0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Hermetismus – Hermes Trismegistus

Jeden z hlavních principů hermetismu je první teze, kterou lze nalézt na smaragdové desce a která často podléhá různým (často ne zcela přesným) reinterpretacím.

 

7 hermetických zákonů
 1. ZÁKON MENTALISMU
 2. ZÁKON SHODNOSTI
 3. ZÁKON VIBRACÍ
 4. ZÁKON POLARITY
 5. ZÁKON RYTMU
 6. ZÁKON PŘÍČINY A NÁSLEDKU
 7. ZÁKON POHLAVÍ – RODU
 • „Absolutno je mysl. Vesmír v sobě zahrnuje duševní podstatu“ 
 •   Tento zákon vyjadřuje pravdu, že „vše je mysl“. Popisuje, že absolutno (tedy skutečná realita, která se nachází za vnějšími tvary a formami, jež známe jako hmotný vesmír, život, materii či energii, zkrátka vše, co vnímáme zevními smysly) je duch, jenž je sám o sobě nepoznatelný, nedefinovatelný, ale který lze považovat za univerzální, nekonečnou a živou mysl. Tento zákon rovněž objasňuje, že celý svět tvarů či vesmír je jednoduše duševním výtvorem absolutna, v mysli, v níž se nacházíme, pohybujeme a žijeme.                                               Tento fakt vám přibližuji a objasňuji v každé sekci. Jde o uvědomění, že vás něco převyšuje. Můžete to nazývat Vesmír, Universum, Bůh či jakkoliv. Na názvu nezáleží. Důležité je uvědomění, že jste si sami život nedali, sami od sebe na základě svého rozhodnutí či kontroly nad okolnostmi jste se nenarodili. Neřídíte planetární systém, ani systém Země, neřídíte ani svůj organismus nebo-li tělo, které máte. Pouze v něm jste. Ale už možná ani nevíte, kolik buněk musí spolupracovat na systému tak dokonalého výtvoru, jako je tělo. A ani to nedokážeme vytvořit jinak, než přírodní silou. Tedy je něco, co vás převyšuje. A to něco je živé, duševní, mentální. Vnímá vás, cítí vás a reaguje na vás a vy na něj.  

 

Caduceus (tj. hůl boha Herma) byl jedním
ze symbolů hermetismu nyní logo lékáren

 • To, co jest nahoře, jest také to, co jest dole.

Z tohoto základu hermetismu vyplývají další možné reflexe:

 • jednota
 • princip soběpodobnosti
 • univerzalita existence
 • soběnáležitost

Jednou z moderních reinterpretací je vědou často znovuobjevovaný fakt, že všichni a všechno jsme tvořeni jedním a tímtéž, ať již je aktuální vědecké povědomí nakloněno tomu, že ono „totéž“ jsou atomy, subatomární částice, kvarky, superstruny, vše dohromady, či jiné myšlené formy existence. Jsme v každém ohledu doslova jedno a to samé, vyjádřené v nekonečném spektru různých možných obdobných forem.

Vědeckým vyjádřením této obecné myšlenky jsou pak fraktály.

Náboženská neutralita

Pozoruhodným znakem hermetismu je jeho náboženská neutralita – v západní kultuře může být rozvíjen v rámci křesťanstvíjudaismu i nenábožensky pojímaného panteismu, a stejně tak může být přítomen i v novopohanských proudech, například v kemetismu. Jak shrnuje Erik Hornung, je veškerý hermetismus svou povahou tolerantní a prostý jakýchkoli strnulých dogmat.[2] Za součásti hermetického proudu jsou pokládány alchymieastrologiemagie a kabala.

Hermetismushermetika či hermetická nauka je starověká, až do současné doby živá a ne zcela jednotná duchovně-nauková tradice. Jde o druh esoterismu a současně o filozofický směr. Název pochází od základního řecko-egyptského díla Corpus Hermeticum, za jehož autora je považován mýtický egyptský mudrc Hermes Trismegistos, snad pozdější antická podoba staroegyptského boha Thovta ztotožněná s řeckým Hermem. Z hermetické nauky odvozuje svůj původ také alchymie.

Hermes Trismegistos (řecky Ἑρμῆς ὁ Τρισμέγιστος, latinsky Mercurius Tremaximus či Mercurius ter Maximus) je označován za autora mnoha děl, která vznikla přibližně okolo začátku letopočtu a jsou shrnuta v tzv. Corpus Hermeticum. Tato díla pojednávají o tzv. hermetické filosofii či hermetismu. Různá další díla (převážně alchymistická) mu byla připisována i později. Často bývá označován za zakladatele alchymie a někdy též astrologie, jeho existence jako skutečné osoby však není prokázána a nezřídka bývá zpochybňována či přímo odmítána.

Hermovo přízvisko pochází z řeckého trìs mégistos a znamená „Hermes Třikrát veliký“, jako překlad se objevuje i „Hermes Třikrát mocný“, latinsky pak Mercurius Tremaximus.Tento zákon vyjadřuje pravdu, že „vše je mysl“.Mentální Zákon

Popisuje, že absolutno (tedy skutečná realita, která se nachází za vnějšími tvary a formami, jež známe jako hmotný vesmír, život, materii či energii, zkrátka vše, co vnímáme zevními smysly) je duch, jenž je sám o sobě nepoznatelný a nedefinovaný a nedefinovatelný, ale který lze považovat za univerzální, nekonečnou a živou mysl.

Tento zákon rovněž objasňuje, že celý svět tvarů či vesmír je jednoduše duševním výtvorem absolutna a řídí se zákony stvořených věcí. Ukazuje, že vesmír jako celek i jeho součásti existují v mysli absolutna, v mysli, v níž se nacházíme, pohybujeme a žijeme.

Díky tomu, že tento zákon vymezuje podstatu vesmíru jako duševní, můžeme s jeho pomocí snadno vysvětlit nejrůznější duševní a paranormální jevy, které vydatně přitahují pozornost široké veřejnosti a jež jsou bez tohoto vysvětlení nepochopitelné a vzpírají se vědeckému zkoumání.

Pochopení tohoto velikého hermetického zákona mentalizmu umožňuje každému jedinci, aby porozuměl zákonitostem duševního vesmíru a využíval je ve svůj prospěch a pokrok. Student hermetizmu může duševní zákony aplikovat inteligentně místo toho, aby je používal neorganizovaně a chaoticky. Drží-li student ve svých rukou univerzální klíč, může odemknout řadu bran duševního a paranormálního chrámu poznání a vstoupit do něj svobodně a s rozumem.

Tento zákon objasňuje skutečnou podstatu energie, síly a hmoty a rovněž uvádí, z jakého důvodu a jakým způsobem podléhají ovládání myslí.

Jeden z dávných hermetických mistrů před dlouhou dobou napsal: „Ten, kdo pochopil pravdu o duševní podstatě vesmíru, velmi pokročil na stezce k mistrovství.“ Tato slova platí dnes stejně jako v době, kdy byla napsána poprvé. Dosáhnout mistrovství bez tohoto univerzálního klíče je nemožné. Bez jeho vlastnictví by student jen nadarmo bušil na řadu chrámových dveří.

„Pod a za vesmírem, jenž podléhá času, prostoru a změnám, se nachází skutečná realita – základní pravda.“

KybalionZákon shodnosti
„Jak nahoře, tak dole,
jak dole, tak nahoře.“
Kybalion

Tento zákon vyjadřuje pravdu, že mezi pravidly a jevy nejrůznějších úrovní bytí a života vždy panuje jistá shoda.

Starý hermetický axiom říká: „Jak nahoře, tak dole, jak dole, tak nahoře.“ Pochopení tohoto zákona umožňuje vyřešit řadu skličujících paradoxů a skrytých tajemsví přírody. Existují pláně, jež přesahují naše chápání. Pokud na ně však aplikujeme zákon shodnosti, můžeme porozumět řadě věcí, které bychom jinak nikdy nepoznali.

Tento zákon funguje na všech úrovních hmotného, duševního i duchovního vesmíru – má univerzální platnost. Staří hermetikové považovali tento zákon za jeden z nejdůležitějších duševních nástrojů, s jehož pomocí lze dokonce poodhrnout závoj Isis, a letmo tak zahlédnout tvář této bohyně.

Znalost geometrických zákonů dovoluje člověku, jenž sedí ve své observatoři, pozorovat daleká slunce a zaznamenávat jejich pohyb. Podobně nám znalost zákona shodnosti umožňuje, abychom z toho, co známe, vyvozovali inteligentní závěry o nepoznaném.

Můžeme studovat monádu a pochopit archanděly.

Jak nahoře tak i dole, jak dole, tak nahoře

* Upozornění na zákon hierarchie a zákon symetrie v podmínkách zrcadlové reflexe ve vztahu ke 4. (Také zákon možné přitažlivosti, stejně jako zákon souladu.)
* Vše je ve vztahu ke všemu, stejně jako uzly v rybářské síti, a těch je 12.


Zákon vibrací
„Nic se nenachází v klidu,
vše se pohybuje, vše vibruje.“
Kybalion

Tento zákon popisuje skutečnost, že „se vše pohybuje, vše vibruje a nic se nenachází v klidu“.

Uvádí pravdy, s nimiž souhlasí i moderní věda a jež podporuje každý nový vědecký objev. Přesto tento zákon před tisíci lety formulovali staří egyptští mistři.

Tento zákon objasňuje, že rozdíly mezi jednotlivými projevy hmoty, energie, mysli, a dokonce i ducha jsou do značné míry výsledkem různých frekvencí. Od absolutna, jež je ryzím duchem, dolů až po nejhrubší formy hmoty tvoří vše vibrace – čím vyšší vibrace, tím vyšší pozice na žebříčku. Duch vibruje s tak nesmírnou intenzitou a rychlost, že prakticky spočívá v klidu – kolo, jež se rychle otáčí, v nás vzbuzuje dojem, že stojí na místě. Na druhém konci žebříčku se nacházejí hrubé formy hmoty, jejichž vibrace jsou tak nízké, že se rovněž zdá, že se nacházejí v klidu.

Mezi těmito dvěma póly existují miliony a miliony nejrůznějších vibračních frekvencí. Vibruje naprosto vše – od částic a elektronů, atomů a molekul až po celé světy a vesmíry. Totéž platí na úrovních energie a síly (jež mají pouze odlišnou vibrační frekvenci), pro mentální pláně (jejichž stav závisí na vibracích), a dokonce o pro duchovní sféry.

Pochopení tohoto zákona a použití příslušných formulí umožňuje studentům hermetiky ovládnout jak své duševní vibrace, tak duševní vibrace druhých lidí. Mistři využívají tohoto zákona také k tomu, aby si různým způsobem podmanili přírodní jevy.

Jak říká jeden z dávných autorů: „Ten, kdo chápe zákon vibrací, drží v ruce žezlo moci.“


Zákon polarity
„Všechno je podvojné, vše má dva póly,
Vše má svůj opak. Podobné a nepodobné
Věci jsou stejné, protiklady mají tutéž
Podstatu a liší se jen formou.
Protipóly se setkávají,
Každá pravda je jen polopravdou
A všechny paradoxy lze vyřešit.“
Kybalion

Tento zákon vyjadřuje pravdu, že „všechno je dvojité, vše má dva póly, vše má svůj opak.“

To všechno jsou prastaré hermetické axiomy. Vysvětluje dávné paradoxy, jež popletly hlavu řadě lidí a které popisují následující slova: „Teze a antiteze se shodují ve své podstatě, ale odlišují se formou. Protiklady mají tutéž podstatu a liší se jen stavem. Dva opačné póly lze spojit, extrémy se setkávají, vše současně je i není, každá pravda je poloviční lží, všechno má dvě strany a tak dále.“

Tento zákon objasňuje, že ve všem se nacházejí dva póly, dva opačné aspekty a že protiklady jsou ve skutečnosti dva extrémy téhož, dva stíny téže záležitosti, jež se odlišují pouze svou intenzitou. Můžeme si to vysvětlit na příkladu – třebaže teplo a chlad tvoří protiklady, ve skutečnosti jde o tentýž jev s rozdílnou intenzitou. Podívejte se na teploměr a řekněte, zda dokážete rozlišit, kde končí teplo a začíná chlad! Nic takového jako absolutní teplo ani absolutní chlad neexistuje. Slova teplo a chlad prostě popisují různou intenzitu téhož jevu a tentýž jev, který se projevu jako teplo a chlad, je jen formou, druhem a frekvencí vibrací. Teplo a chlad tedy představují dva póly fenoménu, jejž nazýváme teplota, a jevy, které je provázejí, jsou výsledkem působení zákona polarity.

Stejný zákon se projevuje v případě světla a tmy, jež jsou vyjádřením téhož úkazu a liší se pouze svou silou. Kde končí tma a začíná světlo? Jaký je rozdíl mezi velkým a malým? Mezi tvrdým a měkkým? Mezi černým a bílým? Mezi ostrým a tupým? Mezi hlasitým a tichým? Mezi vysokým a nízkým? Mezi pozitivním a negativním?

Zákon polarity tyto paradoxy vysvětluje a žádný jiný zákon jej nemůže nahradit. Stejný zákon působí na duševní úrovni. Ukažme si to na extrémním příkladu lásky a nenávisti – dvou duševních stavů, jež se od sebe očividně liší. Přesto existují různé stupně nenávisti i lásky a středová bod, v němž říkáme, že něco máme rádi nebo naopak nemáme. Pocity náklonnosti však přecházejí do pocitů odporu postupně, že si občas nejsme jisti, zda máme něco rádi, neradi nebo je nám to jedno. Všechno to jsou pouze stupně téhož, což vám bude jasné, pokud se jen na chvilku zamyslíme. Mimoto – a toto je něco, čemu hermetikové přikládají větší důležitost – lze vibrace nenávisti přeměňovat ve vibrace lásky, a to jak ve vlastní mysli, tak v myslích druhých lidí.

Mnozí z vás, kteří čtete tyto řádky, zažili na vlastní kůži nedobrovolný a náhlý přechod od pocitů lásky k nenávisti a naopak. Jistě jste podobný úkaz pozorovali i u druhých. Z tohoto důvodu pro vás nebude obtížné pochopit, že s pomocí hermetických formulí je toho možné dosáhnout prostřednictvím vůle.

Dobro a zlo reprezentují jen opačné póly téhož fenoménu a hermetik ví, jak lze s použitím zákona polarity přeměnit zlo v dobro. Krátce řečeno, umění polarizace je oblastí duševní alchymie, kterou znali a praktikovali jak dávní, tak moderní mistři hermetizmu.

Jestliže tento zákon pochopíte a vynaložíte-li dostatek času a energie na to, abyste umění polarizace ovládli, získáte schopnost měnit polaritu svou i polaritu druhých.

„Sedm je zákonů pravdy.
Ten, kdo je zná, vlastní magický klíč,
pod jehož dotekem se rozletí všechny
chrámové brány dokořán.“
Kybalion

Vše je podvojné – všechno má póly

* Všechno má svůj protějšek – podobné i nepodobné je totéž.
* Opaky jsou identické povahy, ale v různé míře.
* Extrémy se potkávají s extrémy.
* Veškeré pravdy jsou jen polopravdami.
* Všechny paradoxy mohou být smířeny.
* Každý obal má svůj vnějšek a vnitřek, což jsou stejné, ale různé a neoddělitelné části tytéž věci.
* Polarita existuje ve dvou formách, omezeně fixní a příčná.
* Odvěký kříž symbolizuje pozitivní energii ( | ), ( — ) negativní. Když se ty dvě setkají, zrodí se třetí síla, nesoucí s sebou buď tvoření anebo zkázu.

Zákon rytmu
„Všechno přitéká a odtéká, vše má svůj
příliv a odliv, vše stoupá a klesá.
Pohyb kyvadla se projevuje ve všech
věcech. Míra zhoupnutí kyvadla doprava
je stejná
jako míra zhoupnutí doleva.
Rytmus má vyrovnávající vliv.“
Kybalion

Tento zákon popisuje skutečnost, že ve všem probíhá mezi dvěma póly, které existují podle zákona polarity, jejž jsme popsali před chvilkou, rovnovážný pohyb – sem a tam, nahoru a dolů, dopředu a dozadu, příliv a odliv, pohyb podobný houpání kyvadla. Neustále se odehrává akce a reakce, postup a ústup, stoupání a klesání. Týká se to vesmíru, sluncí, zemí, lidí, zvířat, mysli, energie i hmoty.

Tento zákon se projevuje ve vzniku a zániku zemí, vzestupu a úpadku celých národů, v životě všech věcí a konečně i v duševních stavech člověka. A především právě tato souvislost s psychickými stavy je důvod, proč hermetikové považují porozumění tomuto zákonu za tak důležité. Hermetikové tento zákon pochopili, nalezli jeho univerzální použití a také objevili určité formule a metody, s jejichž pomocí dokážou jeho účinky na svou bytost překonat.
Využívají duševního zákona neutralizace.

Zákon rytmu není možné zrušit nebo zastavit, ale hermetikové se naučili, jak se jeho vlivu do jisté míry, která záleží na tom, jak jej ovládají, vyhnout. Naučili se jej využívat místo toho, aby byli využíváni jím. Tato metoda a další podobné tvoří umění hermetiků. Mistr hermetické nauky se zpolarizuje do bodu, v němž si přeje spočinout, a následně zneutralizuje rytmický pohyb kyvadla, jenž by ho vychýlil k opačnému pólu. Všichni jedinci, již dosáhli určitého stupně sebeovládání, tak do jisté míry činí, a však mistr se takto chová vědomě a ze své vůle. Dosahuje takové duševní rovnováhy a stability, jakou si davy obyčejných lidí, jež se potácejí sem a tam jako kyvadlo, nedokážou vůbec představit.

Hermetikové zákony rytmu a polarity pečlivě studovali a metody, jak proti nim působit, jak je neutralizovat a používat, tvoří důležitou součást hermetické duševní alchymie.

Všechno pluje ven i dovnitř, vše má svůj příliv a odliv

* Všechny věci vznikají a zanikají.
* Ve všem se projevuje pohyb kyvadla – výkyv doprava je roven výkyvu vlevo.
* Rytmus se vyrovnává.
* Vše má svůj vlastní takt, ovlivněný jinými a ostatními takty.
* Všechno má svůj vlastní čas a je jeho projevem (zákon kompenzace a zákon neutralizace).


Zákon příčiny a následku
„Každá příčina má svůj následek
a každý následek má svou příčinu.
Vše se děje v souladu se zákonem.
Náhoda je jen nerozpoznaný zákon.
Existuje mnoho kauzálních plání,
ale zákon nic neobejde.“
Kybalion

Tento zákon objasňuje skutečnost, že každý následek má svou příčinu a každá příčina má svůj následek. Vyjadřuje, že „vše se děje podle zákona“, že se nic „neděje náhodou“, že nic takového jako náhoda neexistuje a že i když existují různé úrovně příčin a následků, z nichž ty vyšší ovládají nižší, nic se působení tohoto zákona nemůže zcela vymanit.

Hermetikové ovládají umění a metody, jak se do určité míry povznést nad běžnou úroveň příčiny a následku. Tím, že se duševně povznesou na vyšší úroveň, stanou se spíše těmi, kdo tvoří příčiny, než těmi, kdo nesou následky.

Obyčejní lidé jsou unášeni proudem, ovlivňováni prostředím a podléhají vůli a tužbám silnějších jedinců. Dědičnost, sugesce a další vnější příčiny jimi pohybují na šachovnici života jako pěšci. Mistři, již se povznesli na vyšší úroveň, oproti tomu ovládají svou náladu, povahu, vlastnosti, síly i prostředí, které je obklopuje. Místo pěšců jsou těmi, kdo jimi posunuje. Pomáhají hrát hru života místo toho, aby jimi bylo hráno a pohybováno tak, jak si jiní lidé a vnější prostředí usmyslí. Nejsou nástroji tohoto zákona, ale využívají jej.

V tomto výroku se nachází koncentrované bohatství hermetického poznání – kdo umí číst, čti!

Každá příčina má svůj následek a každý následek má svou příčinu – vše se děje podle zákona

* Je možné pojmenovat zákon, ale ne ho poznat.
* Je mnoho záměrů z příčiny, ale nic neunikne zákonům vesmíru.
* To, o čem přemýšlíte, je příčina, co tím přivodíte je následek (vztahuje se k zákonu přitahování protikladů, k zákonu reciproce a zákonu kompenzace).

Zákon pohlaví
„Vše má pohlaví, vše má svůj mužský
a ženský aspekt.
Existence pohlaví se projevuje
na všech úrovních.“
Kybalion

V tomto zákonu se odráží skutečnost, že existence pohlaví působí na vše – vliv mužského a ženského aspektu nikdy neustává.

Toto neplatí pouze na fyzické úrovni, ale také na úrovni duševní, a dokonce i v duchovních sférách.

Na fyzické úrovni se tento zákon projevuje v podobě sexu.
Na vyšších rovinách na sebe přijímá vyšší formy, ale stále jde o tentýž zákon. Bez tohoto zákona není možné žádné tvoření – fyzické, duševní a ni duchovní. Jestliže jej pochopíte, vyjasní se vám mnoho problémů, nad nimiž si láme hlavu řada lidí.

Zákon pohlaví se neustále podílí na rozmnožování, obnově a tvoření. Každá věc, každý člověk v sobě obsahují dva elementy či principy neboli tento veliký zákon. Každá věc mužské povahy v sobě nese i ženský prvek. Každá žena v sobě obsahuje mužský princip.
Abyste porozuměli filozofii duševního a duchovního tvoření, rozmnožování a obnovy, musíte studovat a pochopit tento hermetický zákon. Je v něm obsažen klíč k mnoha životním mystériím.

Chceme vás varovat, že tento zákon nemá nic společného s řadou primitivních, zhoubných, ponižujících a chlípných teorií, učení a praktik, jenž jsou vyučovány pod vznešenými jmény, avšak které představují jen prostituci velikého přirozeného zákona pohlaví. Tyto přízemní pokusy o oživení dávných a neblaze proslulých forem uctívání plodivé síly přírody ničí tělo, mysl i duši. Hermetická filozofie odjakživa troubila na poplach proti těmto degradovaným učením, jež vedou k chtíči, prostopášnosti a překrucování přírodních principů.
Jestliže se po takovéto nauce pídíte, musíte hledat někde jinde – hermetismus nic podobného neobsahuje.

Čistému vše čisté, přízemnímu vše přízemní.

Plození je ve všem; vše má své mužské a ženské principy

* Ve všech úmyslech se projevuje pohlaví.
* Pohlaví existuje ve dvou formách – směřující do délky a příčné.
* Ve vztahu k zákonu přitažlivosti (dva póly a vzájemnost mezní a příčná (6), (je také ve shodě s přitažlivostí a ve vztahu k různému a protilehlému (4).

7 HERMETICKÝCH ZÁKONŮ
h.jpg
„Sedm je zákonů pravdy.
Ten, kdo je zná, vlastní magický klíč,
pod jehož dotekem se rozletí všechny
chrámové brány dokořán.“
Kybalion
Ze starého Egypta vzešlo hlavní ezoterické a okultní učení, které již po několik tisíciletí velmi silně ovlivňuje filozofie všech ras a národů. V Egyptě, domovině pyramid a sfingy, se zrodila skrytá moudrost a mystická nauka. Z jeho tajných učení čerpaly všechny národy. Indie, Persie, Chaldea, Médea, Japonsko, Čína, Asýrie, antické Řecko a Řím i další starověké země zplna hrdla využívaly hojnosti vědomostí, již hierofanti a mistři země Isis bez jakéhokoli omezení poskytovali lidem, již byli připravení pít z hluboké studnice mystických a okultních tradic, již vyhloubili vůdčí osobnosti starobylé země.
Ve starověkém Egyptě sídlili slavní adepti a mistři, jejichž velikost nikdy nikdo nepřekonal a jen velmi málo lidí se jim v průběhu dlouhých staletí, jež uplynula od smrti Herma, vyrovnalo. V Egyptě se nacházela největší mystická lóže. Dveře egyptských chrámů se otevíraly neofytům, kteří se posléze jako hierofanti, adepti a mistři vydali do čtyř koutů země s cenným poznáním, jež byli s dychtivostí a ochotou nachystáni předat lidem, kteří na ně byli zralí.
„Ústa moudrosti promluví jen k chápajícím uším.“
Kybalion
Mezi těmito mistry starobylého Egypta byl jeden, který se jmenoval Hermes Trismegistros (což znamená „třikrát veliký“). Přebýval v Egyptě na počátku jeho éry. Stal se otcem okultní moudrosti, zakladatelem astrologie a objevitelem alchymie. V letech, jež následovala po Hermově odchodu z této životní úrovně, si ho Egypťané zbožštili a učinilo z něj jednoho ze svých bohů, kterého pojmenovali Thóth „Písař boží“. Později ho do panteonu svých bohů zařadili i obyvatelé starověkého Řecka. Nazvali ho Hermes – bůh moudrosti.
Dokonce i dnes používáme výraz „hermetický“ ve smyslu „tajný“, neprodyšně uzavřený, aby nic neuniklo. Znamená to, že stoupenci Herma své učení vždy udržovali v tajnosti. Tato politika opatrného šíření pravdy je pro hermetiky typická odjakživa a platí i dnes. V každé době však žilo několik věrných duší, které udržovaly plamen ryzí nauky naživu, pozorně o něj pečovaly a nedovolily, aby uhasnul. Díky těmto vytrvalým srdcím a neohroženým duším je pravda stále s námi. Není ji však možné nalézt v knihách, žádná kniha se o ni nijak podrobně nezmiňuje. Pravda byla odjakživa předávána ústně z mistra na studenta, ze zasvěcence na hierofanta. Byla- li někdy zachycena na papír, její význam byl zakódován do alchymických a astrologických termínů, které dokázali rozluštit jen ti, kdo vlastnili klíč.
Tento postup byl nutný kvůli perzekucím středověkých teologů, kteří tajnou nauku potírali mečem a ohněm, hranicemi, šibenicemi a kříži. Dokonce i dnes existuje na téma hermetické filozofie jen několik spolehlivých knih, třebaže se na ně odvolává nespočet děl o různých oblastech okultizmu. A přesto hermetická filozofie představuje jediný univerzální klíč, který otevírá všechny brány k okultním vědám!
„Tam, kam dopadnou kroky Mistra, nastraží lidé, již jsou jeho nauku schopni přijmout, pečlivě uši.“
Kybalion
V raných dobách existoval soubor základních hermetických principů, jenž se předával z učitele na žáka a byl znám jako Kybalion. Přesný význam tohoto slova se vytratil již před několika stovkami let. Učení jako takové však bylo předáváno, jak se zmiňuji výše, ústně. Pravidla této nauky nebyla nikdy sepsána nebo vytištěna. Šlo o pouhý soubor zásad, axiomů a předpisů, jimž nemohl porozumět nikdo zvenčí, nicméně neofyté, kterým byly tyto zásady, axiomy a přesvědčení vysvětleny hermetickými zasvěcenci a učenci, byly chápány bez problémů.
Toto učení tvořilo základní principy umění hermetické alchymie, které se spíše zaobíralo ovládnutí duševních sil než přeměnou chemických prvků. Alchymisté transmutovali duševní vibrace, a nikoliv kovy. Mýty o kameni mudrců, který dokáže přeměnit jakýkoliv kov ve zlato, byly jen alegorií, jež se vztahovala k hermetické filozofii.
„Jsou-li uši studenta zralé slyšet, objeví se ústa, která je naplní moudrostí.“

Kybalion


Mentální rod – Hermetici rozlišují u každého člověka mezi „já“ (malým já) a „Já“ (vyšším Já). Vaše já je tvořeno spojením vašich nálad, mentálních stavů a těla. Je to vaše ženská energie. Vaše Já je onou bytostí ve vás, která může přimět vůlí malé já, aby jednalo podle jeho přání, tužeb a záměrů. To je mužská energie. Mnozí lidé se ztotožní pouze se stavem svého malého já. Cítí se být oběťmi a cítí se omezováni proměnlivými náladami malého já. Malé já není však něco nežádoucího. Ve skutečnosti má v sobě tvůrčí energickou sílů. Malé já však potřebuje být vyváženo vyšším Já, aby mužská stránka spolupracovala se ženskou stránkou, a tak byla důsledně využívána tvořivá síla. Ženský mentální princip (energie malého já) je receptivní a plodí nové myšlenky, které váš mužský mentální princip (energie vyššího Já) uvádí v činnost. Pokud jste schoni se neztotožňovat se svým malým já a místo toho se ztotožnit s vyšším Já, můžete potom vyslat energii k malému já a udat mu směr. Vaše malé já a vyšší Já se potom týmově spojí, aby se úžasné nápady malého já mohly stát skutečností. Nepoužíváme pojmů „pozitivní“ či „negativní“ v běžném slova smyslu, kdy „pozitivní“ znamená něco skutečného a silného a „negativní“ znamená slabost. Nic není více vzdáleno skutečnosti elektrického jevu. Negativní pól baterie je ve skutečnosti pólem, skrze který se projevuje tvorba nových forem a energií. Na tom není nicnegativního“.                                                                                                                                                                         Princip rodu a mentální rovina – nyní se zamyslíme nad působením principu na mentální rovině, kde na prozkoumání čeká mnoho zajímavých skutečností.  Psychologové mluví o duální mysli, jíž označují za „vědomou“ a „nevědomou“.  Také teorie o duální mysli souvisí s vědomou myslí a ženský princip mysli souvisí s nevědomou myslí. Abyste do toohoto učení mohli proniknout hlouběji, obraťte svou pozornost dovnitř ke svému JÁ  převývajícímu ve vás. Existenci tohoto JÁ dokládá vaše vědomí prostřednictvím pocitů, myšlenek a vět obsahujících „JÁ JSEM“. Soustřeďte se ještě trochu déle a uvědomíte si, že toto „JÁ JSEM“ lze rozdělit na dvě oddělené části. Protože tyto dvě části pracují unisono, ve vědomí mohou být odděleny. Zatímco zpočátku se může zdát, že existuje pouze „já“, po pečlivějším zkoumání se ukáže, že je tam „já“ i „já“. Tato mentální dvojčata se liší svými vlastnostmi a zkoumání tohto jevu osvětlí mnohé z problémů mentálního vlivu.  Začněme úvahou o malém já, které se obvykle mylně považuje za vyšší Já, a to tak dlouho, dokud se nedostanete ve zkoumání dále do zákoutí vědomí. Vaše malé já sestává z vašich pocitů, znalostí, chutí a typických vlastností, které tvoří vaši osobnost. To je „já“, které znáte vy i ti druzí. Emoce a city malého já se mění a podléhají Principu rytmu a Principu polarity, což se projevuje kolísáním citů od jednoho extrému k druhému. Někteří lidé se mylně domnívají, že „malé já“ sestává pouze z jejich těla a fyzických chutí. Ale ti, kdo se pozvedli ve svém vědomí, jsou schopni oddělit své „malé já“ od představy těla. Jsou s to správně identifikovat tělo jako „přináležející k“ mentální části sebe. Existuje však ještě vyšší úroveň, jejímž prostřednictvím se lze dívat na „malé já“. Místo abyste se identifikovali se svými pocity a osobností, můžete je chápat jako aspekty v sobě, ale takové aspekty, které ve skutečnosti „Vámi“ nejsou. Vzhledem k tomu, že tyto pocity a jiné stavy vytvořila vaše mysl, můžete je změnit svou vůlí. Poté, co se naučíte pozvednout své nálady a názory tak, jak chcete, přestanete se ztotožňovat se svými mentálními stavy, emocemi, city, zvyky, vlastnostmi a dalšími osobními mentálními náležitostmi. Uložíte je stranou do sbírky kuriozit a břemen. Je jasné, že to vyžaduje velké mentální soustředění a schopnost mentální analýzy. Přesto je tento úkol pro pokročilého studenta zvládnutelný, a dokonce i ti, kdo ještě nejsou tak pokročilí, si mohou představit, jak tohoto procesu dosáhnout. Jakmile dojde k tomuto odstupu, zjistíte, že máte „já“, které má dvojitý aspekt „vyššího Já“ a „malého já“: „malé já“ je mentální lůno, které vytváří myšlenky, představy, emoce, city a další mentální stavy. Malé já dodává vědomí tvůrčí nápady a inspiraci všeho druhu. Jeho schopnosti tvůrčí energie jsou ohromné. Přesto musí malé já dostávat energii od svého společníka „vyššího Já“ (či od vyššího Já jiného člověka), aby se jeho mentální výtovry manifestovaly v realitě.


Kybalion – 7 Hermetických zákonů

Mám to štěstí, že jsem ve svém životě mohla objevit Kybalion až po poznání určitých zákonitostí projevených ve svém životě. Teprve poté jsem své zjištění, poznání a pozorování identifikovala s Kybalionem a naučila se všemu v životě lépe porozumět. Proto vím, že toto učení není nějakým mystickým textem, ale skutečně funguje. První část uvádí zákony, další částí je, jak je uvést do praxe. Zde uvedené je pouze pro vaší informovanost, pro lepší pochopení zákonů a uvedení do praxe vám zcela doporučuji přečíst si obě níže uvedené knihy s tímto tématem.                                                 Podle zásad učení Kybalionu, přitáhne si pozornost těch, kteří jsou připraveni a dokáží přijmout jeho učení.Nechť se tedy stane!                                                                                                                                                               Obrázky jsou použité z: http://www.lailuminacion.com/includes/graficos.asp?CATEGORIA=LEYES&TITULO=GRAFICAS                                                                                                                Kybalion si můžete stáhnout zde: http://www.uloz.to/xtYd9oPD/tri-zasvecenci-2007-kybalion-studie-o-hermeticke-filozofii-stareho-egypta-a-recka-hermetismus-pdf                                                                                                                      Další revidovanou verzi Kybalionu můžete najít od Doreen Virtue, Ph.D. pod názvem Božská magie, ke stažení zde: http://www.uloz.to/x5AvMEdL/doreen-virtue-bozska-magie-pdf

SEDM HERMETICKÝCH ZÁKONŮ„SEDM JE ZÁKONŮ PRAVDY. TEN, KDO JE ZNÁ, VLASTNÍ MAGICKÝ KLÍČ, POD JEHOŽ DOTEKEM SE ROZLETÍ VŠECHNY CHRÁMOVÉ BRÁNY DOKOŘÁN“

 1. ZÁKON MENTALISMU
 2. ZÁKON SHODNOSTI
 3. ZÁKON VIBRACÍ
 4. ZÁKON POLARITY
 5. ZÁKON RYTMU
 6. ZÁKON PŘÍČINY A NÁSLEDKU
 7. ZÁKON POHLAVÍ – RODU                                                                                                                                  

V této části užívám úryvky z výše uvedených knih ke stažení, také své vlastní pochopení zákonů. Své dovětky dopisuji kurzívou.

1. ZÁKON MENTALISMU: „Absolutno je mysl. Vesmír v sobě zahrnuje duševní podstatu“                       Tento zákon vyjadřuje pravdu, že „vše je mysl“. Popisuje, že absolutno (tedy skutečná realita, která se nachází za vnějšími tvary a formami, jež známe jako hmotný vesmír, život, materii či energii, zkrátka vše, co vnímáme zevními smysly) je duch, jenž je sám o sobě nepoznatelný, nedefinovatelný, ale který lze považovat za univerzální, nekonečnou a živou mysl. Tento zákon rovněž objasňuje, že celý svět tvarů či vesmír je jednoduše duševním výtvorem absolutna, v mysli, v níž se nacházíme, pohybujeme a žijeme.                                               Tento fakt vám přibližuji a objasňuji v každé sekci. Jde o uvědomění, že vás něco převyšuje. Můžete to nazývat Vesmír, Universum, Bůh či jakkoliv. Na názvu nezáleží. Důležité je uvědomění, že jste si sami život nedali, sami od sebe na základě svého rozhodnutí či kontroly nad okolnostmi jste se nenarodili. Neřídíte planetární systém, ani systém Země, neřídíte ani svůj organismus nebo-li tělo, které máte. Pouze v něm jste. Ale už možná ani nevíte, kolik buněk musí spolupracovat na systému tak dokonalého výtvoru, jako je tělo. A ani to nedokážeme vytvořit jinak, než přírodní silou. Tedy je něco, co vás převyšuje. A to něco je živé, duševní, mentální. Vnímá vás, cítí vás a reaguje na vás a vy na něj.                                        

2. ZÁKON SHODNOSTI: „Jak nahoře, tak dole, jak dole, tak nahoře“

Tento zákon vyjadřuje pravdu, že mezi pravidly a jevy nejrůznějších úrovní bytí a života vždy panuje jistá shoda. Doreen Virtue nazývá tento zákon SOUVSTAŽNOST. Tento princip se vztahuje ke třem úrovním (či rovinám) existence: fyzické, mentální a duchovní. Každá rovina vibruje na jiné frekvenci a tyto vibrační rozdíly jsou jediným rozlišovacím faktorem mezi rovinami. Jinak jsou všechny tři roviny aspekty VŠEHO. Vyšší duchovní rovina vibruje nejrychleji a nejnižší materiální roviny vibrují nejpomaleji (což je důvod, proč se hmota jeví jako hustá a pevná). Mezi těmito rovinami existuje souvztažnost, harmonie a soulad. Princip souvztažnosti, stejně jako zbývající Principy vibrace, polarity, rytmu, příčiny a následku a rodu, se projevují a působí na každé rovině. Druhý hermetický princip popisuje harmonii, soulad a souvztažnost mezi rovinami manifestace (projevu), života a bytí. Všechno ve Vesmíru pochází z téhož zdroje. Takže bez ohledu na to, na jaké rovině existuje, podléhá stejným zákonům, principům a charakteristickým vlastnostem jako všechno ostatní.                                              K tomuto bych doplnila své vyjádření, vše v životě se vám děje na základě vašich myšlenek. Je-li Universum (1. Zákon Kybalionu) mysl, pak tedy jste svou myslí ve spojení s Universem. Nic se nemůže projevit, pokud to napřed nevznikne ve ve vaší mysli. Teprve poté se to projeví ve hmotě. Tak jako vznikají vznikají nové vynálezy a nové projekty; či budovy – nejprve vzniknou v hlavě architekta a pak je nakreslí a postaví. Nebo i jen maličkosti, třeba to, když přemýšlíte, co uvaříte k večeři. V hlavě se vám vyjeví obrázek daného jídla a vy ho pak uvaříte. Dochází k projevení myšlenky + obrazu + váš souhlas, protože to jídlo si skutečně představit umíte se všemi chutěmi a vůněmi, pak se projeví ve hmotě – vaše akce, uvaříte ho. Takže když se zaměříte, čemu věnujete své myšlenky, cítíte je jako pravdy a jste o nich přesvědčení, uvidíte jejich zhmotnění v realitě. To, že někdo vidí jinou realitu, než vy, je protože on má jiné myšlenky, svá přesvědčení a pravdy.                                            

3. ZÁKON VIBRACÍ. „Nic se nenachází v klidu, vše se pohybuje, vše vibruje.                                                      Tento zákon skutečnost že: „se vše pohybuje, vše vibruje a nic se nenachází v klidu. Uvádí pravdy, s nimiž souhlasí i moderní věda a jež podporuje každý nový vědecký objev. Tento zákon objasňuje, že rozdíly mezi jednotlivými projevy hmoty, energie, mysli a dokonce i ducha jsou do značné míry výsledkem různých vibračních frekvencí. Od absolutna, jež je ryzím duchem, dolů až po nejhrubší formy hmoty tvoří vše vibrace – čím vyšší vibrace, tím vyšší pozice na žebříčku. Všechno ve Vesmíru se pohybuje, dokonce takzvané neživé předměty, které jsou plné vibrujících atomů a energie VŠEHO. hermetici uplatňují tento zákon při zrychlování nebo zpomalování vibrační frekvence objektů nebo situací, které si přejí přitáhnout, změnit nebo eliminovat.Každá myšlenka, emoce, důvod, vůle, mentální touha je doprovázena vibracemi, jejichž část má dopad i na mysl jiných lidí prostřednictvím „indukce“. Tak vzniká telepatie a další formy metapsychických jevů a mentálního ovlivňování. Když o tom budete trochu přemýšlet, pochopíte, že Zákon Vibrace je přítomen v úžasných jevech a moci, jimiž se vyznačují mistří a adepti, kteří překonali přírodní zákony. Ve skutečnosti používají k dosažení daných výsledků pouze jeden zákon proti druhému. Naučili se měnit vibrace hmotných předmětů a dalších forem energie a konat „zázraky“. Mějte na paměti hermetický axiom (Axiom = z řec. axióma, to co se uznává) je tvrzení, které se předem pokládá za platné, a tudíž se nedokazuje. Podobný význam má slovo postulát): „Ten, kdo rozumí Zákonu vibrace, chopil se žezla Moci. Domnívám se, že tento zákon není třeba dál rozvíjet, většinou máte učivo ze ZŠ za sebou, dovolím si doplnit informaci: V roce 1905 Albert Einstein prohlásil, že „veškerá hmota je energie“.  Jen je třeba si uvědomit, že tento zákon definovali ve Starém Egyptě mnoho let před naším letopočtem. A také, jakým způsobem ho aplikovat při procesu manifestace ve svých životech. Nemyslete si, že projev MOCI je projevem EGA, a můžete tím ovlivňovat lidi k tomu, co nechtějí dělat, že budou vaše loutky. Tak takhle to opravdu není. Projevem EGA je manipulace. Nikoliv projev Zákonu Vibrace.Jde o to, udržet si vysoké myšlenky, které vám přitáhnou to, co chcete. Nízké vám přitáhnou to, co nechcete. Tedy, pokud se dostanete do obtížné situace, nenechte si ujít příležitost prohlédnout skrze ní a vidět, co vám to zrcadlí uvnitř vás a uvědomit si své vibrace, které danou situaci do vaší přítomnosti přivedly. Není třeba reakce v duchu – oko, za oko. Jak s tím dál nakládat uvidíte při pochopení dalších zákonů Kybalionu. Nízké myšleny vám přitahují problémy, starosti a překážky. Za všech okolností si udržte vysoké myšlenky a vše dobře dopadne. Sama jsem se o tomto přesvědčila a není to jednoduché 🙂 Ale za zkoušku to stojí. Moje situace byla velmi vážná po delší dobu. Přesto jsem se neustále utvrzovala v pozitivních emocích a víře, že vše dobře dopadne. A skutečně to dopadlo víc než dobře. Ještě chci zmínit jednu věc, kterou jsem vypozorovala. Pokud nechcete, aby vás ovlivňovalo prostředí respektive lidé kolem vás svými přesvědčeními a slovy, nesdělujte jim to důležité ve svém životě, co se jich netýká. A už vůbec nesdělujte své plány o nových projektech, které začínáte dělat na potkání komukoliv. Vždy se objeví pochybovači, kteří to nemusí ani myslet špatně (cesta do pekla je dlážděná těmi nejlepšími úmysly), ale řeknou vám svůj názor a vy ho ani nemusíte chtít přijmout, ale ten názor ve vás může spustit vaše myšlenkové vzorce neúspěchu a sklouznete do nízkých forem myšlení a emocí, ani nevíte jak.                                                             

  4. ZÁKON POLARITY. Všechno je podvojné, vše má dva póly, vše má svůj opak. Podobné a nepodobné věci jsou stejné, protiklady mají tutéž podstatu a liší se jen formou. Protipóly se setkávají, každá pravda je jen polopravdou a všechny paradoxy lze vyřešit.                                                                                                        Tento zákon  vyjadřuje pravdu, že všechno je dvojité, vše má dva póly, vše má svůj opak. To všechno jsou prastaré hermetické axiomy. Vysvětluje dávné paradoxy, jež popletly hlavu řadě lidí a které popisují následující slova: „Teze a antiteze se shodují ve své podstatě, ale odlišují formou. Protiklady mají tutéž podstatu a liší se jen stavem. Dva opačné póly lze spojit, extrémy se setkávají, vše současně je i není, každá pravda je poloviční lží, všechno má dvě strany a tak dále.“ Tento zákon objasňuje, že ve všem se nacházejí dva póly, dva opačné aspekty, a že protiklady jsou ve skutečnosti jen dva extrémy téhož, dva stíny téže záležitosti, jež se odlišují pouze svou intenzitou. Můžeme si to vysvětlit na příkladu – třebaže teplo a chlad tvoří protiklady, ve skutečnosti jde o tentýž jev s rozdílnou intenzitou. Podívejte se na teploměr a řekněte, zda dokážete rozlišit, kde končí teplo a začíná chlad! Nic takového jako absolutní teplo nebo absolutní chlad neexistuje. Slova teplo a chlad popisují různou intenzitu téhož jevu a tentýž jev, který se projevuje jako teplo a chlad, je jen formou, druhem, frekvencí vibrací. Teplo a chlad tedy představují dva póly fenoménu, jejž nazýváme teplota a jevy, které je provázejí jsou výsledkem působení zákona Polarity. Stejný zákon se projevuje v případě světla a tmy, jež jsou vyjádřením téhož úkazu a liší se pouze svou silou. Kde končí tma a začíná světlo? Jaký je rozdíl mezi velkým a malým? Stejný zákon působí na duševní úrovni. Ukažme si to na extrémním příkladu lásky a nenávisti – dvou duševních stavů, jež se od sebe očividně liší. Přesto existují různé stupně nenávisti i lásky a středový bod, v němž říkáme, zda máme něco rádi nebo naopak nemáme. Pocity náklonosti však přecházejí od pocitů odporu postupně, že si občas nejsme jisti, zda máme něco rádi, neradi nebo je nám to jedno. Všechno jsou to pouze stupně téhož, což vám bude jasné, pokud se jen chvilku zamyslíte. Mimoto – a toto je něco, čemu hermetikové přikládají větší důležitost – lze vibrace nenávisti přeměňovat ve vibrace lásky, a to jak ve vlastní mysli, tak v myslích druhých lidí.                                                                         Zákon Polarity by bylo možno rovněž nazvat „Principem praktičnosti“, protože nabízí velice praktický nástroj pro život, pro manifestaci, uzdravení a praktikování Božské magie. První tři principy (zákony) pojednávaly o tom, jak hmotná, mentální a duchovní rovina jsou ze stejné energie, již hermetici nazývají VŠECHNO. Rozdíly mezi těmito rovinami existují jen proto, že vibrují na odlišných frekvencích. Rozdíl mezi naprosto protikladnými věcmi je pouze ve stupni. Princip polarity vám nabízí schopnost transmutovat nežádoucí situaci do druhého konce pólu a manifestovat v realitě situaci žádoucí. Jestliže je ve vašem životě přítomno něco nežádoucího, znamená to, že je přítomen i její „opak“. Tento princip/zákon funguje tak, že zvýšíte své mentální vibrace na vyšší úroveň, abyste odstranili nežádoucí a přitáhli si žádoucí. Vezměte si jako příklad peníze. Jeden konec stupnice peněz je „blahobyt“m v němž máte tolik peněz, kolik si jen žádáte. „Chudoba“ je na druhém konci, kde není dost peněz na to, aby se zapezpečily vaše potřeby. Mezi těmito dvěma krajnostmi je bezpočet finančních situací mezi chudobou a blahobytem. Jestliže si děláte starosti ohledně peněz nebo si stěžujete, že jich nemáte dost, vaše myšlenky se pohybují směrem ke konci stupnice označenému jako „Chudoba“. Následkem toho právě ji přitahujete. Dokonce i když se právě teď nezdá, že máte peníze, můžete použít Principu polarity k tomu, abyste zlepšili svou finanční situaci. Jestliže vám dělá potíže si představit prosperitu, potom v duchu si představte nejvyšší možné bohtatství. Není důvod po vás chtít, abyste si vizualizovali něco, co nejste schopni přijmout jako reálnou možnost. K zákonu polarity jen dodám následující. Je-li ve vašem životě situace, kterou nechcete, prozkoumejte jí a zaměřte se na její opak. Místo, abyste situaci kritizovali, zaměřovali se na její negativita a stále o ní přemýšleli, začněte přemýšlet nad opakem. Nemluvte o problémech a starostech a ani je neposlouchejte z vašeho okolí. Na co zaměřujete pozornost, to přitahujete. Dalším dobrým příkladem vám může být zdraví x nemoc. Výborným příkladem je známý cyklista Lance Armstrong, který v dokumentu o své nemoci (zhoubný novotvar varlete) zcela jasně vylíčil, že stále jen myslel na své zdraví a vůbec si nepřipouštěl myšlenky na nemoc či dokonce smrt. Připustíte-li si někdy pochyby, proces manifestace zbrzdíte, případně můžete ho zastavit a daná věc k vám nepřijde.   

5. ZÁKON RYTMU. Všechno přitéká a odtéka. Vše má svůj příliv a odliv, vše stoupá a klesá. Pohyb kyvadla se pohybuje ve všech věcech. Míra zhoupnutí kyvadla doprava je stejná jako míra jeho zhoupnutí doleva. Rytmus má vyrovnávající vliv.     Tento zákon spojuje zákony souvztažnosti, vibrace a polarity. Podle tooto principu se vše pohybuje jako kyvadlo, od jednoho pólu k druhému, jak o tom pojednávala předchozí kapitola. Cyklus života ilustruje tyto rytmy narozením, životem, smrtí a novým narozením. Dalšími příklady jsou příliv a odliv oceánu a roční období. Hermetici říkají, že Princip rytmu vysvětluje změny nálad, pocitů a zkušeností. Dva konce stupnic naší osobní mentální roviny jsou vyšší a nižší vědomí (neboli vyšší já  a ego). Než si začneme být vědomi Principů polarity a rytmu, kyvadlo se kývá sem a tam mezi vyšším a nižším já. To může vyvolávat pocit, že nemáme moc nad svými myšlenkami a z nich vyplývajícími okolnostmi. Hermetici se naučili, jak neutralizovat tuto tendenci tím, že se vědomě rozhodnou nenechat ovlivňovat výkyvy kyvadla života. V Kybalionu je to formulováno takto: „Mistr hermetik nebo pokročilý student se polarizuje u žádoucího pólu a na základě procesu podobajícímu se „odmítnutí“ podílet se na zpětném pohybu kyvadla, či chcete-li „popření“ jeho vlivu na něj, stojí pevně ve své polarizované pozici, přičemž nechává mentální kyvadlo, aby se pohybovalo zpět v rovině nevědomí“. V Kybalionu se uvádí: „Když člověk pochopí fungoání tohoto principu, dostane klíč k zvládnutí popsaných rytmických výkyvů pocitů…“ Jinak řečeno, MOC vašeho ROZHODNUTÍ vám může pomoci jet na neustálé přílivové vlně směrem vzhůru. Zákon neutralizace – ve zkratce, jste-li ve svém vyšším vědomí, vědomě se rozhodnete pro emoci a nenecháte se vyvést z rovnováhy situacemi kolem vás. Čímž stále podporujete svým myšlením ostatní zákony a přitahujete si jen to, co chcete. Chce to trénink, můžete to zvládnout i sebeovládáním, že vy ovládáte své emoce a emoce neovládají vás. Ale lepší než sebe mít pod kontrolou je, být sám sebou a být ve spojení se svým vyšším já. Sebekontrola je taky dobrá, pořád lepší než se nemít pod kontrolou a reagovat na vše jako reaktor, pak se nemůžete divit, když váš život je jako na houpačce a podléháte zákonu rytmu. Zákon vyrovnání – tento zákon obsahuje také zákon rytmu. Jde o to, že vychýlí-li se kyvadlo na jednu stranu, vychýlí se ve stejné míře na druhou stranu. Ovládat toto můžete tak, že vyrovnání vytvoříte protiváhou“. Nezapomeňte, že vaše myšlenky ve spojení s emocemi vytvářejí váš život – vaší realitu. Vše je jen o úhlu pohledu. Životní lekce, jež k vám přicházejí, můžete začít brát jako skvělou příležitost pro sebepoznání, zpracování toho, co uvnitř vás čeká a připomíná se, jiné oblasti, které zasahují až do karmy, můžete brát jako příležitost odčinit karmu a pročistit jí. Protože karmu si nemusíte neustále vzájemně předávat jako horký brambor. Ten, kdo dojde k uvědomění a odpustí sobě i ostatním, karmický řetězec zruší a rozpustí.                     
                                                                                                                                                                                                                                                              6. ZÁKON PŘÍČINY A NÁSLEDKU. Tento zákon objasňuje skutečnost, že každý následek má svu příčinu a každá příčina má svůj následek. Každá příčina má svůj následek a každý následek má svou příčinu. Vše se děje v souladu se zákonem. Náhoda je jen nerozpoznaný zákon. Existuje mnoho kauzálních plání, ale zákon nic neobejde. Příčiny nejsou tvůrci událostí nebo okolností. Jsou to dlouze zřetězené katalyzátory, poháněné obvykle názory na život a na „to, jak to je“. Hermetikové ovládají umění a metody, jak se do určité míry povznést nad běžnou úroveň příčiny a následku.  Tím, že se duševně povznesou na vyšší úroveň, stanou se spíše těmi, kdo tvoří příčiny, než těmi, kdo nesou následky. Obyčejní lidé jsou unášeni proudem, ovlivňováni prostředím a podléhají vůli a tužbám silnějších jedinců. Dědičnost, sugesce a další vnější příčiny jimi pohybují na šachovnici života jako pěšci; Mistři se již povznesli na vyšší úroveň, oproti tomu ovládají svojí náladu, povahu, vlastnosti síly i prostředí, které je obklopuje. Místo pěšců jsou těmi, kdo jimi posunuje. Pomáhají hrát hru života místo toho, aby jimi bylo hráno a pohybováno tak, jak si jiní lidé a vnější prostředí usmyslí.  Nejsou nástroji tohoto zákona, ale využívají jej. Jestliže jste například přesvědčeni, že vás do vašeho vysněného zaměstnání nepřijmou, nikdy se o ně ani nebudete ucházet. Přesto je toto přesvědčení pouze jedním z faktorů v řetězci příčin. Příklad: Odkud se toto přesvědčení vzalo? Jestliže řekněte: „Mí rodiče je pro mne vytvořili,“ potom se naskýtá otázka, kde k tomuto přesvědčení přišli rodiče. Nemá cenu procházet celý řetězec událostí a hledat primární příčinu. Důležité a užitečnější je rozvinout vědomí tohoto principu ve vašem životě.  Bez znalosti příčiny a následku vás mohou zbytečně ovlivňovat vnější faktory, jako například přání těch, kdo na vás úmyslně zaměřují sílu. Hermetismus říká, že principy a zákony nelze změnit ani zastavit. Vy však můžete použít vyšší vůle, abyste překonali nižší vůli. Vědomá znalost příčiny a následku doprovázená záměrem a praxí vám pomůže povznést se nad vnější vlivy. Kybalion říká, že tato vědomá znalost nám pomáhá stát se „hybateli hry života, místo abychom byli pouhými pěšci; abychom se stali Příčinami místo následky“. Všímejte si všech silných myšlenek nebo pocitů, které během dne máte. Mohou to být myšlenky nebo pocity, které se prostě zdají „přijít samy od sebe“, nebo které jsou zhmotňovány v realitě. Uvědomujte si vracející se myšlenky a pocity, zvláště pak ty, které jsou doprovázeny silnými emocemi. Když si všimnete těchto intenzivních myšlenek a pocitů, okamžitě si vizualizujte svůj mentální kontrolní panel. Pozorujte, zda jste ve svých myšlenkách na vysokých úrovních dle zákona Polarity klesly  vaše rysky na sloupcích dolů. Nebo zda zůstávají v reakci na vaše silné pocity nebo myšlenky nahoře. Použijte svou vůli a zvedněte všechny ukazatele, které sklouzly dolů. Čin, který posílá ukazatele  vzhůru, je příčinou, která přináší žádoucí následky. Toto je klíč k božské magii!                                                                      Někdy se může zdát, že si myšlenky vybírají vás. Na vaše myšlenky se váží emoce a ty jsou palivem pro materializaci. Když k něčemu přistoupíte bez emocí či pocitu, je to pro vás neutrální. Ale když se do něčeho zamilujete, myslíte na to a stále to vidíte ve své přítomnosti. Třeba si i představujete, jak danou věc používáte. Tím chci přiblížit, že stejně tak funguje i „palivo“ opačných emocí, například strachu. Jakmile se vás dotkne téma nějakého problému, vy se s ním identifikujete a vaše myšlenky běží a ukazují vám stejné „příběhy“, na ně se naváží emoce a pocity. Takže když chcete ovládat zákony Kybalionu, jde hlavně o to, ovládat své myšlenky, protože ty ve vás vyvolávají pocity. Máte svobodnou vůli, takže když se vám v hlavě promítají myšlenky, které nechcete, tak je zastavte. Použijte svobodnou vůli. Totéž, když se vám v životě děje nějaká situace, kterou si nepřejete. Uvědomte si své myšlenky a pocity ve vztahu k situaci. Zaměřte se na opak. Například ve vás může vyvolávat strach nějaká situace, která se má odehrát v budoucnosti. Nezaměřujte se na přetlačování strachu. Zaměřte se na posilování odvahy. Připomeňte si všechny situace, kdy jste byli odvážní. Tak měníte kauzalitu zákona příčiny a následku. Pak jste ten činitel. Protože se zaměříte na opak, podle zákona polarity a také podle zákona shodnosti. Jak nahoře, tak dole. Vlastně všech zákonů, včetně vibrace. To, jak vibrujete vy, tedy to vysíláte a to si přitahujete. Tím je myšleno ovládnutí všech zákonů Kybalionu. Můžete prožívat situaci, kterou nemůžete ovlivnit svými činy, jedna věc je, proč se vám to zrcadlí, druhá věc je, jak s tím pracovat podle Kybalionu. Použijte svou svobodnou vůli a zaměřte se na opak. Tedy, když vás někdo kritizuje, zamyslete se, zda také nekritizujete a není to zrcadlení. Pak ve svých činech projevujte pochválení a zaměřte se na růst opaků než je kritika. Tak se stanete svými vládci života a ovládete zákon Příčiny a následku.                                                                       

7. ZÁKON POHLAVÍ – RODU. Vše má pohlaví, vše má svůj ženský a mužský aspekt. Existence pohlaví se projevuje na všech úrovních. V tomto zákonu se odráží skutečnost, že existence pohlaví působí na vše – vliv mužského a ženského aspektu nikdy neustává. Toto neplatí pouze na fyzické úrovni, ale také na úrovni duševní a dokonce i v duchovních sférách. Na fyzické úrovni se projevuje tento zákon v sexu. Na vyšších rovinách na sebe přijímá vyšší formy,  ale stále jde o tentýž zákon. Bez tohoto zákona není možné žádné tvoření – fyzické, duševní ani duchovní. Jestliže jej pochopíte, vyjasní se vám mnoho problémů, nad nimiž si láme hlavu řada lidí. Zákon pohlaví se neustále podílí na rozmnožování, obnově a tvoření. Každá věc i každý člověk v sobě obsahují dva elementy či principy neboli tento velký zákon. Každá věc mužské povahy v sobě nese i ženský prvek. Každá žena v sobě obsahuje mužský princip. Abyste porozuměli filozofii duševního a duchovního tvoření, rozmnožování a obnovy, musíte studovat a pochopit tento hermetický zákon. Je v něm obsažen klíč k mnoha životním mystériím. Chceme vás varovat, že tento zákon nemá nic společného s řadou primitivních, zhoubných, ponižujících a chlípných teorií, učení a praktik, jež jsou vyučovány pod vznešenými jmény, avšak představují jen prostituci velikého přirozeného zákona pohlaví. Tyto přízemní pokusy o oživení dávných a neblaze proslulých forem uctívání plodivé síly přírody ničí tělo, mysl a duši. Hermetická filozofie odjakživa troubila na poplach proti těmto degradovaným učením, jež vedou ke chtíči, prostopášnosti a překrucování přírodních principů. Jestliže se po takovéto nauce pídíte, musíte hledat někde jinde – hermetizmus nic podobného neobsahuje. Čistému vše čisté – přízemnímu vše přízemní.  Když hermetici používají pojmu rod – pohlaví, mluví o mužské a ženské energii, které spojují, aby vznikl určitý projev, neboli manifestace. Rod nemá nic společného s tělesnými pohlavními znaky. Žena má vnitřní mužskou a ženskou energii. Podobně to platí i o muži. Tatáž rovnováha mužského a ženského existuje v celém životě, od nejnepatrnějšího atomu až po nejvyšší hory. Atomy mají mužskou a ženskou energii, které vytvářejí vazby, a tak vzniká hmota. Ženské a mužské energie se ve skutečnosti stále vzájemně spojují a katalyzují a výsledkem jsou stvoření.  Mužská energie vysílá sebe samu ven do světa. Ženská energie je receptivní a přitahuje. Směrem ven se promítající mužské energie se nazývají pozitivní a přijímající ženské energie se nazývají negtativní. Pojmem pozitivní a negativní se neužívají v obvyklém smyslu dobrého a zlého. Označují pouze směr, kterým energie plyne, pdodobně jako znamení plus a minus na baterii. Mužský a ženský aspekt je obsažen ve všem. Vše má svůj tzv. kladný náboj a negativní náboj. Negativní není ve smyslu destrukce nebo ničení. Zřejmě jste už slyšeli nebo četli o vnitřní mužské podstatě a vnitřní ženské podstatě v každém člověku. Jing a jang. Mužská podstata v každém člověku je ta část, která jedná, rozhoduje, vůle, aktivita – uvádí myšlenky do akce, rozumová a logická, zaměření na podstatu a jádro věci. Ženská podstata je intuice, nápady, kreativita, estetičnost, emoce, nálady, receptivita – přijímá. Tolik ve stručnosti a v pozitivech. Pokud nejsou oba principy vyvážené a v harmonii, tedy dojde-li k převaze jednoho aspektu, může se to projevovat v osobnosti jako negativní pól tedy nežádoucí a převážené. To znamená výše uvedené hodnoty jsou převážené a dochází například k manipulaci, hysterii, konfliktnosti, exhibisicmu – smyslu pro drama, násilí a nadvládu, to v případě převažuje-li mužský aspekt a je zeslaben ženský aspekt. Převahuje -li ženský vnitřní aspekt a je-li snížený mužský aspekt, může mít za následek poddajnost, podřídivost, neschopnost prosadit se. Pro manifestaci ve hmotě se pak taková nerovnováha projevuje. Proto je  pro každého přínosné, chce-li si přitahovat do svého života jen samé pozitivní věci a lidi, aby oba aspekty měl v rovnováze. Nerovnováha pak zajistí, že se nám v životě objeví lidé, kteří nám ukáží, co nám chybí a kde máme nerovnováhu. To jsou pak lekce od partnerů, dětí a lidí kolem nás. Pro manifestaci ve hmotě jsou třeba oba aspekty – jako když máte nějaký skvělý nápad (ženský aspekt) tvoříte si o něm představu a jste kreativní (opět ženský aspekt) a pak svůj nápad uvádíte do života tak, že si promyslíte kroky, které je třeba vykonat (mužský aspekt) a ty kroky realizujete (mužský aspekt). Bez akce a aktivity k vám může proces manifestace ve hmotě přijít také tak, že to vidíte všude kolem vás. Že jste měli nějaký nápad a někdo jiný ho zrealizoval. Nebo si chcete přitáhnout nějakou věc, ona k vám může přijít formou tak, že pro to něco musíte udělat, i kdyby to byl dar, tak jednak musíte být otevřeni přijímání a jednak musíte rovněž udělat akci a dar přijmout i fyzicky. Sám od sebe se nový pc na vašem stole nezhmotní. Nebo řeknete o svém nápadu někomu jinému, ten ho zrealizuje, spolupracuje s vámi. Pak se doplňují vaše dvě části – mužská a ženská část. Ale i tak může dojít k nesrovnalostem, protože každý z lidí má své vnímání a svou realitu, proto výsledek může být odlišný od vašeho nápadu, pokud jej realizuje někdo další. Tedy vnitřní nerovnováha těchto dvou aspektů vede k projevům v realitě, které nechceme a kterým nemusíme rozumět, proč si je přitahujeme.                                                                                                                                   

Zdroj . klíč života mentalismus


Facebook

Pin It on Pinterest

Share This