0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Komentář Eleison DCCXLVII – Cesta vpřed – I , II (2021)

30. října 2021

CESTA VPŘED – I

Tlak národních a mezinárodních událostí na podzim 2021 je takový, že čtenáři těchto „Komentářů“ se mohou ptát sami sebe, zda pro dnes žijící lidi existuje nějaká jiná cesta vpřed, než ta, kterou jim vytyčili Boží nepřátelé, konkrétně řečeno, naprosté podřízení se světové diktatuře, jež se všude kolem nás ustavuje kromě jiných surovostí prostřednictvím „očkování proti covidu“. Když Všemohoucí Bůh dopustil, aby Jeho nepřátelé zašli tak daleko při ovládání lidstva v tomto životě, co má asi v zámyslu pro nás, kteří jej nechceme opustit, ale chceme se dostat v příštím životě do nebe? Jeden čtenář těchto „Komentářů“ nám v tomto a příštím vydání nabízí hodnotný názor na tento nadpřirozený problém resp. jeho řešení. Gratulujeme mu. Čtěte dál:

Myslím si, že jsme na světové scéně svědky realizace plánu tak propracovaného, detailního a obsažného, který postihuje každý aspekt našeho společenského, politického, duchovního/náboženského, profesního a ekonomického života, že jen ateisté by mohli nechápat nadřazenou andělskou inteligenci, která to vše směruje a inspiruje. Kvůli tomu bohužel nevěřím, že budeme schopní vymyslet cestu nebo manévr ven ze současného trestu.

 Cestou ven budeme muset krvácet.

Bůh, „který se nedá vysmívat“, je příliš uražen. Bohužel je tu i uprostřed tohoto trestu tak málo pokání, obrácení a odškodňování, že je zaručené, že [trest] bude zesilovat (tzn., že Bůh bude ďáblovi nadále dovolovat ještě více zavádět jeho Nový světový řád). Je-li toto pravda, pak je zcela rozumné předpovídat, že nejvíc ze všech se situace bude horšit pro pravé katolíky a to nejen proto, že se pro nás život stane obtížnějším, když jsme nuceni čím dál víc se stranit občanské společnosti (která nás líčí a vnímá jako „nepřátele (bezbožného) státu“ a dokonce jako „teroristy“, které je potřeba pozatýkat, protože nejsme „očkováni“), ale také proto, že budeme jediní – právě proto, že jsme přijali pokání v podobě toho, že se nepřizpůsobíme – schopní činit odškodnění, které si Boží spravedlnost žádá.

Nakonec se shoduji s knihou Romana Ameria Iota Unum: Padá na nás beztvará temnota, z níž nebude úniku, taková, která učiní aktivní odpor marným (na přirozené úrovni, nikoliv na nadpřirozené úrovni). Teprve v poslední době však začínám chápat podstatu této temnoty: Je jí zdánlivá neschopnost chápat a úpadek schopnosti kritického myšlení, což činí polemiku zbytečnou. Je to „ďábelské zmatení“, jež činí jakýkoliv druh spojenectví nebo společného odporu nemožným. Je to znetvořená lidská přirozenost – dokonce i u většiny těch, kteří se označují za „katolíky“ – která vytváří překážku milosti a doslova zabraňuje působení milosti v mnoha duších a zanechává nás bez nadpřirozené pomoci, protože jestliže milost staví na přirozenosti a přirozenost je vytržena z pravdivosti prostřednictvím transhumanismu, homosexuality, chemického zmrzačení DNA atd., pak může milost stěží působit.

Krátce řečeno, tato temnota je inteligentním útokem.

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

Překlad: D. Grof

6. listopadu 2021

CESTA VPŘED – II

Ve vydání těchto „Komentářů“ z minulého týdne byl jeden čtenář chválen za to, že zaujal patřičně nadpřirozený pohled na děsivé problémy současného světa, konkrétně, že představují jednu velikou urážku vůči Všemohoucímu Bohu. Proto jejich úplná závažnost nemůže být ani zdaleka pochopena na čistě lidské úrovni. A proto po staletí čistě lidská řešení jedno po druhém selhávala. Je-li bázeň Boží počátkem moudrosti (Ž CX, 10), pak je ateismus, pohrdání Bohem, sebevražedným bláznovstvím. „Bůh-horlitel a mstitel (jest) Hospodin; mstitel (jest) Hospodin a umí se hněvat; mstí se Hospodin na svých nepřátelích a on – hněvá se na své protivníky. Hospodin je trpělivý a veliký silou, a jistě neučiní (z viníka) nevinného.“ (Kniha Nahum I, 2-3)

Znovu si přečtěte výklad problému, jak jej podává náš čtenář, a nyní si přečtěte jeho verzi řešení:

Když jsme toto vše konstatovali, myslím si, že poznání tohoto stavu věcí také odkrývá řešení: Duchovní zintenzivnění k získání pomoci od Jediného, který může našeho nepřítele porazit (Který však v současnosti pozastavil Svou pomoc, protože není dostatečně upřímně vyprošována). Odškodňování, pokání, modlitba a nadpřirozené skutky víry, naděje a lásky nám získají Jeho pomoc.

Stejně tak to bude pata Naší Paní, která porazí ďábla a jeho Nový světový řád, nikoliv naše lidské úsilí. My bychom se měli zaměřit na věrnost a definitivní vytrvání v milosti a víře, pak není nic víc nutné a potřebné. Pokud jde zejména o nadcházející pronásledování, zdá se, že docela hlubokomyslný dopis, který v únoru napsal generální představený Bratrstva sv. Pia X. P. Davide Pagliarani, odkryl tajemství, jak uprostřed krvavého pronásledování vytrvat:

„Protože jsme před ním byli dlouho varováni, musíme se na něj v klidu připravit tím, že se bezvýhradně odevzdáme do rukou Boží Prozřetelnosti, aniž bychom zoufale hledali cestu ven. Pomysleme na křesťany pronásledované v prvním století: Ti, kteří se příliš pozorně zadívali na pronásledovatele, mučicí nástroje nebo divoké šelmy a zapomněli na Boha lásky, který je volal, aby se k Němu připojili, neviděli nic než nebezpečí, bolest a strach…a skončili tím, že odpadli. Nepostrádali jasné informace, jejich víra však nebyla dost silná a nebyla dostatečně živena horlivou modlitbou…“ (https://sspx.org/en/publications/letters/feb-2021-letter-friends-and-benefactors-n°-90-63853)

Tím se chce říct, že bychom měli upírat svůj zrak na Boha a ne na oprátku. Jestliže se budeme horlivě modlit za věrnost, víru a definitivní vytrvání, dobrý Bůh, který si jistě přeje, abychom tyto věci měli, nám je neodepře. Je však velice pochybné, že takovéto dary propůjčí těm, kdo o ně nežádají.

Boží atleti teď trénují na závody, které přijdou. Útěk není přijatelný.

Kyrie Eleison

Zdroj: The St. Marcel Initiative

http://rexcz.blogspot.com/2021/11/komentar-eleison-dccxlvii-cesta-vpred.html

http://rexcz.blogspot.com/2021/11/komentar-eleison-dccxlvi-cesta-vpred-i.html

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This