0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Genové Klíče !Tvorba Osobnosti člověka!

Fáze 1 Genius (aktivace) sekvence

Tento online program je podrobným průvodcem vaším hologenetickým profilem. Část 1 zdůrazňuje vaše čtyři Prime Dary, základní kameny vašeho konkrétního Génia, představující mýtická témata a výzvy vašeho života. Cesta skrze vaše Prime Dárky vás podporuje při plnění Účelů vašeho života a zároveň zůstává hluboce zakořeněná v Základní stabilitě vašeho fyzického těla.

Fáze 2
Sekvence Venuše nás zavede do několika hlubokých transformačních vod. Naučí vás, jak používat své vztahy jako svoji primární duchovní cestu v životě. Pomocí svých vztahů jako přesného zrcadla svých nevědomých stínových vzorů získáte přístup do říší transformace, které by vám jinak zůstaly skryty. Čekají na vás hluboké postřehy, protože za vnitřními branami této sekvence leží obrovský tvůrčí potenciál.
Jakmile začnete ve své DNA probouzet sílu lásky, měli byste být lépe připraveni na to, že se objeví nový druh života!

Fáze 3 Pearl Sequence

Část 3 vám ukazuje prostředky katalyzující prosperitu ve světě, a to jak prostřednictvím tvůrčí spolupráce, tak nalezení odvahy uskutečnit sen o vašem vyšším účelu. Vaše Pearl Sequence vás vede ke skutečné prosperitě tím, že vám pomůže najít své základní povolání.

 • jsou souborem 64 základních aspektů existence a jejich vyššího smyslu v evoluci lidstva i každého jednotlivce. Je to tzv. 64 bitový matrix (matrice). Mnoho vědců a metafyziků se zabývalo od pradávna spojitostí mezi DNA a I-ťingem, nejznámějším systémem založeným právě na 64 kombinacích, stejně jako Genové klíče.
 • jsou holografickým vesmírným řádem. Provádí skrze všechny existující archetypy, přičemž na každý nahlíží z různých úrovní lidského vědomí.
 • jsou nejen praktickým pohledem na naše každodenní životy a lidské chování, ale i na vývoj vesmírného vědomí jako celku.
 • ukazují extrémní polarity jednotlivých lidských aspektů a možnost jejich harmonizace – tedy nalezení rovnováhy mezi nimi.
 • slučují různé přístupy k jedné jediné pravdě. Ne k nějaké absolutní objektivní pravdě. Jinými slovy ukazují, že každá věc se stává tím, jaký úhel pohledu zvolí pozorovatel. Nabízí přístup vědy, matematiky a geometrie – tedy logický a lineární, ale i přístup archetypální, mystický, intuitivní a náboženský.
 • jsou specifickým jazykem světla, který proniká přes limitovanou lidskou mysl k hlubším vrstvám nevědomých i vědomých strachů blokujících náš skutečný potenciál. Je to jazyk, ve kterém nejde o slova samotná, ale o frekvenci (vibrace), jinak řečeno o to, co je za slovy. Je jazykem, který boří struktury naší logické mysli i přesto, že proniká do našeho vědomí přes mysl samotnou. Genové klíče nás vedou do hlubších vrstev bytí, kde mizí logika a snaha něčemu porozumět. Jedná se o skutečné pochopení, které může velmi mocně posunout frekvence našeho vědomí.

64 genových klíčů popisuje 64 různých aspektů lidského chování. Každý ze 64 genových klíčů je prezentován klíčovými slovy představujícími různé frekvence vědomí. Tato slova jsou specifickými kódy, které náleží k jednotlivým typům genů. Každý genový klíč obsahuje tři klíčová slova podle tří úrovní frekvenčních pásem nazvaných STÍNDAR a SIDDHI.
Spektrum vědomí je osobní genetický programovací jazyk. Podle toho, jakým způsobem použijete tato slova a jejich význam ve svém životě, tak budou deprogramovat nebo nově programovat vaše geny vyššími frekvencemi elektromagnetických signálů. Cílem Genových klíčů je nejdříve deprogramovat vaši DNA od všech nižších frekvencí – vzorců zvaných stíny a potom ji přeprogramovat vyššími frekvencemi – dary a siddhi.

Genové klíče jsou pozváním k uvědomění různých témat v našem každodenním životě. Nejsou určeny pouze k mentálnímu pochopení, jejich moudrost nepřijde tím, že se naučíte všechny genové klíče. Jakmile je jednou rozpoznáte v konkrétní situaci, začne poselství Genových klíčů ožívat přímo ve vás.

Bez ohledu na vnější okolnosti má v sobě každá lidská bytost ukryto něco krásného. Jediným účelem Genových klíčů je vynést tuto krásu na odiv – odhalit vaše vyzařování, zažehnout věčnou jiskru génia, který vás odlišuje od všech ostatních.

Nedávné objevy v biologii dokazují úžasnou skutečnost – že lidská DNA, šroubovicový útvar, který z nás dělá to, čím jsme dnes, nemá kontrolu nad naším osudem. Je to spíše náš celkový postoj k životu, který říká naší DNA, jakým člověkem se chceme stát. To znamená, že každá myšlenka, pocit, slovo a skutek, který v životě učiníme, je otištěn v každé buňce našeho těla. Negativní myšlenky a emoce způsobí, že se naše DNA stáhne, zatímco pozitivní myšlenky a emoce ji umožní, aby se rozvinula a uvolnila. Tento proces se děje neustále, od chvíle, kdy jsme přišli na svět, až do okamžiku, než odejdeme.

My sami jsme tvůrci svého vývoje.

 

„Když plně přijmeme důsledky této skutečnosti, naše cesta začíná. I když nebudete číst dále, může tento fakt změnit váš život. Tento fakt se odráží v životech všech velkých světců a duchovních učitelů napříč celou historií – v každém z nás leží obrovský potenciál a krása a je omezena pouze tím, jak se sami na sebe a svět kolem nás díváme.

Naše planeta se právě nachází v období rozsáhlé proměny, ve které hraje lidstvo hlavní roli. Velký kvantový skok je cítit ve vzduchu. Genové klíče nám nabízejí vizi naprosto odlišného světa, než jaký vidíme dnes. Ukazují nám svět, kde se lidé řídí vyššími principy jako je láska, odpuštění a svoboda. Takový svět není snem, je další etapou našeho přirozeného vývoje a záleží na každém z nás, zda odemkneme vyšší záměr, který leží ukrytý v naší DNA.

Doufám, že vstupem a objevováním nádherného labyrintu Genových klíčů se ve vás zažehne jiskra vašeho nejvyššího potenciálu a že obejmete krásu svého vlastního snu a necháte ji v sobě růst. A jakmile vaše vyšší poslání začne ovlivňovat ty, které milujete a svět kolem vás, připojte svého génia k nám všem, kteří se odvažují snít o vyšším a lepším světě a nechť společně tento sen uskutečníme.“

 

Richard Rudd

autor knihy Gene Keys

 

„Překlad knihy a její vydání je mým osobním příběhem. Rozhodla jsem se přivést toto dílo do Čech, jako připomenutí moudrosti, kterou si všichni neseme v sobě. Lidé v Čechách si začínají rozpomínat velmi rychle. Mým snem je, aby nás tato moudrost opět spojila a mohli jsme společně tvořit smysluplný svět.“

 

Markéta Doubravská

vydavatel knihy Genové klíče

Richard Rudd obdržel transmisi Genových klíčů proto, aby se dostala do světa a zasáhla co nejvíce lidí. Pokud jste prošli svým hologenetickým profilem, líbila se vám Zlatá cesta a chtěli byste se Genovými klíči zabývat více do hloubky nebo být v kontaktu s ostatními lidmi, kteří se také Genovým klíčům věnují, tato sekce vám nabídne několik možností. 

Zdroj a záměr Genových klíčů

Genové klíče jsou jednoduchým a udržitelným modelem, založeným na třech vzájemně závislých a propojených pilířích. Jsou to tři kvality, které by měla obsahovat každá prosperující skupina či podnik.

 1. Syntéza – spojení různých přístupů v rámci jednoho systému, systémový souhrn, prostor pro originální a svébytné přístupy všech členů (spojení GK s aurasomou, konstalacemi apod.)
 2. Synarchie – přirozená sebeorganizující podstata skupiny podobně smýšlejících jednotlivců, skupinová chemie, sdílení, společná tvorba prostřednictvím různých nápadů a inovací, společné procházení profilem, kolektivní spolupráce, tvorba společenství
 3. Syntropie – shoda na společném vyšším záměru/účelu skupiny, vzájemně prospěšná výměna, společná zodpovědnost za celek, zdraví a prosperita celku, udržitelnost, filantropie

Transmise Genových klíčů obsahuje široce použitelný univerzální kód, a proto představuje systém, který je otevřený a interaktivní. To znamená, že pokud vás přitahuje, můžete do této univerzální syntézy zapojit svou vlastní kreativitu, svůj styl a pochopení. Genové klíče se liší od ostatních podobných systémů tím, že nefungují jako model franšízy a nenabízejí formální trénink nebo certifikaci. Protože Genové klíče nejsou o shromažďování vědomostí, nejsou založeny na tradičním modelu učitel – žák. Podobají se spíše omnicentrické otevřené univerzitě pro duši. Sebeosvícení je proces vnitřního rozpínání, kterému se nedá naučit, ale pokud jej ztělesňujeme, můžeme ho sdílet, inspirovat jím ostatní a podporovat jej v druhých.

Jste vyzváni, abyste se odvážili s vyšším vědomím trochu experimentovat a přitom vnímali naprosto organický a samosprávný princip této moudrosti. Samotná transmise se postará o vaše vyškolení. Pokud jí umožníte vstoupit do vašeho života s pokorou, jednoho dne ji začnete ztělesňovat. Pokud však na ni budete tlačit a snažit se ji ovládat, dříve či později vás čeká frustrace a zklamání. Tranmise je živá moudrost, která si žádá respekt a pokoru.

Principy a hodnoty

 • Ohleduplnost – vnímavost a citlivost v komunikaci s ostatními
 • Férovost – vzájemně prospěšná výměna
 • Velkorysost – služba celku
 • Inkluzivita – začlenění, zahrnutí všech zúčastněných
 • Integrita – soudržnost, jednotnost záměru celé skupiny, celistvost skupiny
 • Trpělivost – vědomí, že moudrost přichází časem a zráním, že každý proces má svoje načasování
 • Transparentnost – upřímné a otevřené jednání a komunikace

Cílem celé globální komunity kolem GK je uchování a šíření nejvyšších lidských hodnot obsažených v učení Genových klíčů. Ctí základní principy, kterými jsou individuální svoboda každého člověka a zároveň respekt k celé společenosti. Důležité je udržovat posvátnou rovnováhu mezi svobodou a zodpovědností kolektivního života. Naše činy by měly vycházet z těchto principů, v duchu zdvořilosti, respektu a spolupráce.

Všichni, kdo se GK zabývají, ví, že ztělesnění této moudrosti vyžaduje velkou trpělivost a vyspělost, a vnitřně souhlasí se vzájemnou podporou prostřednictvím výzev, které taková cesta přináší. Učení Genových klíčů nabízí silnou transformativní cestu pro jednotlivce a skupiny k postupu na vyšší úroveň vědomí. Toho je dosaženo rozpoznáváním a transmutací vlastních vzorců chování oběti prostřednictvím sebeuvědomění a hlubokého rozjímání. Je potřeba vysoký smysl pro osobní zodpovědnost a pokoru, která se vždy snaží vidět to nejlepší v jiných, bez ohledu na okolnosti.

Komunita je založena na pevné víře v důležitost inovací, tvořivosti a vzájemného obohacení s dalšími obory, naukami a systémy. Proto jsme vyzváni, abychom sdíleli své nápady, postřehy a projekty se společností v duchu spolupráce a transparentnosti. Zásady filantropie, velkorysosti a poctivosti jsou pro učení Genových klíčů zásadní. O lidstvu lze skutečně říci, že postupuje kupředu, jen když sdílí prosperitu všichni společně, když duch nesobecké služby prostupuje celou kulturou a strukturou společnosti a jejích členů.

Můžete skrz genové klíče najít svou životní cestu v tomto životě více zde: https://www.genoveklice.cz/sestaveni-osobniho-profilu/osobni-konzultace/

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This