Starý zákon byl napsán převážně hebrejsky a některé části aramejsky.
Prvním pisatelem byl Mojžíš – psal od roku 1513 př. n. l.

Knihy Starého zákona (Tanach)

Genesis | Exodus | Leviticus | Numeri | Deuteronomium | Jozue | Soudců | Rút | 1. Samuelova | 2. Samuelova | 1. Královská | 2. Královská | 1. Paralipomenon | 2. Paralipomenon | Ezdráš | Nehemjáš | 1. Makabejská* | 2. Makabejská* | Tóbijáš* | Júdit* | Ester | Jób | Žalmy | Přísloví | Kazatel | Píseň písní | Moudrost* | Sírachovec* | Izajáš | Jeremjáš | Pláč Jeremjášův | Báruch* | Ezechiel | Daniel | Ozeáš | Jóel | Ámos | Abdijáš | Jonáš | Micheáš | Nahum | Abakuk | Sofonjáš | Ageus | Zacharjáš | Malachiáš
Knihy označené * jsou deuterokanonické, které židovství a protestantismus za součást kánonu neuznávají; syrské círve je v biblických vydáních řadí coby knihy nižší vážnosti mezi Starý a Nový zákon.
Literární žánry Starého zákona: Apokalypsa – Žalm – Biblická poezie

Starozákonní postavy:

PradějinyÁbel – Adam a Eva – Chám – Henoch – Jáfet – Kain – Lámech – Noe – Metuzalém – Nimrod – Šém – Šét
Praotcové a jejich cyklusAbrahám – Dína – Ezau – Hagar – Izák – Izmael – Jákob – Josef – Lea – Lot – Milka – Ráchel – Rebeka – Sára
Dvanáct izraelských kmenůRúben – Šimeón – Lévi – Jehuda – Dan – Neftalí – Gád – Ašer – Isachar – Zabulón – Josef – Benjamín – Josefovi synové: Efrajim – Manases.
ExodusMojžíš – Árón – Káleb – Jozue – Mirjam – Pinchas – Támar
Doba soudcůDebora – Gedeón – Jiftách – Samuel – Samson
Doba královskáDavid – Chizkijáš – Jarobeám I. – Jarobeám II. – Manases – Rechabeám – Šalomoun – Saul – Sidkijáš
Proroci: Abdijáš – Ámos – Bileám – Daniel – Eliáš – Elíša – Habakuk – Ageus – Ezechiel – Jeremjáš – Izajáš – Joel – Jonáš – Micheáš – Malachiáš – Nahum – Nátan – Samuel – Sofonjáš – Zacharjáš
Další významné osobnosti Adonijáš – Benajáš – Ester – Ezdráš – Jób – Nehemjáš – Ráchel

Starozákonní témata:

BůhJHVH – Elohim – Sabaoth
Pradějiny: Stvoření – Zahrada Eden – Ráj – Strom poznání – Prvotní hřích – Potopa – Noemova archa – Duha – Babylón – Babylonská věž
Starověké dějiny Židů – Vyjití z Egypta – Egyptské rány – Izraelské království – Izraelské kmeny – Judské království – Babylonské zajetí – Diaspora
TóraMojžíšův zákon – Desatero – Šabat – Oběť – Desátek – Útočištné město
ModlitbaŽalmy – Kadiš – Kiduš
KultArcha úmluvy – Efód – Urím a Tumím – Půst – Modla – Velekněz – Kněz – Sabatický rok – Stánek smlouvy – Jeruzalémský chrám
Smlouva – Obřízka
Skupiny: farizeové – pelištejci – proroci – sanhedrin – saduceové – zákoníci – levité – rabíni – Makabejští
Biblická mytologieanděl – archanděl – anděl strážný – anděl smrti – cherub – seraf – Satan – Gehenna – Mesiáš – Poslední soud – Parusie – Zázrak
Židovské svátkyChanuka – Jom kipur – Pesach – Purim – Roš ha-šana – Šabat – Šavu’ot – Simchat Tóra – Sukot (Svátek stánků)

Židovská témata spojená s Biblí:

Bracha – Bar micva – Hagada – Haftara – Ješiva – Judaismus – Kabala – Maftir – Mezuza – Mincha – Micva – Nisan – Šacharit – Talmud

DalšíKanaán – Samařsko

e

NOVÝ ZÁKON

Nový Zákon byl psán řecky.

Knihy Nového zákona

Matouš | Marek | Lukáš | Jan | Skutky apoštolů | Římanům | 1. Korintským | 2. Korintským | Galatským | Efezským | Filipským | Koloským | 1. Tesalonickým | 2. Tesalonickým | 1. Timoteovi | 2. Timoteovi | Titovi | Filemonovi | Židům | List Jakubův | 1. list Petrův | 2. list Petrův | 1. list Janův | 2. list Janův | 3. list Janův | List Judův | Zjevení Janovo
Evangelium – Janovy spisy – Katolické listy

Novozákonní postavy:

Ježíš KristusJežíš – Kristus – Mesiáš – Boží Syn
Ježíšova rodinaPanna Maria – Josef – Svatá rodina
Dvanáct apoštolůPetr – Ondřej – Jakub Starší – Jan – Filip – Bartoloměj – Tomáš – Matouš – Jakub Alfeův – Juda Tadeáš – Šimon Horlivec – Jidáš – Matěj
Další Ježíšovi učedníciMarie Magdalena
EvangelistéMatouš – Marek – Lukáš – Jan
Autoři NZ listůPavel – Petr – Jakub – Juda Tadeáš
Další postavyAkvila – Alžběta – Barnabáš – Chananiáš a Safira – Dionýsius Areopagita – Jan Křtitel – Josef z Arimatie – Lýdie – Filemón – Filip – Foibé – Priscilla – Pontius Pilatus – Štěpán – Zacheus – Zacharjáš

Novozákonní témata:

Ježíšovo učení: milosrdenství – horské kázání – blahoslavenství – Otčenáš – boží království – následování
Prvotní křesťanská praxe: modlitba – večeře Páně – lámání chleba – křest – pokání
Teologické pojmy: agapé – apokalypsa – vzkříšení – smlouva – dědičný hřích – dějiny spásy – hřích – INRI – kříž – ukřižování – Logos – Duch Svatý – přímluva – peklo – ďábel – odpuštění – milost – obrácení
Služby: apoštol – evangelista – jáhen – presbyter – biskup

Křesťanská témata spojená s Biblí:

Eucharistie – Večeře Páně – Svaté přijímání – Božská liturgie – Reálná přítomnost – Transubstanciace
Nejsvětější Trojice – ariánství – monofyzitismus
Důkazy Boží existence – přírodní teologie
stvoření
Sola scriptura
Agnus Dei – christologie – Boží Syn – Spasitel – Syn člověka – Mesiáš
Teologieapokatastasis – Soudný den – vykoupení – nebe – peklo – predestinace – svoboda

(Upravit tuto část)

e

BIBLE NA INTERNETU

Biblický text

Pomůcky:

e

BIBLICKÁ EXEGEZE A PŘEKLADY

Biblické pojmy: Apokryf – Apokalypsa – Biblická teologie – Biblický kánon – Deuterokanonický spis – Deuteronomistická škola – Hebrejská bible – Kniha smlouvy – Konkordance – Kumrán – Masoretský text – Muratoriho fragment – Palestinský kánon – Teorie vzniku Pentateuchu – Zákon svatosti

Biblická kritika: Textová kritika – Historická kritika

Biblické překlady

Septuaginta – Vulgata – Pešita – Kamaldulská bible

České překlady bible

Rukopisné bible

1. redakceBible leskovecko-drážďanská – Matoušovo evangelium s homiliemi – Bible olomoucká – Bible litoměřicko-třeboňská
2. redakceBible boskovická – Bible hlaholská – Bible moskevská – Mlynářčina bible
3. redakceBible Padeřova
Tištěné bible (4. redakce)Dlabačův Nový zákon – Bible pražská – Bible kutnohorská – Bible benátská – Bible Severýnova – Bible norimberská
Samostatné překladyBible kralická – Bible svatováclavská
Překlady do nové češtinyČeský ekumenický překlad – Bible, překlad 21. století – Jeruzalémská bible
e

PŘÍBUZNÉ PORTÁLY A PROJEKTY WIKIMEDIA

Příbuzné portály
Projekty Wikimedia
e

POMOZTE

Následující články potřebují dotvořit nebo vytvořit; nebojte se pomoci nám s nimi: