0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Azoth – Gnoze – Co se neučí v běžných školách!

Slovo Azoth se také vztahuje k Ain Soph (nejvyšší substance) z Kabaly. Manly P. Hall ve svém hlavním díle The Secret Teachings of All Ages (Tajná učení všech věků) vysvětlil tuto spojitost: „Vesmír je obklopen sférou světla neboli hvězd. Za touto sférou je Schamayim, hebrejský výraz pro ‚nebe‘, který jest Boží Ohnivou Vodou, prvním útržkem ze Slova Božího, planoucí řekou, tekoucí z ducha věčné mysli. Schamayim, který je tím ohnivým Androgynem, rozděluje. Jeho Oheň se stává Solárním ohněm a jeho Voda se stává Lunární vodou v našem vesmíru. Schamayim je Univerzální Rtuť neboli Azoth – nezměrný duch života. Tato původní duchovní ohnivá voda přichází skrze Edem (hebrejsky „pára“) a vlévá se do čtyř hlavních řek čtyř Elementů. To pak tvoří Řeku Živoucí Vody – Azoth – čili ohnivou nestálou esenci, která vytéká z trůnu Boha a Krista. V tomto Edemu (parné esenci či mlze) jest prvotní či duchovní Země, nepochopitelný a nehmatatelný prach, z nějž Bůh stvořil Adama Kadmona, duchovní tělo muže, které se musí postupem času plně odhalit.“

Ve své knize Transcendental Magic (Nadpřirozená Magie) Eliphas Lévi píše: „Azoth či Vesmírný Lék jest pro duši nejvyšším významem a absolutní odměnou; pro mysl je matematickou a praktickou pravdou; pro tělo je podstatou, která je kombinací zlata a světla. Ve vyšším či duchovním světe je to Prvotní Hmota Velkého Díla, zdroj alchymistova nadšení a činnosti. V pokročilém či duševním světe je to inteligence a průmysl. V nižším či materialistickém světe je to fyzická práce. Síra, rtuť a Sůl, které, pokud jsou střídavě odpařovány a zpevňovány, vytvářejí Azoth mudrců. Síra odpovídá elementární formě Ohně, rtuť Vzduchu a Vodě, Sůl Zemi.“

Azoth, známý jako Univerzální Rozpouštědlo, Univerzální Lék a Elixír Života (elixir vitae), má ztělesňovat veškerá léčiva, stejně tak jako prvotní principy všech ostatních substancí. Paracelsus, alchymista z 16. století, měl údajně Azothu dosáhnout. Na jeho portrétech, kde drží svůj meč, můžeme nápis „Azoth“ vidět na pochvě nebo rukojeti. Údajně měl tento všelék ukrytý v tajné přihrádce právě v rukojeti, kdyby jej potřeboval v případě nouze nebo pokud by byl raněn v boji. Tvrdil, že to byl „protijed“ proti jakékoli fyzické, mentální či duchovní hrozbě.

Jakožto Univerzální Životní Síla je Azoth nejen oživující energií (spiritus animatus) těla, ale i inspirací a zanícením, které hýbe myslí. Azoth, který se nachází ve vesmíru a v každém z nás, je tajemnou vývojovou silou, která je zodpovědná za neutuchající zapálení pro fyzickou a duchovní dokonalost. Tudíž je pojem Azoth obdobou světla přírody či Boží mysli. Protože Azoth obsahuje kompletní vědění celého vesmíru, bývá toto slovo užíváno také jako jiný název pro kámen mudrců. Jednou z nápověd na přípravu Kamene je Ignis et Azoth tibi sufficiunt („Oheň a Azoth jsou dostačující“). Existují záznamy z Great Work of alchemy, kde jsou ezoterické kresby zobrazující Azoth, a také návod k jeho použití. Patří sem Azoth of The Philosophers od Basila Valentina a Hieroglyphic Monad od Johna Dee.

Aleister Crowley považoval termín za reprezentaci jednoty začátku a konce pomocí svázání prvních a posledních písmen starobylých abeced;[2] A/Alpha/Alef (první písmena latinské, řecké a hebrejské abecedy), Z/O-Omega/Th-Thau (poslední písmena latinské, řecké a hebrejské abecedy). Touto cestou byla symbolizována věčnost a úplnost začátku a konce za účelem povážení největší celistvosti, a tím univerzální spojení protikladů jako zrušení (např. rozpouštědlo) a soudržnost (např. lék), čímž vzniká podobnost s filozofickým „absolutnem“ z Hegelovy dialektiky. Crowley dále ve svých pracích odkazoval na Azoth jako na „tekutinu“ a považoval ji za univerzální rozpouštědlo či univerzální lék středověkých alchymistických filozofů.

Zajímavostí je fakt, že v některých jazycích, zejména slovanských, ale i dalších (italštinafrancouzština), je azoth názvem pro dusík, ale etymologie se liší (v italštině je to „azoto“, které pochází z řeckého α+ζωή –„bez života“).

Život a Vesmír

Chcete vědět, nač jste na tomto světě? Kdo jsme? Odkud pocházíme? Kam směřujeme?
Chcete vědět co je po smrti?
Co jsou sny a proč sníme?
Existuje druhá strana a vyšší bytosti?
Chcete vědět pravdu o Lemúrii a Atlantidě?
Přemýšlíte nad nekonečností vesmíru a nad možností jiných dimenzí?
Ptáte se, zda existují jiné civilizace kromě té naší?
Chcete mít pravé poznání největších záhad světa?
Chcete vědět věci, na které vám nikdo neumí dát uspokojivou odpověď?

HLAVNĚ unavilo vás už hledání odpovědí v knihách, v médiích, popřípadě odpovědí jiných lidí. Jednoduše máte už dost poslechu různých Teorií?

Chcete na vlastní kůži znát odpovědi na tyto a mnohé další otázky? (Nikoliv pouze co se můžete dočíst na této stránce, ale je zažít, zakusit, vidět na vlastní oči, cítit)

PythagorasGnóze je odpověď. Gnóze je vědomé poznání.

Gnóze: z řeckého slova γνῶσις – znalosti/poznání.

  1. Znalosti získané prostřednictvím naší vlastní zkušenosti, jako je tomu v protikladu s vědomostmi, které nám byly řečeny nebo kterým věříme. Gnóze je vědomé, zkušenostní poznání, nikoli pouze intelektuální nebo konceptuální znalosti, přesvědčení nebo teorie. Tento termín je synonymem hebrejského דעת “ da’ath , “ arabského ma’rifah, tibetského rigpä a sanskrtského „jna“ nebo „vidya.“
  2. Tradice, která dala zrod našim nejváženějším filozofiím, vědám, umění a náboženstvím. Ačkoliv někteří lidé v dnešní době věří, že pojem gnóze se vztahuje pouze na určité skupiny, které byly asi před 2000 lety aktivní na Blízkém východě, realita je jiná.

Gnóze je plamen, z něhož vznikla všechna náboženství.

Gnóze je vědoma zkušenost reality, získaná prostřednictvím naší vlastní zkušenosti, jak je tomu v rozporu s vědomostmi které nám byly řečeny nebo kterým věříme.

Člověče, poznej sám sebe a budeš znát vesmír a jeho Bohy– věštkyně v Delfách

nabozenstvi

Skrze Gnózi, získáte odpovědi na všechny otázky. Pravé duchovno je založeno na vědomé zkušenosti (prožitku) pravdy. Nadešel čas, abychom opustili teorie a přesvědčení a staly se praktickými. Toto je GNÓZE.

Tato stránka slouží jako úvodní, informační materiál do gnostického učení. Předem se omlouváme za gramatické chyby. Cílem téhle stránky, je poskytnutí čtenáři základní informace o tom: co je Gnóze, historie Gnózi, co je účelem Gnóze, kdo je zakladatelem novodobé Gnóze apod. Tato stránka se pouze usiluje o rozšíření Pravé Gnózi. Skoro celý materiál, se kterým se zde setkáte, je pouze nepatrným překladem této stránky gnosticteachings.org – zde najdete obrovské množství materiálu (anglické knihy, přednášky a mnoho dalšího). Člověk může najít mnoho zahraničních webových stránek o Gnózi, ale problém je ten, že někteří si ji upravují podle vlastního výkladu a tím se pravá Gnóze degeneruje. V podstatě to není nic překvapivého, protože toto je osud každého učení. Lidé začnou jednotlivé texty interpretovat podle vlastních názorů, popřípadě vynechají podstatnou část učení, které bylo doručeno lidstvu.

Učení, které bylo doručeno lidstvu, je odhalením největších, nejsvětějších a nejtajnějších tajemství, které byly před lidstvem po celou dobu ukryté a šifrované, aby se k nim nemohl dostat kdokoliv. Přístup k těmto vědomostem a záhadám měli pouze vyvolení nebo pouze určitá vybraná skupinka lidí. Nyní poprvé po mnoha tisíciletí je tohle učení kompletně odhaleno a dané lidstvu. Nečekejte, že to bude snadné, nebo že to bude souhlasit se vším, co vám bylo řečeno moderní společností.

Znalosti, které zde studujeme, jsou hluboké, téměř nepochopitelné, ale v konečném důsledku užitečné pouze tehdy, když jsou uvedeny do praxe každodenního života. Žijte podle nich a pravda se stane zcela jasnou. No pokud toto poznání zůstane jen jako pojem nebo přesvědčení, tak nikdy v životě nezjistíte, co to vlastně znamená.

Manly P. Hall ve své epické knize, Tajné učení všech věků, napsal:

„…ten, kdo by chtěl pochopit hloubku filozofického myšlení, se musí seznámit s učením těch zasvěcených kněží, kteří byli určeni jako první strážci božského zjevení. Tajemství byla považována za strážce transcendentálního poznání, tak hlubokého, až nepochopitelného kromě těch, kteří oplývali nejvznešenějším intelektem a tak mocné, že mohli být s bezpečností odhaleny pouze těm, u kterých osobní ambice byly mrtvé a kteří zasvětili svůj život nesobecké službě lidstvu. Obojí, důstojnost těchto posvátných institucí i platnost jejich tvrzení, že znají Univerzální moudrost, jsou dosvědčeny nejslavnějšími filozofy starověku, kteří byli sami zasvěceni do hloubek tajného učení a kteří svědčili o jeho účinnosti.

„Oprávněně může být předložena otázka: Pokud tyto starověké mystické instituce byly takové „ohromně důležité,“ proč je tedy v současnosti o nich tak málo dostupných informací a o tajemstvích, které údajně ukrývali. Odpověď je zcela jednoduchá: Tajemství byla v rukou tajných společností, které zavazovaly své zasvěcence k neporušitelné mlčenlivosti, a které za zradu jejich posvátné důvěry se mstili smrtí. Ačkoli tyto školy byly pravými inspiracemi různých učení, která byla hlásána antickými filozofy, pramen těchto učení nebyl nikdy odhalen nezasvěceným. Kromě toho, s odstupem času se tato učení staly tak neoddělitelně spojené se jmény těch, kteří je šířili, že skutečný, ale skrytý zdroj – tajemství – se stal zcela ignorován.“

Časy se změnily. Dveře do tajů byly otevřeny. Vítejte!

Osoba, které můžeme vděčit za odhalení těchto mystérií je Samael Aun Weor.

Samael Aun Weor je zakladatel Novodobé Gnózi, který napsal více než 60 knih a dal stovky přednášek, ve kterých podrobně popisuje a odhaluje symbolismus ukrytý ve všech mýtech, v náboženských přesvědčeních, v různých bratrstvech, v kulturách apod.

Samael Aun Weor uvedl, „Já učím Náboženskou Syntézu, která byla původním náboženstvím lidstva, naukou JANUS nebo naukou džin.

Toto je Náboženství Moudrosti starověkých Kněžských Společenství, Gymnosofistů nebo samotářských Jinistů ze Střední Asie, Iohanů, Samoanů, Egyptských Asketů, starověkých Pythagorejců, středověkých Rosikruciánů, Templářů, původních Zednářů a dalších více méně známých esoterických bratrstev, jejichž seznam by zabral mnoho stran. Toto je Tajná Nauka Rytířů Svatého Grálu. Toto je Jakubův Žijící Kámen. Toto je dialektický vysvětlen Lapiz-Electrix (Magnes) – kámen mudrců.

Toto je opravdu jedinečná příležitost pro lidstvo, aby začali toto učení studovat a hlavně, aby ho začali praktikovat ve svém každodenním životě. Protože učení, které není opravdu praktikováno, se stává pouze další teorií.

Co je opravdu ohromující, je to, že většina lidí začne něco číst a hned po prvních řádcích se domnívá, že už vědí o čem to je. Narazí na první citát z nějakého Písma, zda je to Křesťanství, Buddhismus, Hinduismus nebo kteréhokoliv jiné a ihned si řeknou, „Á, toto je zase nějaké další náboženství nebo sekta nebo „blud.“ A kliknou někam jinam. Aniž si to vůbec celé přečetli o čem to vlastně je. Samozřejmě, i když si dáme tu námahu a přečteme si to dokonce, ještě pořád jsme nevyhráli, protože pak bezpodmínečně musí přijít závěr, v podobě: „tomu nevěřím,“ „to není možné,“ nebo „Ano, zní to dobře, logicky, takto to tedy musí být. „Buď tomu věříme, nebo nevěříme, ano či ne. Takto přesně funguje naše mysl, náš intelekt. Intelekt nezná střední cestu, buď je to A nebo je to B. Nejlepší postoj jaký bychom měli zaujmout, je být otevření, mít otevřenou mysl. Ani to nepřijmout, ale ani to neodmítat: jednoduše si na vlastní kůži ověřit, zda to, co je psáno, je opravdu pravda. Dát tomu šanci a začít to praktikovat.

Nad čím se opravdu zastavuje rozum, je to, že některým lidem by mohlo být dáno „Království Nebeské,“ nebo umožněné znát největší tajemství vesmíru, ale oni jen mávnou rukou a klidně se vrátí zpět do své malé vlastní „reality.“ Toto je jednoznačný důkaz degenerace naší mysli. My si prostě myslíme, že život je pouze o narození, rozmnožování a smrti. A samozřejmě mezitím, abychom se nenudili, tak si ten život „užíváme,“ jak se jen dá.

Je zřejmé, že intelektuálně zvíře nesprávně nazýváno člověkem, je robot naprogramován mateřskou školkou, základní školou, střední školou, fakultou, univerzitou atd. Nikdo nemůže popřít, že naprogramovaný robot funguje dle programu. Kdyby byl tento program odstraněn, tak by robot určitě nefungoval…

…Tato záležitost je tak vážná a pohlcení mysli tak hrozné, že žádného humanoidního robota by ani nenapadlo, že program je k ničemu, protože byl naprogramován podle programu a zpochybnit ho, by mu připadalo jako kacířství, něco neslučitelné a absurdní.

Pro robota je absurdní pochybovat o svém programu; je to něco absolutně nemožné, protože jeho samotná existence je následkem tohoto programu.

Bohužel věci se nemají tak, jak si humanoidní robot myslí; existuje jiná věda, jiná moudrost, ale tato je pro humanoidní roboty nepřijatelná. – Samael Aun Weor, The Great Rebellion (Velká Vzpoura)

Pojďme se teď na chvíli zamyslet nad našimi životy. Narodíme se do určité rodiny, vyvíjíme se a rosteme. Když nadejde doba, jsme posláni do škol. Hlavní věc, na kterou je kladen důraz, je abychom se naučili v tomhle světě žít, abychom se uměli o sebe postarat, abychom byli schopni vyrovnat se s různými problémy tohoto světa apod. Proto nám je od malička vštepované, abychom se učili, udělali kariéru, abychom mohli vydělávat hodně peněz a tímto si zajistili krásnou budoucnost. Samozřejmě když dospějeme do určitého věku, tak nás začnou mechanické pudy přírody tlačit k tomu, abychom si našli partnera a založili rodinu. A zde se nám začne odvíjet koloběh dospělosti nebo dospělého života. Chození do práce, starání se o rodinu atd. Během celého života budeme hnáni věcmi, které bychom chtěli, popřípadě které bychom chtěli dosáhnout. Nadejde čas, kdy mi sami budeme vysílat naše děti do škol, jejichž bude čekat PŘESNĚ TEN SAMÝ KOLOBĚH JAKO NÁS. Teď pro změnu to budeme my, kdo bude klást důraz na kariéru apod., aby se naše děti v tomto světě neztratili. Pak přijde čas, kdy nás naše děti opustí, aby si založili své vlastní rodiny atd. My zůstáváme nadále soustředěni na naši práci, rodinu, koníčky apod. Jednoho dne přijde den, kdy dosáhneme důchodového věku. V tomto věku, již pravděpodobně máme vnoučata, kterých bude čekat ZNOVU TENTÝŽ KOLOBĚH JAKO NÁS A NAŠICH DĚTÍ. A teď se dostáváme k nejdůležitějšímu problému: a to je čelení samotné smrti.

smrtČlověk na smrtelné posteli si může, zavzpomínat na staré dobré časy, na zážitky které zažil, na věci které získal, na kariéru kterou dosáhl, na rodinu, na věci v životě kterými prošel apod. A tady se nám naskýtá nejdůležitější otázka: Nač to všechno vlastně bylo, když i tak za chvíli zemřu. A zde jsou přesně skoro všichni lidé ztraceni. Někteří se uklidňují přesvědčením, že půjdou do nebe, popřípadě, že budou spaseni, protože patří k určité víře apod. Druzí nevědí, co je čeká, a proto jim nezbývá nic jiného, jen strach z neznáma a strach ze smrti. Dalším je to jedno a proto si „užívají“ život plnými doušky s odůvodněním, že i tak jednou musíme zemřít. A pak tu máme takových, do kterých můžeme zahrnout i všechny doposud zmíněné kategorie. A to jsou takoví, kteří mají velmi jednoduchou a přece důležitou odpověď a to: že přece to celé musí (muselo) mít nějaký smysl. Odpověď je jednoduchá: ano, náš život na tomhle světě má smysl, ale jaký? A tohle by se pro nás všechny mělo stát prioritou číslo jedna- zjistit smysl a význam naší ubohé existence a tím všeho kolem.

Toto teď nemá sloužit jako příklad, že chození do práce, rodina, peníze nejsou důležité, ale že existují mnohem důležitější věci.

Celá existence lidského života se dá zredukovat do těchto fází: narození, dospívání, rozmnožování, stárnutí a smrti. Pokud si opravdu někdo myslí, že tyto mechanické fáze přírody jsou smyslem života, tak se hluboce mýlí! Přesně takhle žije každý živočich, rostlina apod. Jediný narodeni-a-smrtrozdíl mezi nimi a námi je, že my máme intelekt.

Intelektuální zvíře nesprávně nazýváno člověkem, umírá nevědomě a rodí se nevědomě. Slepě kráčí od kolébky do hrobu, bez vědění odkud přichází nebo kam jde. Vytvořením Duše probudíme vědomí, a pouze tehdy si uvědomíme záhady života a smrti.“ – Samael Aun Weor, The Book of the Dead (Kniha Mrtvých)

Proč jsou lidé tak fascinováni tímto světem. Hračkami, které nám nabízí. Děláním toho, co nám řeknou druzí, myšlením si toho, co si myslí druzí, žít životem jako žijí druzí apod. Proč se konečně nevzepřeme, ale ne vůči druhým, ale vůči sobě samým. Proč žijeme život jako automaty, jako nějaké stroje. Jediné, co nás zajímá, jsme my sami. My a náš svět kolem nás. Člověk může získat, všechno bohatství na zemi, může mít největší moc na zemi, ale k čemu? Pokud si někdo myslí, že si to vezme do hrobu, tak ať se raději nad tím ještě jednou pořádně zamyslí. Vždyť člověk ani vlastně neví, kdo je. Ano, čtete správně, my sami nevíme, kdo vlastně ve skutečnosti jsme. Kdo je ten tichý hlas v hlavě, který nám stále něco říká a nikdy ani na vteřinu se nám ho nedaří umlčet? Člověk je doslova nucen neustále nad něčím přemýšlet. A co je nejvážnější, že my skáčeme, jako ten hlas píská. Obrazně řečeno- dobrovolně sedáme do kočáru, který je tažený zdivenými koňmi. A z toho samozřejmě vznikají různé situace a hlavně Karma. Kdyby člověk přestal být loutkou, ovládanou různými psychologickými elementy, tak by svět, ve kterém žijeme, vypadal úplně jinak.

Pokud máte dostatek odvahy a chcete se dozvědět více o sobě jak i o světě, který nás obklopuje, tak vás srdečně zveme na studování a hlavně praktikování Gnóze. Ještě jednou opakujeme, Gnóze není nějaká „další“ víra nebo přesvědčení, nebo teorie, ale vědomé poznání.

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This