0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

72 a 70 v Bibli

Často se můžeme setkat v Bibli i jinde s čísly 70 a 72. Sedmdesát je Božích synů a proto i národů. 72 = 70 národů + Bůh + syn (Ježíš) či rebel (Baal, Marduk, Zeus).

 • 70 synů Ela + El a jeho žena Ašera (či Baal) = 72 (viz článek na tomto webu: Rada bohů).
 • 70 či 72 národů (~jazykových rodin) v Gn 10, podle toho, jak se to počítá. 72 to je podle Septuaginty (značka LXX – překládalo ji 72 mužů: 6 z každého pokolení; SZ řecky – tedy pro národy):
 • Řecký Septuagint (LXX) text Genesis zahrnuje dalšího syna Jafeta, „Elisa“, mezi Javanem a Tubalem; nicméně, protože toto jméno se nenachází v žádném jiném starověkém prameni, ani v I Chronicles, je téměř všeobecně přijímán jako duplikát Elishy, ​​syna Javana. Přítomnost Elisy a Kainana, syna Arpachšada (níže) v řecké Bibli, představuje tradiční výčet 72 ranných křesťanských pramenů, na rozdíl od 70 jmen nalezených v židovských a západokřesťanských pramenech. Generace Noaha (Wikipedie)

 • Talmud uvádí, že gematria (číselná hodnota hebrejských písmen) Gog a Magog (גוג ומגוג) je 70. israel365news.com Možná si ověřit.

 • Důležité výskyty

  • 72 let je délka platonského dne (viz Angelologie)
  • 72 = 360/5 (pentagram – pythagorejci)
  • 72 = 12×6, tj. 6 dní stvoření, když počítáme jen den (byl večer a bylo jitro). Takže by se celá rada bohů vystřídala při stvoření.
  • 72 = 3×24, tj. 3 dny v hodinách – tolik hodin byl Ježíš v hrobě?
  • 70 = 7×10, tj. dvě symbolická čísla (desatero, dní do Dne smíření, deset ran, deset rohů …) – viz Šest prstů
  • 72 = 144/2, tj. národy jsou půlka Božího lidu (viz můj článek)
 • Číslo je sedmdesát v některých rukopisech alexandrijských (například Codex Sinaiticus) a císařských textových tradic, ale sedmdesát dva ve většině ostatních alexandrijských a západních textů. Při překladu Vulgáty Jerome vybral čtení dvaasedmdesáti.

 • Seventy disciples (Wikipedia) 70 (72) učedníků Ježíše (L 10) – BKR a KJV mají 70.
  Dvanáct učedníků nebylo vysláno k pohanům: „Těchto dvanáct Ježíš poslal, když jim předtím nařídil: „Nechoďte na cestu pohanů a do samařského města nevstupujte; ale jděte raději k zahynulým ovcím z domu Izraele.“ Mt 10:5n

  Konfucius měl také 72 učedníků.

 • Potom Mojžíšovi řekl: Vystup k Hospodinu, ty a Áron, Nádab a Abíhú a sedmdesát ze starších Izraele, a budete se klanět zpovzdálí. … Nato vystoupil Mojžíš i Áron, Nádab i Abíhú a sedmdesát ze starších Izraele a viděli Boha Izraele a pod jeho nohama cosi podobné safírové dlažbě, průzračné jako samo nebe. … Starším však řekl: Zůstaňte zde, dokud se k vám nevrátíme. Áron a Chúr jsou zde s vámi; kdo by měl nějakou záležitost, přistoupí k nim.

  Ex 24:1–14

  Míkaelovi pak Pán pravil: „Jdi a oznam Semjazovi a jeho druhům, kteří se tělesně spojili se ženami,  A až se všichni jejich synové navzájem pobijí a až spatří zkázu svých milovaných, svaž je pod příkrovem země na sedmdesát pokolení až do dne konečného soudu, kdy nad nimi bude dokonána odvěká spravedlnost. V oněch dnech je pohltí útroby ohně: V pekelném žaláři budou uzavřeni na věky. A kdokoli bude odsouzen a od této chvíle zahyne s nimi, bude spolu s nimi spoután až do skonání mnoha pokolení. 

  Enoch 10:11–14 (V Enochovi je ještě 70 pastýřů)

 • 70 býků obětovaných při svátku stánků (70=13+12+11+10+9+8+7 ks) jako smíření za národy (Mike Heiser v podcastu zastává minimalistický postoj: oslava spasení od 70 bytostí);
  Zach 14:16 svátek stánků budou slavit národy: I stane se, že všichni zbývající ze všech národů, jež vytáhly proti Jeruzalému, budou rok co rok přicházet, aby se klaněli králi, Hospodinu zástupů, a slavili svátek stánků.
 • 72: Celkový počet knih v Bibli v katolické verzi, pokud je Kniha nářků považována za součást Knihy Jeremiáše.

 • Pak přišli do Élimu, kde bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palem. Tam u vody se utábořili.

  Ex 15:27

  Adoní-bezek nato řekl: Sedmdesát králů s useknutými palci na rukou a na nohou sbírávalo pod mým stolem. Jak jsem jednal já, tak mi Bůh odplatil.

  Sd 1:7

  • 70 synů Gedeóna (Sd 9)
  • 70 synů a vnuků soudce Abdóna, jezdících na sedmdesáti oslech (Sd 12:13–14)
  • 70 synů Achaba (2 Kr 10)
  • Nedůležité mimobiblické výskyty

   • 72 let od napsání Kšaftu umírající matky Jednoty bratrské (1650) do založení Ochranova (1722)
   • Sanhedrin
    cs.wikiSkládal se ze 71 členů, konkrétně ze 69 starších nebo soudců, předsedy (nasi‎‎) a místopředsedy (av bejt din‎‎).
   • Číselná hodnota písmene ע je 70 (viz logo). Hodnotu 72 žádné písmeno nemá.
   • Islám
    • 72 hurisek: většina hadísů 72, v jednom hadísu 70, v Koránu nejsou čísla (zdroj)
    • 72 a jinde na wiki 70: The number of people martyred along with Imam Hussain at the Battle of Karbala.
    • 72 is the number of sects or denominations that are doomed to Hell, according to Hadith (Sayings of prophet Muhammad).
   • a další v islámu i jiných náboženstvích (Sutech se 72 zabili Osirise a další příklady v kaitolce „Číslo 72“ na Mýty.cz)
   • 72 equal temperament is a tuning used in Byzantine music and by some modern composers.
   • 70: the seventh pentagonal number
   • 72: In dpi, the default screen resolution for an image or graphic on an Apple Macintosh screen.
   • 72: A common limit for characters per line in computing
   • 72 jmen osobností pod okny Národního muzea v Praze

   Po vylití potopy a po změtení lidí, kteří se zlým úmyslem stavěli věž, pokolení lidské, skládající se tehdáž asi z dvaasedmdesáti mužů, bylo za takovou nedovolenou a nerozvážnou opovážlivost rozptýleno božskou mstou v tolik různých jazykových rodů, kolik bylo hlav mužských. A jak víme z dějepisného podání, každý z nich se toulal a prchal, a jsouce daleko široko rozptýleni, bloudili po rozličných krajinách světa, a ač jich den ode dne ubývalo na těle, přibývalo jich mnohonásobně z pokolení do pokolení. A tak se lidstvo na Boží, vše řídící pokyn rozšířilo po okrsku zemském tolik, že po mnoha stoletích konečně přišlo i do těchto končin Germanie.

   Kosmova kronika česká, I. kapitola.

   68 či 70

  • Znamená to, že 2 vrchní jsou ze 70 – tudíž Bůh není v Egyptě a starší reprezentují Izrael jako nové členy Rady.
   • 70 Izraelitů, kteří sestoupili do Egypta (Gn 46:26n). To souvisí s Dt 32:8n.

   Hospodin řekl Mojžíšovi: Shromáždi mi sedmdesát mužů z izraelských starších, o kterých víš, že jsou staršími lidu a jeho správci. Vezmi je ke stanu setkávání, aby se tam s tebou postavili. Sestoupím a budu tam s tebou mluvit. Vezmu z Ducha, který je na tobě, a vložím ho na ně. Ponesou břemeno lidu s tebou a neponeseš ho ty sám.  Pak shromáždil sedmdesát mužů ze starších lidu a postavil je okolo stanu. Hospodin sestoupil v oblaku, promluvil k němu a vzal z Ducha, který byl na něm, a dal ho na sedmdesát mužů ze starších. I stalo se, když na nich Duch spočinul, že prorokovali, ale znovu již ne. Dva muži zůstali v táboře – jeden se jmenoval Eldád a druhý se jmenoval Médád. I na nich spočinul Duch – byli totiž mezi zapsanými, ale nevyšli ke stanu – a prorokovali v táboře. Přiběhl mládenec a oznámil to Mojžíšovi: Eldád a Médád prorokují v táboře. Ozval se Jozue, syn Núnův, který sloužil Mojžíšovi od svého mládí, a řekl: Můj pane, Mojžíši, zadrž je. Mojžíš mu řekl: Ty žárlíš kvůli mně? Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci, když by Hospodin na ně dal svého Ducha!

   Nu 11:16–17 a 24–29. Sedmdesát a další dva jsou Mojžíš a Áron.
   To se naplnilo až o letnicích (prorokovali národům z tabulky národů). Ve Skutcích jsou 4 „letnice“, kdy Ducha Svatého přijali Židé (letnice), Samaritáni (Filip), bohabojní (Kornélius) a pohané (Efez).

  • zdroj: https://theoria.cz/?p=4279
Facebook

Pin It on Pinterest

Share This