0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Duchovní Dary!

Duchovní dary!

Duchovní dary jsou požehnání neboli schopnosti, které získáváme mocí Ducha Svatého. Bůh dává každému věrnému členovi Církve přinejmenším jeden z těchto darů. Když budete tyto dary přijímat, budou pro vás osobně posilou a požehnáním a budou vám pomáhat sloužit druhým. (Viz NaS 46:8–12.) Písma učí o mnoha darech Ducha:

 • Poznání, „že Ježíš Kristus je Syn Boží a že byl ukřižován pro hříchy světa“ (NaS 46:13).

 • Schopnost uvěřit slovům těch, kteří svědčí o Ježíši Kristu (viz NaS 46:14).

 • Poznání „[rozdílů] v přisluhování“ (NaS 46:15; viz také 1. Korintským 12:5). Tento dar se používá při spravování a vedení Církve.

 • Poznání „[růzností] působení“, jež pomáhá rozpoznat, zda nějaké učení nebo vliv přichází od Boha nebo z nějakého jiného zdroje (NaS 46:16; viz také 1. Korintským 12:6–7).

 • Dar „[slova] moudrosti“ (NaS 46:17; viz 1. Korintským 12:8). Toto se netýká zákona, který známe jako Slovo moudrosti. Jde o dar moudrosti – schopnost uplatňovat poznání spravedlivými způsoby.

 • Dar „[slova] poznání“ (NaS 46:18; viz 1. Korintským 12:8).

 • Schopnost učit mocí Ducha Svatého (viz Moroni 10:9–10; viz také NaS 46:18).

 • Dar víry (viz 1. Korintským 12:9; Moroni 10:11).

 • Dar „míti víru, že budou uzdraveni“ (NaS 46:19).

 • Dar „míti víru uzdravovati“ (NaS 46:20; viz také 1. Korintským 12:9; Moroni 10:11).

 • „Působení zázraků“ (NaS 46:21; viz také 1. Korintským 12:10; Moroni 10:12).

 • Dar proroctví (viz 1. Korintským 12:10; Moroni 10:13; NaS 46:22). Jan, Milovaný, učil, že „svědectví… Ježíšovo jestiť duch proroctví“ (Zjevení 19:10).

 • „Spatřiti anděly a sloužící duchy“ (Moroni 10:14).

 • „Rozeznávání duchů“ (NaS 46:23; viz také 1. Korintským 12:10).

 • Dar mluvit různými jazyky (viz 1. Korintským 12:10; Moroni 10:15; NaS 46:24).

 • Dar „vykládání jazyků“ (1. Korintským 12:10; NaS 46:25; viz také Moroni 10:16).

Tyto duchovní dary a další dary uvedené v písmech jsou pouze několika příklady mnoha darů Ducha. Pán vám může žehnat v dalších směrech v závislosti na vaší věrnosti, na vašich potřebách a na potřebách těch, jimž sloužíte. Přikázal nám, abychom pracovali pilně, abychom mohli obdržet duchovní dary:

„Varujte se toho, abyste nebyli oklamáni; a abyste nebyli oklamáni, usilujte dychtivě o nejlepší dary, vždy pamatujíce, proč jsou dány;

Neboť vpravdě pravím vám, jsou dány pro dobro těch, kteří mne milují a dodržují všechna přikázání má, a toho, kdo se snaží tak činiti; aby mohli býti požehnáni všichni, kteří mne hledají nebo kteří mne prosí.“ (NaS 46:8–9; viz také verš 26.)

Další odkazy: 1. Korintským 13; 14:1–33; Moroni 10:17–25; NaS 46:27–33; Články víry 1:7

Duch Svatý

Duch Svatý je třetím členem Božstva. Je osobností duchovní, bez těla z masa a kostí (viz NaS 130:22). Často se o Něm mluví jako o Duchu, o Svatém Duchu, o Duchu Božím, o Duchu Páně nebo o Utěšiteli.

Úlohy Ducha Svatého

Duch Svatý působí v dokonalé jednotě s Nebeským Otcem a Ježíšem Kristem a plní několik rolí, aby vám pomáhal žít spravedlivě a přijímat požehnání evangelia.

„Svědčí o Otci a Synu“ (2. Nefi 31:18) a zjevuje a učí „pravdu ohledně všech věcí“ (Moroni 10:5). Pevné svědectví o Nebeském Otci a Ježíši Kristu můžete získat pouze mocí Ducha Svatého. To, co sděluje vašemu duchu, nese mnohem více jistoty než jakékoli sdělení, které můžete obdržet svými přirozenými smysly.

Když usilujete o to, abyste zůstali na cestě, která vede k věčnému životu, Duch Svatý „vám ukáže všechny věci, které máte činiti“ (viz 2. Nefi 32:1–5). Může vás vést, když se rozhodujete, a chránit vás před fyzickým i duchovním nebezpečím.

Jeho prostřednictvím můžete obdržet dary Ducha pro dobro své i pro dobro těch, které máte rádi a kterým sloužíte (viz NaS 46:9–11).

Je Utěšitelem (Jan 14:26). Tak jako konejšivý hlas milujících rodičů může uklidnit plačící dítě, našeptávání Ducha může utišit vaše obavy, rozptýlit nepříjemné starosti vašeho života a může vás utěšit, když jste zarmouceni. Duch Svatý vás může naplnit „nadějí a dokonalou láskou“ a může vás „učiti pokojným věcem království“ (Moroni 8:26; NaS 36:2).

Jeho mocí jste posvěceni, činíte-li pokání, přijmete-li obřad křtu a konfirmace a zůstanete-li věrni svým smlouvám (viz Mosiáš 5:1–6; 3. Nefi 27:20; Mojžíš 6:64–68).

On je Svatým Duchem zaslíbení (viz Efezským 1:13; NaS 132:7, 18–19, 26). Jako takový potvrzuje, že obřady kněžství, které jste obdrželi, a smlouvy, které jste učinili, jsou pro Boha přijatelné. Toto schválení je podmíněno tím, že zůstanete věrní.

Dar Ducha Svatého

Všichni ti, kteří upřímně hledají pravdu, mohou pociťovat vliv Ducha Svatého, který je vede k Ježíši Kristu a k Jeho evangeliu. Avšak plnost požehnání udělovaných Duchem Svatým je dostupná pouze těm, kteří obdrží dar Ducha Svatého a jsou ho i nadále hodni.

Když jste byli pokřtěni do Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, jeden nebo více nositelů Melchisedechova kněžství vložili ruce na vaši hlavu a v posvátném obřadu kněžství vás konfirmovali za člena Církve. V rámci tohoto obřadu, který se nazývá konfirmace, vám byl předán dar Ducha Svatého.

Dar Ducha Svatého se liší od vlivu Ducha Svatého. Před křtem jste mohli čas od času pociťovat vliv Ducha Svatého a skrze tento vliv jste mohli obdržet svědectví o pravdě. Nyní, když máte dar Ducha Svatého, máte právo, dodržujete-li přikázání, na stálé společenství tohoto člena Božstva.

K plné míře daru Ducha Svatého patří výsada přijímat zjevení a útěchu, sloužit druhým a žehnat jim skrze duchovní dary, být posvěcením očišťován od hříchu a být připravován na oslavení v celestiálním království. Tato požehnání závisejí na vaší způsobilosti; přicházejí po troškách podle toho, jak jste na ně připraveni. Jak uvádíte svůj život do souladu s Boží vůlí, dostáváte postupně Ducha Svatého větší měrou. Prorok Joseph Smith prohlásil, že tajemství Božího království „mohou býti viděna a pochopena pouze mocí Svatého Ducha, jehož Bůh uděluje těm, kteří jej milují a očišťují se před ním“ (viz NaS 76:114–116).

Pamatujte na to, že „Duch Páně nepřebývá v nesvatých chrámech“ (Helaman 4:24). I když jste obdrželi dar Ducha Svatého, Duch s vámi bude přebývat pouze tehdy, když budete dodržovat přikázání. Stáhne se od vás, jestliže Ho raníte neuctivým chováním, nečistotou, neposlušností, vzpurností a jinými hříchy. Uchovávejte se čistými. Naplňujte svůj život dobrotivostí, abyste byli hodni stálého společenství Ducha Svatého.

Další odkazy: Matouš 3:11; Jan 15:26; 16:13; Skutkové 2:38; 8:12–17; 19:1–6; 1. Korintským 2:9–14; 12:3; Galatským 5:22–23; 1. Nefi 10:17–19; 2. Nefi 31:17; NaS 8:2–3; 39:20–24; 68:25–28; 121:46; Články víry 1:4

Zjevení

Zjevení je sdělení od Boha přicházející k Jeho dětem. Toto vedení přichází různými cestami podle potřeb jednotlivců, rodin a Církve jako celku a podle podmínek, v nichž se nacházejí.

Když Pán zjevuje svou vůli Církvi, promlouvá prostřednictvím svého proroka. Písma obsahují mnoho takových zjevení – slovo Páně, které bylo předáváno prostřednictvím dávných proroků a prostřednictvím proroků posledních dnů. Pán i dnes vede Církev tak, že zjevuje svou vůli svým vyvoleným služebníkům.

Proroci nejsou jedinými lidmi, kteří mohou přijímat zjevení. Vy můžete, podle své věrnosti, přijímat zjevení, aby vám pomáhalo ve vašich konkrétních potřebách, zodpovědnostech a otázkách a aby vám pomáhalo posilovat vaše svědectví.

Připravujte se přijímat zjevení skrze Ducha Svatého

V písmech se mluví o různých druzích zjevení, například o viděních, snech a návštěvách andělů. Pán těmito cestami v těchto posledních dnech znovuzřídil své evangelium a zjevoval pravdy ohledně takových nauk, jako je předsmrtelná existence, vykoupení mrtvých a tři království slávy. Avšak většina zjevení přichází k vedoucím a ke členům Církve skrze našeptávání Ducha Svatého.

Může se zdát, že tichá duchovní nabádání nejsou tak velkolepá, jako vidění nebo návštěvy andělů, ale jsou mocnější a trvalejší a do života vnášejí větší změny. Svědectví Ducha Svatého ovlivní duši mnohem významněji než cokoli, co vidíte nebo slyšíte. Prostřednictvím takových zjevení získáte trvalou sílu k tomu, abyste zůstali věrni evangeliu a abyste pomáhali druhým činit totéž.

Níže uvedené rady vám pomohou připravit se přijímat nabádání od Ducha Svatého:

Modlete se o vedení. Pán řekl: „Proste, a dáno budeť vám; hledejte, a naleznete; tlucte, a bude vám otevříno. Nebo každý, kdož prosí, béře; a kdož hledá, nalézá; a tomu, kdož tluče, bude otevříno.“ (Matouš 7:7–8.) Abyste mohli najít a obdržet, musíte hledat a prosit. Jestliže neklepete – jestliže se nemodlíte ke svému Nebeskému Otci o vedení – dveře zjevení se vám neotevřou. Ale když se budete obracet na svého Otce s pokornou modlitbou, můžete posléze „[přijímat] zjevení za zjevením, poznání za poznáním, abys mohl znáti tajemství a pokojné věci – to, co přináší radost, to, co přináší život věčný“ (NaS 42:61).

Buďte uctiví. Máte-li k někomu úctu, znamená to, že si ho hluboce vážíte a projevujete mu lásku. Když jste uctiví a pokojní, zvete k sobě zjevení. I když je vše kolem vás ve zmatku, můžete si zachovat uctivý postoj a být připraveni přijímat od Pána vedení.

Buďte pokorní. Pokora úzce souvisí s úctou. Když jste pokorní, uznáváte svou závislost na Pánovi. Prorok Mormon učil: „Pro mírnost a pokoru srdce přichází navštívení Duchem Svatým, kterýžto Utěšitel naplňuje nadějí a dokonalou láskou.“ (Moroni 8:26.)

Dodržujte přikázání. Když dodržujete přikázání, jste připraveni přijímat, rozpoznávat a následovat nabádání Ducha Svatého. Pán slíbil: „Tomu, kdo zachovává přikázání má, dám tajemství svého království, a ta budou v něm studnicí živé vody tryskající k životu věčnému.“ (NaS 63:23.)

Buďte hodni přijímat svátost a přijímejte ji. Modlitby svátosti učí, jak získat stálé společenství Ducha Svatého. Když přijímáte svátost, svědčíte Bohu, že jste ochotni vzít na sebe jméno Jeho Syna, že na něj budete vždy pamatovat a že budete vždy dodržovat Jeho přikázání. Nebeský Otec slibuje, že když budete dodržovat tyto smlouvy, budete mít vždy Ducha, aby byl s vámi. (Viz NaS 20:77, 79.)

Studujte písma každý den. Když pilně studujete písma, učíte se z příkladů mužů a žen, jejichž život byl požehnán, protože následovali zjevenou vůli Páně. I vy se tak stanete v životě vnímavějšími vůči Duchu Svatému. Když čtete a přemítáte, můžete získat zjevení ohledně toho, jak se určitá pasáž z písma týká vás, nebo ohledně čehokoli jiného, co si Pán přeje vám sdělit. Protože čtení písem vám může pomáhat přijímat osobní zjevení, máte písma studovat každý den.

Věnujte čas přemítání. Když věnujete čas přemítání o pravdách evangelia, otevíráte svou mysl a srdce vlivu Ducha Svatého, který vás povede (viz 1. Nefi 11:1; NaS 76:19; 138:1–11). Přemítání odvádí vaše myšlenky od nicotných věcí světa a přivádí vás blíže k Duchu.

Když usilujete o vedení v určité záležitosti, nejprve si ji promyslete. Občas Pánovo sdělení přijde až poté, co si danou záležitost promyslíte. Pán vysvětlil tento proces Oliveru Cowderymu, který sloužil jako písař Josepha Smitha po většinu doby, kdy byla překládána Kniha Mormonova. Pán prostřednictvím proroka Josepha Smitha promluvil k Oliveru Cowderymu a vysvětlil mu, proč nebyl schopen překládat Knihu Mormonovu, i když mu byl dán dar překládat: „Viz, ty jsi nerozuměl; domníval ses, že ti to dám, i když tomu nevěnuješ žádné myšlenky leda tu, abys mne požádal. Ale, viz, pravím tobě, že ty to musíš promysleti v mysli své; potom se mne musíš tázati, zda je to správné, a jestliže je to správné, já způsobím, aby nitro tvé v tobě hořelo; tudíž, ty pocítíš, že je to správné.“ (NaS 9:7–8.)

Trpělivě hledejte Boží vůli. Bůh zjevuje sebe „[ve svém] vlastním čase a [svým] vlastním způsobem a podle [své] vlastní vůle“ (viz NaS 88:63–68). Zjevení k vám bude pravděpodobně přicházet „[řádek za řádkem], předpis za předpisem, tu trochu a tam trochu“ (2. Nefi 28:30; viz také Izaiáš 28:10; NaS 98:12). Nesnažte se vynutit si duchovní věci silou. Zjevení tímto způsobem nepřichází. Buďte trpěliví a důvěřujte Pánovu časovému rozvrhu.

Rozpoznávejte nabádání Ducha Svatého

Dnešní svět je plný mnoha hlasů a poslů, a proto se musíte naučit rozpoznávat našeptávání Ducha Svatého. Níže jsou uvedeny některé základní způsoby, jimiž s námi Duch Svatý komunikuje:

Promlouvá k mysli a k srdci tichým, jemným hlasem. Pán učil: „Budu mluviti k tobě v mysli tvé a v srdci tvém skrze Ducha Svatého, jenž sestoupí na tebe a jenž bude dlíti v srdci tvém. Nyní, viz, toto je duch zjevení.“ (NaS 8:2–3.) Někdy vám bude Duch Svatý pomáhat porozumět nějaké pravdě evangelia nebo vás bude k něčemu nabádat, což, „zdá se, zaměstnává mysl [vaši] a dotýká se pocitů [vašich]“ (NaS 128:1). Ačkoli takové zjevení může mít na vás mocný vliv, téměř vždy přichází tiše jako „tichý, jemný hlas“ (viz 1. Královská 19:9–12; Helaman 5:30; NaS 85:6).

Nabádá nás skrze naše pocity. Ačkoli často popisujeme sdělení od Ducha jako hlas, onen hlas je to, co spíše pociťujeme, než to, co slyšíme. A i když mluvíme o tom, že „nasloucháme“ našeptávání Ducha Svatého, často popisujeme duchovní nabádání slovy: „Měl jsem pocit…“ Rada, kterou dal Pán Oliveru Cowderymu v oddíle 9 Nauky a smluv, o níž se píše na straně 182–183, učí této zásadě. Tato rada je však někdy špatně pochopena. Když si někteří členové Církve přečtou tento úryvek, jsou zmateni a mají obavy, že nikdy neobdrželi nabádání od Ducha Svatého, protože ve svém nitru nikdy nepocítili hoření. Všimněte si Pánových závěrečných slov v Nauce a smlouvách 9:8: „Tudíž, ty pocítíš, že je to správné.“ Hoření popsané v tomto úryvku z písma značí pocit útěchy a klidu, není to nutně vjem tepla. Když se budete snažit i nadále vyhledávat ve svém životě Pánovu vůli a následovat ji, poznáte, jak Duch Svatý ovlivňuje vás osobně.

Přináší pokoj. Duch Svatý se často nazývá Utěšitel (viz Jan 14:26; NaS 39:6). Když vám zjevuje vůli Páně, „[vnáší] pokoj do mysli [vaší]“ (NaS 6:23). Pokoj, který On dává, nemůže být napodoben světskými vlivy nebo falešným učením. Jde o pokoj, který Spasitel slíbil, když ujišťoval své učedníky, že jim pošle Utěšitele: „Pokoj zůstavuji vám, pokoj svůj dávám vám; ne jako svět dává, já dávám vám. Nermutiž se srdce vaše, ani strachuj.“ (Jan 14:27.)

Další odkazy: Amos 3:7; Matouš 16:13–18; 1. Korintským 2:9–14; 12:3; Zjevení 19:10; Alma 5:43–48; 17:2–3; NaS 76:5–10; 121:26–33; Články víry 1:7, 9

Viz také Duch SvatýDuchovní daryModlitbaPísmaÚctaVíra

Božstvo

První článek víry uvádí: „Věříme v Boha, Věčného Otce, a v Jeho Syna, Ježíše Krista, a v Ducha Svatého.“ Tyto tři bytosti tvoří Božstvo. Předsedají tomuto světu a všem dalším stvořením našeho Otce v nebi.

Pravá nauka o Božstvu se ztratila během odpadlictví, jež následovalo po Spasitelově působení ve smrtelnosti a po smrti apoštolů. Znovuzřízení této nauky započalo, když čtrnáctiletý Joseph Smith obdržel První vidění (viz Joseph Smith–Životopis 1:17). Z Prorokova záznamu o Prvním vidění a na základě jeho dalšího učení víme, že členové Božstva jsou tři oddělené bytosti. Otec a Syn mají hmatatelné tělo z masa a kostí a Duch Svatý je osobnost duchovní (viz NaS 130:22).

I když členové Božstva jsou různé bytosti s různými rolemi, pokud jde o cíl a nauku, jsou jedno. Dokonale sjednoceni uskutečňují božský plán spasení Nebeského Otce.

Další odkazy: Matouš 3:13–17; Jan 14:6–10; 17:6–23; Skutkové 7:55–56; 2. Nefi 31:18; Mormon 7:5–7; NaS 76:20–24

Abrahamova smlouva

Abraham obdržel evangelium a byl vysvěcen vysokým knězem (viz NaS 84:14; Abraham 1:2). Později uzavřel celestiální manželství, což je smlouva oslavení (viz NaS 131:1–4; 132:19, 29). V souvislosti se smlouvami, které učinil, obdržel od Pána veliká zaslíbení týkající se jeho rodiny. Šlo mimo jiné o tato zaslíbení:

 • Jeho potomstvo bude početné (viz Genesis 17:5–6; Abraham 2:9; 3:14).

 • Jeho símě neboli potomci obdrží evangelium a budou nositeli kněžství (viz Abraham 2:9).

 • Službou, kterou jeho símě vykoná, „budou všechny rodiny země požehnány, a to požehnáními evangelia, která jsou požehnáními spasení, a to života věčného“ (Abraham 2:11).

Všechny smlouvy a zaslíbení, která Abraham od Pána obdržel, se společně nazývají Abrahamova smlouva. Je to věčná smlouva, která se vztahuje na veškeré Abrahamovo símě (viz Genesis 17:7). Aby člověk mohl být považován za Abrahamovo símě, musí dodržovat zákony a obřady evangelia. Potom může obdržet všechna požehnání Abrahamovy smlouvy, i když není doslovným potomkem Abrahama (viz Galatským 3:26–29; 4:1–7; NaS 84:33–40).

Jako člen Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů se stáváte dítětem smlouvy (viz 3. Nefi 20:25–26). Obdrželi jste věčné evangelium a zdědili jste tatáž zaslíbení, jež obdržel Abraham, Izák a Jákob. Podle toho, zda věrně přijmete obřady spasení a zda budete zachovávat příslušející smlouvy, máte právo na požehnání kněžství a na věčný život. Národy země budou požehnány díky vašemu úsilí a díky pracovitosti vašeho potomstva.

Články víry

Články víry obsahují 13 základních bodů víry členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Prorok Joseph Smith je původně napsal do dopisu Johnu Wentworthovi, vydavateli novin, jako odpověď na jeho žádost dovědět se, čemu členové Církve věří. Poté byly publikovány v církevních časopisech. Nyní jsou pokládány za písmo a jsou součástí Drahocenné perly.

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This