0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Duchovní vězení! Smrt duše!

Tělesná smrt je oddělením ducha od smrtelného těla. Tělesnou smrt uvedl na svět Adamův pád (viz Mojžíš 6:48).

Smrt je nezbytnou součástí plánu spasení, který připravil Nebeský Otec (viz 2. Nefi 9:6). Abychom se mohli stát takovými, jako je Věčný Otec, musíme projít smrtí a později obdržet dokonalé vzkříšené tělo.

Když fyzické tělo umírá, duch žije dál. Duchové spravedlivých jsou v duchovním světě „přijati do stavu štěstí, který se nazývá ráj, do stavu odpočinutí, do stavu pokoje, kde budou odpočívati ode všech trápení svých a ode všech starostí a smutku“ (Alma 40:12). Místo, které se nazývá vězení duchů, je vyhrazeno pro ty, „již [umírají] v hříších svých, bez znalosti pravdy, nebo v přestupku, zavrhnuvše proroky“ (NaS 138:32). Duchové ve vězení jsou „učeni víře v Boha, pokání z hříchu, zástupnému křtu na odpuštění hříchů, daru Ducha Svatého vkládáním rukou, a všem dalším zásadám evangelia, jež [jsou] nutné, aby znali“ (NaS 138:33–34). Přijmou-li zásady evangelia, činí-li pokání z hříchů a přijmou-li obřady vykonané za ně v chrámech, budou uvítáni v ráji.

Díky usmíření a vzkříšení Ježíše Krista je tělesná smrt pouze dočasná: „Nebo jakož v Adamovi všickni umírají, tak i skrze Krista všickni obživeni budou.“ (1. Korintským 15:22.) Všichni budou vzkříšeni. To znamená, že duch každé osoby bude opět spojen se svým tělem – „[znovuzřízen] do své vlastní a dokonalé schránky“ a již nebude podléhat smrti (Alma 40:23; viz také Alma 11:44–45).

Pravděpodobně jste zažili bolest, kterou způsobila smrt člena rodiny nebo přítele. Cítit zármutek v takových chvílích je přirozené. Můžeme říci, že truchlení je jedním z nejhlubších projevů lásky. Pán pravil: „Budeš žíti s druhými v lásce, natolik, že budeš plakati pro ztrátu těch, kteří zemřou.“ (NaS 42:45.) Jedinou možností, jak odejmout bolest od smrti, je odejmout od života lásku.

I když truchlíte kvůli smrti těch, které milujete, můžete získat útěchu díky příslibu vzkříšení a díky ujištění, že rodiny mohou být spolu na věky. Můžete vidět „veliký důvod ke smutku, a také k radosti – ke smutku kvůli smrti a kvůli zničení mezi lidmi a k radosti kvůli světlu Kristovu k životu“ (Alma 28:14; viz také verše 9–13).

Kromě toho, že můžete získat útěchu, když ti, jež máte rádi, umírají, můžete pociťovat pokoj, přestože víte, že nakonec zemřete. Když žijete podle evangelia, můžete mít na paměti Pánův slib: “A stane se, že ti, kteří zemřou ve mně, neokusí smrti, neboť bude pro ně sladká“ (NaS 42:46).

Další odkazy: Izaiáš 25:8; 1. Korintským 15:51–58; 2. Nefi 9:6–15; Mosiáš 16:6–8

Viz také Plán spasení; Ráj; Usmíření Ježíše Krista; Vzkříšení

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This