0 Items
WOOCS 2.1.8
Vyberte stránku

Znamení šelmy

   Zjevení 1, 3Blahoslavený, kdo předčítá, i ti, kdo slyší slova tohoto proroctví a zachovávají, co je v něm zapsáno, neboť ten čas je blízko.

Kniha Zjevení Janova je zvláštní knihou Písma (bible). Nejen že je poslední knihou celé bible, ale je prorockým vhledem do budoucnosti této planety. Jsou to informace, které se Pán Ježíš dozvěděl od Boha, a které odhalil apoštolu Janovi. Nevím, jak pro vás, ale pro mne je těžké vyznat se v časech popisovaného dění. Nevím, ke kolika z prorokovaných věcí již došlo, kolik nás jich ještě čeká, a ani kdy to přijde. Nemám dostatek inteligence ani moudrosti, abych se v tom pořádně vyznal. Jsme však vyzýváni, abychom se podle slov této prorocké knihy zachovali.

Jedna z důležitých pasáží knihy Zjevení mluví o znamení šelmy, které si nechá dát na čelo či na ruku téměř každý, i o tom, jaké to bude mít důsledky. Je to velice vážné, a tak bych se u tohoto tématu rád zastavil.

Podívejme se nyní, jak to všechno začne. Můžeme číst o první šelmě, která dostala moc od draka – moc nad každým národem i kmenem, a dokonce i nad věřícími. Je zjevné, že chování této šelmy bude namířeno především proti Bohu a těm, kdo mu skutečně věří, a že mnoho z těch, kteří se nebudou chtít vzdát své víry, bude zabito:

Zjevení 13, 5-10Byla jí dána ústa mluvící veliké věci a rouhání a byla jí dána moc, aby činila, co chce po čtyřicet dva měsíce. I otevřela svá ústa k rouhání se Bohu a rouhala se jeho jménu a jeho stánku, to jest těm, kteří přebývají v nebi. A bylo jí dáno, aby rozpoutala válku proti svatým a aby je přemohla, a byla jí dána moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem; a budou se jí klanět všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od založení světa zapsána v knize života toho zabitého Beránka. Má-li kdo uši, slyš. Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí; kdo má být zabit mečem, musí být mečem zabit. Zde jest vytrvalost a víra svatých.

Jako by toho ještě nebylo dost, brzy bude mít tato situace pokračování v podobě další šelmy. Pojďme se podívat na některá místa, která se o šelmě a o jejím znamení (cejchu, značce, označení) zmiňují:

Zjevení 13, 11-18A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země; měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena. Činí veliká znamení, takže nechá i oheň z nebe před zraky lidí sestupovat na zem, a svádí obyvatele země znameními, která jí bylo dáno učinit před očima šelmy. Říká obyvatelům země, aby učinili obraz šelmě, která měla ránu od meče a ožila. A bylo jí dáno, aby vložilat ducha do obrazu té šelmy, takže obraz šelmy promluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu šelmy. A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, byl dán cejch na pravou ruku nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch: jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy. Je to číslo člověka, a jeho číslo je šest set šedesát šest.

Zjevení 14, 9-12: A jiný, třetí anděl je následoval a volal mocným hlasem: „Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá cejch na čelo či na ruku, bude také pít z vína Božího rozhorlení, které je nalito neředěné v číši jeho hněvu; a bude mučen v ohni a síře před svatými anděly a před Beránkem. Dým jejich muk vystupuje na věky věků a dnem i nocí nemají odpočinutí ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a ti, kdo přijímají cejch jejího jména.“ Zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru.

Zjevení 16, 1-2Tu jsem uslyšel mocný hlas ze svatyně, který těm sedmi andělům říkal: „Jděte a vylejte těch sedm misek Božího hněvu na zem.“ První z nich odešel a vylil svou misku na zem, a na lidi, kteří měli cejch šelmy a kteří se klaněli jejímu obrazu, přišly zlé a zhoubné vředy.

Zjevení 20, 4A spatřil jsem trůny a ty, kteří se na ně posadili, a byl jim svěřen soud; uviděl jsem také duše těch, kteří byli sťati pro Ježíšovo svědectví a pro Boží slovo, i ty, kteří se nepoklonili šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její cejch na čelo ani na ruku. I ožili a kralovali s Kristem tisíc let.

Pojďme se nyní zamyslet nad tím, co můžeme z uvedených veršů pochopit. Mezi nejdůležitější verše v tomto ohledu patří:

Zjevení 13, 16-17A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, byl dán cejch na pravou ruku nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch: jméno šelmy nebo číslo jejího jména.

A tady už to začíná být opravdu zajímavé, protože tuto situaci si dokážu docela dobře představit. Aby někdo mohl všem nutit nějaké znamení, musí být představitelem jednotné vlády. To znamená, že nejprve bude muset dojít k sjednocení lidstva pod jednu vládu (světovládu). Jedna vláda znamená i jeden úřední jazyk, jedny zákony platné pro všechny, jednu měnu. Je to tak trochu jako Evropská unie v celosvětovém měřítku. Tak jako nám Evropská unie nechutným způsobem již nyní zasahuje do zákonů i hospodářství, tak toto bude jistě představovat kompletní kontrolu.

Když už bude jedna vláda a jedna měna, bude fyzická existence peněz zbytečná. Již dnes při nákupech rapidně přibývá placení kreditními kartami. Vlastně již nyní peníze nepotřebujeme. Stačí platební karta + služba umožňující provádět převody z účtu na účet (jako např. Servis 24 České Spořitelny). Takže ke zrušení fyzické existence peněz zbývá jen opravdu malý krůček.

Verše Zjevení 13, 16-17 mluví o tom, že ona univerzální kreditka bude povinná pro každého, a že kdo si ji nenechá dát, bude docela odříznutý. Je to logické. Ve světě, kde peníze existují pouze virtuálně, v podobě binárních čísel na počítačových serverech, kdy jsou veškeré platební operace dostupné pouze pomocí implantované kreditní karty, nebude moci nikdo bez této karty ani nic koupit, ani nic prodat. Nebude mít totiž ani žádný virtuální účet. Nedostane důchod, nekoupí si jídlo, oblečení ani nic jiného, nezíská zdravotní péči, zkrátka nic.

Reálně to jistě nebude žádná karta, ale nějaký implantovaný mikročip, který bude obsahovat všechny informace o dotyčném člověku, bude zprostředkovávat přístup k účtu či účtům, pravděpodobně v sobě bude mít něco na způsob GPS modulu umožňující přesnou lokalizaci, a jistě i mnoho dalších úžasných funkcí. Možná zavolá záchranku v případě infarktu, upozorní na vznik nemoci apod. Také bude mít bezpochyby mnoho nezveřejněných funkcí a možností. Bude mít na první a nejspíš i na druhý pohled samé přednosti. Nebudete potřebovat žádné průkazy totožnosti, řidičské průkazy, karty zdravotní pojišťovny (jistě jen jedné), žádné průkazky do klubů a zařízení, žádné kreditní karty – prostě nic. Lidé už se nebudou ztrácet – každý půjde snadno zaměřit či vystopovat. Zloději nebudou mít šanci, protože se bude vědět, kdo na onom místě v danou chvíli byl. Když budete něco chtít, přiblížíte pouze čelo nebo ruku k nejbližšímu čtecímu zařízení (pokud to vůbec bude potřeba).

Přes všechny tyto úžasné funkce a možnosti to bude past a dokonalý způsob kontroly toho zlého. Ti, kdo na tento systém nepřistoupí, to budou mít opravdu moc těžké. Bůh nás na to upozorňuje již 2000 let. Ale upozorňuje nás i na to, že z dlouhodobého hlediska je přistoupení na tento systém zničující, že každý, kdo tento cejch (značku, pečeť) přijme, ponese následky, které budou horší než cokoli se může stát těm, kteří se neskloní.

Řecké slovo překládané jako znamení nebo pečeť – χαραγμα (charagma) – se používá ve smyslu značka, znamení, cejch (např. vypálené znamení u koní či dobytka), pečeť, razítko, ale také zpodobenina (soška, rytina, prostě nějaký obraz). Je tedy velice pravděpodobné, že ono znamení bude na první pohled viditelné.

Tento článek si neklade za cíl přesný výklad toho, jak to v praxi bude probíhat. Jedná se pouze o námět k zamyšlení, a píši jej proto, aby si ti, kteří jej budou číst, vzpomenuli na prorocká slova z knihy Zjevení, až se začnou naplňovat, a rozhodli se moudře, jak se zachovají…

Zdroj: Libor Diviš

http://www.obohu.cz/uvahy/znameni-selmy

Význam jména Jehova

  Cílem tohoto článku je ukázat význam Božího svatého jména יהוה, které je v Bibli zapsáno téměř na 7 000 místech a z Písma doložit, jak je tento význam potvrzen Božími vlastními slovy.

Pozn.: Důvody proč v článku používám výslovnost tetragramu JHVH „Jehova“ nejsou předmětem tohoto zamyšlení. Sepsala jsem je v článku „Výslovnost Božího jména“ a prosím čtenáře, aby se otázkou zda Jehova je správná výslovnost Božího jména nenechal během čtení tohoto článku rozptylovat, ale pečlivě ji prozkoumal později jako samostatné téma.

V Bibli je mnoho míst, kde Bůh oznamuje: „Poznáte, že já jsem Jehova, až… se stane to a to.“ Velmi pozoruhodné však je, že to vždy Bůh řekl lidem, kteří věděli, že se jmenuje Jehova. Jeho jméno Jehova nejen znali, ale mnozí z nich jej dokonce i celý život naprosto bez zábran vyslovovali. Nabízí se tedy otázka: „Co jim tím chtěl Bůh vlastně říci?“

Pro nás, kteří nejme rodilí hebrejci, je to záhada, ale tehdy se nad tím vůbec nikdo nepodivoval. Nedivili se, protože díky znalosti jazyka přirozeně věděli, že slovo „Jehova“ je odvozeno od slovesa „hâyâh“, které má význam „stát se, být, vzniknout“. Přirozeně věděli, že jméno „Jehova“ představuje Boha Izraele jako Toho, jehož vůle se stane.

Také Strongův slovník uvádí, že „Jehovah“ (čteno Jehova tj. bez koncového -h) H3068 je odvozeno od hebrejského slovesa „hâyâh“ H1961, které znamená „stát se, být, vzniknout“.

Slovo „Jehova“ začíná hebrejskou hláskou „J“ (jod) – je to příznak slovesa ve třetí osobě jednotného čísla ve formě tzv. imperfekta, a to má vesměs význam rozkazu třetí osobě (tzv. jusiv); takže význam Božího jména Jehova doslovně je: „Ať se stane!“. Bůh Jehova je tedy Ten, kdo přikáže: „Ať se stane!“ a stane se. Volněji řečeno: „Bůh Jehova je Ten, jehož vůle se stane.“

Dalším důležitým faktorem pro porozumění je, že ve slovním spojení „Poznáte, že já jsem Jehova “ je použito hebrejské slovo „yâda“ H3045, které se nejčastěji překládá jako „poznat, vědět, znát“. Které však neznamená jen poznání teoretické, ale označuje i poznání bytostně prožité. My bychom dnes řekli, že jde o poznání něčeho prožitého na vlastní kůži, nebo na vlastní oči – neboli silný osobní prožitek. Všichni, kterým bylo Jehovou Bohem slíbeno: „Poznáte, že já jsem Jehova“ silně zažili, že Jehova, Bůh Izraele, je Ten, jehož předem oznámená vůle se skutečně stala.

Níže uvádím několik konkrétních příkladů kde Bůh vyslovuje tento slib. Všechny mají podobnou strukturu:

– Všichni oslovení vědí, že Bůh Izraele se jmenuje Jehova.

– Bůh jim slibuje: „Poznáte že já jsem Jehova až (když) se stane to a to…,“ nebo v opačném pořadí: „Když se stane to a to, tehdy poznáte, že já jsem Jehova.“

– Dotyční ve všech situacích na vlastní kůži, či na vlastní oči, poznávají, že Bůh Izraele, Jehova, je Ten, jehož předem oznámená vůle se stala. Bytostně poznávají, že Jehova je Ten, kdo přikáže: „Ať se stane!“ a stane se.

 

Několik příkladů z Písma

1) Proti izraelskému králi Achabovi vytáhlo do války celkem 32 králů. Bůh k němu poslal svého proroka se zprávou: „Takto řekl Jehova: Viděl jsi tento veliký dav? Chystám se je vydat dnes do tvé ruky, abys poznal, že já jsem Jehova….“ (1Kr 20:13). Jehova Bůh mu to říká i přesto, že král Achab věděl, jak se Bůh Izraele jmenuje.

Achab měl poznat: „..že já jsem Jehova“ v okamžiku, kdy Bůh vydal všechny tyto krále do jeho rukou. Boží výrok: „abys poznal, že já jsem Jehova“ je spojen s naplněním toho, co Bůh předem oznámil. Ještě tentýž den vydal Jehova Bůh do Achabových rukou všech 32 králů. Tak mohl král Achab i všichni ostatní, kteří o tomto Božím proroctví slyšeli, na vlastní kůži poznat, že Jehova je Ten, kdo přikáže: „Ať se stane!“ a stane se to. Mohli poznat, že Bůh Jehova je Ten, jehož vůle se stane.

2) Svůj slib „Budeš moci poznat, že já jsem Jehova“ vzkázal Jehova Bůh také egypstkému faraonovi. Bylo to v době, kdy se chystal vysvobodit Izraelity z otroctví Egypta. Po Mojžíšovi a Áronovi mu vzkazuje tato slova: „Takto řekl Jehova: Tímto budeš moci poznat, že já jsem Jehova – hle, já se chystám udeřit holí, jež je v mé ruce, na vody, jež jsou v řece, i obrátí se v krev….“ (Ex 7:17)

Faraonovi, kterému bylo již dříve oznámeno, že Bůh Izraele se jmenuje Jehova, vyřizuje Mojžíš Boží vzkaz: „Tímto budeš moci poznat, že já jsem Jehova.“ Farao to měl poznat, právě tehdy, když se splnil Bohem dopředu oznámený záměr. Voda se proměnila v krev ihned po udeření do vod Nilu. Stalo přesně to, co Jehova předem oznámil. Farao mohl poznat, že Jehova, Bůh Izraele je Ten, kdo přikáže: „Ať se stane!“ a stane se to. Význam a sílu jména Jehova mohl farao poznat nejen při proměnění vod Nilu v krev, ale i při všech ostatních, jemu předem oznámených, Božích soudech. Tyto pohromy mohl farao od Egypta odvrátit, kdyby byl býval včas pochopil, že Jehova je Ten, jehož vůle se vždy stane, a kdyby Izraelity včas propustil.

3) Další Boží slib „Poznají, že já jsem Jehova..“ se týká Egypťanů.

Ex 7:5„A Egypťané poznají, že já jsem Jehova, když vztáhnu ruku na Egypt a vyvedu syny Izraele z jejich středu…“

V době, kdy Jehova Bůh skutečně vyvedl Izraelity z otroctví Egypta, tedy po desáté Boží ráně, již jméno Boha Izraelitů Jehova v Egyptě znal jistě každý. A přesto Bůh znova říká: „Poznáte, že já jsem Jehova, když…. vyvedu syny Izraele…“. Opět tady nejde o to, že by se Boží jméno Jehova Egypťané dozvěděli až při skutečném vyjití Izraele z Egypta, ale o to, že mohli, minimálně již po jedenácté, opět na vlastní kůži zažít, že to, co Jehova, Bůh Izraele, chce, se zcela jistě také stane.

4) V době, kdy se farao i s celým svým vojskem rozhodl dohonit a zničit všechny Izraelity, které předtím z Egypta propustil, slibuje Jehova Bůh opět, že: „Egypťané poznají, že já jsem Jehova“.

Ex 14:18„Egypťané poznají, že já jsem Jehova, až budu oslaven tím, co učiním s faraónem, s jeho vozy a jízdou.“

Egypťané mohli opakovaně poznávat, že on je Jehova, neboli Ten, kdo přikáže: „Ať se stane!“ a stane se to. Naposledy si to mohli uvědomit ve chvíli, kdy Jehova Bůh nadpřirozeně zasáhl proti faraonovu vojku. Poznal to farao a poznali to na vlastní kůži i všichni jeho vojáci než se nad nimi zavřelo Rudé moře. Ale poznali to i všichni, kteří zůstali v Egyptě a návratu jejich skvěle vyzbrojeného vojska se nedočkali. Tak mohli všichni Egypťané již minimálně podvanácté zažít a poznat, že Bůh Izraele Jehova je Ten, jehož vůle se vždy stane.

5) Další ukázka Božího slibu: „Budete poznávat, že já jsem Jehova“ je z doby o několik staletí později. Je to Jehovovo varování falešným prorokům z lidu izraelského žijících v době proroka Ezechiele, kteří mátli lid tím, že tvrdili, že skrze ně mluví Jehova, ale nebyla to pravda. Mluvili svoje lži a svoje výmysly a Jehova Bůh jim skrze proroka Ezechiela opakovaně říká:

Ez 13:21,23„a budu …vyprošťovat svůj lid z vaší ruky… i budete poznávat, že já jsem Jehova.“

Podobně Jehova Bůh slibuje „budete poznávat, že já jsem Jehova“ všem, kteří tzv. kulhali na obě strany, totiž chodili za cizími Bohy a současně se chodili dotazovat na Jehovovu vůli Jehovových proroků. Slibuje jim, že „budou poznávat, že já jsem Jehova“, až „ proti onomu člověku budu obracet svou tvář a činit ho hrůzou za znamení .. a vytínat ho zprostřed svého lidu“.

Ez 14:6-8„Proto k domu Isráélovu řekni: Takto řekl Pán, Jehova: Vraťte se a odvraťte se zpřed svých neřádstev a zpřed všech svých ošklivostí odvraťte své tváře, neboť kdokoli z domu Isráélova a z cizinců, kteří v Isráéli pobývají, kdo schází z cesty za mnou a nechává svá neřádstva vystoupit k svému srdci…a přijde ku proroku dotazovat se u něho na mne, já, Jehova, se mu skrze sebe budu činit odpovědí a proti onomu člověku budu obracet svou tvář a činit ho hrůzou za znamení a za průpovědi a vytínat ho zprostřed svého lidu, i budete poznávat, že já jsem Jehova.“

A jako ve všech výše uvedených případech, když se naplnila tato Boží slova, tehdy poznávali, že Jehova je Ten, kdo přikáže: „Ať se stane!“ a stane se to.

 

Zdroj:http://www.obohu.cz/prispevky/vyznam-jmena-jehova Eliška

 

Facebook
Přidejte se do našeho seznamu

Přidejte se do našeho seznamu

Napište svůj email a dostávejte informace o nových produktech.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest

Share This