0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Kdo projde a kdo ne! Z bible!

Co říká Bible

Bible říká, že ze všech tvorů, kteří žijí na zemi, půjde do nebe jen omezený počet lidí. (Zjevení 14:1, 3) Budou tam proto, aby společně s Ježíšem vládli jako králové a kněží. (Lukáš 22:28–30; Zjevení 5:9, 10) Naprostá většina lidí bude vzkříšena k životu v ráji na zemi. (Žalm 37:11, 29)

 „Nebeské povolání“ neboli možnost žít v nebi je dostupné jen těm, kdo splňují určité požadavky. (Hebrejcům 3:1) K nim patří učit se o Bohu, mít víru a poslouchat Boží příkazy. (Matouš 19:17; Jan 3:16; 17:3) Možnost žít věčně dostali při stvoření pouze lidé. (1. Mojžíšova 2:16, 17; 3:22, 23)

Pokud ten, kdo žije na zemi, má jít po smrti do nebe, musí být vzkříšen. (1. Korinťanům 15:42) V Bibli se píše o několika případech, kdy ke vzkříšení došlo. (1. Královská 17:17–24; 2. Královská 4:32–37; 13:20, 21; Lukáš 7:11–15; 8:41, 42, 49–56; Jan 11:38–44; Skutky 9:36–42; 20:7–12) Vždy byl ale vzkříšen člověk, nikdy žádné zvíře.

Může duše zemřít?

Ano. Bible říká, že duše může zemřít. (3. Mojžíšova 21:11; Ezekiel 18:20) Zvířata i lidé se po smrti „vracejí do prachu“. (Kazatel 3:19, 20) Jinými slovy přestávají existovat. *

 Zhřešit znamená porušit Boží normy – ať už tím, co si myslíme, co cítíme, nebo co děláme. Aby někdo mohl zhřešit, musí být schopný uvědomovat si morální rozměr svých rozhodnutí. To ale zvířata nedokážou. Během svého života, který má omezenou délku, se většinou řídí instinktem. (2. Petra 2:12) Nakonec umírají, a to i když nehřeší.

Těm, kteří byli oštemplováni.
Váš čas přijde.

Děti Kristovy

Ti, kteří přijali evangelium Ježíše Krista.

Původně to byla řecká písmena ΙΗΣ iótaétasigma, v latině byl místo éty použit stejně vypadající znak H (označující však [h], nikoli [e]) a sigma nahrazena odpovídajícím S. Na východních ikonách se nejčastěji objevuje zkratka IH XP (Jésús Chriostos).

Sibyla a hostie s monogramem IHS, freska v Daroce (Španělsko, před 1380)

S úpadkem znalosti řečtiny na západě se písmena začala číst jako latinská a vykládat například jako Iesus Hominum Salvator (Ježíš spasitel lidí). Jiný výklad spojoval monogram IHS s legendou o vidění císaře Konstantina před bitvou u Milvijského mostu (312), kdy měl uslyšet příslib In Hoc Signo vinces (v tomto znamení zvítězíš). V češtině se JHS někdy vykládalo jako Ježíš hříšných spasitel.

Užití

V pozdním středověku se monogram IHS spojil s novou eucharistickou zbožností, se zavedením svátku Božího těla (1264) a s úctou ke svátosti oltářní. Zde se písmena IHS často vyskytují na kruhové hostii, obklopené plameny, a doplněna křížem, někdy i srdcem nebo třemi hřeby Kristova ukřižování.

Hostie s YHS[ujasnit] jako symbol, Eremo delle Carceri, Assisi (kolem 1450)

Tato podoba se pak rozšířila hlavně ve Španělsku a v Itálii v 15. a 16. století a začala se užívat jako samostatný symbol, který převzalo jako svůj znak Tovaryšstvo Ježíšovo (Societas Jesu) čili jezuité.

Písmena IHS se zde vykládala jako Iesum Habemus Socium (Ježíš je náš společník) a symbol se vyskytuje od 16. století téměř všude na jezuitských stavbách, na liturgických předmětech, na náhrobcích atd.

Řeč symbolů

K diskusi o užití symbolu kříže v českém evangelictví

V souvislosti s návrhem loga (znaku) Českobratrské církve evangelické probíhá diskuse o užití symbolu kříže v českém evangelictví. Domnívám se, že bude užitečné přečíst si, co napsal před 45 lety profesor F. M. Dobiáš pro Evangelický kalendář 1958.

Víc a více v našem církevním výtvarnictví (v církevním tisku, v chrámové malbě, v ozdobě stolu Páně, na záložkách do knih a na dopisnicích) se uplatňuje výrazná a úsporná řeč křesťanských symbolů. Symbol je znamení, které podle svého zevního významu skrývá v sobě ještě zvláštní vnitřní zpodobňující smysl. Úkolem symbolů pak je, aby svou vnější výtvarnou podobou navodily v naší mysli zvěst, událost nebo děj, jehož jsou zkratkovitým symbolickým výrazem.

První křesťanské symboly vznikaly v době prvého pronásledování křesťanů v Římě. V podzemních stavbách, v katakombách, v nichž se první křesťané tajně shromažďovali a v nichž pochovávali své zesnulé, lze až do dnešního dne spatřit vedle zobrazení biblických výjevů mnoho nápisů, znamení, monogramů a znaků jako kříž, rybu, beránka a jiné.

Obrázek Křesťanské symboly 1: monogram Ježíše
Krista, ryba, zářící koruna, kříž nad jeslemi, hvězda zjevení Páně, tři kříže na pahorku, kříž s hadem

1. monogram Ježíše Krista
Tam také je monogram Ježíše Krista, který byl křesťanům v pronásledování symbolem naděje na vykoupení a vítězství. Monogram tvoří řecká velká začáteční písmena jména Kristus. Latinské X je řecké CH, a latinské P je řecké R. Všechny křesťanské symboly jsou znamením některé pravdy naší víry a našeho vyznání. Smysl symbolů vešel v pozdější době v zapomenutí. Až zase novější doba otevírá pro nejen nové užití, ale obzvláště i nové porozumění.
2. ryba
Ryba je starý symbol pro jméno Ježíše Krista. Řecky se ryba řekne ICHTHYS. A jednotlivá písmena tohoto řeckého slova tvoří začáteční písmena řeckého označení IESUS CHRISTOS THEOY (H)YOS SÓTÉR – Ježíš Kristus, Boží Syn, Spasitel.
3. zářící koruna
Zářící koruna nebo koruna se světelnými paprsky je symbolem adventu. Připomíná, že přichází Ježíš Kristus, který je světlem světa, a napomíná nás k bdělosti ve víře a k připravenosti života: „Hle, král tvůj přichází k tobě…“ (Mt 21,5)
4. kříž nad jeslemi
Kříž nad jeslemi je symbol Vánoc. Přivolává nám chlév v Betlémě, v němž neměli místa v hospodě pro Spasitele světa. Kříž ukazuje, že do vánoční radosti znějí tóny Velkého pátku. Vnější vánoční radost nemá přehlušit vážnost kříže.
5. hvězda zjevení Páně
Hvězda zjevení Páně připomíná nám hvězdu, která vedla mudrce z daleké východní země, když přišli, aby se poklonili nově narozenému Králi. Ježíš Kristus je ta jasná hvězda jitřní.
6. tři kříže na pahorku
Tři kříže na pahorku symbolizují událost Velkého pátku, kdy Ježíš Kristus, ukřižován mezi dvěma lotry, umírá za můj i světa hřích.
7. kříž s hadem
Kříž s hadem je symbolem Kristova vítězství. Kristus přemohl smrt i peklo, rozdrtil hlavu hadovu, a tak naplnil proroctví Starého zákona (Gn 3,15). „Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň?“ (1K 15,55)

Obrázek Křesťanské symboly 2: kříž
s otevřeným hrobem, koruna nad křížem, holubice, trojúhelník, řecký kříž, latinský kříž

8. kříž s otevřeným hrobem
Kříž s otevřeným hrobem je velikonoční symbol. Prázdný hrob je znamením Kristova vzkříšení. „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen“ (L 24,5n).
9. koruna nad křížem
Koruna nad křížem zobrazuje vítěznou cestu Kristova nanebevstoupení. Jak to vyznáváme v Apoštolském vyznání víry: „Vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé.“
10. holubice
Holubice – symbol Ducha svatého – a proto znamení svatodušních svátků (Mt 3,16). Výtvarně se holubice zjednodušuje až do podoby jha, jak ukazuje vyobrazení.
11. trojúhelník
Trojúhelník nebo tři kruhy naznačují svatou Trojici: Otce, Syna a Ducha svatého. I tento symbol, jako všechny předchozí, chce připomenout a zvěstovat pravdu křesťanské víry.
12. řecký kříž
Nejrozšířenějším symbolem křesťanské církve po celém světě je kříž. Připomíná nám cestu Ježíšova utrpení, bolesti a smrti. Kříž, který byl prokletým znamením hanebné smrti, stal se od dob Kristových nejvzácnějším znamením křesťanství. Původně měl kříž všechna čtyři ramena stejně dlouhá – to je tak zvaný řecký kříž..
13. latinský kříž
Prodloužením svislého břevna vznikl kříž latinský. Ten je v církevním umění nejužívanějším symbolem.

Obrázek Křesťanské symboly 3: antonínský kříž,
ondřejovský kříž, petrovský kříž, patriarchální kříž, ruský kříž, papežský kříž, jeruzalémský kříž

14. antonínský kříž
K nejstarším podobám kříže patří kříž s třemi rameny. Tvoří podobu písmene T. Vyskytuje se na starých egyptských památkách. František z Assisi ho užíval při svém podpisu. Rembrandt v proslulé kresbě Tři kříže použil tvaru tohoto symbolu. Tomuto kříži se říká antonínský kříž.
15. ondřejovský kříž
Ondřejovský kříž je kříž, který se opírá o dvě ramena, takže připomíná řecké písmeno CH ze slova Christos. Zřídka kdy se ho používá.
16. petrovský kříž
Podle pověsti se prý dal Petr ukřižovat hlavou dolů, protože se necítil hoden toho, aby zemřel po způsobu svého Mistra a Pána. Proto označovala stará církev kříž, který delším břevnem mířil nahoru, za kříž petrovský.
17. patriarchální kříž
Dvojitý kříž o šesti ramenech se nazývá patriarchální kříž. Dnes platí tento kříž za biskupský. Kratší příčné břevno má naznačovat tabulku, na níž Pilát dal napsat jméno a vinu Ježíšovu.
18. ruský kříž
Z pravoslavné ruské církve pochází tak zvaný ruský kříž. Ukazuje pod dvěma vodorovnými břevny ještě jedno malé příčné břevno.
19. papežský kříž
Katolická církev zná a užívá ještě papežského kříže s třemi příčnými břevny.
20. jeruzalémský kříž
Jeruzalémský kříž, nazývaný tak proto, že je ve znaku města Jeruzaléma. Je to velký kříž se čtyřmi malými v rohových polích. Podle jiného výkladu je to kříž evangelistů, protože prý velký kříž je symbolem Ježíše Krista a čtyři malé kříže symbolem čtyř evangelistů. Německý Kirchentag si zvolil tento kříž za svůj symbol.

Obrázek Křesťanské symboly 4:
jetelový kříž, kotvový kříž, maltézský kříž, kříž nad zeměkoulí, lodička s křížem, Lutherova pečeť

21. jetelový kříž
Malíři a sochaři během staletí vytvářeli z prostých linií kříže všelijaké ozdobné formy. Nejčastěji je to jetelový kříž, jehož každé rameno tvoří jetelový trojlístek. Jde o znamení sv. Trojice.
22. kotvový kříž
Jiným ozdobným křížem je kotvový kříž. Kotva je starý symbol křesťanské církve pro naději.
23. maltézský kříž
Nápadný je svou osobitou formou kříž maltézský. Byl to kříž řádu rytířů johanitů. Dnes se ho užívá jako znaku některých léčebných a nemocničních ústavů, církevních bratrstev apod.
24. kříž nad zeměkoulí
Evangelium o spasení v Ježíši Kristu šlo po celém světě svými cestami v nejrozmanitější podobě kříže. Tuto myšlenku chce vyjádřit symbol kříže nad zeměkoulí, symbol, který se stal odznakem evangelických sdružení mládeže.
25. lodička s křížem
Lodička na vlnách se vztyčeným křížem je symbolem církve plující na vlnách světa. Tento znak se stal znamením moderní světové ekumenické práce.
26. Lutherova pečeť
Lutherova pečeť, o níž sám dr. Martin Luther napsal městskému písaři v Norimberku, že má být symbolem celé jeho theologie.

„To první je kříž, černý kříž v srdci, které podržuje svou přirozenou barvu, abych si tím připomínal, že jsme spaseni jen vírou v Ukřižovaného. Neboť věříš-li celým srdcem svým, spasen budeš. Ačkoli je to věru černý kříž, který umrtvuje a má i bolest působit, přece ponechává srdci jeho barvu, nekazí přirozenost, neusmrcuje, ale obživuje. Nebo spravedlivý z víry živ bude, totiž z víry v Ukřižovaného. Srdce stojí uprostřed bílé růže, aby ukazovalo, že víra dává radost, útěchu a pokoj, zkrátka, že víra zasazuje bílou radostnou růži, ne jako svět dává pokoj a radost, a proto má být růže bílá, a nikoliv rudá, protože bílá je barvou duchů a všech andělů. A tato růže leží v poli blankytně modře, protože taková radost v duchu a ve víře je začátek budoucí nebeské radosti, teď již uvnitř pochopené a nadějí uchopené, ale plně ještě nezjevené. A kolem tohoto pole je zlatý kruh na znamení, že taková blaženost trvá v nebi věčně a je bez konce a je vzácnější nad všecky radosti a statky, jako zlato kovem nad vše nejvzácnějším.“

Připomeňme u nás tradiční a běžný symbol kalicha, bible, beránka nebo symbol vinné révy a klasů na ubrusech na stůl Páně nebo z maleb předních chrámových stěn! Jaké možnosti a jaké bohatství námětů se tu otvírá výtvarným umělcům, malířům, sochařům a grafikům. A to jsme neuvedli symbol hořícího keře, pelikána, který svou krví živí mláďata, symbol čtyř evangelistů, znaky a pečetě jiných reformátorů. I v naší reformaci domácí jsme měli vlastní krásnou tradici tohoto umění. Stačí se podívat na staré spanilé tisky Jednoty bratrské, co tam je znaků, znamení, symbolů, monogramů apod! Pěkný symbol se může stát výrazným nositelem a služebníkem zvěsti o novém životě, který se člověku otvírá v Ježíši Kristu.

F. M. Dobiáš – Evangelický kalendář 1958 zdroj s obrázky: http://javor.cechove.cz/clanky/rec-krestanskych-symbolu.html

 

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This