stejné době mezi lety 4000 př.nl – 3500 př.nl zažily pobřežní pláně Sumeru silné záplavy, které „byly místním důsledkem celosvětové epizody rychlých, relativně krátkodobých záplav známých jako flanderská transgrese – která měla významný dopad nejen podél břehů Perského zálivu, ale také v mnoha dalších částech Asie.“[29] Tato katastrofická záplava vedla ke konci období Ubaid v Mezopotémii a vyvolala celosvětovou migraci do říčních údolí. Brzy poté najdeme počátky prvních osad na březích Nilu, Tigridu a Indu, někdy kolem roku 3500 př.nl. Toto přechodné období mezi jugami je zaznamenáno v mnoha starověkých kalendářích, protože kolem této epochy nacházíme seskupení důležitých dat. Po velmi dlouhou dobu v západním světě převládala víra, že svět byl stvořen v roce 4004 před naším letopočtem. Toto datum k nám pochází z genealogií Starého zákona. Toto datum je pouhých 28 let před koncem Dwapara a začátkem přechodného období. Rok stvoření světa v židovském náboženském kalendáři je 3761 př. n. l., což je uprostřed přechodného období. Slavnou Mahábháratskou válku na indickém subkontinentu, která se odehrála 35 let před začátkem Kali Yugy, lze nyní datovat buď do roku 3711 př. n. l. (tj. 35 let před rokem 3676 př. n. l.) nebo do roku 4011 př. n. l. (tj. 35 let před rokem 3976 př. n. l., začátek přechodného období). The Mahábhárata zmiňuje, že Dwapara Yuga skončila a Kali Yuga začala, jakmile Krishna opustil tento svět; a pak se moře vzedmula a potopila ostrovní město Dwarka, které se nacházelo u pobřeží západní Indie. V roce 2002 objevil indický Národní institut oceánské technologie (NIO) dvě města ponořená v zálivu Cambay v hloubce 120 stop. Tato tajemná ponořená města byla rozmístěna v mřížce, měla vysoké zdi, masivní geometrické budovy a obrovská inženýrská díla, jako jsou přehrady, a stála zcela nad vodou asi před 7 000 lety. Z nalezišť bylo získáno téměř 2000 umělých artefaktů, z nichž některé byly uhlíkově datovány do let 6500 př.nl – 7500 př.nl, což naznačuje jejich existenci v Dwapara Yuga.

Obr. 6: Dlouhá podvodní stěna uprostřed ruin bájného města Dwarka u pobřeží západní Indie v hloubce 170 stop pod Arabským mořem. Zdroj: The Lost City of Dvaraka – Autor S.R. Rao Řecký temný věk Podle starověkých tradic sestupující Kali Yuga, kterou Hesiod nazýval „Věk hrdinů“, skončila bitvou na pláních Tróje. Časová osa Yuga Cycle ukazuje, že 300 roční období mezi sestupnou a vzestupnou Kali Yuga trvalo od 976 př.nl – 676 př.nl; a velmi zajímavé je, že se to překrývá s 300letým obdobím od 1100 př.nl do 800 př.nl, které je historiky označováno jako řecký temný věk! Historici považují řecký temný věk za období přechodu z pozdní doby bronzové do starší doby železné. Robert Drews píše, že: „Během období čtyřiceti až padesáti let na konci třináctého a začátku dvanáctého století (asi 1200 – 1100 př. n. l.) bylo zničeno téměř každé významné město ve východním Středomoří, mnoho z nich už nikdy nebude obsazen.“[30] Toto náhlé a násilné narušení uvrhlo celý Blízký východ, severní Afriku, Kavkaz, Egejské moře a Balkán do temného věku, který trval tři sta let a byl charakterizován velkými otřesy, hladomorem, vylidňováním a masovým pohybem lidí. Téměř každé město mezi Pylosem a Gazou bylo násilně zničeno a mnoho opuštěno. Palácové hospodářství Mykén a Anatolie se zhroutilo a lidé žili v izolovaných malých osadách. Kataklyzmata byla taková, že staří Řekové úplně zapomněli na umění psaní, které se museli znovu naučit od Féničanů v 8. století! Starověké obchodní sítě byly narušeny a zastavily se. Mapa kolapsu pozdní doby bronzové ve východním Středomoří spolu s pohybem lidí

Nešlo však jen o kolaps starověké řecké civilizace; v tomto období došlo k celosvětovému kolapsu civilizací. Chetité utrpěli vážné narušení a města od Tróje po Gazu byla zničena. Egypt také ztratil kontrolu nad svým královstvím. Období od roku 1070 př. n. l. – 664 př. n. l. je známé jako „třetí přechodné období“ Egypta, během kterého byl Egypt ovládán a ovládán cizími vládci, došlo k politickému a sociálnímu rozkladu a chaosu. Egypt byl stále více sužován řadou such, podnormálními záplavami Nilu a hladomorem. V Indii civilizace v údolí řeky Indus definitivně skončila kolem roku 1000 př. n. l. a po téměř 400 letech vidíme vznik 16 velkých království (Mahajanapadas) v Gangetických pláních kolem roku 600 př. n. l. Katastrofa v této době zasáhla také starověkou civilizaci Olméků v Mezoamerice. První centrum Olméků, San Lorenzo, bylo opuštěno kolem roku 900 před naším letopočtem. Kolem roku 950 př. nl došlo také k rozsáhlému zničení mnoha památek San Lorenza a učenci se domnívají, že za tento posun v centrech Olméků mohly být zodpovědné drastické změny životního prostředí, kdy některé důležité řeky změnily směr. Opět nevíme, co mohlo spustit tento katastrofální obrat událostí po celém světě. Historici spekulují o kombinaci katastrofických klimatických událostí. Egyptské zprávy nám říkají, že „něco ve vzduchu bránilo velkému množství slunečního světla dostat se na zem a také zastavilo globální růst stromů na téměř dvě celá desetiletí až do roku 1140 př. n. l..“[31] Jednou navrhovanou příčinou je erupce sopky Hekla 3 v roce Island, ale datování této události zůstává sporné. Jelikož se však sestupná a vzestupná Kali Yuga svými kvalitativními aspekty tolik neliší, míra devastace během tohoto přechodného období možná nebyla tak závažná jako v předchozím, v důsledku čehož některé aspekty civilizace přežily.

Když v roce 676 př. n. l. začala vzestupná Kali Yuga, mnoho znalostí, tradic a dovedností z sestupné Kali Yugy bylo zapomenuto. Možná v reakci na tuto vážnou společenskou krizi se v této době objevila řada filozofů a proroků, kteří se snažili znovu objevit ztracenou moudrost a šířit ji mezi nevědomé masy. Mezi nimi byli Buddha (623 př.nl), Thales (624 př.nl), Pythagoras (570 př.nl), Konfucius (551 př.nl), Zoroaster (600 př.nl) a Mahavir Jain (599 př.nl). Ale mnoho posvátných znalostí bylo nenávratně ztraceno. Například původní Védy se skládaly z 1 180 sakh (tj. větví), z nichž se nyní pamatuje pouze 7 nebo 8 sakh (méně než 1 %). Různé chyby, opomenutí a interpolace se také vkradly do starověkých textů, když byly revidovány a zapisovány. Chyby v doktríně cyklu Yuga byly některé z nich. Zde navržené časové osy cyklu jugy přesně odrážejí celosvětové ekologické katastrofy, které doprovázejí přechodná období mezi jugami. Každých 2 700 let je naše planeta zasažena řadou kataklyzmatických událostí po dobu několika set let, což způsobí totální nebo téměř totální kolaps civilizací po celém světě. V každém případě se však civilizace restartuje ihned po období zkázy. 

V posledních letech si mnoho nezávislých historiků a badatelů uvědomilo, že koncept jugového cyklu je mnohem lepším popisem starověké historie než model lineárního pokroku upřednostňovaný historiky hlavního proudu. Egyptolog John Anthony West ve svém článku „Zvažte Kali Yugu“ zmiňuje, že: „Od staroegyptské Staré říše až do nedávné doby… civilizace klesala, ne stoupala; takhle jednoduché. Ten degenerativní proces můžeme fyzicky sledovat v Egyptě; je zapsána do kamenů a je nezaměnitelná. Stejný příběh se vypráví v mytologiích a legendách prakticky všech ostatních společností a civilizací na celém světě…Pokrok nejde přímočaře od primitivních předků k chytrým starým lidem s našimi panenkami a zbraněmi hromadného ničení; naše dopravní zácpy a naše znečištěná moře, nebe a země. Existuje další a mnohem realističtější způsob, jak nahlížet na historii. Platón mluvil o cyklu věků: Zlatý, Stříbrný, Bronzový a Železný (nebo Temný) věk; cyklus, tvar vlny – ne přímka. Podobné chápání odrážejí prakticky všechny ostatní starověké zprávy. Nejznámějším a zdaleka nejpropracovanějším z těchto systémů je hinduismus se svým cyklem jugy, který odpovídá platónské myšlence čtyř definovatelných věků.“[32] Je zřejmé, že cyklus Yuga býval sledován pomocí kalendáře Saptarshi. Trvala 12 000 let a skládala se ze čtyř stejně dlouhých jug, každá 2 700 let, oddělených přechodnými obdobími 300 let. Kompletní cyklus jugy trvající 24 000 let se skládal ze vzestupného a sestupného cyklu jugy, které po sobě následovaly po věčnost jako cykly dne a noci. Posledních 2 700 let procházíme vzestupnou Kali Yugou a tato Yuga končí v roce 2025. V souladu s konvencí lze 300leté přechodné období po roce 2025 rozdělit na dvě období po 150 letech. První 150leté období – „Soumrak Kali“ – je období, kdy se struktury Kali Yugy mohou zhroutit v důsledku kombinace válek, ekologických katastrof a kosmických změn, zatímco druhé 150leté období – „Úsvit Dwapara“ – je čas, kdy se mohou začít objevovat duchovně vyvinuté systémy a filozofie vzestupující Dwapara Yugy. Je však pravděpodobné, že dva procesy kolapsu a vynoření budou probíhat současně během celého 300letého přechodného období, i když s různou intenzitou.

Současný vzestup extrémních jevů počasí na jedné straně a počáteční známky probuzení vyššího vědomí mezi lidstvem na straně druhé mohou naznačovat skutečnost, že účinky přechodného období již probíhají. Musíme si být vědomi těchto větších časových cyklů, které řídí lidskou civilizaci, a změn, které se rýsují v horizontu. PS: Kromě cyklu jugy nám védské texty říkají o větším časovém cyklu známém jako „Den a noc Brahmy“, který trvá více než 24 milionů let, tj. 1000 úplných cyklů jugy. Tento cyklus ukazuje silnou korelaci s 26 milionů let trvajícím cyklem hromadného vymírání na naší planetě. Popsal jsem to v článku „Den a noc Brahmy a cyklus masových vymírání“.

Zdroj : https://www.bibhudevmisra.com/2012/07/end-of-kali-yuga-in-2025-unraveling.html

Foto a grafiku najdete v uvedeném zdroji výše

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This