0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Království Slávy !

Všichni lidé budou skrze usmíření Ježíše Krista vzkříšeni (viz Alma 11:42–45). Až budeme vzkříšeni, staneme před Pánem, abychom byli souzeni (viz Zjevení 20:12; 3. Nefi 27:14). Každému z nás bude v určitém království slávy přiděleno věčné místo pro přebývání. Pán učil této zásadě, když řekl: „V domě Otce mého příbytkové mnozí jsou.“ (Jan 14:2.)

Existují tři království slávy: celestiální království, terestriální království a telestiální království. Sláva, kterou zdědíte, bude záležet na hloubce vašeho obrácení, a ta je vyjádřena vaší poslušností Pánových přikázání. Bude záležet na tom, jak jste „přijali svědectví o Ježíšovi“ (NaS 76:51; viz také verše 74, 79, 101).

Celestiální království

Celestiální království je nejvyšším ze tří království slávy. Ti, kteří budou v tomto království, budou na věky přebývati v přítomnosti Boha Otce a Jeho Syna Ježíše Krista. Toto má být vaším cílem: zdědit celestiální slávu a pomáhat druhým, aby i oni mohli obdržet toto veliké požehnání. Takovéhoto cíle se nedosahuje na jeden pokus; je výsledkem celoživotního úsilí o spravedlnost a stálého zaměření na tento cíl.

Celestiální království je místo připravené pro ty, kteří „přijali svědectví o Ježíšovi“ a byli „[učiněni] dokonalými skrze Ježíše, prostředníka nové smlouvy, jenž vykonal toto dokonalé usmíření skrze prolití své vlastní krve“ (NaS 76:51, 69). Abychom mohli zdědit tento dar, musíme přijmout obřady spasení, dodržovat přikázání a činit pokání z hříchů. V Nauce a smlouvách 76:50–70, 92–96 je podrobně vysvětleno, kdo zdědí celestiální slávu.

Prorok Joseph Smith obdržel v lednu 1836 zjevení, které rozšířilo jeho pochopení týkající se požadavků pro ty, kteří zdědí celestiální slávu. Nebesa se mu otevřela a on uviděl celestiální království. Podivoval se, když tam uviděl svého bratra Alvina, třebaže Alvin zemřel předtím, než obdržel obřad křtu. (Viz NaS 137:1–6.) Potom k proroku Josephovi přišel hlas Páně:

„Všichni, kdož zemřeli bez poznání tohoto evangelia, kdož by ho přijali, kdyby jim bylo dovoleno zůstati, budou dědici celestiálního království Božího;

Také všichni, již zemřou od nynějška bez jeho poznání, kdož by ho přijali celým srdcem svým, budou dědici onoho království;

Neboť já, Pán, budu souditi všechny lidi podle skutků jejich, podle přání srdce jejich.“ (NaS 137:7–9.)

Když prorok Joseph mluvil o tomto zjevení, řekl: „Také jsem spatřil, že všechny děti, jež zemřely předtím, než dosáhly let zodpovědnosti, jsou spaseny v celestiálním království nebeském.“ (NaS 137:10.)

Z dalšího zjevení, které prorok Joseph dostal, se dovídáme, že v rámci celestiálního království existují tři stupně. Máme-li být oslaveni v nejvyšším stupni a pokračovat věčně v rámci rodinných vztahů, musíme vstoupit do nové a věčné smlouvy manželství a onu smlouvu musíme věrně zachovávat. Jinými slovy, pro získání nejvyššího stupně celestiální slávy je požadován chrámový sňatek. (Viz NaS 131:1–4.) Všichni, kdož jsou hodni vstoupit do nové a věčné smlouvy manželství, budou mít tuto příležitost, ať v tomto životě, nebo v životě, který přijde.

Terestriální království

Ti, kteří zdědí terestriální slávu, „[přijmou] z přítomnosti Synovy, ale ne z plnosti Otcovy. Pročež, jsou tělem terestriálním, a ne tělem celestiálním a liší se ve slávě jako se měsíc liší od slunce.“ (NaS 76:77–78.) Všeobecně řečeno, lidé v terestriálním království budou úctyhodní jedinci, kteří „byli zaslepeni vychytralostí lidí“ (NaS 76:75). Tato skupina lidí bude zahrnovat členy Církve, kteří nebyli „udatní ve svědectví o Ježíšovi“ (NaS 76:79). Bude také zahrnovat ty, kteří odmítli příležitost přijmout evangelium ve smrtelnosti, ale kteří je později přijali v posmrtném duchovním světě (viz NaS 76:73–74). V Nauce a smlouvách 76:71–80, 91, 97 se můžete dovědět o těch, kteří zdědí terestriální slávu, více.

Telestiální království

Telestiální sláva bude vyhrazena těm jedincům, kteří „nepřijali evangelium Kristovo, ani svědectví o Ježíšovi“ (NaS 76:82). Tito jedinci obdrží svou slávu poté, co budou vykoupeni z duchovního vězení, kterému se někdy říká peklo (viz NaS 76:84, 106). V Nauce a smlouvách 76:81–90, 98–106, 109–112 je podrobně vysvětleno, kdo zdědí telestiální slávu.

Zatracení

Někteří lidé nebudou hodni toho, aby přebývali v královstvích slávy. Budou nazýváni „syny zatracení“ a budou muset „obstáti v království, které není královstvím slávy“ (NaS 76:32; 88:24). Toto bude stav „těch, kdož znají [Boží] moc a byli učiněni podílníky jejími a strpěli skrze moc ďáblovu, aby byli přemoženi a aby popřeli pravdu a vzdorovali [Boží] moci“ (NaS 76:31; viz také verše 30, 32–49).

Další odkazy: 1. Korintským 15:40–42, viz také 1. Korintským 15:40 v Překladu Josepha Smitha; NaS 88:20–39; 130:18–19

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This