0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Lidská Duše – Kniha Stvoření!

Lidská duše je nesmrtelná [3, 8, 12, 13], jejím pracovištěm je lidský mozek a má strukturu podobnou struktuře protonace. Její frekvence však odpovídá frekvenci Kristovy informační sítě (opravené a z části rekonstruované informační pole Země), to znamená 10110 Hz.

Lidská duše je nesmrtelná [3, 8, 12, 13], jejím pracovištěm je lidský mozek a má strukturu podobnou struktuře protonace. Její frekvence však odpovídá frekvenci Kristovy informační sítě (opravené a z části rekonstruované informační pole Země), to znamená 10110 Hz.

Energie této duše činí 7 J, její stvořitelská a transportní velikost je 10-3 m a ekvivalentní hmotnost cca 10-16 kg.

Pro lidské duše platí spirituální energetická konstanta, která navazuje na vysokoenergetickou konstantu 0,133 h od frekvence 10100 Hz výše. Lidská duše je vázaná k lidskému tělu fluidem oduší, které je tvořeno neutrálními sytony S(0) o průměrném počtu 145 000 S(0)/člověk. Lidská duše je stvořena Duchem Svatým v energetickém poli frekvence 10226 Hz současně s početím nového člověka. Příslušný genom je stvořen ihned po stvoření této duše a stává se součástí Kristovy informační sítě Země, přičemž zahrnuje dědičnost od rodičů a jejich předchůdců. Stvořená duše je ihned transportována frekvenčním polem 1065 Hz za doprovodu příslušného anděla strážného. Ten zůstává s novým tělem od početí až do okamžiku, kdy duše opouští své tělo a je jím přiváděna před Boží soud, který se uskuteční do pěti dnů po skončení života. Podkladem pro tento soud jsou informace uložené v protonaci, tzv. duševědomí [3] (kniha života [2]), zahrnující všechny myšlenky, řeči a skutky zemřelého jedince. Dle jejich závažnosti a míry negativity (hříchy proti Bohu, sobě, člověku a společnosti) je Bohem rozhodnuto o dalším osudu duše a jejím umístění patrného ze snížení její frekvence, energie a ekvivalentní hmotnosti:

Místo

Frekvence

Energie

Ekvivalentní

hmotnost

Lokalita

Božský Jerusalem

10110 Hz

7 J

10-15,7 kg

8. dimense LSV

Lehký očistec

10108 Hz

5,5 J

10-16,8 kg

galaxie, RTG. hvězdy

Střední očistec

10106 Hz

3,5 J

10-17,6 kg

obří MASARY, KVASARY

Těžký očistec

10104 Hz

2.5 J

10-18,3 kg

7. dimenze LSV

Peklo

10100 Hz

2 J

10-19,05 kg

VČD a obří MASARY

V průběhu lidského života nemá duše přístup do protonace a i tím do svého vědomí. Po opuštění těla tuto schopnost získá a trvale vnímá své dobré i špatné činy z pozemského života obsažené v protonaci. (V okamžiku smrti se tak člověku promítne celý jeho život obsažený ve vědomí duše v protonaci, která je ihned zpřístupněna jeho duši.).

Lidská duše obsahuje tyto základní mohutnosti: Vegetativní (metabolismus, růst, plození a další základní funkce těla), smyslovou, rozumovou a volní (činnost projevující se vůlí). Svědomí člověka, které je přímo od Boha vázáno na duši, ovlivňuje činnost duše, ale rozum, zmítaný smyslovostí a z části dědičností, může zatemnit toto svědomí a vést člověka ke zločinnosti. Jakýkoliv umělý zásah, oddělující svévolně lidskou duši od počatého nebo dožívajícího těla, je z Božího hlediska vraždou bez ohledu na světské právní normy.

Lze tedy shrnout, že lidská duše je nositelkou naší existence. Našeho myšlení se účastní všechny vědomé a činné složky (mohutnosti) [3, 8, 13] duše (fyzická, vegetativní, smyslová, psychická, zodpovědná, spravedlivá, pravdomluvná, milosrdná, rozumová a tvořivě volní.) Lidské vědomí je obsaženo v činnosti duše probuzené ve fluidu oduší vázaném na tělo. Vědomí člověka je tedy vázáno na jeho duši. Je vrcholným jevem života, stojící nad myslí a rozumem, citem a vůlí, vycházející z Boha a přímo související se životem. Mysl zpracovává poznatky a předává je vědomí. Esplana (informační pole mozku) je pamětí vědomí. Vrcholem mnohotvárných schopností mysli je rozum. Čím více se noří duše do tělesnosti a do hmoty, tím obtížněji odolává podléhání hrubosti a tvrdosti svých myšlenek.

Cit je stálým spojením s Bohem a činí člověka člověkem. Tajemství citu je tajemstvím Božského původu člověka. Cit se projevuje vírou, nadějí a láskou. Nevědomý cit je článkem spojujícím duši člověka s Bohem. Lidská duše má svoji spirituální podstatu.

V této podstatě sídlí nejvyšší složka – Vůle Boží. Lidská duše je nesmrtelná, pocházející z Ducha Svatého, který v ní sídlí od početí a spojuje ji s Bohem Otcem po dobu lidského života až po její soukromý Boží soud a zůstává s ní trvale, pokud je jí přisouzen příslušný stupeň blaženosti v 8. dimenzi LSV.

V ostatních případech se tento duch k ní vrací až po odpykání jejích vin v odpovídajícím očistci, kdy tato duše je Bohem omilostněna a postoupena do 8. dimenze LSV. Znamená to, že Duch Svatý je součástí „svobodné“ lidské duše.

Tím je zprostředkováno osvícení rozumu, které může ve vyšším stupni spirituality přecházet v intuici vševědění otevřením vstupu do protonace. Jsou–li myslivé a citové složky lidské duše nerozvinuté, je vedoucí, řídící a kontrolní vliv jejího ducha slabý až zanedbatelný. Vliv hmoty může vyvolávat v člověku dojem určitého zastírání nesmrtelnosti duchovních principů. Duch Svatý je tedy skrytým činitelem tělesné existence duše, stojící v pozadí všeho zevního i vnitřního dění člověka [12, 13].[12]

Celkem bylo stvořeno v naší galaxii za 840 000 roků 650 mld. lidských duší, z toho pro naši Zemi 70 mld. lidských duší. Těmto počtům odpovídá i stejný počet lidských genomů, to znamená, že v informačním poli Země (AKAŠA – KIS) je obsaženo i 70 mld. lidských genomů. Energeticky jsou lidské duše podporovány frekvencí 1085 Hz o hustotě 33 J/mpocházející z levotočivého energetického vesmíru. Energie této frekvence má celkem 15 různých funkcí. V naší sluneční soustavě byl život kromě naší Země ještě na Jupiterově Europě a Marsu. Na Marsu se lidé vyskytovali v období před 690 000–600 000 roky. Zvířata tam vyhynula před 560 000 lety a rostliny o 50 000 roků později. Na Marsu existovaly celkem čtyři rasy: černá, hnědá, rudá a hnědožlutá. Vyhynutí lidí bylo postupné, souběžně koexistovaly nejvýše dvě rasy.

Ukončení bioorganismů bylo Božím zásahem z důvodu neposlušnosti (neplnění svého poslání), pýchy a odmítání Boha „Marťany“. Vlastní konec „Marťanů“ byl způsoben přírodní atomovou havárií o mohutnosti 1 700 Mt TNT. Výbuch byl iniciován zemětřesením ve skalnatém podloží překrytém horou. V současné době je místo obtížně identifikovatelné, má podobu kráteru o průměru 4 km (Podobný výbuch nastal v africkém Kongu před 104 000 léty.). Maximální počet „Marťanů“ dosahoval 810 000 jedinců.

Na Jupiterově měsíci Europě byla stvořena bílá rasa před 396 000 roky, tedy dříve než na naší Zemi. Její existence byla ukončena před 295 000 roky. Maximální počet obyvatel činil 730 000 jedinců, který se pak snižoval vlivem neúnosných životních podmínek (průměrná roční teplota činila -10 0C, teploty se pohybovaly od -39 0C do + 24 0C). V závěru jejich existence zůstalo na živu celkem 42 000 jedinců, z nichž 19 000 bělochů průměrné výšky 1,7 m bylo převedeno na Zemi energetickým polem frekvence 1065 Hz rychlostí blízkou rychlosti světla (cca za 140 minut). Zbývající lidé nepřežili. Tímto byla v této době geneticky posílena komunita bílé rasy na Zemi na 620 000 jedinců.

Člověk, který má přístup do protonace, má tento přístup díky výjimečnosti své duše, která má tento výjimečný přístup i v době svého lidského života. Tato duše má i výjimečný přístup do svého duševědomí v protonaci. Pro ostatní lidské duše je přístup do protonace, a tím i do jejich duševědomí, po dobu jejich setrvání v lidském těle zamezen a využívají pouze informační pole mozku, zvané ESPLANA. Lidská duše s přístupem do protonace má i přístup do duševědomí všech předků člověka, v němž se nachází. Tím dochází k mylnému dojmu o předchozích existencích této duše v minulých lidských životech, zvýrazněným značnými podrobnostmi, které mohou vytvářet dojem zdánlivé reinkarnace.

    Tyto mylné představy jsou posilovány i dědičností, promítnutou do genomu nositele této duše. Existují však výjimečné případy, kdy lidská duše, která obstála před Božím soudem (ponechána energie 7 J a frekvence 10110 Hz), zaujme místo své další existence v Božském Jerusalemu osmé dimenze jako duše spravedlivých v některém z pěti stupňů blaženosti.

S Božím záměrem je účastna dalšího početí s novým genomem a s mimořádným Božím posláním je převedena znovu na Zemi (1. stupeň blaženosti je pro duše spravedlivých, které nemusí projít lehkým očistcem,

2. stupeň je pro duše blahoslavených,

3. stupeň pro duše mučedníků víry,

4. stupeň pro svaté a 5. stupeň stavu milosti je nejvyšším stupněm pro lidské duše, přičemž u člověka nemůže tento stupeň existovat).( Ordál metafyzický)

Lidská duše se může jednorázově a krátkodobě vrátit zpět na Zemi do míst, kde byla v lidském těle, ale pouze výjimečně se souhlasem Boha.

Lidská duše společně se svoji pracovnou, zvanou lidský mozek, je příčinou i podstatou myšlenek.

Obecně platí, že lidský druhový genom má v sobě zakódován stejně jako ostatní živočišné a rostlinné druhy, maximální dobu své existence, která je z genomu technicky nedostupná, ale nemusí být tak jako u jiných druhů naplněna. Je totiž v lidských silách sobě či ostatním bioformám tuto dobu svým negativním přístupem zkracovat. Toho by se mělo lidstvo vyvarovat, aby je zaviněně, a tím i předčasně, nestihnul nezaviněný osud trilobitů či brontosaurů, přestože je druhovým genomem časově určené vymírání druhů neodvratné.

Lidmi upravované genomy budou registrovány v příslušném informačním poli. Úpravy genomů nejsou sice přímo v rozporu s vůlí Boha Otce, ale jsou proti vůli jejich Stvořitele Ducha Svatého a výsledné negativní důsledky této lidské činnosti budou vůči nim úměrné tomuto protivenství.

Staroindické védy pocházejí od Lemuřanů, jež jsou z období 16 300 roků před Kristem (Lemurie aktivně existovala v Tichém Oceánu v období 36 000–16 000 roků před Kristem, maximální počet obyvatel činil 700 000 jedinců na celkové ploše 760 000 km2.). Způsob předání informací byl z části písemný, z části ústní.

Znalosti Sumerů pocházely od Atlantiďanů, jejich předchůdců, z let 11 300 před Kristem a byly písemného i ústního charakteru (aktivní existence Atlantidy v Atlantickém Oceánu byla v letech 25 500–11 300 před Kristem, maximální počet obyvatel činil 65 000 000 jedinců na ploše 1 100 000 km2).

Žlutohnědí obyvatelé země Mu, ležící jižně od Indie, zcela vyhynuli 14 000 roků před Kristem bez jakéhokoliv pokračování a předání znalostí. Země Mu začala aktivně existovat 19 000 roků před Kristem a dosáhla maximálního počtu obyvatel 680 000 jedinců na rozloze 370 000 km2. Tito lidé pocházeli z Plejád a byli převedeni na Zemi 72 000 roků před Kristem. Patří k nim i větev japonských Ainoů, kteří byli na Zemi převedení ve stejnou dobu, ale na jiné místo.

Dle sdělení z protonace je správnost všech předchozích údajů v tomto písemném materiálu 93 %, zbývajících 7 % nemá zásadní vliv na textový materiál, protože se jedná pouze o nižší srozumitelnost textů [13].

Transformací energie do sytonové prahmoty jako základu hmotového stavu, byl učiněn předpoklad ke stvoření hmotového vesmíru [3]. Toto stvoření nastalo pohybem energie určené k jejímu transformování do hmotového stavu a tím k postupnému tvoření vesmíru bez jakékoliv nahodilosti a to souhrami sil ve vzájemných souvislostech vedoucích k zákonitosti, která je pro hmotový vesmír sjednocující a harmonizující [12]. Stvořením podstaty hmotového stavu byl učiněn základní předpoklad stvoření hmotových entit. Dalším předpokladem dlouhodobého udržení hmotového stavu, tj. zabránění jeho vratné transformaci do energetického stavu, byla stvoření podpůrných energetických polí pocházejících z levotočivého spirituálního vesmíru (LSV) a obou energetických vesmírů (LEV a PEV).

Přímá působnost

Boha Otce

Ducha Svatého

Boha Otce

Charakter a energetická konstanta

Frekvence činnosti

Stvořitelská

Revitalizační

Energetická

Druh
sytonů

Ostatní entity

Naše Galaxie

Bipolární S(+)(–)

PEV – 1055Hz*

PEV – 1049Hz*

PEV –
1049Hz*

PEV –
1062Hz*

Vesmírový

*h (NEK)

Kladný
monopol S(+)

LSV – 1065 Hz**

PEV – 1058Hz*

PEV –
1058Hz*

LSV – 1060 Hz**

Galaktický

*h (NEK)

**0,133 h (VEK)

Záporný
monopol S(–)

LSV –
1068Hz**

LSV – 1065 Hz**

LSV –
1065 Hz**

LSV – 1067 Hz**

Vesmírový

**0,133h (VEK)

Neutrální S(0)

PEV – 1089Hz**

LSV – 1091 Hz**

LSV –
1090 Hz**

LSV – 1092 Hz**

Pouze naše Galaxie

**0,133 h

Stvořitelské energetické pole

TABU

TABU

10226 Hz***

TABU

Vševesmírový

(***SEK)

*      h ~ 6,63 .10-34 J.s

**    0,133 h ~ 0,133 .6,63 . 10-34 J.s

***  SEK = 10-87J.s = 1,5.10-54.h

LSV – levotočivý spirituální vesmír

PEV – pravotočivý energetický vesmír

Příslušnými stvořitelskými a energetickými poli Boha Otce a revitalizačním polem Ducha Svatého je přímo řízena stvořitelská, revitalizační a podpůrná energetická činnost, zajišťovaná určitou energetickou hladinou odpovídající frekvence. Stvořitelská činnost zajišťuje stvoření určitého druhu sytonových částic a podpůrná energetická činnost trvalé dodávání energie příslušným frekvenčním polím, které zajišťují, aby nedošlo k energetickému vyčerpání stvořených částic a tím k jejich předčasnému zániku. V případě zastavení této energetické podpory by se tyto částice během jednoho roku transformovaly zpět na energie a příslušné bioorganismy, popřípadě entity celého hmotového vesmíru by tímto zcela zanikly. Revitalizační činnost zajišťuje trvalé udržení konstantních vlastností stvořených částic. Proto jsou postupně všechny základní částice hmoty revitalizovány, aby k tomuto nežádoucímu jevu nedošlo (viz např. revitalizace sytonů S(–)). To je základní tajemství nesmírné náročnosti stvoření a udržení transformované energie ve hmotovém stavu. Hvězdné entity na bázi bipolárních sytonů se nemohou podílet na stvoření bioorganismů, protože kromě galaxií neobsahují sytony S(+) nezbytné pro stvoření rostlin a zvířat a dále sytony S(0) výhradně zajišťující stvoření a existenci lidí a rovněž dostatečnou koncentraci sytonů S(–) umožňující zhmotnění stvořených bioentit. To znamená, že jediným vhodným prostředím pro jejich stvoření i existenci je naše galaxie, která je završujícím Božím dílem a vrcholem Stvořitelské činnosti ve světě viditelném.

Z výše uvedeného vyplývá, že stvořená hmota nemá neomezeného trvání a je na rozhodnutí Stvořitele, jak dlouho ji nechá existovat společně s podpůrnými energetickými frekvenčními hladinami. Bioorganismy mají pro jednotlivé druhy včetně lidí jako celku zakódovanou maximální dobu existence ve svých druhových genomech a pak nenávratně vymřou. Jejich duše i genomy však zůstanou zachovány v příslušných spirituálních a informačních polích. Transformace hmoty zpět na energii může souviset s posledním Božím soudem (všeobecným), kdy mohou být Bohem omilostněné lidské duše převedeny do fluidové podstaty na bázi neutrálních sytonů S(0) a duše zavržené zůstanou v černých dírách, které jsou součástí LSV v souladu se stvořením Nového Jerusalema.

Z předchozích poznatků dále vyplývá, že bioorganismy ani hmota nemohou podléhat evoluci, protože entropie jako míra neuspořádanosti každé entity bez Božího zásahu samovolně vzrůstá a je tedy vyloučeno, aby klesala. Naopak v duchovním vývoji člověka je evoluce nanejvýš potřebná, aby jeho duše dosáhla osmé dimenze, co nejvyššího stupně blaženosti, a stala se tak součástí Boží sounáležitostí a překonala následky pádu prvních lidí ze spirituality do hmoty, které se v historii lidstva vícekrát opakovaly (např. potopa světa 60 000 roků před Kristem vyvolaná Božím rozhodnutím pomocí planety NIBIRU).

Všeobecně platí, že lidstvo vlivem hmoty degeneruje jak fyzicky, tak duchovně. Jeho původní fyzická velikost je téměř poloviční. Z psychického hlediska převládá primitivní smyslovost nad rozumem, vůlí a svědomím, určujícím morálku. Dochází k postupnému zanimálnění neboli zezvířečtění člověka, které je mediálně podporováno pro lehčí manipulovatelnost s ním. S tím souvisí i to, že strany vyloučily morálku ze svého volebního programu a nahradily ji ekonomikou deformovaným a jim vyhovujícím právem, vedoucím však k postupnému rozkladu lidské společnosti. Na rozdíl od zvířecích a rostlinných druhů lidstvo z téměř degradační pohodlnosti potlačuje své populační závazky a dobrovolně si podřezává větev své existence a postupně se blíží k dalšímu pádu včetně jeho možného vymření. Tomu nasvědčuje i údaj z protonace o nízkém počtu spravedlivých lidí dle biblického pojetí, který činí v České republice cca 380 000 jedinců.

Člověk se vyznačuje čtyřmi mohutnostmi: fyzickou, psychickou, spirituální a společenskou. Jeho duše má těchto mohutností celkem patnáct, přičemž prvních deset podmiňuje lidské myšlení. Jsou to tyto mohutnosti duše:

Fyzická,

vegetativní,

smyslová,

psychická,

základních lidských vlastností: zodpovědnosti, spravedlnosti, pravdomluvnosti a lidské milosrdnosti,

rozumová,

tvůrčí vůle,

spirituální,

víry ve svého Stvořitele,

naděje,

nezištné lásky k Bohu i k lidem,

rodinná a společenská.

Každá lidská duše obsahuje rozdílnou míru jejich jednotlivých mohutností. Z rozdílnosti lidských genomů a výše uvedených mohutností vyplývá originalita a nenahraditelnost každého člověka završená svědomím od Boha. Svědomí člověka nezatemněné smyslovostí a dědičností umožňuje člověku vyznačovat se vysokou morální úrovní, která je předpokladem duchovního evolučního růstu, završeného postoupením jeho duše Božím soudem do osmé dimenze LSV a do určeného stupně trvalé blaženosti. Člověk by se měl snažit o vyvážené užití všech mohutností lidských i spirituálních a tím dosažení pocitu štěstí a zároveň vytváření podmínek pro spasení své duše.

Místo toho člověk nanejvýš pečuje o své tělo v co možná nejpohodlnějším  rozsahu, péči o psychiku zanedbává, spirituální stránku potlačuje nebo ji nahrazuje nezodpovědnými, většinou multimediálními vlivy a společenské odpovědnosti se vyhýbá rozbíjením nebo nevytvářením rodin doprovázené odmítáním potomstva.

Rodinný život má pro člověka mimořádný význam. Jeho vztah k rodině ho zavazuje k vykonávání řady činností mateřského i otcovského charakteru, které jsou mnohdy vysilující a vyčerpávající, ale také vedoucí k rozvíjení mohutností jak jeho duše, tak i samotného lidství. Je dlouhodobou zkouškou trpělivosti, zodpovědnosti a bdělosti vedoucí k láskyplnosti a radosti ve společenství nejbližších bytostí. Učí hledání východisek z konfliktů a vede k usměrňování jednání druhých a k obětavosti a pokoře [12]. Ten, kdo nezvládá svoji přínosovou existenci v rodinném společenství, by neměl vykonávat funkce a činnosti společenského významu. Rodina je vlastně prubířským kamenem schopností jejího člena být přínosem pro ni i pro celou společnost. Z celospolečenského hlediska má být tedy každý člověk přínosem jak společenským, tak i spirituálním, aby nezískával osobní prospěch jak na úkor společnosti, tak na úkor jiných jednotlivců. Tyto pozitivní vztahy a výsledky mají člověka vřadit do vesmírového společenství v takové míře, aby nedošlo k jeho dlouhodobému či trvalému vyřazení z něj. Pozitivním a přínosovým vztahem člověka k ostatním lidem se prohlubuje jeho vztah k Bohu.

Místo toho dává „moderní“ člověk na první pozici chtivost po moci a zisku, na druhou peníze, na třetí ekonomiku a na čtvrtou samolibě sebe, popírajíce svoji společenskou nepostradatelnost a zdůrazňujíce pouze svoji smyslovost. Tím je rozbíjena i občanská společnost a převládá uctívání starozákonního zlatého telete, které proniklo do nejvyšších pater politiky a zasáhlo i vědecké myšlení a další oblasti ohrožující existenci lidstva. Člověk, ve své snaze vyloučit Boha ze svého života, se takto stává dobrovolně a předčasně vymírajícím druhem. Vysmívá se odpovědnosti zakotvené v Božím desateru, které bylo poprvé předáno lidstvu před 150 000 roky a naposledy biblickému Mojžíšovi, tj. již celkem 20 ×, a dělá vše pro to, aby v dočasném smyslovém zisku dospěl k nesmyslné katastrofě.

Původní záměr autorů, zjistit, proč stagnuje vývoj fyziky a kvantové kosmologie, proč se nedaří sestavit jednotnou teorii polí na bázi fyzikálně matematického modelu [5, 11] na straně jedné, jaké mohou být vzájemné souvislosti s posvátnými texty spirituálního charakteru na straně druhé [1, 2], se postupně přeměnil v základy kvantové univerzálnosti vesmírů.

Stávající věda vychází z domněnky, že hmota vznikla samovolně, téměř z ničeho, kdežto kvantová univerzálnost vesmírů je založena na transformaci kvantového vysokoenergetického pole na čtyři základní sytonové částice, které umožňují stvoření hmoty i bioorganismů. Každý stvořený druh bioorganismu musí však obsahovat nositele života, kterou je příslušná duše, eventuálně protoduše. Hmotové entity a rovněž i bioentity jsou stvořeny pomocí příslušného energetického pole. Pomocí energetických revitalizačních polí je udržována konstantnost vlastností sytonových částic prahmoty a tím i elementárních částic, zejména po stránce fyzikální. Počínaje obdobím před 71 mld. roků, je „životaschopnost“ těchto částic zajišťována pomocí podpůrných energetických polí. Neživá hmota, stvořená převážně z bipolárních sytonů, neumožňuje stvoření a existenci bioorganismů. Naproti tomu neživá hmota, stvořená zejména ze záporných sytonů S(–), se vyznačuje jedinečností možnosti stvoření bioorganismů pomocí kladných sytonů S(+), a v případě stvoření člověka, i účastí neutrálních sytonů S(0). Tyto podmínky jsou však pouze v naší galaxii.

Část vědecké materialistické komunity se však snaží, za cenu popírání jí vlastních fyzikálních zákonů, vytvářet zvláštní druh ateisticko-ekonomického sektářství, odcizeného člověku a zároveň nadřazeného občanské společnosti. Jedná se totiž o stále sofistikovanější uctívání starozákonního zlatého telete v různých podobách jako např.:

Nadřazování ekonomiky nad osvícené fungování občanské společnosti vedoucí k destrukci mezilidských vztahů.

Vytváření disproporčních vědeckých teorií o samovolném a náhodném vzniku hmoty téměř z ničeho, např.: „výbuchem“ energie „vakua“.

Prosazování evoluce v hmotových podmínkách odporující druhému termodynamickému zákonu, který je přímo v rozporu s  tvrzením o možném poklesu entropie u bioorganismů, řízeným, nebo dokonce náhodným výběrem [10].

Semimaterialistické dokazování, že člověk je pouze myslícím zvířetem, na základě vykonstruovaných souvislostí s vyhynulými lidoopi, jako byli např. „neandrtálci“.

Ateistické dokazování, že člověk nemá lidskou duši, stavící ho na úroveň bezcitného biologického stroje, který se vzdá mezilidských vztahů ve prospěch vztahů ekonomických (ve prospěch zlatého telete).

Destrukční prosazování lidských práv bez právní existence základních lidských povinností, které vede k narůstání nezodpovědnosti jednotlivců k občanskému a rodinnému společenství a k rozbíjení občanské sounáležitosti.

Popírání Desatera Božích přikázání, mnohokráte předávanému lidstvu Stvořitelem, jako základu rozkvětu civilizací a spirituální evoluce, vedoucí k odstraňování základních lidských povinností.

Veřejné vylučování Boha z Evropské unie odmítáním křesťanské podstaty Evropy, vytváření duchovního vakua, umožňujícího nástup totalitně militantních a fundamentálních systémů.

Nahrazování Boha smyslovostí a nezodpovědností vedoucí k degradaci člověka na úroveň jemu pseudovědecky vnucovaných živočišných předků.

Vzájemné prolínání a zesilování hospodářských a morálních krizí ve společnosti.

Většina poznatků byla čerpána z  Božského vševesmírového informačního pole, zvaného protonace, do něhož má jeden ze spoluautorů binární, tedy omezený, ale přece jenom výjimečný přístup, který lze vyjádřit matematicky jednou miliontinou procenta z celého současného lidstva.

Protože není význam Desatera pro existenci lidstva dostatečně vnímán, dovolujeme si tímto jej zkráceně promítnout do podoby lidských zodpovědností:

Zodpovědnost spirituální obsažená ve víře, úctě a uctívání Boha, svého Stvořitele. (Ten, kdo nevěří v Boha, snadno uvěří všemu a je snadněji manipulovatelný.)

Zodpovědnost společenská vůči lidstvu a rodině, zajišťující její generační posloupnost a populační růst (zamezení vymírání společnosti).

Zodpovědnost morální vycházející z Božské podstaty lidského vědomí a svědomí.

Zodpovědnost občanská, zajišťující aby práva jednotlivce nebyla nadřazena jeho povinnostem.

Zodpovědnost lidská, vyplývající z potlačování „touhy“ člověka mít práva člověka, ale povinnosti zvířete.

Zodpovědnost právní vůči jednotlivcům, vedoucí k zajištění jejich osobního rozvoje, který však nebude na úkor ostatních členů společnosti, projevujícího se omezováním jejich svobody, a to i při dodržování jejich vzájemného respektu.

Zdroj: https://www.kurzy.cz/stvoreni-sveta/stvoreni-18-00.htm

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This