0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Kabala – dobré vědět!

Co je Kabala?
Kabala je soupis židovských magických textů, které obdržel lidský rod od padlého anděla (démona), který se nazýval Raziel. V Kabale se dozvíte o paralelním “vesmíru”, struktuře hmoty, jak komunikovat s démony a mnoho dalšího. Z učení Kabaly vycházel nejeden židovský fyzik, např. Albert Einstein. Kabalu studoval i Isaac Newton (anglický fyzik, matematik, astronom a alchymista). Kabala je židovský okultismus (tajné učení), magie, čarodějnictví (učení démonů, spolupráce se satanem a jeho démony – komunikace s démonickými duchy je základem všech tajných nauk). Kabala je nejrozsáhlejší učení démonů, jaké kdy lidstvo mělo. Pro křesťana je dost neuvěřitelné, že ortodoxní Judaismus považuje Kabalu za esoterní tradici, která má svůj původ u Mojžíše na Sinaji. Někteří židovští kabalisté dokonce říkají, že počátky Kabaly sahají až k Abrahamovi či dokonce až k Adamovi. Je neuvěřitelné, že Kabala se odvolává na znalosti, které mají být obsaženy v Tóře (5 knih Mojžíše). Židovští kabalisté tvrdí, že největší přínos do tohoto učení dal král Šalamoun (třetí král Izraele). Proto se někdy hexagramu (✡) říká Šalamounova pečeť. Židé, kteří provozují Kabalu, zcela ignorují, že magie, čarodějnictví… jsou praktiky Bohem Bible zakázané.

“Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný!”
Bible, překlad 21.století, Deuteronomium 18,10–12

Kabala
Original Kabala
Original Kabala
Original Kabala
Original Kabala
Original Kabala

Židovské učení Kabaly
Židovská Kabala obsahuje nauky, které jsou určeny pro “obyčejné” Židy, a také nauky, které jsou určeny výhradně pro zasvěcené Židy. Kabala je židovská mystika, která je založena nejen na přímou komunikaci s nejvyšším božstvem (satanem), je to také tajná metafyzická nauka, způsob, jak šifrovat informace matematickým systémem čísel. Zasvěcení Židé se dodnes zabývají okultním (tajným) systémem šifrování a podle kabalistické numerologie (magie čísel), vykonávají své rituály. Je to systém, který je úzce spjat nejen s matematikou, ale i s architekturou. Proto má Kabalu v základu (jako osnovu) okultní organizace, která se nazývá Svobodní zednáři. Bez Kabaly by nebylo 33 rituálů zednářské lóže. Zednářské stavby obsahují mnohá tajemství a poselství, která jsou zašifrována přímo do jejich architektury, rozměru staveb, geometrie, tvaru atd. Nejen Svobodní zednáři, ale i další okultní organizace mají Kabalu v základu, např. Templáři a Golden Dawn.

Kabala učí naprosto nebiblicky o Stvoření. Podle učení Kabaly, Bůh všechno (včetně člověka) stvořil skrz tzv. sefiry (sefira je slovo, odvozené nejspíše od slova safar – počítat), což je základní pojem Kabaly. Sefíry je deset cest, které tvoří základ všeho existujícího. Sefíry jsou tyto: Keter, Chochma, Bina, Da’at, Chesed, Gevura, Tif’eret, Necach, Hod, Jesod, Malchut.

Nejhorší co se vám může stát když se ocitnete na Malchutu to je země..

Kabala: Univerzální strom života

Život je krásný, komplexní systém zákonů a vzájemně závislý pohyb hmoty a energie. Kabala je systematický přehled toho, jak existence funguje na každé úrovni, od mikrokosmu po makrokosmos. Kabala je základ všech náboženství, vědních oborů, filosofie a umění. Kabala je univerzální. Kabala nabízí poznání toho, jak lidská bytost zapadá do přírody a jak funguje realita od nejnižších a nejhustších úrovní až po ty nejsvrchovanější. Prostřednictvím poznání Kabaly člověk zjišťuje, na jaké úrovni vědomí se v kosmu právě nachází a jak přejít na úrovně vyšší a dosáhnout tak lepšího stavu bytí v životě.

Kabala je univerzální vědění, které se vyskytuje v mnoha formách po celém světě. Ačkoliv k ilustraci používáme hebrejské slovo Kabbalah, toto vědění není vlastnictvím židovských nebo kterýchkoliv jiných skupin. Kabala je také známa pod jinými jmény, jako třeba Kalachakra v tibetském buddhismu. Moderní věda to nazývá „fyzika“, ale vědci ještě neobjevili celou škálu tohoto vědění. Aby dosáhli daleko za dosah fyzických smyslů, musí použít jiné nástroje.

Slovo Kabbalah pochází z hebrejštiny a může být vyslovováno i jako Cabala nebo Qabala, protože to pochází z hebrejského קבלה, kde קבל znamená „přijmout/dostat“. (Vyslovování s „K“ je v gnostické tradici preferováno, protože tři ručičky písmena K reprezentují tři primární síly – svatá trojce, trojjedinost). Kořen slova je stěžejní, protože skutečná Kabala není objev nebo teorie, je to přímý vjem (příjem) pravdy. Když zříme pravdu, žádná teorie nebo přesvědčení není potřeba. Pravda jednoduše je. Navíc fundamentální pravda nemůže být poznána fyzicky, protože tato fundamentální pravda je za dosahem fyzických smyslů. Protože opravdový badatel Kabaly ví, jak vnímat to, co je za hranicemi fyzických smyslů.

Objektivní studium kabaly znamená být zkušený v práci ve vnitřních světech… Ten, kdo tomu nerozumí, zůstává uvnitř zmatený. Kabala je základ k porozumění jazyku těchto slov. – Samuel Aun Weor, Tarot a Kabala

Kabala je základ všech forem a duchovní moudrosti, ačkoliv je to známo pod mnoha jinými názvy. Každé náboženství má kabalistický základ, i přesto, že tento základ mohou nazývat jinými jmény. Dokonce i věda studuje Kabalu, aniž by si to vědci uvědomovali.

Na západě kabala užívá primární symbol známý jako Strom života, který ilustruje organizační princip nalézaný v každá mystické tradici.

… Strom života ve středu zahrady Eden… – Genesis 2:9

Strom života, jakožto jeden z dvou hlavních stromů v zahradě Eden je jeden z kořenů veškerého lidského poznání. Porozumět Stromu života znamená chápat základní formuli existence.

Strom života je základ nesčetných pradávných kultur. Je to severský Yggdrasil, Strom života Máyů a Aztéků, Buddhův strom Bodhi.

Kabala - Univerzalny strom zivota

Z leva doprava: Mojžíšův hořící keř, z řecké mytologie strom Hesperidek, egyptský strom života, buddhistický mistr Nágárdžuna pijící ze stromu života.

Každá veliká mystická tradice má hlubokou strukturu kosmologie. Každá kosmologie koresponduje se Stromem života.

Kabalistická kosmologie je křesťanská gnóze. Bez toho bychom neměli kompletní systém náboženství a je to právě nekompletní systém, co bylo a je slabostí křesťanství. – Dion Fortune, Mystická kabala

Kabala je také věda o číslech. Kabala popisuje matematiku ve stvoření.

Kabala je také důvěrně propojena s pradávným tajným Tarotem. Dvacet-dva symbolů Tarotu zahrnuje celou boží moudrost a tato moudrost je organizována a vysvětlována v Kabale.

Kvůli tak jednoduché věci učenci napsali neuvěřitelné množství teorií, že by se z toho zbláznil každý, kdo by dostal chuť stát se intelektuálem prostřednictvím celého tohoto arzenálu. – Samael Aun Weor

Kabala je symbolika vyjadřující strukturu stvoření. Porozuměním Stromu života může jedinec pochopit strukturu kosmu okolo nás i uvnitř nás, protože to mapuje makrokosmos i mikrokosmos a všechno mezi tím. Nicméně, toto porozumění nemůže vzniknout výhradně čtením knih a účastí na přednáškách.

Jsou dva druhy kabalistů: intelektuální kabalisté a intuitivní kabalisté. Intelektuální kabalistické jsou černí mágové. Intuitivní kabalisté jsou bílí mágové. – Samael Aun Weor

Intelekt je jako nástroj použitelný, když slouží pod kontrolou Ducha. Ale když se intelekt snaží                ovládat Ducha, stává se destruktivním. Intuitivním kabalistou se stává ten, kdo se učí prostřednictvím zkušenosti vědomí. Intuitivní kabalista se učí přímo, bez názorů a teorií. Hledá radikální intelektuální kulturu: hlubinné pochopení, poznání tajemství kvalifikovaného přímým průzkumem.

K tomu, aby se jedinec stal kompletním kabalistou, je třeba studovat, a nahrát si učení do paměti. – Samael Aun Weor, Tarot a Kabala

V syntéze, intuitivní kabalista studuje spisy velikých mistrů, poté bádá, aby si vše zjistil na vlastní pěst a akceptuje to, co přímo prožije jako pravé. Do té doby zůstávají spisy a názory ostatních pouhými spisy a názory.

K dosažení této úrovně poznání je nutné vědět, jak užívat vědomí skrze sebe-pozorování a meditaci. Když je mysl stabilní a tichá, hlas Ducha může být zaslechnut; je to hlas intuice, který odhaluje veškeré pravé vědění.

Kabala-vsetky_telaKdyž se esoterik snaží formulovat tuto filosofii pro komunikaci s ostatními, čelí faktu, že toto vědění vyšších forem existence je získané procesem, který není myšlenkového charakteru. Tento proces začíná, když jsou myšlenky ponechány stranou. – Dion Fortune, Mystická Kabala

Proto je student gnóze povzbuzován k porozumění Kabaly skrze intelektuální studium, ale také k následnému meditování, aby mohl pochopit Kabalu skrze intuici a přímou zkušenost. Ten, kdo si udržuje výhradně intelektuální vědění selhává v růstu.

Kabalistické studium musí být kombinované s prací na sobě. Jedinec musí realizovat toto učení vědomě, jinak budou znalosti v intelektuální formě ztraceny, jakmile onen jedinec zemře. – Samael Aun Weor

Podobně i ten, kdo odmítne studovat Kabalu, selže v růstu, protože odmítá studium kroků na cestě.

Musíme jít střední cestou: průzkum se všemi poznávacími schopnostmi v psychologické rovnováze.

  • Skrze intelekt: studiem písemnictví zasvěcenců.
  • Skrze srdce: meditací.
  • Skrze činy: sexuální transmutací.Tantrajoga

 

 

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This