0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Astrologie !

Letní slunovrat (solstitium) je astronomický termín pro okamžik, kdy Slunce má vůči světovému rovníku největší deklinaci.


Astrologie hodnotí sílu planet. Nejmocnější hodnota vzniká, když planeta je ve „svém“ znamení, tedy v tom, kterému vládne (je ve svém domicilu) a má tedy plně pod kontrolou vše, co se k němu vztahuje. Další vzniká, je-li v dekanátu (v třetině znamení, majícím 10°) znamení, které jí odpovídá (planeta v triplicitě), kde se planeta cítí jakoby zvaným hostem, takže může projevit své pozitivní rysy. Negativní hodnota, tedy úbytek síly, nastává, je-li „v pádu“ (tzv. casus), kde se nemusí nutně projevovat jen záporné vlastnosti planety, ale může dojít i k pokusům zlepšit podmínky, které v této oblasti panují, nebo „zničena“ (planeta v detrimentu), kdy je planeta poškozena, takže je nucena akceptovat stav, který tam panuje. Slovo „zničena“ je vlastně nesprávné, protože planeta nemůže nikdy pozbýt svého významu, ale užíváme je s ohledem na tradici.
Jinou zápornou hodnotou je planeta mimo své znamení. Nazývá se pak cizí, čili peregrinní neboli na cestách.
Proměnné hodnoty nebeských těles jsou závislé jednak na času, jednak na svém postavení v astrologických domech. Například v určitém časovém úseku je planeta v pohybu přímém, který její hodnotu zvyšuje, v jiném opět v pohybu zpětném, který její hodnotu snižuje.


OPOZICE (360/2 = 180°, orbis ± 10°, ve vztahu Slunce a Luny to je úplněk s orbisem ± 12°) – okamžik, kdy jsou dvě planety v maximální vzdálenosti. Známe ji jako úplněk. Tradičně to byl velmi špatný aspekt, který působil tenzi, konflikt a rozpad. Opozice je charakterizována dvojkou, symbolem duality, pádu ducha do hmoty, procesu involuce. Je to linie rozdělující vše do dvou kontrastních sfér, udržovaných v rovnováze: subjekt – objekt, vnitřní – vnější, nahoře – dole, světlo – tma, muž – žena, já a ti druzí. V HA značí vyvrcholení jakéhokoliv cyklu, konfrontaci mezi subjektivním a objektivním vědomím, schopnost analýzy. Pokud se nám nepodaří obě komplementární složky integrovat, hrozí rozpad a konečný neúspěch, například ve vztahu mezi protilehlými znameními nebo domy, či planetami v nich.
(Turnovský)

1)

Opozice je velmi problematický aspekt, jenž vyžaduje znaného studia. Všeobecně řečeno, je velmi zlá, tvoří-li ji škůdci mezi sebou, aneb ozařují-li škůdci takto Slunce. Vždy nutno studovati sílu planet. Kupříkladu: Mars opozice Slunce. Je-li Mars silnější, pak opozice bude znamenati hrubost charakteru, ukvapenost a neklid a z toho osudové omyly. Je-li však Slunce silnější než Mars, nebude působení této opozice tak závadné. Opozice spojuje prvky; nutno rozlišit dle ostatních aspektů, zda toto spojení je dobré i zlé. Pro osoby kladné je opozice výhodnější, než pro osoby pasivní. Opozice přináší osudový vliv na změnu života, nečekaná zklamání, nedostatek a nemravnost.


Apex –

planeta, která je vrcholem planetární konfigurace – druhé planety se k ní vztahují


 

Platónský rok

Během let se poloha jarního bodu mění tak, že proběhne celou ekliptiku za 25 920 let. Za 72 let se posune o 1°. Tento pohyb se nazývá precese a časová doba platónský rok.


Podzimní rovnodenost –

22. nebo 23.září Slunce znovu dospěje k bodu, kde se jeho dráha protíná s rovníkem. Protože den a noc jsou opět stejně dlouhé, říkáme tomuto okamžiku podzimní rovnodennost (180° ekliptiky) a na severní polokouli začíná podzim. Slunce vstupuje do znamení Vah a míří dál na jih, aby po třiceti dnech vstoupilo do znamení Štíra. Za další měsíc pak dosáhne Slunce znamení Střelce. Váhy, Štír a Střelec jsou tedy znamení podzimní.


Hrot domu – Počátek domu


Bod duchovní – Pard Spiriti

Pokud lunární fázi od Ascendentu odečteme, získáme Bod duchovní (Pars Spiriti), který nám ukazuje způsob, jakým můžeme dosáhnout duchovního úspěchu.

——– (?)

Bod duchovní je místem, kde navazujeme na tradice, vyjadřuje naše postoje k minulosti. 

Citlivé body jsou arabského původu. Existuje jich několik desítek, ale jen jeden je užíván téměř všeobecně. Je to Bod štěstí (Pars Fortunae), který symbolizuje hmotné štěstí a jedincův společenský úspěch.
Vypočítáme ho tak, že lunární fázi přičteme k Ascendentu, přičemž lunární fáze je vzdálenost Luny od Slunce. Při novoluní je tato vzdálenost 0°, při první čtvrti 90°, při úplňku 180°, za třetí čtvrti 270°.


 Černá Luna – Lilith

Specifickým citlivým bodem je Černá Luna nazývaná též Lilith. Je to fiktivní bod na oběžné dráze Měsíce kolem Země; přesně jde o druhé ohnisko měsíční dráhy (první ohnisko je Země), které se nachází přibližně v měsíčním apogeu .Tento bod není stálý, posunuje se asi o 40° ročně.
V mytologii žila Lilith v zahradě Eden, ještě než se objevil Adam; stvořila jeho ducha a byla mu rovna. Vzbouřila se proti spojení Adama a Evy a opustila zemský ráj; předtím se však spářila s hadem, pokud se sama neproměnila v tohoto plaza, aby hrála úlohu pokušitelského ďábla.


 

Chiron

Číslo planetky: 2060 (95p/Chiron),doba rotace: 5,9 hod, velikost: 180 km, doba oběhu: 50,7 let
Objevena 18.10.1977.
V astrologii spojována s archetypem Kentaura, s léčitelstvím.


 

 Efemeridový čas ET, jako důsledek nepravidelného otáčení Země, vypočítáme přičtením časové diference k UT/GMT.

Časová diference delta T = rozdíl mezi délkou vteřiny na počátku století a současnou délkou vteřiny, počítáno v UT/GMT. Rozdíly jsou stanovovány empiricky, tj. zpětně pro každý rok nebo dopředu – aproximací.


 

cykly

Tranzitní cyklus, strukturovaný vztahem pohybující se planety zejména vůči její vlastní pozici v nativitě, je vztahem GENERICKÝM (Alexander Ruperti) – společným všem příslušníkům lidského rodu. Krize, které tyto cykly popisují, jsou společné všem lidem, protože všichni postupně procházejí stejným věkem. Tyto cykly se vztahují na všechny planety po Urana včetně, neboť je teoreticky možné prožít celý Uranův 84 letý cyklus. Generické cykly nenaznačují vnější události, ale spíš etapy vnitřního procesu růstu, vývoje a úpadku, podle povahy planety.
INDIVIDUÁLNÍ CYKLUS se vztahuje k průchodu planety kvadranty a domy. Individuální cyklus planet od Luny a Slunce po Saturna začíná v okamžiku, kdy planeta prochází ascendentem a ocitá se v prvním domu, u planet Urana, Neptuna a Pluta individuální cyklus začíná průchpdem první hlavní osy horoskopu IC, DS, MC, AS, tedy když dosáhnou poprvé rohového, aktivního domu.


Primární direkce jsou predikční a rektifikační technikou vyžadující dobré znalosti sférické geometrie. Tato metoda v sobě velmi důmyslným způsobem zahrnuje všechny tři souřadné systémy – obzorníkový, rovníkový i ekliptikální.
Základními pojmy jsou SIGNIFIKÁTOR a PROMISOR, určitá místa na nebeské sféře, která jsou pevně definovaná okamžikem narození a koordinací místa narozeni. Signifikátor určuje předmět události a může jím být prakticky každý prvek horoskopu. Promisor určuje typ události a může jím být opět každý prvek horoskopu; mimo to dále jeho aspekty, antiscie, halbsumy apod. Direkční oblouk mezi signifikátorem a promisorem v rektascenzi pak určuje časový interval od narození po událost.
Vlastní direkční oblouk je definován jako rozdíl rektascenzí průmětů signifikátoru a promisoru na danou rovnoběžku. Je-li rektascenze promisoru větší než rektascenze signifikátoru, jedná se o direktní primární direkci, v opačném případě o konverzní.Letní slunovrat a obratník raka

21. nebo 22.června dosáhne Slunce své nejsevernější polohy, na mapách označované jako obratník Raka (90° ekliptiky). Na severní polokouli je den nejdelší a noc nejkratší, nadchází letní slunovrat, tedy začátek léta a Slunce vstupuje do znamení Raka. Slunce se obrací opět k jihu a po třiceti dnech dosáhne znamení Lva, den se krátí a za další měsíc vstoupí Slunce do znamení Panny. Rak, Lev a Panna jsou tedy znamení letní.


Planeta je padající, stojí-li v domech 3., 6., 9. a 12. – kdo zná tajemství čísla 3,6,9 získá vesmírný klíč Nikola Tesla

rotace a nyní se bavím pouze o nějakých číslech. Co mají tato čísla společného s rotací a s energiemi?

Je dobré si uvědomit, že geometrie a matematika, je jedno a to samé. Je to popis funkcí světa. Stejný popis, jen zdánlivě jinou formou. Rotace, to je funkce. Kosmická numerologie nás učí, že čísla jsou Kosmické symboly, že jsou součástí vědomí Kosmu a že s vědomím Vesmír pracuje a působí.

Vše v něm víří a rotuje. Od Samotného Vesmíru, galaxií, hvězd, zeměkoule, až po subatomární částice. Dokonce i klíčové popisy bodů základní soustavy (bodů časoprostoru) jsou právě rotačními funkcemi.

Zdá se, že právě rotace je příčinou jevu, kterému věda říká polarizace. Vědci vůbec neví, odkud se bere náboj atomárních částic, neví, z čeho vyvěrá gravitace atd. atd. Dokonce hledají základní princip Kosmu, který stojí na pozadí jevu, že něco vůbec dokáže mít různé vlastnosti. Vždyť je to přeci vystavěno z téhož. A ukazuje se, že na pozadí jevu zvaného polarizace, je právě rotace. Zdá se. Vše tomu nasvědčuje.

Nejstarší vyobrazení duality, MONÁDA, symbolizuje dualitu a vyobrazuje protichůdné síly jin/jang, Převážně takto je symbol monády chápán. Kosmická numerologie nám však přináší ještě jednu veledůležitou zprávu tohoto symbolu. Dobře se na něj prosím zadívejte. Dvě protáhlé obloukové kapky. Vždyť ty kapky ROTUJÍ !

4 základní Kosmické síly:
1) gravitaci, 2) elektromagnetickou sílu, 3) slabou jadernou sílu, 4) silnou jadernou sílu. 
Všechny ostatní známé síly vznikají kombinací těchto čtyř základních sil.Kosmické energie, projevující se vibrací 432Hz

 

Facebook

Pin It on Pinterest

Share This