0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

7 trubek Nebeských

 Zvuky konce se ozývají stále častěji!

Jsou nepříjemné, vyvolávají nejistotu a strach. Takzvané nebeské trumpety se stále častěji ozývají po celém světě. Jsou to zvuky, které slyší tisíce lidí, ale jejich původ zůstává záhadou.

Na Novém Zélandu, v Americe nebo třeba na Slovensku. Všude tam byl v posledních letech slyšet podivný zvuk. Někdy jde o monotónní nepříjemné bzučení, jindy jednorázové dunivé zvuky připomínající vzdálené hřmění nebo odstřel v lomu. Pro všechny zvuky je společné, že nejde určit nejen jejich původ, ale ani směr, ze kterého se šíří. Jako by přicházely ze všech stran, případně z nebe. Mnozí lidé považují tyto nevysvětlitelné jevy za zvuky blížícího se konce světa.

Poplach v Bratislavě

V bibli se skutečně objevuje pasáž, podle níž nejprve zazní zvuk boží polnice a sám bůh pak sestoupí na zem. Jde o velmi silný a známý motiv, však také existuje nespočet soch andělů s trumpetami v rukou. I proto se tajemnému fenoménu někdy přezdívá andělské trumpety.

Vysvětlení ale může být víc. Někteří vědci zvuky přisuzují pohybujícím se zemským deskám, další činnosti magmatu v hloubi země. Tyto procesy ale probíhají prakticky odnepaměti a není jasné, proč by jejich zvukové projevy měly být v poslední době hlasitější.

Příčinu několika tajemných zvuků se přesto podařilo odhalit. V americkém státě Indiana vycházel nepříjemný zvuk z porouchané chladicí věže továrny, v novozélandském přístavu Wellington za podivný zvuk mohl dieselový generátor kotvící lodě. Další desítky případů se ale rozluštit nepodařilo.

V září 2013 se podivný zvuk objevil také v Bratislavě. Byl tak silný, že v noci vzbudil řadu lidí, kteří volali na policii a oznamovali rušení nočního klidu. Zdroj strašidelných zvuků ale muži zákona neodhalili. Později se objevila teorie, že lomoz vydávalo ¨potrubí při zahájení topné sezony, ale spousta lidí tomu stále nevěří. I proto, že se zvuky ozývaly třeba v lese, kde žádné potrubí nevede.

Tajná superzbraň

Mnozí dávají podivné zvuky do souvislosti s mimozemšťany, další se drží při zemi a podezírají armádu. Může jít o zvuk, který způsobují stíhačky při překonání rychlosti zvuku. Sonickým třeskem však nelze vysvětlit zvuky, které se ozývají několik hodin nebo i dní. Jiní tvrdí, že jde o projev mnohem pokročilejších supertajných zbraní. V minulých letech se mluvilo třeba o zařízení zvaném HAARP. Les 180 obřích antén ukrytý v divočině Aljašky od roku 1999 oficiálně sloužil k vysokofrekvenčnímu výzkumu vysokých vrstev atmosféry, ale prý dokázal i spoustu jiných věcí od navádění raket po ovládání lidské mysli. Zařízení sice bylo nedávno demontováno, ale dohady neutichly. Pozornost se přesunula k jinému americkému projektu s označením LIPE. Jde o laserem indukovaný plazma efekt, tedy zbraň nové generace, která má nepřítele zneškodnit, ovšem beze ztrát na majetku.

Teorií je spousta, ale důkazy chybějí. Nebeské trumpety zůstávají pozoruhodným novodobým fenoménem, který nemá jednoznačné vysvětlení.

  1. Tyhle jsme slyšeli osobně —— Pardubice

   Stejná hrůza byla slyšet v roce 2012 v Pardubicích! Televize jako vždycky Nič!

    

   Janovo Zjevení:

   Sto čtyřiačtyřicet tisíc

   Potom jsem uviděl čtyři anděly, kteří stáli ve čtyřech koutech země a drželi čtyři zemské větry, aby vítr nevál na zem ani na moře ani na žádný strom. Spatřil jsem také jiného anděla, který vystupoval od východu slunce a měl pečetidlo živého Boha. Ten zavolal mocným hlasem na ty čtyři anděly, jimž bylo dáno, aby škodili zemi a moři: „Neškoďte zemi ani moři ani stromům, dokud neoznačíme služebníky našeho Boha na jejich čelech!“

   A slyšel jsem počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc jich bylo označeno ze všech pokolení synů Izraele:

   z pokolení Juda 12 000 označených, z pokolení Ruben 12 000 označených, z pokolení Gád 12 000 označených, z pokolení Ašer 12 000 označených, z pokolení Neftalí 12 000 označených, z pokolení Manases 12 000 označených, z pokolení Šimeon 12 000 označených, z pokolení Levi 12 000 označených, z pokolení Isachar 12 000 označených, z pokolení Zabulon 12 000 označených, z pokolení Josef 12 000 označených, z pokolení Benjamín 12 000 označených.

   Nesčíslný zástup

   A hle, potom jsem spatřil veliký zástup, který by nikdo nemohl sečíst, ze všech národů a pokolení a lidí i jazyků, jak stojí před trůnem a před Beránkem, oblečeni do bílých rouch. V rukou měli palmové ratolesti 10 a hlasitě volali:

   „Spasení náleží našemu Bohu,
   jenž sedí na trůnu, a Beránkovi!“

   11 Všichni andělé, kteří stáli okolo trůnu, starců i těch čtyř bytostí, padli před trůnem na tváře a klaněli se Bohu 12 se slovy:

   „Amen! Chvála a sláva,
   moudrost a díkůčinění,
   čest a moc i síla našemu Bohu
   na věky věků. Amen!“

   13 Jeden z těch starců pak promluvil a zeptal se mě: „Kdo jsou ti oblečení do bílých rouch a odkud přišli?“

   14 Odpověděl jsem: „Pane můj, ty víš.“

   Tehdy mi řekl: „To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení. Vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránka. 15 Proto jsou před Božím trůnem a slouží mu v jeho chrámu dnem i nocí. Ten, který sedí na trůnu, bude přebývat mezi nimi. 16 Nebudou už nikdy hladovět ani žíznit, slunce ani horko je nespálí, 17 neboť je bude pást Beránek, který je uprostřed trůnu. Povede je k pramenům živých vod a Bůh jim setře každou slzu z očí.“ [a]

   Zjevení Janovo 7:17 Iza 49:10; 25:8

  Sedmá pečeť

  Když pak otevřel sedmou pečeť, nastalo v nebi ticho asi na půl hodiny. Pak jsem uviděl, jak těch sedm andělů, kteří stojí před Boží tváří, dostalo sedm polnic.

  Tehdy přišel jiný anděl se zlatou kadidelnicí a postavil se k oltáři. Bylo mu dáno množství kadidla, aby je s modlitbami všech svatých položil na zlatý oltář, který je před trůnem, a dým kadidla s modlitbami svatých vystoupil z andělovy ruky před Boží tvář. Anděl pak vzal tu kadidelnici, naplnil ji ohněm z oltáře a shodil ji na zem. Tehdy nastaly hlasy, hromobití, blýskání a zemětřesení.

  První čtyři polnice

  Těch sedm andělů se sedmi polnicemi se pak připravilo k troubení.

  Když zatroubil první anděl, nastalo krupobití a oheň smíšený s krví a bylo to svrženo na zem. Shořela třetina země, shořela třetina stromů a shořela veškerá zeleň.

  Když zatroubil druhý anděl, jako by byla do moře vržena veliká ohnivě planoucí hora. Třetina moře se obrátila v krev a v tom moři zemřela třetina stvoření majících duši a třetina lodí byla zničena.

  10 Když zatroubil třetí anděl, spadla z nebe veliká hvězda hořící jako pochodeň a padla na třetinu řek a na prameny vod. 11 Jméno té hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se tehdy obrátila v pelyněk a mnoho lidí kvůli těm vodám zemřelo, neboť zhořkly.

  12 Když zatroubil čtvrtý anděl, byla zasažena třetina slunce, třetina měsíce a třetina hvězd, aby se jich třetina zatměla a třetina dne neměla světlo a podobně i noc.

  13 Potom jsem uviděl, jak prostředkem nebe letí jakýsi orel, a slyšel jsem ho hlasitě křičet: „Běda, běda, běda obyvatelům země! Ještě tři andělé mají zatroubit na své polnice!“

  Pátá polnice

  Když zatroubil pátý anděl, uviděl jsem hvězdu, jež spadla z nebe na zem a byl jí dán klíč od bezedné propasti. Když tu bezednou propast otevřela, vystoupil z propasti dým jako dým z veliké pece a dýmem té propasti se zatmělo slunce i ovzduší.

  Z toho dýmu pak vyšly na zem kobylky, jimž byla dána moc, taková moc, jakou mají pozemští štíři. Bylo jim řečeno, aby neškodily trávě na zemi ani žádné zeleni ani žádnému stromu, jenom lidem, kteří nemají na čele Boží znamení. Nemohly je zabíjet, ale trýznily je po pět měsíců a jejich trýznění bylo jako trýznění od štíra, když bodne člověka. (V těch dnech budou lidé hledat smrt, ale nenaleznou ji; budou toužit zemřít, ale smrt od nich uteče.)

  Vzhledem byly ty kobylky podobné koním připraveným k boji. Na jejich hlavách byly jakoby koruny podobné zlatu a jejich tváře byly jako tváře lidí. Měly vlasy jako vlasy žen a jejich zuby byly jako lví. Také měly pancíře jako pancíře ze železa a zvuk jejich křídel byl jako zvuk vozů, když množství koní běží do boje. 10 Měly ocasy s bodci jako mají štíři a v těch ocasech měly moc ubližovat lidem po pět měsíců. 11 Měly nad sebou krále, anděla propasti, který se hebrejsky jmenuje Abaddon a v řečtině má jméno Apollyon, Zhoubce.

  12 První „běda“ pominulo, hle, dvojí „běda“ se blíží!

  Šestá polnice

  13 Když zatroubil šestý anděl, uslyšel jsem jakýsi hlas ze čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Boží tváří, 14 jak řekl šestému andělu s polnicí: „Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou svázáni u veliké řeky Eufrat!“ 15 Tehdy byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení pro tu hodinu, den, měsíc a rok, aby pobili třetinu lidí. 16 Jejich vojsko čítalo dvě stě milionů jezdců – zaslechl jsem totiž jejich počet.

  17 Ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce s pancíři v barvě ohně, hyacintu a síry. Hlavy těch koní byly jako hlavy lvů a z tlam jim vycházel oheň, dým a síra. 18 Těmito třemi ranami, ohněm, dýmem a sírou, jež jim vycházely z tlam, byla pobita třetina lidí. 19 Moc těch koní je v jejich tlamách a ocasech. Jejich ocasy jsou jako hadi s hlavami, a těmi šíří zkázu.

  20 Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí. [a] 21 Nečinili také pokání ze svých vražd ani ze svého čarování, ze svého smilstva ani ze svých krádeží.

  Footnotes

  1. Zjevení Janovo 9:20 Žalm 115:4–7; 135:15–17
  2. Anděl s otevřenou knížkou

   10 Uviděl jsem také jiného silného anděla, jak sestupuje z nebe, oblečen oblakem. Na hlavě měl duhu, jeho tvář byla jako slunce a jeho nohy jako ohnivé sloupy. V ruce měl otevřenou knížku a postavil se pravou nohou na moře a levou na zem. Vykřikl mocným hlasem, jako když řve lev, a poté, co vykřikl, promluvilo svými hlasy sedm hromů.

   Když zaznělo těch sedem hromů, chtěl jsem psát. Uslyšel jsem ale hlas z nebe: „Zapečeť, co řeklo těch sedm hromů, a nepiš to.“

   Tehdy ten anděl, kterého jsem viděl stát na moři a na zemi, pozvedl pravou ruku k nebi a přísahal při Živém na věky věků, který stvořil nebe i to, co je v něm, zemi i to, co je na ní, a moře i to, co je v něm, že už nebude více času, ale že ve dnech hlasu sedmého anděla, až bude troubit, bude dokonáno Boží tajemství, jak to oznámil svým služebníkům prorokům.

   Ten hlas, který jsem předtím slyšel z nebe, pak ke mně znovu promluvil: „Jdi, vezmi z ruky anděla stojícího na moři a na zemi tu otevřenou knížku.“ Šel jsem tedy k tomu andělu a řekl mu: „Dej mi tu knížku.“ Odpověděl: „Vezmi ji a sněz. V břiše ti způsobí hořkost, ale v ústech ti bude sladká jako med.“ [a] 10 Vzal jsem tedy tu knížku z ruky anděla a snědl jsem ji. V ústech mi byla sladká jako med, ale když jsem ji snědl, měl jsem v břiše hořko.

   11 Poté mi bylo řečeno: „Musíš znovu prorokovat mnoha lidem, národům, jazykům i králům.“

   Footnotes

   1. Zjevení Janovo 10:9 Eze 3:1–3
   2. Dva svědkové

    11 Byla mi dána hůl jako měřicí tyč a bylo mi řečeno: „Vstaň a změř Boží chrám i oltář i ty, kteří se v něm klanějí. Nádvoří, které je venku před chrámem, však vynech a neměř ho, neboť bylo dáno pohanům a ti budou šlapat po svatém městě dvaačtyřicet měsíců. Zmocním ale dva své svědky, kteří budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní, oblečeni pytlovinou.“

    To jsou ty dvě olivy a dva svícny stojící před tváří Pána vší země. [a] Kdyby jim chtěl někdo ublížit, vyjde z jejich úst oheň a pohltí jejich nepřátele. Kdyby jim chtěl někdo ublížit, musí takto zahynout. Ti dva mají moc zavřít nebe, aby za dnů jejich prorokování nepršel déšť. Mají také moc nad vodami, aby je obraceli v krev a aby zasáhli zemi jakoukoli ranou, kdykoli budou chtít.

    Až ale dokončí své svědectví, ona šelma vystupující z propasti proti nim povede válku, zvítězí nad nimi a zabije je. Jejich mrtvoly budou ležet na ulici toho velikého města, které se duchovně nazývá Sodoma a Egypt, kde byl také ukřižován náš Pán. Mnoho lidí z různých kmenů, jazyků a národů se bude dívat na jejich mrtvoly po tři a půl dne a nedovolí jejich mrtvoly pochovat do hrobu. 10 Obyvatelé země se nad nimi budou radovat a veselit a budou si navzájem posílat dary, protože ti dva proroci trýznili obyvatele země.

    11 Po třech a půl dnech do nich ale ke zděšení těch, kdo to viděli, vstoupil duch života od Boha. 12 Uslyšeli mocný hlas z nebe: „Vystupte sem!“ a před zraky svých nepřátel vystoupili v oblaku do nebe. 13 V tu hodinu nastalo veliké zemětřesení a desetina města padla. Sedm tisíc lidí v tom zemětřesení zahynulo a ostatní dostali strach a vzdali slávu nebeskému Bohu.

    14 Druhé „běda“ pominulo, hle, třetí „běda“ se rychle blíží:

    Sedmá polnice

    15 Tehdy zatroubil sedmý anděl a v nebi zazněly mocné hlasy říkající:

    „Království světa
    se stala královstvím našeho Pána
    a jeho Mesiáše,
    jenž bude kralovat na věky věků!“

    16 Tehdy těch čtyřiadvacet starců, kteří sedí na svých trůnech před Božím obličejem, padlo na tváře a klanělo se Bohu 17 se slovy:

    „Děkujeme tobě, Pane Bože Všemohoucí,
    který jsi a kterýs byl,
    že ses chopil své veliké moci
    a ujal ses kralování!

    18 Národy se vzbouřily, [b] ale přišel tvůj hněv,
    přišel čas soudu nad všemi mrtvými
    a čas odplaty pro tvé služebníky, proroky a svaté
    i pro všechny, kdo ctí tvé jméno, malé i veliké,
    přišel čas zkázy těch, kdo kazí zem.“

    19 Tehdy se otevřel Boží chrám v nebi a v jeho chrámu byla vidět truhla jeho smlouvy. Nastalo veliké blýskání, hlasy a hromobití, zemětřesení a veliké krupobití.

    Footnotes

    1. Zjevení Janovo 11:4 Zach 4:1–4, 11–14
    2. Zjevení Janovo 11:18 Žalm 2:1
    3. Žena a drak

     12 Na nebi se ukázalo veliké znamení: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na hlavě měla korunu dvanácti hvězd. Byla těhotná a křičela bolestí, neboť začínala rodit.

     Pak se na nebi ukázalo jiné znamení: hle, veliký rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy, a na těch hlavách sedm korun. Jeho ocas vlekl třetinu nebeských hvězd a svrhl je na zem. Tento drak se postavil před ženu, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile ho porodí. Ale když porodila syna, muže, který má pást všechny národy železnou holí, [a] byl její syn vytržen k Bohu a jeho trůnu. A ta žena utekla na poušť, kde měla od Boha připravené místo, aby ji tam živili tisíc dvě stě šedesát dní.

     V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak bojoval, i jeho andělé, ale nic nezmohli. Na nebi už se pro ně nenašlo místo a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.

     10 A uslyšel jsem mocný hlas, jak v nebi říká:

     „Teď přišlo vítězství, moc
     a království našeho Boha
     a vláda jeho Mesiáše,
     neboť byl svržen žalobce našich bratrů,
     který je dnem i nocí obviňoval před Bohem.
     11 Zvítězili však nad ním krví Beránka
     a slovem svého svědectví
     a nelpěli na svém životě až do smrti.
     12 Veselte se proto, nebesa
     i vy, kdo v nich přebýváte.
     Běda však těm, kdo bydlí na zemi a na moři,
     neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem,
     neboť ví, že má málo času.“

     13 Když drak uviděl, že byl svržen na zem, začal pronásledovat tu ženu, která porodila toho muže. 14 Žena však dostala dvě mocná orlí křídla, aby před tím hadem uletěla na poušť, na své místo, kde bude živena čas a časy a půl času. [b] 15 Had ze své tlamy vychrlil za tou ženou vodu jako řeku, aby ji strhl proud. 16 Země však ženě pomohla: otevřela ústa a pohltila řeku, kterou ze své tlamy vychrlil drak. 17 Tehdy se drak na ženu rozhněval a odešel svést boj s ostatními z jejího semene, kteří zachovávají Boží přikázání a drží se Ježíšova svědectví. 18 Zastavil se [c] na mořském břehu.

    4. Celá Bíble včetně svitků online zde: http://bible.patroni.cz/index.php?id=27996
Facebook

Pin It on Pinterest

Share This