0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Milénium! Poslední Soud!

Lidé na zemi během milénia

 • Kdo bude na zemi během milénia?

Při Druhém příchodu Ježíše Krista na zemi začne tisíc let míru, lásky a radosti. Toto tisícileté období se nazývá milénium. Písma a proroci nám pomáhají porozumět tomu, jaké to bude žít na zemi během milénia.

Protože při Spasitelově Druhém příchodu dojde ke zničení zlovolných, budou na počátku milénia na zemi žít pouze spravedliví lidé. Budou to ti, kteří žijí ctnostným a čestným životem. Tito lidé zdědí buď terestriální, nebo celestiální království.

Během milénia budou na zemi dál žít smrtelníci a budou i nadále mít děti, tak jako my nyní (viz NaS 45:58). Joseph Smith řekl, že zemi budou často navštěvovat nesmrtelné bytosti. Tyto vzkříšené bytosti budou pomáhat s vládou a s další prací. (Viz Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 268.)

Lidé budou stále mít svobodu jednání a po určitý čas budou mnozí moci svobodně pokračovat ve svém náboženství a názorech. Nakonec každý vyzná, že Ježíš Kristus je Spasitel.

Během milénia bude Ježíš „vládnouti osobně na zemi“ (Články víry 1:10). Joseph Smith vysvětlil, že Ježíš bude „Svatým vládnout a bude sestupovat a přinášet poučení.“ (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith [2007], 258.)

Úkoly Církve během milénia

 • Jaké dva velké úkoly budou vykonávány během milénia?

Členové Církve budou mít během milénia dva velké úkoly – chrámovou práci a misionářskou práci. Chrámová práce zahrnuje obřady, které jsou nutné pro oslavení. Mezi tyto obřady patří křest, vkládání rukou pro dar Ducha Svatého a chrámové obřady – obdarování, chrámový sňatek a pečetění rodinných jednotek.

Mnoho lidí zemřelo, aniž tyto obřady přijali. Lidé na zemi za ně musí tyto obřady vykonat. Tato práce se nyní vykonává v chrámech Páně. Je jí příliš mnoho, než aby byla dokončena před zahájením milénia, a proto bude dokončena během něho. Vzkříšené bytosti nám budou pomáhat opravovat chyby, které jsme udělali při pátrání po svých zemřelých předcích. Budou nám také pomáhat nalézat informace, které potřebujeme k doplnění svých záznamů. (Viz Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 2:167, 251–252.)

Další velkou prací během milénia bude misionářská práce. Všichni lidé budou s velkou mocí vyučováni evangeliu. Nakonec již nebude zapotřebí učit druhé prvním zásadám evangelia, protože „všickni… znáti mne budou, od nejmenšího z nich až do největšího z nich, dí Hospodin“. (Jeremiáš 31:34.)

 • Jak se můžeme již nyní připravit na práci, která se bude vykonávat během milénia?

Podmínky během milénia

 • Jak se bude život během milénia lišit od současného života na zemi?

Prorok Joseph Smith učil, že během milénia „země bude obnovena a obdrží svou rajskou slávu“. (Články víry 1:10.)

Satan svázán

Během milénia bude Satan svázán. To znamená, že nebude mít moc pokoušet ty, kteří v té době budou žít (viz NaS 101:28). „Děti… vyrostou bez hříchu ke spasení.“ (NaS 45:58.) „Pro spravedlivost [Pánova] lidu… nemá Satan žádné moci; pročež, nemůže býti uvolněn po dobu mnoha let; neboť nemá žádné moci nad srdcem lidí, neboť oni žijí ve spravedlivosti a Svatý Izraelský vládne.“ (1. Nefi 22:26.)

Mír na zemi

Během milénia nebude žádná válka. Lidé budou společně žít v míru a harmonii. To, co se používalo pro válku, bude proměněno k užitečným účelům. „Zkují meče své v motyky, a oštípy své v srpy. Nepozdvihne národ proti národu meče, a nebudou se více učiti boji.“ (Izaiáš 2:4; viz také Izaiáš 11:6–7NaS 101:26.)

Spravedlivá vláda

President John Taylor učil: „Pán bude králem nad celou zemí, a celé lidstvo bude doslova pod jeho nadvládou, a každý národ pod nebesy bude muset uznat jeho pravomoc a sklonit se před jeho žezlem. Ti, kteří mu slouží ve spravedlivosti, budou ve spojení s Bohem a s Ježíšem; poznají službu andělů a budou znát minulost, přítomnost i budoucnost; a ostatní lidé, kteří se možná nepodrobují úplné poslušnosti vůči jeho zákonům, nebo nejsou plně poučeni o jeho smlouvách, se budou nicméně muset podrobit úplné poslušnosti vůči jeho vládě. Neboť to bude vláda Boha na zemi, a on bude uplatňovat své zákony a vyžadovat tuto poslušnost po národech světa, což je jeho legitimní právo.“ (Teachings of Presidents of the Church: John Taylor [2001], 225.)

Žádná smrt

Během milénia nebude existovat smrt tak, jak ji známe. Když se lidé dožijí stáří, nezemřou a nebudou pohřbeni. Místo toho budou „v okamžiku“ proměněni ze svého smrtelného stavu do stavu nesmrtelného. (Viz NaS 63:51101:29–31.)

Všechny věci zjeveny

Některé pravdy nám dosud nebyly zjeveny. Během milénia budou zjeveny všechny věci. Pán řekl, že „zjeví všechny věci – věci, které se udály, a skryté věci, o kterých žádný člověk nevěděl, věci o zemi, skrze které byla učiněna, a její účel a cíl – věci převelice cenné, věci, které jsou nahoře, a věci, které jsou dole, věci, které jsou v zemi a na zemi a v nebi“. (NaS 101:32–34.)

Další činnosti v miléniu

Život se v mnoha ohledech bude podobat životu, jaký je nyní, s výjimkou toho, že vše se bude dít ve spravedlivosti. Lidé budou jíst a pít a budou nosit oděv. (Viz Učení presidentů Církve: Brigham Young [1997], 333.) Lidé budou i nadále sít a sklízet úrodu a stavět domy (viz Izaiáš 65:21).

 • Jaké myšlenky vás napadají a jaké pocity to ve vás vyvolává, když přemýšlíte o podmínkách, které budou existovat během milénia?

Poslední boj po miléniu

 • Jaký je konečný osud této země?

Na konci tisíce let bude Satan na krátký čas uvolněn. Někteří lidé se odvrátí od Nebeského Otce. Satan shromáždí své armády a Michal (Adam) shromáždí nebeské zástupy. V tomto velkém boji budou Satan a jeho následovníci navěky vyvrženi. Země bude proměněna v celestiální království. (Viz NaS 29:22–2988:17–20, 110–15.)

Další verše z písem

 • Zachariáš 14:4–91. Nefi 22:24–25 (Ježíš bude vládnout na zemi)

 • Daniel 7:27 (Svatým bude dáno království)

 • NaS 88:87–110 (podmínky během milénia)

 • Zjevení 20:1–31. Nefi 22:26 (Satan bude svázán)

 • NaS 101:22–31 (nepřátelství ustane; žádná smrt; Satan nebude mít moc pokoušet)

 • Izaiáš 11:1–9 (vlk a beránek budou dlít spolu)

 • NaS 43:31Zjevení 20:7–10 (Satan bude na krátký čas uvolněn)

 • Soudy Boží

  • Jaké jiné soudy přijdou před soudem posledním? Jakou mají tyto soudy vzájemnou souvislost?

  Písma nám často říkají, že přijde den, kdy budeme stát před Bohem a budeme souzeni. Musíme porozumět tomu, jak se tento soud uskuteční, abychom se mohli na tuto důležitou událost lépe připravit.

  Písma učí, že každý z nás bude souzen podle svých skutků: „I viděl jsem mrtvé, malé i veliké, stojící před oblíčejem Božím, a knihy otevříny jsou. A jiná kniha také jest otevřína, to jest kniha života, i souzeni jsou mrtví podlé toho, jakž psáno bylo v knihách, totiž podlé skutků svých.“ (Zjevení 20:12; viz také NaS 76:1111. Nefi 15:32Abraham 3:25–28.) Budeme také souzeni „podle přání [svého] srdce“. (NaS 137:9; viz také Alma 41:3.)

  Zde na zemi jsme často posuzováni, pokud se týče naší způsobilosti obdržet příležitosti v království Božím. Než jsme byli pokřtěni, byli jsme posouzeni jako způsobilí pro přijetí tohoto obřadu. Když jsme povoláni sloužit v Církvi nebo když máme pohovor pro postup v kněžství nebo pro chrámové doporučení, jsme také posuzováni.

  Alma učil, že když zemřeme, je náš duch přidělen do stavu štěstí, nebo bídy (viz Alma 40:11–15). To je také soud.

  Soudit nás budou naše slova, skutky a myšlenky

  • Představte si, že jste souzeni za všechny své myšlenky, slova a skutky.

  Prorok Alma svědčil: „Slova naše nás odsoudí, ano, veškeré skutky naše nás odsoudí;… a myšlenky naše nás také odsoudí.“ (Alma 12:14.)

  Pán řekl: „Z každého slova prázdného, kteréž mluviti budou lidé, vydadí počet v den soudný. Nebo z slov svých spravedliv budeš, a z řečí svých budeš odsouzen.“ (Matouš 12:36–37.)

  Víra v Ježíše Krista nám pomáhá připravit se na Poslední soud. Tím, že jsme Jeho věrnými učedníky a činíme pokání ze všech svých hříchů, nám mohou být odpuštěny hříchy, a můžeme se stát čistými a svatými, abychom mohli přebývat v přítomnosti Boží. Když činíme pokání ze svých hříchů a vzdáváme se všech nečistých myšlenek a skutků, Duch Svatý změní naše srdce, takže již nebudeme mít dokonce ani touhu hřešit (viz Mosiáš 5:2). Když pak budeme souzeni, budeme shledáni připravenými na vstup do Boží přítomnosti.

  • Přemýšlejte o tom, co můžete dělat, abyste změnili své myšlenky, slova a skutky k lepšímu.

  Budeme souzeni podle záznamů

  • Z jakých záznamů budeme souzeni? Kdo nás bude soudit?

  Prorok Joseph Smith řekl, že mrtví budou souzeni ze záznamů vedených na zemi. Také budeme souzeni z „knihy života“, která je vedena v nebi (viz NaS 128:6–8).

  „Každý z vás… musí stát před ,soudcovskou stolicí Svatého Izraelského… a pak [musí] býti [souzen] podle svatého soudu Božího‘. (2. Nefi 9:15.) A podle Janova vidění: ,Knihy otevříny jsou. A jiná kniha také jest otevřína, to jest kniha života, i souzeni jsou mrtví podlé toho, jakž psáno bylo v knihách, totiž podlé skutků svých.‘ (Zjev. 20:12.) ,Knihy‘, o nichž se zde mluví, se týkají ,záznamů [o vašich skutcích], jež jsou vedeny na zemi. … Kniha… života je záznam, jenž je veden v nebi.‘ (Nauka a smlouvy 128:7.)“ (Teachings of Presidents of the Church: Harold B. Lee [2000], 226–227.)

  Existuje další záznam, podle něhož budeme souzeni. Apoštol Pavel učil, že my sami jsme záznamem svého života (viz Římanům 2:15). V našem těle a mysli je uložena úplná historie všeho, co jsme kdy udělali. President John Taylor učil této pravdě: „[Jednotlivec] sám vypráví svůj příběh a vydává svědectví proti sobě. … Tento záznam, který je napsán samotným člověkem na deskách jeho vlastní mysli, tento záznam, který nemůže lhát, bude v onen den odhalen před Bohem, anděly a těmi, kteří zasednou jako soudci.“ (Deseret News, Mar. 8, 1865, 179.)

  Apoštol Jan učil, že „Otec [nesoudí nikoho], ale všecken soud dal Synu“. (Jan 5:22.) Syn následně povolá další, aby při soudu pomáhali. Dvanáct apoštolů, kteří s ním byli při Jeho službě, bude soudit dvanáct kmenů Izraele (viz Matouš 19:28Lukáš 22:30). Dvanáct Nefitských učedníků bude soudit lid Nefitů a Lamanitů (viz 1. Nefi 12:9–10Mormon 3:18–19).

  Zdědíme místo v království slávy

  • Jak naše věrnost během života na zemi ovlivní náš život ve věčnostech?

  Při Posledním soudu zdědíme místo v království, pro které jsme připraveni. Písma učí o třech královstvích slávy – celestiálním království, terestriálním království a telestiálním království (viz NaS 88:20–32).

  Nauce a smlouvách 76 Pán popsal, jak se můžeme rozhodnout, že prožijeme svůj smrtelný život. Vysvětlil, že naše rozhodnutí rozhodnou o tom, pro které království jsme připraveni. Z tohoto zjevení se dozvídáme, že i členové Církve zdědí různá království, protože nebudou stejně věrní a stateční ve své poslušnosti Krista.

  Níže jsou uvedeny různé druhy života, pro které se můžeme rozhodnout, a království, která nám tato naše rozhodnutí zajistí.

  Celestiální

  „To jsou ti, kdož přijali svědectví o Ježíšovi a uvěřili ve jméno jeho a byli pokřtěni,… aby zachováváním přikázání mohli býti omyti a očištěni od všech hříchů svých a mohli obdržeti Svatého Ducha.“ Jsou to ti, kteří svou vírou přemáhají svět. Jsou spravedliví a věrní, takže Duch Svatý na ně může zpečetit jejich požehnání. (Viz NaS 76:51–53.) Ti, kteří zdědí nejvyšší stupeň celestiálního království a kteří se stanou bohy, musejí být také oddáni na věčnost v chrámu (viz NaS 131:1–4). Všichni ti, kteří zdědí celestiální království, budou navěky žít s Nebeským Otcem a Ježíšem Kristem (viz NaS 76:62).

  Prostřednictvím práce, kterou vykonáváme v chrámech, mohou mít všichni lidé, kteří kdy žili na zemi, rovnocennou příležitost přijmout plnost evangelia a obřady spasení, aby tak mohli zdědit místo v nejvyšším stupni celestiální slávy.

  Terestriální

  Jsou to ti, kteří odmítli evangelium na zemi, ale později ho přijali v duchovním světě. Jsou to úctyhodní lidé země, kteří byli vychytralostí lidí zaslepeni vůči evangeliu Ježíše Krista. Jsou to také ti, kteří přijali evangelium a svědectví o Ježíšovi, ale pak v něm nebyli stateční. Bude je navštěvovat Ježíš Kristus, ale ne Nebeský Otec. (Viz NaS 76:73–79.)

  Telestiální

  Tito lidé nepřijali evangelium nebo svědectví o Ježíšovi na zemi, ani v duchovním světě. Budou trpět za své hříchy v pekle až do konce milénia, kdy budou vzkříšeni. „Toto jsou ti, kdož jsou lháři a kouzelníci a cizoložníci a smilníci a kdokoli, kdo miluje a činí lež.“ Tito lidé jsou tak početní jako hvězdy na nebi a písek na pobřeží mořském. Bude je navštěvovat Duch Svatý, ale ne Otec ani Syn. (Viz NaS 76:81–88, 103–106, 109.)

  Zevní temnota

  Jsou to ti, kteří měli svědectví o Ježíšovi prostřednictvím Ducha Svatého a kteří poznali moc Páně, ale dovolili Satanovi, aby je přemohl. Zapřeli pravdu a vzepřeli se moci Páně. Pro ně neexistuje odpuštění, protože zapřeli Ducha Svatého poté, co jej přijali. Nebudou mít království slávy. Budou žít navěky ve věčné temnotě, utrpení a bídě se Satanem a s jeho anděly. (Viz NaS 76:28–35, 44–48.)

  Na soud se máme připravovat již nyní

  • Co musíme dělat, abychom byli připraveni na Poslední soud?

  Ve skutečnosti je každý den dnem soudu. Mluvíme, myslíme a jednáme podle celestiálního, terestriálního nebo telestiálního zákona. Naše víra v Ježíše Krista, tak jak ji projevujeme každodenními skutky, rozhoduje o tom, které království zdědíme.

  Máme znovuzřízené evangelium Ježíše Krista v jeho plnosti. Evangelium je zákonem celestiálního království. Byly zjeveny všechny kněžské obřady nezbytné pro náš pokrok. Vstoupili jsme do vod křtu a uzavřeli jsme smlouvu, že budeme žít křesťanským životem. Pán nám řekl, jaký bude náš soud, budeme-li věrní a budeme-li dodržovat smlouvy, které jsme uzavřeli. Řekne nám: „Poďtež požehnaní Otce mého, dědičně vládněte královstvím, vám připraveným od ustanovení světa.“ (Matouš 25:34.)

  Další verše z písem

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This