0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Kdo tedy je Izrael?

Vyvolení  spasení – protože konečné spasení záleží na víře (tj. věrnosti). Ale vyvolení jsou součástí rodiny.

Andělu sboru ve Filadelfii napiš: … Hle, dávám ti ze synagogy Satanovy ty, kdo o sobě říkají, že jsou Židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a pokloní se před tvýma nohama; a poznají, že já jsem si tě zamiloval. Protože jsi zachoval slovo mé vytrvalosti, i já zachovám tebe v hodině zkoušky, která má přijít na celý obydlený svět, aby vyzkoušela obyvatele země. Přijdu brzy. Drž pevně, co máš, aby ti nikdo nevzal věnec vítěze.

Zj 3:9–11

Toto praví Hospodin: Výtěžek Egypta, zisk z obchodu Kúše i Sebajci, muži obrovití, k tobě přijdou a budou tvoji. Půjdou za tebou, přijdou v řetězech. Budou se ti klanět, k tobě se modlit: Jenom u tebe je Bůh a jiného není, bohové nejsou nic.

Iz 45:14 o Izraeli

Králové budou tvými vychovateli a jejich kněžny tvými kojnými; budou se ti klanět tváří k zemi a prach tvých nohou budou lízat. I poznáš, že já jsem Hospodin, takže nebudou zahanbeni ti, kdo na mne očekávají.

Iz 49:23

Pokořeni k tobě půjdou synové těch, kdo pokořovali tebe, a budou se sklánět k chodidlům tvých nohou všichni, kdo tebou pohrdali. A nazvou tě Městem Hospodinovým, Sijónem Svatého Izraele.

Iz 60:14

Všechny národy, které jsi učinil, přijdou a budou se před tebou klanět, Panovníku, a budou oslavovat tvé jméno, …

Ž 86:9

Dvě „církve“ – Církev obřezaných (vlevo) a Církev pohanů (vpravo). Bazilika svaté Sabiny, Řím

Neboť ne všichni ti, kteří pocházejí z Izraele, jsou Izrael … Nechci totiž, bratři, abyste nevěděli o tomto tajemství — abyste nebyli moudří sami u sebe — že část Izraele se zatvrdila, dokud nevejde plnost pohanů. A takto bude1 zachráněn celý Izrael, jak je napsáno: ‚Ze Siónu přijde Vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnosti; a to bude má smlouva s nimi, až odejmu jejich hříchy.‘

Ř 9:6 a 11:25–27 (ČSP)

Diskuse viz Grenz (2019) s. 1852

Celý Izrael: jak je to ve SZ: 12 kmenů, plnost lidu smlouvy
Ozeáš 1:93: už není můj lid (Severní Izrael) + doplněn pohany = celý Izrael
Ř 9:24n4 (přijetí pohanů) je tak třeba spojit s Ř 11:26 (spasen celý Izrael).

Moje formulace: Severní Izrael se nevrátil ze zajetí. ~ Část Židů se neobrátila k Ježíši.

Olivový kmen

Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován na jejich místo a stal ses účastníkem kořene i tučnosti olivy, nevynášej se nad ty větve!

Ř 11:17n

Není řečeno, co je oliva (Bůh či Izrael). Ježíš je vinný kmen.
Toto je jediný verš ukazující, že oliva je Izrael:

(Juda…) Hospodin tě pojmenoval zelenou olivou s krásně narostlým ovocem, ale se zvukem velké bouře na ní zapálí oheň a její větve se polámou. Hospodin zástupů, který tě zasadil, proti tobě vyslovil zlo kvůli zlu domu izraelského a domu judského, které páchali — aby mě rozzlobili, obětovali Baalovi.

Jr 11:16

Ztracené kmeny

Jeho otec odmítl a řekl: Vím, můj synu, vím. I on se stane lidem a také on bude veliký. Avšak jeho mladší bratr bude větší než on a jeho potomstvo naplní národy.

Gn 48:1

Ve dnech izraelského krále Pekacha přitáhl asyrský král Tiglat-pileser a zabral Ijón, Ábel-bét-maaku, Janóach, Kedeš, Chasór, Gileád, Galileu a celé území Neftalí a odvedl obyvatele do Asýrie.

2Kr 15:29

V devátém roce Hóšeovy vlády asyrský král Samaří dobyl, odvedl Izraelce do Asýrie a usídlil je v Chalachu, u řeky Chabóru v Gózanu a v městech médských.

2Kr 17:6 – Potomky Médů jsou pravděpodobně Kurdové

Ztracené kmeny jsou údajně: persky mluvící Afghánci. Paštuni se v minulosti údajně nazývali Bani Israel (děti Izraele) a Yusuf zai (synové Josefovi).

 • Dispenzacionalismus striktně odděluje Izrael a církev. Naopak extrémní oponenti popírají platnost zaslíbení Izraeli. Realita je uprostřed.
 • Dispenzacionalismus je ideový základ pro křesťanský sionismus. Mnohá zaslíbení, která se týkají oslavení lidu Davidovského krále, jsou místo nahrazení Božích synů interpretována jako čas Izraele (dispenzace království).
 • Watson (2015)5 – jeho oponenti tvrdí, že před Darbym byly jen prvky dispenzacionalismu.
 • Scoffieldova Bible byla první Bible s poznámkami po stranách Bible, nikoliv odděleně; první studijní Bible s odkazy a komentáři.
 • Když Ježíš přijde rychle, tak proč by se měl zakecat na 3,5 roku s těmi, kdo jej půjdou přivítat?

I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů ponese ovoce. … Bude bít zemi holí svých úst a duchem svých rtů usmrtí ničemu. … Pak vlk bude pobývat s beránkem a leopard uléhat s kůzletem. … I stane se v onen den, že Panovník podruhé přiloží svou ruku, aby získal ostatek svého lidu, který zůstal v Asýrii, v Egyptě, v Patrósu, v Kúši, v Élamu, v Šineáru, v Chamátu a na mořských ostrovech. … Hospodin zasvětí záliv egyptského moře zkáze a v prudkosti svého dechu zamává rukou nad Řekou, rozbije ji na sedm potoků tak, že se tam bude chodit jen v sandálech. A bude silnice pro ostatek jeho lidu, který zůstane v Asýrii, tak jako byla pro Izrael v den, kdy vyšel z egyptské země.

Iz 11 (kurzívou 11. verš) – Odpovídá nejvíce miléniu, a to je přitom jediný verš ohledně návratu Izraele do Palestiny v budoucnosti. Na konci je narážka na vyvedení z Egypta (to bylo první?). A co Ezdráš?
Za 12 lze dobře interpretovat futuristicky, ale tak jako tak nebude doslovně: koně; ti, kdo ho probodli (už nežijí, takže naplnění mohlo být i za Makabejců; už byl mrtvý).

 

V onen den bude silnice z Egypta do Asýrie; Asyřané budou chodit do Egypta a Egypťané do Asýrie a budou sloužit Hospodinu Egypt s Asýrií. Onoho dne bude Izrael jako třetí s Egyptem a s Asýrií – požehnání uprostřed země, jíž Hospodin zástupů požehnal slovy: Požehnaný můj lid Egypt, dílo mých rukou Asýrie a mé dědictví Izrael!

Iz 19:23–25 Říká, že pohanští nepřátelé budou na úrovni Izraele, nikoliv, že Izrael bude výjimečný. Následuje po proroctví o chrámu v Leontopoli, který se naplnil již dávno. A co Asyrští křesťané – Palestinští křesťané – Koptové?

Církev podle pravoslavného pohledu je společenství Boha, andělů, živých, „mrtvých“, Izraele i křesťanů z pohanů. Když teologie náhrady, tak umírněná verze (Economic supersessionism):

Proto vám pravím, že vám bude Boží království odňato a bude dáno národu, který přináší jeho úrodu.

Mt 21:43

 • V Izraeli člověk nemůže být oficiálně jako misionář.
  Naše jednání odpovídající Pavlově sbírce pro Jeruzalémskou církev: např. tlak na Izrael, aby zabránil pronásledování mesiánských Židů?
 • Bude vládnout Antikrist z třetího chrámu jako mileniální Ježíš?
 • Mnohé zdroje, na které jsem narazil jsou neférové vůči Izraeli. Férové je oddělit plány temných sil za oponou a Izraelců bojujících o život.
 • New Perspective on Paul

  • Pavel ani tak nevymezoval vůči zákonictví (protože judaismus té doby nebyl tolik zákonický), ale proti spasení pohanů, aniž by se stali židy. Navážel se do skutků, které byly znamením staré smlouvy.
  • Víra je věrnost.

   Andělu sboru ve Filadelfii napiš: … Hle, dávám ti ze synagogy Satanovy ty, kdo o sobě říkají, že jsou Židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a pokloní se před tvýma nohama; a poznají, že já jsem si tě zamiloval. Protože jsi zachoval slovo mé vytrvalosti, i já zachovám tebe v hodině zkoušky, která má přijít na celý obydlený svět, aby vyzkoušela obyvatele země. Přijdu brzy. Drž pevně, co máš, aby ti nikdo nevzal věnec vítěze.

   Zj 3:9–11

   Ve výše uvedeném citátu je narážka na verše níže. Je tam však prohozeno Izrael × národy (podcast od 34. minuty):

  • Pokořeni k tobě půjdou synové těch, kdo pokořovali tebe, a budou se sklánět k chodidlům tvých nohou všichni, kdo tebou pohrdali. A nazvou tě Městem Hospodinovým, Sijónem Svatého Izraele.

   Iz 60:14

   Všechny národy, které jsi učinil, přijdou a budou se před tebou klanět, Panovníku, a budou oslavovat tvé jméno, …

   Ž 86:9

  • Také víte, co ho nyní zdržuje, aby byl zjeven až ve svůj čas. Neboť tajemství této bezzákonnosti již působí; jen čeká, dokud ten, kdo je nyní zdržuje, nebude z prostředku vzat.

   2. Tes 2:6n

   „z prostředku vzat“: jak jsem koukal do originálu, tak to je doslovně přeložená fráze, která znamená „odstraněn z cesty“.

   Slyšel jsem, že by to měl být Duch Svatý a církev při pre-trib vytržení.
   Jinak to má však MSH (níže), který to dává do souvislosti s Iz 66 (matka porodí + obrácení pohanů). Potom tedy: Kdo je zdržuje = naplnění velkého poslání:

  •  jací musíte být ve svatém způsobu života a zbožnosti vy, kteří očekáváte a urychlujete příchod Božího dne!

   2 Pt 3:11n

   Běda zemi a moři, neboť k vám sestoupil Ďábel s velikou zuřivostí; ví, že má málo času.

   Zj 12:12

  • zdroj: https://theoria.cz/?p=4417
Facebook

Pin It on Pinterest

Share This