0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Duchovní Svět – Co se s námi děje!

Život po smrti

 • Co se s námi děje poté, co zemřeme?

Nebeský Otec připravil plán pro naše spasení. V rámci tohoto plánu nás vyslal ze své přítomnosti, abychom žili na zemi a obdrželi smrtelné tělo z masa a krve. Naše smrtelné tělo nakonec zemře a náš duch odejde do duchovního světa. Duchovní svět je místo, kde čekáme, pracujeme a učíme se, a pro spravedlivé je to také místo odpočinku od starostí a zármutku. Náš duch tam bude žít do té doby, dokud nebudeme připraveni na své vzkříšení. Potom bude naše smrtelné tělo znovu spojeno s naším duchem a my obdržíme stupeň slávy, na který jsme se připravili (viz kapitola 46 v této knize).

Mnoho lidí přemýšlí o tom, jak duchovní svět vypadá. Informace o duchovním světě nám poskytují písma a proroci posledních dnů.

 • Jakou útěchu vám poskytuje poznání, že existuje život po smrti? Jak můžeme využít svých znalostí o posmrtném duchovním světě k tomu, abychom utěšili druhé?

Kde se nachází posmrtný duchovní svět?

Proroci posledních dnů vysvětlili, že duchové těch, kteří zemřeli, od nás nejsou daleko. President Ezra Taft Benson řekl: „Někdy se závoj mezi tímto životem a životem za ním stává velmi tenkým. Naši blízcí, kteří již zemřeli, od nás nejsou daleko.“ (Conference Report, Apr. 1971, 18; nebo Ensign, June 1971, 33.) President Brigham Young učil, že posmrtný duchovní svět je na zemi, kolem nás (viz Učení presidentů Církve: Brigham Young [2004], 279).

Jaké vlastnosti má náš duch?

Duchovní bytosti mají tělo stejného tvaru jako smrtelníci až na to, že duchovní tělo má dokonalou formu (viz Eter 3:16). Duchové si s sebou ze země odnášejí svůj postoj oddanosti nebo nepřátelství vůči věcem spravedlivosti (viz Alma 34:34). Mají stejné záliby a touhy, jaké měli, když žili na zemi. Všichni duchové jsou v dospělé podobě. Byli dospělí před svou smrtelnou existencí a jsou v dospělé podobě i po smrti, i když zemřou jako nemluvňata nebo děti (viz Učení presidentů Církve: Joseph F. Smith [2003], 131–132).

 • Proč je důležité vědět, že náš duch bude mít v duchovním světě stejné postoje, jaké má nyní?

 • Jaké jsou podmínky v posmrtném duchovním světě?

  Prorok Alma v Knize Mormonově učil o dvou odděleních neboli stavech v duchovním světě:

  „A pak, stane se, že duchové těch, kteří jsou spravedliví, jsou přijati do stavu štěstí, který se nazývá ráj, do stavu odpočinutí, do stavu pokoje, kde budou odpočívati ode všech trápení svých a ode všech starostí a smutku.

  A pak, stane se, že duchové zlovolných, ano, kteří jsou zlí – neboť viz, nemají žádný díl ani část Ducha Páně; neboť viz, oni si volili raději zlé skutky nežli dobré; tudíž do nich vstoupil duch ďáblův a zmocnil se jejich domu – a tito budou vyvrženi do zevní temnoty; a tam bude pláč a nářek a skřípění zubů, a to pro jejich vlastní nepravost, protože jsou vedeni jako zajatí vůlí ďáblovou.

  Nyní, toto je stav duší zlovolných, ano, v temnotě, a stav strašného, děsivého očekávání ohnivého rozhořčení hněvu Božího vůči nim; tak zůstávají v tomto stavu, stejně jako spravedliví v ráji, až do doby svého vzkříšení.“ (Alma 40:12–14.)

 • Duchové jsou ohodnoceni podle toho, jak čistým životem žili a jak byli poslušni vůle Páně během pobytu na zemi. Spravedliví jsou odděleni od zlovolných (viz 1. Nefi 15:28–30), ale duchové mohou činit pokrok tím, že se učí zásadám evangelia a žijí v souladu s nimi. Duchové, kteří žijí v ráji, mohou učit duchy, kteří jsou ve vězení (viz NaS 138).

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This