0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Druhý příchod Ježíše Krista!

Ježíš Kristus se vrátí na zemi

 • Jaká jsou některá znamení Druhého příchodu?

Spasitel řekl Josephu Smithovi: „Zjevím se s nebe s mocí a velikou slávou,… a budu přebývati ve spravedlivosti s lidmi na zemi tisíc let, a zlovolní neobstojí.“ (NaS 29:11; viz také kapitoly 44 a 45 v této knize.)

Ježíš nám řekl, že určitá znamení a události nás upozorní na to, až bude Jeho Druhý příchod nablízku.

Po tisíciletí se následovníci Ježíše Krista těší na Druhý příchod jako na období pokoje a radosti. Než ale Spasitel přijde, lidé na zemi budou zažívat velká utrpení a pohromy. Náš Nebeský Otec si přeje, abychom byli na tyto těžkosti připraveni. Také od nás očekává, že budeme duchovně připraveni, až Spasitel přijde ve své slávě. A tak nám dal znamení, což jsou události, které nám naznačí, až bude Spasitelův Druhý příchod nablízku. V průběhu věků Bůh tato znamení zjevoval svým prorokům. Řekl, že všichni věrní následovníci Krista tato znamení poznají a budou je vyhlížet (viz NaS 45:39). Jsme-li poslušní a věrní, budeme studovat písma a tato znamení poznáme.

Některá znamení předpovídající Druhý příchod Ježíše Krista se již naplnila nebo se nyní naplňují. Další se splní v budoucnosti.

Zlovolnost, válka a chaos

Mnohá znamení jsou děsivá a hrozná. Proroci varovali, že země zakusí velký chaos, zlovolnost, válku a utrpení. Prorok Daniel řekl, že doba před Druhým příchodem bude obdobím strastí, jaké tato země dosud nepoznala (viz Daniel 12:1). Pán řekl: „Láska lidí ustydne a nepravost se bude rozhojňovati.“ (NaS 45:27.) „A všechny věci budou ve zmatku; a … strach přijde na všechny lidi.“ (NaS 88:91.) Můžeme očekávat zemětřesení, nemoci, hladomory, velké bouře, blesky a hromy (viz Matouš 24:7NaS 88:90). Krupobití bude ničit úrodu země (viz NaS 29:16).

Ježíš řekl svým učedníkům, že válka se rozšíří po celé zemi: „Budete slýchati boje a pověsti bojů. … Nebo povstane národ proti národu a království proti království.“ (Matouš 24:6–7.) Prorok Joseph Smith řekl: „Neztrácejte odvahu, když vám říkáme o časech nebezpečných, neboť musejí brzy nastat, neboť meč, hladomor a morové rány se blíží. Na tváři této země budou veliká zničení, neboť se nemusíte domnívat, že jediná literka ani čárka z proroctví všech svatých proroků se nenaplní, a jsou mnohá proroctví, která se ještě musejí naplnit.“ (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith [2007], 252.)

Mnohá z těchto znamení se nyní naplňují. Zlovolnost je všude kolem nás. Národy neustále válčí. Dochází k zemětřesením a dalším pohromám. Mnoho lidí nyní trpí ničivými bouřemi, suchem, hladem a nemocemi. Můžeme si být jisti, že tyto pohromy budou předtím, než Pán přijde, ještě větší a vážnější.

Ne všechny události předcházející Druhému příchodu jsou však hrozné. Mnohé z nich přinášejí světu radost.

Znovuzřízení evangelia

Pán řekl: „Světlo zazáří mezi těmi, kteří sedí v temnotě, a bude to plnost evangelia mého.“ (NaS 45:28.) Znovuzřízení evangelia předpovídali již dávní proroci. Apoštol Jan viděl, že evangelium bude znovuzřízeno prostřednictvím anděla (viz Zjevení 14:6–7). Toto proroctví se naplnilo, když anděl Moroni a další nebeští poslové přinesli evangelium Ježíše Krista Josephu Smithovi.

Příchod Knihy Mormonovy

Pán Nefitům řekl o dalším znamení: Kniha Mormonova přijde k jejich potomkům (viz 3. Nefi 21). V dobách Starého zákona proroci Izaiáš a Ezechiel předvídali příchod Knihy Mormonovy (viz Izaiáš 29:4–18Ezechiel 37:16–20). Tato proroctví se nyní naplňují. Kniha Mormonova byla vynesena na světlo a je předávána celému světu.

Evangelium kázáno celému světu

Dalším znamením posledních dnů je skutečnost, že „bude kázáno toto evangelium království po všem světě, na svědectví všechněm národům“. (Matouš 24:14; viz také Joseph Smith–Matouš 1:31.) Všichni lidé uslyší plnost evangelia ve své vlastní řeči (viz NaS 90:11). Již od samého Znovuzřízení Církve misionáři hlásají evangelium. Misionářské úsilí se zvýšilo a nyní desetitisíce misionářů káží v mnoha zemích světa a v mnoha jazycích. Před Druhým příchodem a během milénia se Pán postará o to, aby byla pravda přinesena všem národům.

Příchod Eliáše

Prorok Malachiáš prorokoval, že před Spasitelovým Druhým příchodem bude na zemi poslán prorok Eliáš. Eliáš znovuzřídí pečeticí moci, aby rodiny mohly být spolu zpečetěny. Bude také inspirovat lidi k tomu, aby se zajímali o své předky a potomky. (Viz Malachiáš 4:5–6NaS 2.) Prorok Eliáš přišel k Josephu Smithovi v dubnu 1836. Od té doby se zájem o genealogii a rodinnou historii zvyšuje. Máme také možnost vykonávat pečeticí obřady v chrámech pro žijící i zemřelé.

Lehiovi potomci se stanou velkým národem

Pán řekl, že až se bude Jeho příchod blížit, Lamanité se stanou spravedlivým a respektovaným lidem. Řekl: „Dříve, než přijde veliký den Páně, … Lamanité pokvetou jako růže.“ (NaS 49:24.) Velký počet Lehiových potomků nyní přijímá požehnání evangelia.

Vybudování Nového Jeruzaléma

Až se přiblíží doba příchodu Ježíše Krista, věrní Svatí postaví spravedlivé město, město Boží, nazvané Nový Jeruzalém. Vládnout tam bude sám Ježíš Kristus. (Viz 3. Nefi 21:23–25Mojžíš 7:62–64Články víry 1:10.) Pán řekl, že toto město bude vybudováno ve státě Missouri ve Spojených státech (viz NaS 84:2–3).

Toto je pouze několik znamení, která nám Pán dal. Písma jich popisují mnohem více.

 • Podle jakých důkazů vy osobně vidíte, že se znamení naplňují?

Znalost znamení časů nám může pomoci

 • Jak můžeme zůstat klidní i přesto, že některá znamení jsou děsivá a hrozná?

Když Pán hovořil o svém Druhém příchodu, řekl: „Hodinu ani den žádný člověk nezná, ani andělé v nebi.“ (NaS 49:7.) Tomuto učil také v podobenství o fíkovníku. Řekl, že když vidíme, jak fíkovník vyráží listy, můžeme říci, že brzy přijde léto. Podobně, když vidíme znamení popsaná v písmech, můžeme vědět, že Jeho příchod je nablízku. (Viz Matouš 24:32–33.)

Pán dává tato znamení proto, aby nám pomohl. Můžeme dát svůj život do pořádku a připravit sebe i své rodiny na to, co teprve přijde.

Jsme varováni před pohromami a je nám řečeno, abychom se na ně připravili; ale také se můžeme na příchod Spasitele těšit a radovat se. Pán řekl: „Nebuďte znepokojeni, neboť až se všechny tyto věci [znamení] budou díti, můžete věděti, že zaslíbení, která vám byla učiněna, budou splněna.“ (NaS 45:35.) Řekl, že ti, kteří jsou spravedliví, nebudou zničeni, až Pán přijde, „ale toho dne obstojí. A země jim bude dána jako dědictví; … a děti jejich vyrostou bez hříchu. … Neboť Pán bude ve středu jejich a sláva jeho bude na nich a on bude králem jejich a zákonodárcem jejich.“ (NaS 45:57–59.)

Lidé na zemi během milénia

 • Kdo bude na zemi během milénia?

Při Druhém příchodu Ježíše Krista na zemi začne tisíc let míru, lásky a radosti. Toto tisícileté období se nazývá milénium. Písma a proroci nám pomáhají porozumět tomu, jaké to bude žít na zemi během milénia.

Protože při Spasitelově Druhém příchodu dojde ke zničení zlovolných, budou na počátku milénia na zemi žít pouze spravedliví lidé. Budou to ti, kteří žijí ctnostným a čestným životem. Tito lidé zdědí buď terestriální, nebo celestiální království.

Během milénia budou na zemi dál žít smrtelníci a budou i nadále mít děti, tak jako my nyní (viz NaS 45:58). Joseph Smith řekl, že zemi budou často navštěvovat nesmrtelné bytosti. Tyto vzkříšené bytosti budou pomáhat s vládou a s další prací. (Viz Teachings of the Prophet Joseph Smith, sel. Joseph Fielding Smith [1976], 268.)

Lidé budou stále mít svobodu jednání a po určitý čas budou mnozí moci svobodně pokračovat ve svém náboženství a názorech. Nakonec každý vyzná, že Ježíš Kristus je Spasitel.

Během milénia bude Ježíš „vládnouti osobně na zemi“ (Články víry 1:10). Joseph Smith vysvětlil, že Ježíš bude „Svatým vládnout a bude sestupovat a přinášet poučení.“ (Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith [2007], 258.)

Úkoly Církve během milénia

 • Jaké dva velké úkoly budou vykonávány během milénia?

Členové Církve budou mít během milénia dva velké úkoly – chrámovou práci a misionářskou práci. Chrámová práce zahrnuje obřady, které jsou nutné pro oslavení. Mezi tyto obřady patří křest, vkládání rukou pro dar Ducha Svatého a chrámové obřady – obdarování, chrámový sňatek a pečetění rodinných jednotek.

Mnoho lidí zemřelo, aniž tyto obřady přijali. Lidé na zemi za ně musí tyto obřady vykonat. Tato práce se nyní vykonává v chrámech Páně. Je jí příliš mnoho, než aby byla dokončena před zahájením milénia, a proto bude dokončena během něho. Vzkříšené bytosti nám budou pomáhat opravovat chyby, které jsme udělali při pátrání po svých zemřelých předcích. Budou nám také pomáhat nalézat informace, které potřebujeme k doplnění svých záznamů. (Viz Joseph Fielding Smith, Doctrines of Salvation, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols. [1954–56], 2:167, 251–252.)

Další velkou prací během milénia bude misionářská práce. Všichni lidé budou s velkou mocí vyučováni evangeliu. Nakonec již nebude zapotřebí učit druhé prvním zásadám evangelia, protože „všickni… znáti mne budou, od nejmenšího z nich až do největšího z nich, dí Hospodin“. (Jeremiáš 31:34.)

 • Jak se můžeme již nyní připravit na práci, která se bude vykonávat během milénia?

Podmínky během milénia

 • Jak se bude život během milénia lišit od současného života na zemi?

Prorok Joseph Smith učil, že během milénia „země bude obnovena a obdrží svou rajskou slávu“. (Články víry 1:10.)

Satan svázán

Během milénia bude Satan svázán. To znamená, že nebude mít moc pokoušet ty, kteří v té době budou žít (viz NaS 101:28). „Děti… vyrostou bez hříchu ke spasení.“ (NaS 45:58.) „Pro spravedlivost [Pánova] lidu… nemá Satan žádné moci; pročež, nemůže býti uvolněn po dobu mnoha let; neboť nemá žádné moci nad srdcem lidí, neboť oni žijí ve spravedlivosti a Svatý Izraelský vládne.“ (1. Nefi 22:26.)

Mír na zemi

Během milénia nebude žádná válka. Lidé budou společně žít v míru a harmonii. To, co se používalo pro válku, bude proměněno k užitečným účelům. „Zkují meče své v motyky, a oštípy své v srpy. Nepozdvihne národ proti národu meče, a nebudou se více učiti boji.“ (Izaiáš 2:4; viz také Izaiáš 11:6–7NaS 101:26.)

Spravedlivá vláda

President John Taylor učil: „Pán bude králem nad celou zemí, a celé lidstvo bude doslova pod jeho nadvládou, a každý národ pod nebesy bude muset uznat jeho pravomoc a sklonit se před jeho žezlem. Ti, kteří mu slouží ve spravedlivosti, budou ve spojení s Bohem a s Ježíšem; poznají službu andělů a budou znát minulost, přítomnost i budoucnost; a ostatní lidé, kteří se možná nepodrobují úplné poslušnosti vůči jeho zákonům, nebo nejsou plně poučeni o jeho smlouvách, se budou nicméně muset podrobit úplné poslušnosti vůči jeho vládě. Neboť to bude vláda Boha na zemi, a on bude uplatňovat své zákony a vyžadovat tuto poslušnost po národech světa, což je jeho legitimní právo.“ (Teachings of Presidents of the Church: John Taylor [2001], 225.)

Žádná smrt

Během milénia nebude existovat smrt tak, jak ji známe. Když se lidé dožijí stáří, nezemřou a nebudou pohřbeni. Místo toho budou „v okamžiku“ proměněni ze svého smrtelného stavu do stavu nesmrtelného. (Viz NaS 63:51101:29–31.)

Všechny věci zjeveny

Některé pravdy nám dosud nebyly zjeveny. Během milénia budou zjeveny všechny věci. Pán řekl, že „zjeví všechny věci – věci, které se udály, a skryté věci, o kterých žádný člověk nevěděl, věci o zemi, skrze které byla učiněna, a její účel a cíl – věci převelice cenné, věci, které jsou nahoře, a věci, které jsou dole, věci, které jsou v zemi a na zemi a v nebi“. (NaS 101:32–34.)

Další činnosti v miléniu

Život se v mnoha ohledech bude podobat životu, jaký je nyní, s výjimkou toho, že vše se bude dít ve spravedlivosti. Lidé budou jíst a pít a budou nosit oděv. (Viz Učení presidentů Církve: Brigham Young [1997], 333.) Lidé budou i nadále sít a sklízet úrodu a stavět domy (viz Izaiáš 65:21).

 • Jaké myšlenky vás napadají a jaké pocity to ve vás vyvolává, když přemýšlíte o podmínkách, které budou existovat během milénia?

Poslední boj po miléniu

 • Jaký je konečný osud této země?

Na konci tisíce let bude Satan na krátký čas uvolněn. Někteří lidé se odvrátí od Nebeského Otce. Satan shromáždí své armády a Michal (Adam) shromáždí nebeské zástupy. V tomto velkém boji budou Satan a jeho následovníci navěky vyvrženi. Země bude proměněna v celestiální království. (Viz NaS 29:22–2988:17–20, 110–15.)

Další verše z písem

Nauka a smlouvy

87 Neboť nemnoho dnů od tohoto času a země se bude otřásati a potáceti sem a tam jako opilý člověk; a slunce skryje tvář svou a odmítne vydati světlo; a měsíc se bude koupati v krvi; a hvězdy budou nesmírně rozhněvány a budou se vrhati dolů jako fík, jenž padá ze stromu fíkového.

88 A po svědectví vašem přijde na lid hněv a rozhořčení.

89 Neboť po svědectví vašem přijde svědectví zemětřesení, jež způsobí sténání uprostřed ní, a lidé budou padati na zem a nebudou schopni státi.

90 A také přijde svědectví hlasu hromů a hlasu blesků a hlasu bouří a hlasu vln mořských zvedajících se nad meze své.

91 A všechny věci budou ve zmatku; a zajisté, srdce lidské jim ochabne; neboť strach přijde na všechny lidi.

92 andělé poletí skrze prostředek nebe volajíce silným hlasem, troubíce na pozoun Boží řkouce: Připravte se, připravte se, ó obyvatelé země; neboť soud našeho Boha přišel. Vizte a hleďte, Ženich přichází; vyjděte, abyste se s ním setkali.

93 A ihned se ukáže veliké znamení na nebi a všichni lidé to uvidí spolu.

94 A další anděl zatroubí na pozoun svůj řka: Ona veliká církevmatka ohavností, jež nutila všechny národy, aby pily z vína hněvu jejího smilstva, jež pronásleduje svaté Boží, jež prolévala krev jejich – ta, která sedí na mnohých vodách a na ostrovech mořských – vizte, ona je koukolem země; je svázána do snopů; pouta její jsou silná, žádný člověk je nemůže uvolniti; tudíž, je připravena, aby byla spálena. A on zatroubí na pozoun svůj dlouze i hlasitě a všechny národy to uslyší.

95 A bude ticho v nebi po dobu půl hodiny; a ihned poté bude závěs nebe rozvinut, jako svitek je rozvinut poté, co je svinutý, a tvář Páně bude odhalena;

96 A svatí, kteří jsou na zemi, kteří jsou živi, budou obživeni, uchopeni a vyzdviženi, aby se s ním setkali.

97 A ti, již spali v hrobě svém, vyjdou, neboť hrob jejich bude otevřen; a oni také budou uchopeni a vyzdviženi, aby se s ním setkali uprostřed sloupu nebe –

98 Oni jsou Kristovi, prvotinami, ti, kteří s ním budou sestupovati první, a ti, kteří jsou na zemi a v hrobě svém, kteří jsou první uchopeni a vyzdviženi, aby se s ním setkali; a to vše hlasem troubícího pozounu anděla Božího.

99 A po tomto další anděl zatroubí, což je druhý pozoun; a potom přichází vykoupení těch, již jsou Kristovi při příchodu jeho; kteří obdrželi svůj díl v tom vězení, jež je pro ně připraveno, aby mohli obdržeti evangelium a býti souzeni podle lidí v těle.

100 A opět, další pozoun zatroubí, což je třetí pozoun; a potom přicházejí duchové lidí, kteří budou souzeni a jsou shledáni pod odsouzením;

101 A tito jsou zbytkem mrtvých; a oni nebudou opět žíti, dokud nebude ukončeno oněch tisíc let, nikoli opět, dokud nebude konec země.

102 A další pozoun zatroubí, což je čtvrtý pozoun, řka: Jsou nalezeni mezi těmi, již zůstanou do onoho velikého a posledního dne, a to konce, ti, již zůstanou nadále špinaví.

103 A další pozoun zatroubí, což je pátý pozoun, což je pátý anděl, který svěřuje věčné evangelium – letící skrze prostředek nebe, všem národům, pokolením, jazykům a lidu;

104 A toto bude zvuk pozounu jeho říkající všem lidem, na nebi i na zemi, a kteří jsou pod zemí – neboť každé ucho to uslyší a každé koleno poklekne a každý jazyk vyzná, zatímco budou slyšeti zvuk pozounu říkající: Bojte se Boha a vzdejte slávu tomu, kdo sedí na trůnu na věky věků; neboť hodina soudu jeho přišla.

105 A opět, další anděl zatroubí na pozoun svůj, což je šestý anděl, řka: Ona padla, která nutila všechny národy, aby pily z vína hněvu jejího smilstva; ona padla, padla!

106 A opět, další anděl zatroubí na pozoun svůj, což je sedmý anděl, řka: Dokonáno jest; dokonáno jest! Beránek Boží přemohl a šlapal vinný lis sám, a to vinný lis prudkosti hněvu Všemohoucího Boha.

107 A potom budou andělé korunováni slávou moci jeho a svatí budou naplněni slávou jeho a obdrží dědictví své a budou učiněni jemu rovnými.

108 A potom opět zatroubí první anděl na pozoun svůj do uší všech živých a zjeví tajné skutky lidí a mocná díla Boží v prvních tisíci letech.

109 A potom zatroubí druhý anděl na pozoun svůj a zjeví tajné skutky lidí a myšlenky a záměry srdce jejich a mocná díla Boží v druhých tisíci letech –

110 A tak dále, dokud sedmý anděl nezatroubí na pozoun svůj; a stane na zemi a na moři a bude přísahati ve jménu toho, kdo sedí na trůnu, že dále času nebude; a Satan bude svázán, onen starý had, jenž je nazýván ďáblem, a nebude propuštěn po dobu tisíce let.

Nauka a smlouvy 101:22–31

Nauka a smlouvy

22 Vizte, mou vůlí je, aby se všichni ti, kdož vzývají jméno mé a uctívají mne podle věčného evangelia mého, shromáždili a stáli na svatých místech;

23 A připravili se na zjevení, jež přijde, až závoj přikrytí chrámu mého, ve stánku mém, který skrývá zemi, bude sňat a veškeré tělo mne uvidí společně.

24 A každá porušitelná věc, ať člověk, nebo zvěř polní, nebo ptactvo nebeské, nebo ryby mořské, které přebývají na veškeré tváři země, budou zničeny;

25 A také to, co je z prvků, bude roztaveno žhoucím žárem; a všechny věci se stanou novými, aby mé poznání a sláva mohly přebývati na celé zemi.

26 A v onen den nepřátelství člověka a nepřátelství zvířat, ano, nepřátelství veškerého těla ustane před tváří mou.

27 A v onen den o cokoli bude nějaký člověk prositi, to mu bude dáno.

28 A v onen den Satan nebude míti moc pokoušeti žádného člověka.

29 A nebude zármutku, protože nebude smrti.

30 V onen den malé dítě nezemře, dokud nebude staré; a život jeho bude jako věk stromu;

31 A když zemře, nebude spáti, totiž v zemi, ale bude v okamžiku proměněno a bude uchopeno a vyzdviženo a odpočinutí jeho bude slavné.

Učení Brighama Younga

Poslední dny budou obdobím velkého nepokoje.

Vše, co jsme již slyšeli a zažili, je sotva předmluva ke kázání, které bude kázáno. Až ustane být vydáváno svědectví starších, a Pán jim řekne: „Pojďte domů; nyní budu národům země kázat své vlastní kázání,“ vše, co nyní znáte, bude moci být sotva nazváno předmluvou ke kázání, které bude kázáno ohněm a mečem, bouřemi, zemětřeseními, krupobitím, deštěm, hromy a blesky, a strašlivým zničením. Co záleží na zničení několika železničních vagónů? Uslyšíte o velkolepých městech, která lidé nyní zbožňují, propadajících se do země a pohřbívajících obyvatele. Moře samo se vylije z břehů a zaplaví mocná města. Mezi národy se rozšíří hlad a národ povstane proti národu, království proti království a státy proti státům, v naší vlastní zemi i v cizích zemích; a budou se vzájemně ničit a nebudou se starat o krev a život svých bližních, svých rodin nebo o svůj vlastní život (DBY, 111–112).

Po věky věků nikdy nebyl den, nebyl od doby, kdy byla pravá církev zničena po dnech apoštolů, který by vyžadoval tolik víry a energie zbožných mužů a zbožných žen, a aby s nimi byla dovednost, moudrost a moc Všemohoucího, kolik ji vyžaduje tento lid v současné době. Nikdy nebyla taková potřeba; nikdy nebyla doba na tváři země, od doby, kdy byla církev zničena a kněžství bylo odňato ze země, že by moci temnoty a moci země a pekla byly tak roztrpčeny a rozzuřeny a popuzeny proti Bohu a Božskosti na zemi, jako jsou v současnosti (DBY, 112).

Ďábel se nyní protiví Ježíšovi právě tak, jako se protivil, když na nebesích došlo k revoltě. A jako Ďábel zvětšuje své počty tím, že získává lidi, aby byli zlovolní, tak i Ježíš zvyšuje své počty a sílu tím, že získává lidi, aby byli pokorní a spravedliví. Lidská rodina bude zanedlouho volit, a přeje si vědět, která strana zvítězí (DBY, 112).

Na konci světa bude triumfovat spravedlivost.

Přijde čas, kdy každé koleno poklekne a každý jazyk ho vyzná a uzná a kdy ti, kteří žili na zemi a pohrdali myšlenkou Nejvyšší Bytosti a zjeveními od ní, padnou se zahanbeným obličejem a pokoří se před ním se zvoláním: „Bůh existuje! Ó Bože, kdysi jsme tě odmítali a nevěřili jsme tvým slovům a tvé rady jsme považovali za nic, ale nyní s hanbou poklekáme a uznáváme, že je Bůh a že Ježíš je Kristus.“ Tento čas přijde, zcela jistě. Máme víru v evangelium Pána Ježíše (DBY, 112–113).

Co budou dělat? Uslyší o moudrosti Sionu a králové a vladaři národů přijdou do Sionu, aby se vyptávali na cesty Páně a vyhledávali velké poznání, moudrost a pochopení projevované Svatými Nejvyššího (DBY, 113).

Budou muset pokleknout a vyznat, že on je Bůh a že Ježíš Kristus, který trpěl za hříchy světa, je skutečně jeho Vykupitel; že prolitím své krve vykoupil muže, ženy, děti, zvířata, ptáky, ryby, samotnou zemi a vše, co Jan viděl a slyšel velebit na nebi [viz Zjevení 5:13] (DBY, 113).

Zanedlouho bude svět převrácen podle slov proroka, a my uvidíme, jak do něho vstupuje vláda spravedlivosti, a hřích a nepravost budou muset odejít. Ale moc a zásady zla, mohou-li být nazývány zásadami, nikdy nevydají jedinou částečku spravedlivému pochodu Spasitele, pouze tak, když budou píď za pídí dobývány zpět, a my budeme muset území dobývat silou. Ano, mentální silou víry, a dobrými skutky, se pochod evangelia kupředu prohloubí, rozšíří, vzroste a bude se mu dařit, dokud národy země nepocítí, že Ježíš má právo vládnout jako Král národů, stejně jako vládne jako Král Svatých (DBY, 113).

Víte, že je jedenáctá hodina Satanova panování na zemi? Ježíš přichází, aby panoval, a vy všichni, kteří se bojíte a chvějete kvůli svým nepřátelům, se jich přestaňte bát, a naučte se bát se pohoršovat Boha, bát se přestupovat jeho zákony, bát se činit jakékoli zlo svému bratru, nebo jakékoli bytosti na zemi, a nebát se Satana a jeho moci, ani těch, již mají moc zahubit pouze tělo, neboť Bůh bude ochraňovat svůj lid (DBY, 114).

V průběhu věku, ve kterém žijeme, vidíme naplňování proroctví, a přípravu na druhý příchod našeho Pána a Spasitele, aby přebýval na zemi. Očekáváme, že útočiště lží bude smeteno, a že město, národ, vláda nebo království, které neslouží Bohu a nevěnuje žádnou pozornost zásadám pravdy a náboženství, zcela ztroskotá a bude zničeno (DBY, 114).

Milénium bude dobou jednoty, pokoje a chrámové služby.

Milénium spočívá v tomto – každé srdce v Církvi a království Božím je spojeno v jedno; království roste k překonání všeho, co se protiví systému nebeské správy, a Satan je spoután, a má na sobě pečeť. Všechny ostatní věci budou takové, jaké jsou nyní, budeme jíst, pít a oblékat se (DBY, 115).

Nechť jsou lidé svatí, a země pod jejich nohama bude svatá. Nechť jsou lidé svatí, a naplněni Duchem Božím, a každé zvíře a lezoucí věc bude naplněna pokojem; půda země bude plodit ve své síle, a její plody budou pokrmem pro člověka. Čím více existuje čistoty, tím méně je sváru; čím laskavější jsme ke svým zvířatům, tím více vzrůstá pokoj a divoká podstata divokého stvoření zmizí. Když lidé nebudou sloužit ďáblu v dalším okamžiku svého života, pokud toto shromáždění vlastní onoho ducha a odhodlanost, zde v tomto domě je milénium. Kéž obyvatelé tohoto města vlastní onoho ducha, kéž lidé teritoria vlastní onoho ducha, a je zde milénium. Nechť celý lid … vlastní onoho ducha a je zde milénium, a tak se rozšíří po celém světě (DBY, 115–116).

V miléniu, až bude na zemi založeno království Boží v moci, slávě a dokonalosti, a panování zlovolnosti, které tak dlouho vítězilo, bude podmaněno, Svatí Boží budou mít výsadu budovat své chrámy a vstupovat do nich a stávat se, tak říkajíc, pilíři v chrámu Božím [viz Zjevení 3:12], a budou vykonávat obřady za své mrtvé. Potom uvidíme své přátele přicházet, a možná některé, se kterými jsme se zde znali… A budeme mít zjevení, abychom poznávali své předky přímo zpět k Otci Adamovi a Matce Evě, a budeme vstupovat do chrámů Božích a vykonávat za ně obřady. Potom budou [děti] pečetěny k [rodičům], dokud nebude vytvořen dokonalý řetězec zpět k Adamovi, takže bude dokonalý řetězec kněžství od Adama až k závěrečné scéně.

To bude prací Svatých posledních dnů v miléniu (DBY, 116).

Máme posvětit sami sebe, abychom se připravili na druhý příchod Ježíše Krista.

Nebuďte příliš dychtiví, aby Pán urychlil své dílo. Nechť se naše dychtivost soustředí na jednu věc, posvěcení našeho vlastního srdce, očištění našich vlastních náklonností, přípravu nás samotných na příchod událostí, které se na nás valí. To má být naší starostí, to má být naším úsilím, to má být naší každodenní modlitbou, a ne být nedočkaví, abychom viděli svržení zlovolných (DBY, 117).

Zda bude svět spálen za rok, nebo za tisíc let, to je pro mne i pro vás důležité jako zrnko máku. Máme slova věčného života, máme výsadu získat slávu, nesmrtelnost a věčné životy, chcete tato požehnání získat? (DBY, 117.)

Musíme vybudovat království Boží, vykoupit Sion; musíme posvětit sami sebe, abychom byli připraveni být uchopeni a vyzdviženi s Církví Prvorozeného, a budeme-li se zdokonalovat každý den a hodinu, potom, když zemřeme, budeme shledáni ospravedlněnými. Budeme-li ale žít dále, musíme se stát doopravdy Svatými, nebo přijdeme zkrátka o plnost slávy Boží, která bude zjevena (DBY, 444).

Není mou věcí znát Pánův čas; ale on je laskavý, shovívavý a trpělivý, a jeho hněv je tichý, a bude, dokud nebude milost zcela vyčerpána, a potom se ujme vlády soud. Nevím jak, a ani si to v současnosti nepřeji vědět. Stačí nám vědět, jak sloužit Bohu a žít podle našeho náboženství, a tak budeme růst v přízni Boží (DBY, 117–118).

Doporučení ke studiu

Na konci světa bude triumfovat spravedlivost.

 • Jak budou zlovolní lidé na zemi reagovat, až „uslyší o moudrosti Sionu“?

 • Čeho se máme naučit se bát během této „[jedenácté hodiny] Satanovy vlády na zemi“? Proč můžeme zůstat beze strachu z nepřátel spravedlivosti?

 • President Young řekl, že zlovolní budou „dobýváni zpět“ a „pochod evangelia kupředu [se] prohloubí“ „mentální silou víry, a dobrými skutky“. Proč může být víra „mentální silou“? Jak dobré skutky přemáhají zlovolnost? Jak můžeme napomoci pochodu evangelia, aby se „prohloubil, rozšířil, vzrostl a aby se mu dařilo“?

Milénium bude dobou jednoty, pokoje a chrámové služby.

 • Co je podle presidenta Younga milénium? (Viz také NaS 43:30–3188:110.)

 • Jak bude země a její obyvatelé učiněna pokojnou a svatou?

 • Co bude prací Svatých posledních dnů během milénia?

Máme posvětit sami sebe, abychom se připravili na druhý příchod Ježíše Krista.

 • President Young řekl, že máme posvětit sami sebe, abychom se připravili na druhý příchod Ježíše Krista. Jak se staneme posvěcenými? (Viz také Helaman 3:35NaS 20:31.)

 • Proč bychom si neměli dělat starosti s přesným načasováním Druhého příchodu?

Ježíš Kristus přijde v oblaku slávy, aby uvedl éru milénia.

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This